21.01.2016

Psykologian kandidaatin tutkinto

 

Koska psykologian sovelluskenttä on laaja, sopivat sivuaineiksi monet eri tieteenalat riippuen opiskelijan omasta kiinnostuksesta ja suuntautumisesta.

Jyväskylän yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen hyvät mahdollisuudet kansainvälistymiseen. Psykologian opiskelijan tulisi sisällyttää tutkintoonsa ulkomainen opiskelu- ja/tai työharjoittelujakso tai osallistua laitoksen järjestämään vieraskieliseen opetukseen.  Vieraskielisiä opintoja voi sisällyttää pakollisiin, vapaaehtoisiin tai sivuaineopintoihin.

Tutkinnon rakenne ja sisältö

Pääaine
Muut opinnot
Psykologian perusopinnot 25 op Viestintä- ja kieliopinnot 15 op
Psykologian aineopinnot 55 op Yleisopinnot  7 op
Sivuaineopinnot 78 op

Psykologian kandidaatin opinnot koostuvat psykologian pääaineopinnoista (perus- ja aineopintokokonaisuudet 80 op), pakollisista viestintä-, kieli- ja yleisopinnoista (22 op) sekä muista yleis- ja sivuaineopinnoista (78 op).  Suositellut suoritusajankohdat löydät laitoksen verkkosivuilta:

https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/psykologia/opiskelu/opinto-ohjaus/aikataulusuunnitelma/

 

A. Psykologian kandidaatin pääaineopinnot

PERUSOPINNOT 25 op

PSYP110 Kehityspsykologia I 5 op
PSYP120 Neuropsykologia I: Kognitiivisen neurotieteen ja
neuropsykologian perusteet
5 op
PSYP130 Persoonallisuuspsykologia 5 op
PSYP140 Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia 5 op
PSYP201 Psykologian tutkimusmenetelmät I 5 op

AINEOPINNOT 55 op

PSYA110 Kehityspsykologia II 5 op
PSYA120 Neuropsykologia II   5 op
PSYA130 Persoonallisuuspsykologia II 5 op
PSYA140 Kliininen psykologia II 5 op
PSYA151 Työ- ja organisaatiopsykologia II 5 op
PSYA202 Psykologian tutkimusmenetelmät II:
Kvantitatiiviset menetelmät
5 op
PSYA203 Psykologian tutkimusmenetelmät II:
Kvalitatiiviset menetelmät    
5 op
PSYA210 Kandidaatintutkielma 10 op
PSYA220 Maturiteetti     0 op

Lisäksi valitaan 10 opintopistettä seuraavista:

PSYA170 Kognitiivinen psykologia ja neurotiede 5 op
PSYA180 Geropsykologia 5 op
PSYA190 Valinnaiset opinnot  5 op
PSYA320 Orientoiva harjottelu 5 op

B. Viestintä- ja kieliopinnot, yleisopinnot sekä sivuaineopinnot

(yhteensä 100 op)

Viestintä- ja kieliopintoja vähintään 15 op, pakollisia yleisopintoja 7 op sekä muita viestintä-, kieli-, yleis- ja sivuaineopintoja niin että opintojen yhteismääräksi tulee 100 op.

1. Viestintä- ja kieliopinnot

  • Äidinkielen kirjoitusviestintä 3 op
  • Toista kotimaista kieltä 3 op (laki 424/2003, asetus 481/2003)
  • Yhtä vierasta kieltä 6 op TAI Yhtä vierasta kieltä 3 op ja toista vierasta kieltä 3 op
  • Muita viestintä- tai kieliopintoja 3 op

Ks. myös erilliset ohjeet kieliopinnoista. Tarkemmat ohjeet saa kielikeskuksesta.

2. Yleisopinnot

Pakolliset (7 op)

Suositusajankohta
YTKY003 HOPS I-vaihe 1 op (1. syksy)
YTKY004 HOPS II-vaihe 1 op (3.kevät)
JA
YFIY100 Tieteen teoria 5 op (1. vuosi)
TAI
FILY025 Tieteen etiikka 5 op (1. vuosi)

Muita suositeltavia yleisopintoja, esimerkiksi:

HYVY001 Akateeminen opiskelukyky - muutakin kuin pisteitä 2 op
LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet 1 op
tai
LIB1THS Tiedonhankinnan solmukohdat 1 op
URA Työelämäopintoja 5 op

Pakollisena:

  • Tilastotiede vähintään 20 op
  • Yhden oppiaineen perus- ja aineopinnot (60 op) tai kahden oppiaineen perusopinnot (vähintään 50 op)
  • Muita opintoja

Psykologian kandidaatin tutkinnon sivuaineopinnot ovat muissa suhteissa vapaasti valittavia, mutta niiden tulee sisältää vähintään 20 op tilastotiedettä sivuaineen perusopintoina. Pakollisina opintojaksoina suoritetaan tilastotieteen perusopintokokonaisuuteen sisältyvät:

Suositusajankohta
TILP100 Johdatusta tilastotieteeseen 3 op (1. tai 2. syksy)
TILP150 ** Tilastomenetelmien peruskurssi   6 op (2. kevät)
TILP350 SPSS-kurssi 2 op (2. kevät)
TILP450 Tilastomenetelmien jatkokurssi 9 op (3. kevät)

** Jos aiot suorittaa tilastotieteestä perusopintokokonaisuuden kannattaa TILP150 kurssi korvata seuraavilla opintojaksoilla

Suositusajankohta
TILP250 Tilastotieteen peruskurssi I 3 op (2. syksy)
TILP260 ** Tilastotieteen peruskurssi II 6 op (3. kevät) **

(** PSY A202 ja A203 Psykologian tutkimusmenetelmät II: Kvantitatiiviset menetelmät ja Kvantitatiiviset menetelmät -opintojaksojen jälkeen, ennen pro gradu -tutkielman aloittamista)

 

Opiskelijan tulee suorittaa kandidaatin tutkintoa varten yhdessä sivuaineessa perus- ja aineopinnot (vähintään 25 op + 35 op) tai kahdessa sivuaineessa perusopinnot (vähintään 25 op + 25 op). Perusopintoja vastaavaksi sivuaineeksi voidaan opetussuunnitelman määrittelemissä rajoissa lukea myös jonkin yliopiston tai taidekorkeakoulun opetussuunnitelman mukainen vähintään 25 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus, josta on kokonaisuusmerkintä. Lisäksi suoritetaan muita sivuaine-, viestintä-, kieli- tai yleisopintoja niin, että kandidaatin tutkinnon kokonaislaajuudeksi tulee 180 opintopistettä.  Opiskelijan tulee itse ottaa selvää suunnittelemiensa sivuaineiden opinto-oikeuksista ja niiden suorittamisesta.  Ennen sivuaineopintojen aloittamista opiskelijan tulee tutustua kyseisen laitoksen opetussuunnitelmiin ja opinto-oikeutta koskeviin säännöksiin ja mahdollisiin rajoituksiin.

Sivuaineopinnoiksi suositellaan esimerkiksi Contemporary Issues in Psychology tai Kognitiivisen neurotieteen opintokokonaisuutta.