08.01.2016

Psykologian maisterin tutkinto pääaineena psykologia

Tutkinnon tavoitteet

Psykologian kandidaatin tutkinnon jälkeen suoritetaan psykologian maisterin tutkintoon johtavat 150 opintopisteen opinnot. Tämän tutkinnon suorittanut voi hakea oikeutta harjoittaa psykologin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä, ja vain laillistettu henkilö voi käyttää psykologin ammattinimikettä (laki terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä 559/1994). Psykologian maisterin tutkinto antaa valmiudet toimia moninaisissa psykologista asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä. Psykologeiksi valmistuneet toimivat usein terveydenhuollon alueella mm. mielenterveystoimistoissa, kouluissa, perheneuvoloissa ja työvoimatoimistoissa.

Yksityispsykoterapeuteista psykologit muodostavat suurimman ryhmän. Merkittävästi laajeneva alue on kliininen neuropsykologia, jossa esimerkiksi oppimisvaikeuksien arviointi ja kuntoutus muodostavat kasvavan työsaran. Uusia haasteita ovat työ- ja organisaatioiden sekä inhimillisen tietoyhteiskunnan kehittämiseen liittyvät tehtävät. Tutkimuksessa sekä tutkimustiedon välittämisessä käytännön sovelluksiksi psykologisella tietämyksellä on paljon annettavaa. Psykologi voi olla mukana esimerkiksi monitieteisessä tutkimusryhmässä kehittämässä uusia diagnostisia menetelmiä, hoitomuotoja tai työympäristöjä. Koulutus- ja opetustehtävät työllistävät myös psykologeja. Opettajan pedagogiset opinnot voi liittää osaksi psykologian maisterin tutkintoa.

Psykologian maisterin tutkinto antaa kelpoisuuden psykologian jatkokoulutusohjelmiin, joita ovat ammatillisen erikoistumisen sisältävä psykologian lisensiaatin tutkinto ja psykologian tohtorin tutkintoon johtava tutkijankoulutusohjelma. Ammatillinen erikoistuminen voi tapahtua kehitys- ja kasvatuspsykologiassa, neuropsykologiassa, psykoterapiassa, terveyspsykologiassa sekä työ- ja organisaatiopsykologiassa.

Psykologian maisterin opinnot (150 op) koostuvat pääaineopinnoista (syventävät opinnot vähintään 120 op) sekä vapaasti valittavista opinnoista.

Suositellut suoritusajankohdat löydät laitoksen verkkosivuilta:

https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/psykologia/opiskelu/opinto-ohjaus/aikataulusuunnitelma/

A. Psykologian maisterin pääaineopinnot

Syventävät opinnot

Tutkinnon tavoitteet

Psykologian kandidaatin tutkinnon jälkeen suoritetaan psykologian maisterin tutkintoon johtavat 150 opintopisteen opinnot. Tämän tutkinnon suorittanut voi hakea oikeutta harjoittaa psykologin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä, ja vain laillistettu henkilö voi käyttää psykologin ammattinimikettä (laki terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä 559/1994). Psykologian maisterin tutkinto antaa valmiudet toimia moninaisissa psykologista asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä. Psykologeiksi valmistuneet toimivat usein terveydenhuollon alueella mm. mielenterveystoimistoissa, kouluissa, perheneuvoloissa ja työvoimatoimistoissa.

Yksityispsykoterapeuteista psykologit muodostavat suurimman ryhmän. Merkittävästi laajeneva alue on kliininen neuropsykologia, jossa esimerkiksi oppimisvaikeuksien arviointi ja kuntoutus muodostavat kasvavan työsaran. Uusia haasteita ovat työ- ja organisaatioiden sekä inhimillisen tietoyhteiskunnan kehittämiseen liittyvät tehtävät. Tutkimuksessa sekä tutkimustiedon välittämisessä käytännön sovelluksiksi psykologisella tietämyksellä on paljon annettavaa. Psykologi voi olla mukana esimerkiksi monitieteisessä tutkimusryhmässä kehittämässä uusia diagnostisia menetelmiä, hoitomuotoja tai työympäristöjä. Koulutus- ja opetustehtävät työllistävät myös psykologeja. Opettajan pedagogiset opinnot voi liittää osaksi psykologian maisterin tutkintoa.

Psykologian maisterin tutkinto antaa kelpoisuuden psykologian jatkokoulutusohjelmiin, joita ovat ammatillisen erikoistumisen sisältävä psykologian lisensiaatin tutkinto ja psykologian tohtorin tutkintoon johtava tutkijankoulutusohjelma. Ammatillinen erikoistuminen voi tapahtua kehitys- ja kasvatuspsykologiassa, neuropsykologiassa, psykoterapiassa, terveyspsykologiassa sekä työ- ja organisaatiopsykologiassa.

Psykologian maisterin opinnot (150 op) koostuvat pääaineopinnoista (syventävät opinnot vähintään 120 op) sekä vapaasti valittavista opinnoista.

Suositellut suoritusajankohdat löydät laitoksen verkkosivuilta:

https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/psykologia/opiskelu/opinto-ohjaus/aikataulusuunnitelma/

A. Psykologian maisterin pääaineopinnot

Syventävät opinnot

Työelämävalmiudet I (8op)

PSYS301 Tutustuminen psykologien työnkuvaan   3 op
PSYS302 Henkilökohtaiset työskentelyedellytykset 3 op
PSYS303 Haastattelu- ja vuorovaikutustaidot 2 op

Teoriaopinnot (vähintään 55 op)
Valitaan seuraavista (PSYS112-153) vähintään kaksi opintojaksoa:

PSYS112 Kehityspsykologia III A 5 op
PSYS113 Kehityspsykologia III B 5 op
PSYS122 Neuropsykologia III A:
Kliininen neurotiede ja neuropsykologia
5 op
PSYS123 Neuropsykologia III B:
Kognitiivisen neurotieteen menetelmät ja sovellukset
5 op
PSYS132 Persoonallisuuspsykologia III A 5 op
PSYS133 Persoonallisuuspsykologia III B 5 op
PSYS142 Kliininen psykologia III A 5 op
PSYS143 Kliininen psykologia III B 5 op
PSYS143 Kliininen psykologia III C 5 op
PSYS152 Työ- ja organisaatiopsykologia III A  5 op
PSYS153 Työ- ja organisaatiopsykologia III B 5 op
PSYS210 Tutkimustyö (pro gradu -tutkielma)      40 op
PSYS220 Maturiteetti 0 op
PSYS291 Loppukoe 5 op

Työelämävalmiudet II 17 op

(Kaikki opintojaksot suoritetaan saman lukukauden aikana, ennen harjoittelua)

PSYS311 Psykologisen arvioinnin perusteet 2 op
PSYS312 Kliininen neuropsykologia, kognitiivisten kykyjen arviointi ja
lasten kehitysdiagnostiikka 
5 op
PSYS313 Persoonallisuuden arviointimenetelmät  5 op
PSYS314 Muut psykologiset arviointimenetelmät 5 op

 

Työelämävalmiudet III 40 op

(Harjoittelu voidaan suorittaa, kun kandidaatin tutkinto ja Työelämävalmiudet I ja II ovat suoritettuina)

PSYS321 Diagnostinen harjoituskurssi ja harjoittelu  30 op

Toinen seuraavista:

PSYS330 Psykoterapia 10 op
PSYS340 Kuntoutus ja neuvonta psykologin työmenetelminä 10 op

 

B. Vapaasti valittavat opinnot

Psykologian maisterin tutkintoon suoritetaan pääaineopintojen lisäksi vapaasti valittavia opintoja siten että tutkinnon yhteismääräksi tulee 150 op. Näihin opintoihin voi sisältyä esim. kansainvälisessä vaihdossa suoritettuja opintoja, opettajan pedagogiset opinnot, sivuaine-, viestintä-, kieli- tai yleisopintoja. Lisäksi esimerkiksi seuraavat opintojaksot tai opintokokonaisuudet sopivat vapaasti valittaviin opintoihin:

PSYS202 Psykologian tutkimusmenetelmät III 5 op
PSYS191 Psykologian erityiskysymykset I 1-10 op
PSYS192 Psykologian erityiskysymykset II 1-10 op
PSYS329 Orientoiva harjoittelu 5 op
CIPA Contemporary Issues in Psychology -opintokokonaisuus  25 op
CIBA Kognitiivisen neurotieteen opintokokonaisuus 30 op