04.05.2015

Sosiaalityön aineopinnot

Sosiaalityön aineopintojaksot

 

SOSIAALITYÖN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

STOA094 Sosiaalisten ongelmien teoreettisia jäsennyksiä (5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää sosiaalisia ongelmia koskevat keskeiset teoriat ja kykenee niiden kautta analysoimaan sosiaalisia ongelmia useasta näkökulmasta. Hän saavuttaa valmiuden soveltaa teoreettista tietoa opinnäytetöiden toteuttamisessa sekä sosiaalityön ammatillisissa käytännöissä.
Sisältö:
Jaksolla tutustutaan keskeisiin sosiaalisia ongelmia koskeviin teorioihin ja hahmotetaan sosiaalisten ongelmien luonnetta. Jaksolla perehdytään sosiaalisten ongelmien tutkimuksen keskeisiin suuntauksiin, niiden tapaan tarkastella tutkimuskohdettaan ja teorioiden soveltamiseen sosiaalisten ongelmien ratkaisemisessa.
Suoritustavat:
Luennot ja pienryhmätyöskentely, jonka yhteydessä suoritetaan kirjallisuus
Kirjallisuus:

 • Meeuwisse, A. & H. Swärd (toim.) (2013): Perspektiv på sociala problem. 2. omarb. utg. Natur & Kultur.

 

STOA097 Sosiaalihuolto ja sosiaalipalvelut (5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa jäsentää suomalaisen sosiaalihuollon, -palveluiden ja -turvan pääpiirteet, niiden keskinäiset suhteet ja paikan palvelujärjestelmän kokonaisuudessa. Hän osaa kuvata eri toimijoiden (valtio, kunnat, järjestöt, yritykset) roolin sosiaalipalveluiden hallinnoinnissa, järjestämisessä ja tuottamisessa. Hänellä on valmiudet sosiaalihuollon ja sosiaalipalveluiden muutosten kriittiseen tarkasteluun.
Sisältö: Jakso perehdyttää suomalaisen sosiaalihuollon, sosiaalipalveluiden ja sosiaaliturvan toimintakenttään ja sen viimeaikaisiin ja näköpiirissä oleviin muutoksiin. Se tarkastelee näiden keskinäisiä suhteita sekä rajapintoja muihin toimialoihin, erityisesti terveydenhuoltoon, työvoimahallintoon ja varhaiskasvatukseen. Painopiste on sosiaalihuollossa ja -palveluissa, kuntien roolissa ja palveluiden alueellisissa tuottamisen tavoissa. Kriittisenä näkökulmana ovat kansalaisen ja asiakkaan oikeudet, osallisuuden ja osallistumisen mahdollisuudet.
Suoritustavat: Luennot ja kirjallisuus. (Sosiaalityö: Kirjallisuus suoritetaan luentojen yhteydessä tehtävällä oppimistehtävällä.)
Kirjallisuus:
Sosiaalityön aineopiskelijat suorittavat seuraavat kohdat:

 •  Haverinen, Kuronen & Pösö (toim.) (2014) Sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus. Tampere Vastapaino
 • Metteri, A. (2012): Hyvinvointivaltion lupaukset, kohtuuttomat tapaukset ja sosiaalityö. Väitöskirja. (saatavana verkossa) TAI
  Määttä, A. (2012): Perusturva ja poiskäännyttäminen. Väitöskirja. (saatavana verkossa)

Yhteiskuntapolitiikan aineopiskelijat suorittavat seuraavat kohdat:

 • Helne, T. & M. Laatu (2006): Vääryyskirja. Kela TAI
  Anttonen, A. & L. Sointu (2006): Hoivapolitiikka muutoksessa. Stakes. (saatavana verkossa)
   
 • Metteri, A. (2012): Hyvinvointivaltion lupaukset, kohtuuttomat tapaukset ja sosiaalityö. Tampereen yliopisto. (saatavana verkossa) TAI
  Määttä, A. (2012): Perusturva ja poiskäännyttäminen. Diakonia-ammattikorkeakoulu. (saatavana verkossa)

 

ASIANTUNTIJUUS JA AMMATILLISET KÄYTÄNNÖT

STOA111 Sosiaalityön työmenetelmät ja vuorovaikutustaidot (5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee sosiaalityön metodista ajattelua, keskeiset työmenetelmät ja niiden yhteydet alan oppihistoriaan ja teoriaperinteisiin. Hän hallitsee sosiaalityön ammatillisten vuorovaikutustaitojen perusasiat. Hän pystyy työskentelemään työmenetelmiä ja vuorovaikutustaitoja käyttäen ohjatusti sosiaalityöntekijän tehtävissä sosiaalityön eettiset lähtökohdat huomioiden. 
Sisältö
: Työmenetelmien luennoilla tutustutaan sosiaalityön ajankohtaisiin menetelmäkeskusteluihin, käytetyimpiin menetelmiin, niiden perusteisiin ja soveltamiseen. Vuorovaikutustaitojen luennoilla perehdytään asiakkaan ja työntekijän väliseen ammatilliseen vuorovaikutukseen. Harjoituksissa sovelletaan luennoilla opittua osallistumalla kuviteltuun asiakastilanteeseen ja sen reflektointiin.
Suoritustavat
: Osallistuminen työmenetelmien luennoille (3 op) ja oheiskirjallisuuteen perustuvien oppimistehtävien tekeminen. Osallistuminen vuorovaikutustaitojen luennoille (1 op), intensiivijaksona pidettäviin harjoituksiin (1op) sekä oppimispäiväkirjan laatiminen vuorovaikutustaitojen luennoista ja harjoituksista
Kirjallisuus: (oheiskirjallisuus)

 • Laitinen, M. & A. Niskala (toim.) (2013): Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä. Vastapaino.
 • Särkelä, A. (2001 tai 2011): Välittäminen ammattina. Näkökulmia sosiaaliseen auttamistyöhön. Vastapaino.
 • Strömberg-Jakka, M. & T. Karttunen (toim.) (2012): Sosiaalityön haasteet. PS-kustannus.
 • Koski-Jännes, A., L. Riittinen & P. Saarnio (toim.) (2008): Kohti muutosta.  Motivointimenetelmiä päihde- ja käyttäytymisongelmiin. Tammi

 

STOA112 Lastensuojelu- ja aikuissosiaalityön perusteet (5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelijalla on perustiedot lastensuojelu- ja aikuissosiaalityön prosesseista ja taustalla vaikuttavista sosiaalityön keskeisistä periaatteista. Hänellä on valmiudet oman asiantuntijuuden jatkuvaan arvioimiseen ja kehittämiseen sekä eettiseen pohdintaan hyödyntäen monipuolisesti eri tietolähteitä. 
Sisältö:
Jakso antaa opiskelijalle käsityksen lastensuojelu- ja aikuissosiaalityöstä. Lastensuojeluun perehdytään lasten oikeuksien ja osallisuuden, perheen ja vanhemmuuden sekä työmenetelmien ja taustalla olevien ongelmien näkökulmista. Aikuissosiaalityön osuudessa tutustutaan asiakkuuden taustalla oleviin ongelmiin ja aikuisten kanssa tehtävän työn käytäntöihin ja menetelmiin. Jaksolla tutustutaan ammatillisen toiminnan ja asiakkaan näkökulmiin sekä keskeiseen tutkimukseen.
Suoritustavat:
Aktiivinen osallistuminen luennoille ja seminaarityöskentelyyn sekä oppimistehtävät perustuen luentoihin ja opettajan osoittamaan kirjallisuuteen. Lastensuojelutyö 3 op ja aikuissosiaalityö 2 op.
Kirjallisuus: (oheiskirjallisuus)

Lastensuojelutyön perusteet

 • Forsberg, H. & L. Autonen-Vaaraniemi (toim.) (2012): Kiistanalainen perhe, moraalinen järkeily ja sosiaalityö. Vastapaino.
 • Winter, K. (2011): Building Relationships and Communicating with Young Children. A Practical Guide for Social Workers. Routledge.
 • Forsberg, H., A. Ritala-Koskinen & M. Törrönen (toim.) (2006): Lapset ja sosiaalityö. Kohtaamisia, menetelmiä ja tiedon uudelleenarviointia. PS-kustannus.

Aikuissosiaalityön perusteet

 • Laitinen, M. & A. Niskala (toim.) (2013:) Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä. Vastapaino.
 • Bergmark, Å., O. Bäckman & R. Minas (2013): Vägar ur socialbidrag? Om socialtjänstens insatser och det ekonomiska biståndets varaktighet. Rapport i socialtarbete nr. 143. Stockholm University. (verkossa)
 • Jokinen, A. & K. Juhila (toim.) (2008): Sosiaalityö aikuisten parissa. Vastapaino.

 

STOA160 Käytännöt II (10 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelijalla on sosiaalityöntekijän ammatissa toimimisen perusvalmiudet, asiantuntijuutta ja alan toimintaympäristön tuntemusta. Hän osaa soveltaa erilaisia sosiaalityön työmenetelmiä ja -välineitä asiakastyössä sekä yhdistää teoreettista ja käytännöllis-kokemuksellista tietoa. Hän pystyy ottamaan vastamaan palautetta ja reflektoimaan ammatillista toimintaansa ja kehittymistään sosiaalityön asiantuntijana.
Sisältö:
Jaksolla harjoitellaan sosiaalityöntekijänä ja sosiaalityön asiantuntijana toimimista, reflektoidaan omaa ammatillista identiteettiä sekä suhdetta ammatilliseen työskentelyyn ja etiikkaan.
Suoritustavat:
40 työpäivän mittainen käytännön harjoittelujakso sosiaalityön tehtävissä sosiaalityöntekijän kelpoisuuden omaavan käytännön opettajan ohjauksessa julkisella, kolmannella tai yksityisellä sektorilla. Lisäksi aktiivinen osallistuminen orientoiviin harjoituksiin ja palauteseminaariin sekä oppimista reflektoivien kirjallisten tehtävien laatiminen.
Edeltävät opinnot:
Suositellaan, että ennen jaksoon sisältyvän harjoittelun aloittamista suoritetaan jaksot ”Sosiaalityön työmenetelmät ja vuorovaikutustaidot”, ”Lastensuojelu- ja aikuissosiaalityön perusteet” sekä ”Sosiaalityön oikeudelliset perusteet”.

 

SOSIAALITYÖN OIKEUDELLISET PERUSTEET

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee oikeudellisen ajattelun perusteet. Hänellä on perustiedot sosiaalihuollon lainsäädännöstä sekä hallintoasioiden käsittelystä ja asiakkaan oikeudellista asemaa koskevista säädöksistä. Hän osaa soveltaa sosiaalityössä tarvittavaa lainsäädäntöä käytännön tilanteisiin.
Aikataulu: Opiskelija suorittaa ensin luennot ja niihin liittyvän oppimistehtävän, toisessa vaiheessa tentitään kirjallisuus ja kolmannessa vaiheessa suoritetaan oikeustapausharjoitukset.

STOA131 Sosiaalityön oikeudelliset perusteet, luento ja oppimistehtävä (4 op)

Sisältö: Jaksolla käsiteltäviä teemoja ovat oikeudellinen ajattelu, sosiaalihuollon lakisääteiset tehtävät, asiakkaan asema ja oikeusturva.
Suoritustavat: Aktiivinen osallistuminen luennoille ja oppimistehtävä

 

STOA141 Sosiaalityön oikeudelliset perusteet, harjoitukset (2 op)

Sisältö: Jaksolla tehdään harjoituksia sosiaalityön erityislainsäädännöstä.
Suoritustavat: Aktiivinen osallistuminen oikeustapausten ratkaisemiseen ja oppimispäiväkirjan kirjoittaminen

Edeltävät opinnot: ”Sosiaalityön oikeudelliset perusteet, luento ja oppimistehtävä” ja ”Sosiaalityön oikeudelliset perusteet, kirjallisuus” -jaksot

 

STOA142 Sosiaalityön oikeudelliset perusteet, kirjallisuus (4 op)

Edeltävät opinnot: ”Sosiaalityön oikeudelliset perusteet, luento ja oppimistehtävä” -jakso
Sisältö:
Jaksossa keskitytään sosiaalityön oikeudellisiin erityiskysymyksiin, joita ovat hallintomenettely, lastensuojelu, perheoikeus ja asiakastiedon suoja.
Suoritustavat: Kirjallisuuden tenttiminen
Kirjallisuus:

 • Aaltonen, A-K. (2009): Lapsioikeus ja lapsen oikeus tuomioistuimissa. Edita, HUOM! VAIN luvut 1: Huolto- ja elatusriidat tuomioistuimissa ja 2: Lapsen huolto ja asuminen. (verkossa: Nelli, Edilex)   
 • Aer, J. (2012): Lastensuojeluoikeus. Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun oikeudelliset perusteet. Sanoma Pro, HUOM! VAIN luvut I Teoksen ala ja tavoitteet, II Lastensuojeluoikeuden keskeiset periaatteet, III Toimenpiteet lapsi- ja perhekohtaisessa lastensuojelussa, IV Sijaishuollon järjestäminen, V Toimivalta ja menettely lastensuojeluasioissa, josta alaluvut 3-6 sekä VI Hallintotuomioistuimien tehtävät lastensuojeluasioissa, josta alaluvut 1-4.
 • Mäenpää, O. (2011 tai uudempi lisäpainos): Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet. 4. uud. painos. Edita, HUOM! VAIN luku 4: Hallintoasian vireillepano ja käsittely viranomaisessa, luku 6: Asian selvittäminen ja selvittämiskeinot, josta alaluvut 1-4 ja 8 sekä luku 7: Päätöksenteko hallintoasiassa.
 • Laaksonen, M., A. Kääriäinen ym. (2011): Asiakastyön dokumentointi sosiaalihuollossa. Opastusta asiakastiedon käyttöön ja kirjaamiseen. Raportti 54/2011. THL. (verkossa)

 

 

 

SOSIAALITIETEIDEN KVALITATIIVISET JA KVANTITATIIVISET MENETELMÄT

Osaamistavoitteet: Opinnot antavat opiskelijalle valmiudet hahmottaa kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen menetelmien erot ja ominaispiirteet. Opiskelija saa perustaidot sosiaalitieteellisen tutkimusasetelman muodostamiseen, tunnistaa erilaisten aineistojen ja analyysimenetelmien soveltuvuuden erityyppisten tutkimustehtävien ratkaisemiseen.  Hän ymmärtää tutkimuseettiset periaatteet ja osaa soveltaa eettistä ajattelua tutkimusprosessin eri vaiheissa. Hänellä on valmiudet kandidaatintutkielman laatimiseen ja tutkimusmenetelmien syventävään opiskeluun.

YFIA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät (5 op)

Kvalitatiivisten menetelmien luento

Sisältö: Opintojaksolla perehdytään laadullisen tutkimusasetelman laatimiseen, muodostetaan monipuolinen käsitys laadullisessa tutkimuksessa käytettävistä sekä tutkijan keräämistä että valmiista aineistoista ja tutustutaan erilaisiin analyysitapoihin. Lisäksi jaksolla käsitellään tutkimuseettistä ajattelua ja tieteellisen kirjoittamisen ominaispiirteitä.
Suoritustavat: Jakso suoritetaan osallistumalla luennoille ja tekemällä tutkimusmetodista ajattelua harjaannuttava kirjallinen tehtävä

Kvantitatiivisten menetelmien luento

Sisältö: Opintojaksolla perehdytään määrällisen empiirisen sosiaalitutkimuksen perusteisiin. Jakso tarjoaa perustiedot tärkeimmistä kvantitatiivisen aineiston hankintamenetelmistä, analyysitavoista sekä tutkimusprosessin luonteesta.
Suoritustavat: Jakso suoritetaan luentokurssilla ja tentillä.

 

STOA250 Kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset (5 op)

Kvalitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset

Sisältö: Jakso sisältää pienoistutkimuksen laatimisen, mitä varten kerätään oma aineisto. Aineisto litteroidaan ja sen kanssa harjoitellaan erilaisia jäsentelytapoja. Työn eri vaiheita esitellään seminaareissa suullisesti. Pienoistutkimuksen tekemiseen saadaan palautetta, jonka hyödyntäminen on osa työskentelyä.
Suoritustavat: Osallistuminen seminaaritapaamisiin ja pienimuotoisen tutkimusraportin laatiminen, mikä edellyttää seminaaritapaamisten välillä tapahtuvaa itsenäistä työskentelyä

Kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset

Sisältö: Jaksolla harjoitellaan kvantitatiivisen tutkimuksen tekemistä ja tutustutaan harjoitusten avulla tutkimusprosessin eri vaiheisiin aina aineiston keruusta tutkimustulosten raportoimiseen. Ideana on tutustua kvantitatiivisiin aineistoihin, harjoitella kyselylomakkeen ja mittareiden laatimista sekä perehtyä kvantitatiivisiin analyysimenetelmiin ja aineiston käsittelyyn SPSS -ohjelmaa käyttäen.
Suoritustavat: Osallistuminen seminaaritapaamisiin ja itsenäinen työskentely tapaamisten välillä

 

TUTKIELMAOPINNOT

STOA705 Kandidaatin tutkielma ja kandidaattiseminaari (10 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu tutkimusprosessin keskeisiin vaiheisiin, perehtyy tutkimusaiheeseensa, siihen liittyviin käsiteisiin ja teorioihin sekä aikaisempaan tutkimukseen. Hän osaa muotoilla ja rajata tutkimusongelman, etsiä tutkimuksessa tarvittavaa tietoa, kerätä aineistoa ja käyttää tutkimusmenetelmiä empiirisen aineiston analyysissä. Seminaarityöskentely antaa valmiuksia tieteelliseen esitystapaan, kirjoittamiseen ja argumentointiin tiedeyhteisössä ja sen ulkopuolella.
Sisältö
: Kandidaattiseminaarissa perehdytään tutkimuksen tekemiseen ja harjoitellaan tieteellistä argumentointitapaa. Seminaarin kuluessa opiskelija tekee yksin tai parityönä tutkielman sosiaalityön kannalta relevantista aiheesta.
Suoritustavat
: Aktiivinen osallistuminen kaksi lukukautta kestävään kandidaattiseminaariin sekä kandidaatin tutkielman tekeminen. Sivuaineopiskelijat eivät tee kandidaatintutkielmaa eivätkä osallistu seminaariin.  
Edeltävät opinnot
: YFIA200-jakso tulee olla suoritettuna ennen seminaaria tai sen on suoritettava samanaikaisesti seminaarin kanssa.  Suositellaan, että myös jakso ”STOA094 Sosiaalisten ongelmien teoreettisia jäsennyksiä” on suoritettuna ennen seminaarin aloittamista tai se suoritetaan seminaarin alkupuolella.

 

STOA710 Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden kandidaatti (0 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa ilmaista itseään tieteellisen kirjoittamisen keinoin ja kirjoittaa jäsennellysti kandidaatintutkielmaansa liittyen rajatusta aiheesta ja näkökulmasta.
Sisältö: Opiskelija osoittaa perehtyneensä tutkielmansa aihepiiriin ja hallitsevansa koulusivistyskielensä.
Suoritustavat: Maturiteetin kirjoittaminen tentissä. Suoritusta koskevat ohjeet löytyvät tiedekunnan verkkosivuilta: https://www.jyu.fi/ytk/opiskelu/tutkielma-ja-valmistuminen/maturiteettiohje

 

SOSIAALITYÖN AINEOPINTOJA SIVUAINEOPISKELIJANA SUORITTAVILLE

STOA156 Sosiaalityön käytäntö I (3 op) (sivuaineopiskelijalle)

Osaamistavoitteet: Opiskelija saa käsityksen sosiaalialan toimintakentästä ja harjaantuu havainnoimaan käytännön toimintaa sekä kirjoittamaan tieteellisiä muotoseikkoja noudattavan esseen havaintojensa pohjalta.
Sisältö:
Jakso käynnistyy aloitusseminaarilla (6 t), jonka jälkeen opiskelijat hankkivat itselleen tutustumispaikan. Tutustumisjakso kestää 10 työpäivää kahden viikon aikana. Opiskelija laatii jaksosta kirjallisen raportin, joka esitellään seminaarityöskentelyn (12 h) aikana. Raportin laatimisessa hyödynnetään erikseen sovittavaa kirjallisuutta.
Suoritustavat:
Seminaarityöskentely, tutustumisjakso ja kirjallinen raportti.