25.01.2016

Sosiaalityön syventävät opinnot

Sosiaalityön syventävät opintojaksot

Syventäviin opintoihin liittyvä kirjallisuus voidaan suorittaa tenttimällä tai esseellä (ks. suoritustavat kunkin jakson kohdalta). Huom! Esseen kirjoittamista varten opiskelijan on pyydettävä aihe ja muut tarkemmat ohjeet kyseisen jakson tentaattorilta. Muotoa koskevat, yleiset esseeohjeet löytyvät yksikön www-sivuilta.

 

TUTKIELMAOPINNOT

STOS255 Sosiaalityön tutkimuksen teoreettisia suuntauksia (5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee yhteiskuntatieteellisen ja sosiaalityön tutkimuksen nykysuuntauksia ja niiden syntyyn vaikuttaneita teoriaperinteitä ja osaa käyttää niitä pro gradu -tutkielman teoreettisen viitekehyksen rakentamisessa. 
Sisältö: Jaksolla perehdytään sosiaalityön tutkimuksen kannalta keskeisiin yhteiskuntatieteellisiin ja sosiaalityön teorioihin.
Suoritustavat: Luennot ja luentopäiväkirja. Kirjallisuus suoritetaan ensisijaisesti esseellä, toissijaisesti tenttien.
Kirjallisuus:

 • Shaw, I., Briar-Lawson, K. ym. (toim.) (2010 tai uudempi lisäpainos): The SAGE Handbook of Social Work Research. SAGE, HUOM! VAIN luvut 1-13 sekä ”Editorial Essay”.

Lisäksi suoritetaan kaksi teosta seuraavista:

 • Mäntysaari, M., A. Pohjola & T. Pösö (toim.) (2009): Sosiaalityö ja teoria. PS-kustannus.
 • Jallinoja, R., H. Hurme & K. Jokinen (toim.) (2014): Perhetutkimuksen suuntauksia. Gaudeamus.
 • Saari, J., S. Taipale & S. Kainulainen (toim.) (2013): Hyvinvointivaltion moderneja klassikoita. Diakonia-ammattikorkeakoulu. (verkossa)
 • Ashorn, U., L. Henriksson ym. (toim.) (2010): Yhteiskunta ja terveys: klassisia teoreettisia näkökulmia. Gaudeamus.

 

Maisteriseminaarit, STOS001-003

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa rajata tutkimusaiheen, kirjoittaa toteuttamiskelpoisen tutkimussuunnitelman ja toteuttaa sen. Hän osaa perehtyä oman tutkimusteemansa olennaiseen kotimaiseen ja ulkomaiseen kirjallisuuteen. Hän hallitsee tietokantojen ja muiden tutkimustyössä tarvittavien tietoteknisten välineiden käytön. Hän osaa soveltaa lähdekritiikkiä lukemiinsa tutkimuksiin. Hän osaa käydä tieteellistä keskustelua sosiaalityön tutkimuksesta, ja esittää siihen liittyen rakentavaa kritiikkiä toisten opiskelijoiden tutkimussuunnitelmista. Opiskelija osaa kirjoittaa ymmärrettävää asiatyyliä ilman merkittäviä kielivirheitä. Hän osaa esitellä tutkimuksensa tuloksia myös tieteellistä yhteisöä laajemmalle yleisölle.

Suoritustavat: Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn, toisten esittämien papereiden kommentointi, tieteellisen keskustelun ja argumentoinnin harjoittelu. Kussakin seminaarissa vaaditun hyväksymiskelpoisen paperin kirjoittaminen ja esittäminen seminaarissa.

Tutkielman ohjaajan kanssa sopien osan maisteriseminaareista voi suorittaa mahdollisesti järjestettävissä teemaryhmissä.

 

STOS001 Maisteriseminaari I (5 op)

Sisältö: Opiskelija valitsee seminaarin aikana tutkimusaiheen ja perehtyy riittävän laajasti oman aihepiirin aiempaan tutkimukseen. Hän rajaa ja muotoilee aihepiiristään mielekkään ja vastattavissa olevan tutkimusongelman (vähintäänkin alustavasti), laatii tutkielmansa aikataulusuunnitelman, esittää tutkielmansa ideapaperin sekä aikaisempaan tutkimukseen perustuvan tutkimusongelmaa perustelevan paperin. Opiskelija osallistuu muiden opiskelijoiden esittämien papereiden kommentointiin ja harjoittelee tieteellisen keskustelun periaatteita.
Suoritustavat: Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn, toisten esittämien papereiden kommentointi, tieteellisen keskustelun ja argumentoinnin harjoittelu. Kussakin seminaarissa vaaditun hyväksymiskelpoisen paperin kirjoittaminen ja esittäminen seminaarissa.

Tutkielman ohjaajan kanssa sopien osan maisteriseminaareista voi suorittaa mahdollisesti järjestettävissä teemaryhmissä.

 

STOS002 Maisteriseminaari II (5 op)

Sisältö: Opiskelija kirjoittaa ja esittelee toteuttamiskelpoisen tutkimussuunnitelman sekä mahdollisesti muita tutkimussuunnitelmaan liittyviä papereita. Hyväksyttävän tutkimussuunnitelman esittämisen jälkeen opiskelija voi aloittaa tutkimuksen toteuttamisen suunnitelman mukaisesti. Opiskelija osallistuu muiden opiskelijoiden papereiden kommentointiin ja harjoittelee tieteellisen keskustelun periaatteita.
Suoritustavat: Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn, toisten esittämien papereiden kommentointi, tieteellisen keskustelun ja argumentoinnin harjoittelu. Kussakin seminaarissa vaaditun hyväksymiskelpoisen paperin kirjoittaminen ja esittäminen seminaarissa.

Tutkielman ohjaajan kanssa sopien osan maisteriseminaareista voi suorittaa mahdollisesti järjestettävissä teemaryhmissä.

 

STOS003 Maisteriseminaari III (5 op)

Sisältö: Opiskelija valmistelee ja esittelee seminaarissa tutkielmansa käsikirjoituksen ja työstää mahdollisesti siihen liittyviä välipapereita, esimerkiksi tutkielman luvun tai lukujen alustavia versioita. Opiskelija osallistuu muiden opiskelijoiden käsikirjoituksen kommentointiin ja syventää osaamistaan tieteellisen keskustelun periaatteista.
Suoritustavat: Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn, toisten esittämien papereiden kommentointi, tieteellisen keskustelun ja argumentoinnin harjoittelu. Kussakin seminaarissa vaaditun hyväksymiskelpoisen paperin kirjoittaminen ja esittäminen seminaarissa.

Tutkielman ohjaajan kanssa sopien osan maisteriseminaareista voi suorittaa mahdollisesti järjestettävissä teemaryhmissä.

 

STOS700 Pro gradu -tutkielma (40 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee sosiaalityön tutkimuksen tekemisen. Hän tuntee tutkimusprosessin eri vaiheet sekä ymmärtää niiden merkityksen. Hän kykenee kirjoittamaan tieteellistä tekstiä ja laatimaan tutkimusraportin, jossa aikaisempi tutkimus, teoria, oma ajattelu sekä empiiriset havainnot yhdistyvät toisiinsa tutkimustietoa tuottaen.
Sisältö: Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa pro gradu -tutkielman.
Suoritustavat: Itsenäinen tutkimustyöskentely seminaarien ja henkilökohtaisen ohjauksen tukemana (ks. laitoksen verkkosivuilla oleva pro gradu -ohje:
https://www.jyu.fi/ytk/opiskelu/tutkielma-ja-valmistuminen/prograduyfi)

 

STOS710 Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden maisteri (0 op)

UUSI SUORITUSTAPA 1.1.2016 ALKAEN:
Sisältö: pro gradu -tutkielman tiivistelmä
Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee syventävien opintojen tutkielman sisältöalueet ja niiden tiiviin esittämisen. Opiskelija hallitsee tutkielman tiivistelmän perusrakenteen ja akateemisen kirjoitustyylin.
Suoritustavat: pro gradu -tutkielman tiivistelmä
Arviointi: hyväksytty – hylätty

HUOM, POIKKEUS:
Kaikki ne opiskelijat, jotka eivät ole aiemmissa opinnoissaan kandidaatin opintojen yhteydessä suorittaneet maturiteettia, suorittavat syventäviin opintoihin sisältyvän maturiteetin tiedekuntaneuvoston 27.3.2014 hyväksymän opetussuunnitelman 2014-2017 mukaisesti.
Tällöin maturiteetti suoritetaan kunkin oppiaineen ja maisteriohjelman opetussuunnitelmassa kuvatulla tavalla (ks. kuvaus alla):
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa ilmaista itseään tieteellisen kirjoittamisen keinoin ja kirjoittaa jäsennellysti pro gradu -tutkielmaansa liittyen rajatusta aiheesta ja näkökulmasta.
Sisältö: Opiskelija osoittaa perehtyneensä tutkielmansa aihepiiriin ja hallitsevansa koulusivistyskielensä.
Suoritustavat: Maturiteetin kirjoittaminen tentissä. Suoritusta koskevat ohjeet löytyvät tiedekunnan verkkosivuilta.
Maturiteettiohjeet:
https://www.jyu.fi/ytk/opiskelu/ohjeita-opiskeluun/tutkielmat/maturiteetti


YFIS200 Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmät (5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija tunnistaa keskeiset kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset aineistotyypit. Opiskelija hallitsee erilaisia laadullisen ja määrällisen tutkimuksen menetelmiä. Opiskelija osaa valita tutkimusongelman kannalta sopivat tutkimuksen lähestymistavat ja analyysimenetelmät sekä valita ja käyttää analyysimenetelmiä erilaisten tutkimusongelmien ratkaisemiseen. Opiskelija syventää tietämystään tutkimuseettisistä periaatteista ja osaa soveltaa eettistä ajattelua tutkimusprosessin eri vaiheissa. Kurssin käytyään opiskelijalla on valmiudet pro gradu -tutkielman laatimiseen.
Sisältö:
A: Kvalitatiivisten menetelmien syventävä kurssi

Opintojaksolla perehdytään keskeisiin kvalitatiivisen tutkimuksen aineistotyyppeihin ja analyysimenetelmiin. Opintojaksolla esitellään erilaisia tutkimusprojekteja tutkimusprosessin havainnollistamiseksi. Tavoitteena on tukea erityisesti opiskelijoiden pro gradu -tutkielman metodista suunnittelua ja toteutusta
JA

B: Kvantitatiivisten menetelmien syventävä kurssi.

Opintojaksolla syvennetään tietämystä kvantitatiivisen tutkimuksen vaiheista sekä selittävän analyysitason tutkimusmenetelmistä.
Suoritustavat:

A: Kvalitatiivisten menetelmien syventävä kurssi:

16 tunnin luentosarja ja siihen liittyvät oheistehtävät.
JA
B: Kvantitatiivisten menetelmien syventävä kurssi
16 tunnin luentosarja ja siihen liittyvät harjoitukset.

Kirjallisuus: Luentojen yhteydessä suoritetaan teos:

 • Jokivuori P. & Hietala R.: Määrällisiä tarinoita. Monimuuttujamenetelmien käyttö ja tulkinta

 

YDINOPINNOT

STOS125 Sosiaalityön tehtävät (5 op)

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on tuottaa syventävää ymmärrystä sosiaalityön keskeisistä yhteiskunnallisista tehtävistä, eettisistä ristiriidoista ja ajankohtaisista toiminnan kohteista.
Sisältö: Jaksolla käsiteltäviä aiheita ovat yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen hyvinvoinnin lisääminen ja toimintakyvyn parantaminen sekä köyhyyden ja epätasa-arvon vähentäminen.
Suoritustavat: Kirjallisuuden suorittaminen tenttinä tai esseenä. Kirjallisuuden tai osan siitä voi korvata ajoittain järjestettävällä luentoseminaarilla.
Kirjallisuus:

 • Matthies, A-L. & L. Uggerhoj (toim.) (2014): Participation, Marginalization and Welfare Services - Concepts, Politics and Practices Across European Countries. Ashgate.
 • Palola, E. & V. Karjalainen (toim.) (2011): Sosiaalipolitiikka - hukassa vai uuden jäljillä? THL. (verkossa)
 • Sennett, R. (2004): Kunnioitus eriarvoisuuden maailmassa. Vastapaino. TAI
  Niemi, P. & T. Kotiranta (toim.) (2008): Sosiaalialan normatiivinen perusta. Gaudeamus.

 

STOS130 Sosiaalityö ja vaikuttaminen (5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy hahmottamaan ja ymmärtämään sosiaalityön roolia eettisenä, yhteiskunnallisena ja poliittisena toimijana sekä vaikuttajana. 
Sisältö:
Luennoilla käsitellään sosiaalityötä yhteiskunnallisena vaikuttajana. Kirjallisuudessa teemoina ovat sosiaalityön tietokäsitykset, sosiaalisen käsite, sosiaalinen toiminta sekä rakenteellisen sosiaalityön kysymykset.
Suoritustavat:
Aktiivinen osallistuminen luennoille sekä essee luentojen ja kirjallisuuden pohjalta
Kirjallisuus:

 • Gambrill, E. (2006 tai uudempi): Social Work Practice. A Critical Thinker`s Guide. 2nd or 3rd Edition. Oxford University Press, HUOM! VAIN luvut 1-11.
 • Kotiranta T., P. Niemi & R. Haaki (toim.) (2011): Sosiaalisen toiminnan perusta. Gaudeamus.
 • Pohjola, A., M. Laitinen & M. Seppänen (toim.) (2014): Rakenteellinen sosiaalityö aikakauden haasteena. UNIpress.

 

STOS145 Sosiaali- ja terveydenhuollon johtaminen (5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija saa valmiudet ymmärtää sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiseen ja kehittämiseen liittyviä kysymyksiä hyvinvointipalveluiden muuttuvassa toimintaympäristössä.
Sisältö:
Jaksolla syvennytään sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen ja hallinnon ajankohtaisiin erityispiirteisiin ja kysymyksiin. Jaksossa painotetaan asiantuntijuuden ja osaamisen johtamisen teemoja sekä strategista johtamista muuttuvassa toimintaympäristössä. Lisäksi perehdytään johtamisen psykologisiin ulottuvuuksiin henkilöstöjohtamisen näkökulmasta.
Suoritustavat:
Luentoseminaari ja kirjallisuus, jotka suoritetaan tenttimällä tai esseenä
Kirjallisuus:

 • Vartiainen, P., S. Ollila ym. (2013): Johtajana kaaoksen reunalla. Kuinka selviytyä pirullisista ongelmista? Gaudeamus.
 • Tuomala, M. (2009 tai uudempi lisäpainos): Julkistalous. Gaudeamus, HUOM! VAIN osat I ja II (sivut 15–148), osasta III luku 11 (sivut 245–261) ja osa IV (sivut 321–400).
 • Pekkarinen, E. (2010): Sosiaalialan arvojohtajat ja muutoksen managerit. Laadullinen katsaus sosiaalialan johtamisen tutkimuksesta. Avauksia 7/2010. THL. (verkossa)
 • Lisäksi yksi artikkeli “Human Service Organizations: Management, Leadership & Governance” -lehden uusimmasta vuosikerrasta.

 

STOS161 Käytännöt III (10 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija saavuttaa valmiuden johtaa asioita ja ihmisiä, kehittää ja arvioida toimintaa. Hän osaa toimia moniammatillisesti ja poikkihallinnollisesti sekä kumuloida sosiaalialan tiedontuotantoa.
Sisältö:
Opiskelija syventää työkokemustaan sosiaalialan johtamistehtävissä, vaativissa sosiaalityön asiantuntijatehtävissä tai tutkimus- tai kehittämisprojektien johtamis-, hallinto- ja asiantuntijatehtävissä.
Suoritustavat:
Osallistuminen perehdyttävään ohjausseminaariin, työskentely sovitusti alan tutkimus- tai kehittämishankkeessa, hallinnossa tai muissa asiantuntijatehtävissä sekä raportin laatiminen oheiskirjallisuutta hyödyntäen. Opiskelija voi joustavasti ajoittaa opinnot kahden lukukauden ajalle tai syventyä jaksolle yhtäjaksoisesti 40 päivän ajan.
Kirjallisuus: (oheiskirjallisuus)

 • Vataja, K. (2012): Kehittyvä työyhteisö – Itsearvioinnin hyödyntäminen työyhteisön kehittämisessä kunnallisessa sosiaalitoimessa. Väitöskirja. (verkossa)
 • Patton, M. (2010): Developmental Evaluation: Applying Complexity Concepts to Enhance Innovation and Use. Guilford Press.
 • Hughes, M. & M. Wearing (2007 tai uudempi): Organisations and Management in Social Work. 1st Ed. or 2nd Rev. Ed. SAGE.
 • Seppänen-Järvelä, R. & V. Karjalainen (toim.) (2006 tai uudempi lisäpainos): Kehittämistyön risteyksiä. Stakes.
 • Rantala, K. & P. Sulkunen (toim.) (2006 tai 2007): Projektiyhteiskunnan kääntöpuolia. Gaudeamus.
 • Virtanen, P. & J. Stenvall (2010): Julkinen johtaminen. Tietosanoma.

 

ERIKOISTUMISOPINNOT

Suoritustavat: Opiskelija valitsee vähintään yhden 5 op:n opintojakson, jonka hän suorittaa:

A)    tenttimällä kirjat tai kirjoittamalla niiden pohjalta esseen tentaattorin kanssa sovitusti TAI

B)    osallistumalla jaksosta järjestettävälle luentokurssille (järjestetään ajoittain) ja suorittamalla kurssin yhteyteen osoitetut tehtävät TAI

C)    esittämällä muun korvaavan suorituksen (esim. kv. vaihdossa suoritetut soveltuvat opintojaksot)

 

STOS403 Rakenteellisen ja yhteisötyön menetelmät (5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija tiedostaa rakenteellisen sosiaalityön ja yhteisötyön peruslähtökohdat, historiallisen kehityksen, nykykeskustelun sekä menetelmät ja osaa soveltaa niitä sosiaalityön kentällä ja tutkimuksessa.  
Sisältö: Jaksossa perehdytään rakenteellisen sosiaalityön, yhteisön ja yhteisötyön käsitteisiin, peruslähtökohtiin, historialliseen kehitykseen ja nykykeskusteluihin. Lisäksi jakso antaa tietoa sekä rakenteellisen sosiaalityön että yhteisötyön menetelmistä.
Kirjallisuus:

 • Roivainen, I., M. Nylund ym. (toim.) (2008): Yhteisöt ja sosiaalityö. Kansalaisen vai asiakkaan asialla? PS-kustannus.
 • Stepney, P. & K. Popple (2008): Social Work and the Community. A Critical Framework (Context) for Practice. Palgrave Macmillan.
 • Hutchinson, G.S. (toim.) (2009): Community work in the Nordic Countries - new trends. Universitetsforlaget

 

STOS404 Yhteisötalous ja yhteiskunnallinen yrittäjyys (5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija tiedostaa yhteisötalouden ja kolmannen sektorin mahdollisuudet ja tuntee niiden toimintatavat sosiaalityön kentällä sekä osaa toimia niiden käytännössä ja tutkimuksessa.  
Sisältö: Jaksossa perehdytään yhteisötalouden ja yhteiskunnallisten yritysten käytännön eri muotoihin, teoreettisiin lähtökohtiin ja toimintaperiaatteisiin, käytännön esimerkkeihin sekä niitä koskevaan uusimpaan tutkimustietoon. 
Kirjallisuus:

 • Nyssens, M. (toim.) (2006): Social Enterprise: At the Crossroads of Market, Public Policies and Civil Society. Routledge.
 • Dolsak, N. & E. Ostrom (toim.) (2003): The Commons in the New Millennium: Challenges and Adaptation. The MIT Press.
 • Pihlaja, R. (2010): Kolmas sektori maaseutukunnissa. Julkaisuja 19. Helsingin yliopisto, Ruralia. (verkossa)

 

STOS405 Lastensuojelu (5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija omaksuu lastensuojelutyön uusinta asiantuntijatietoa, kykenee arvioimaan sitä kriittisesti ja saa valmiuksia osallistua ja analysoida sekä akateemista että julkisuudessa käytävää keskustelua aihepiiriin liittyen.
Sisältö: Jaksolla syvennetään lastensuojelun osaamista vaativana asiantuntijatyönä.
Kirjallisuus:

 • Satka, M., L. Alanen. ym. (toim.) (2011): Lapset, nuoret ja muuttuva hallinta. Vastapaino.
 • Swift, K. & M. Callahan (2009): At Risk: Social Justice in Child Welfare and Other Human Services. Univ. of Toronto Pr.
 • Pekkarinen, E. (2010): Stadilaispojat, rikokset ja lastensuojelu. Viisi tapaustutkimusta kuudelta vuosikymmeneltä. Nuorisotutkimusseura.

 

STOS408 Aikuissosiaalityö ja aktivointi (5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee aikuissosiaalityön peruskäsitteet ja työtavat sekä ymmärtää siitä käytyä keskustelua ja aktivoinnin tematiikan ristiriitaisuutta. 
Sisältö: Jaksolla rakennetaan syvempää asiantuntijuutta aikuissosiaalityön ja aktivoinnin teemoista.
Kirjallisuus:

 • Jokinen, A. & K. Juhila (toim.) (2008): Sosiaalityö aikuisten parissa. Vastapaino.
 • Kotiranta, T. (2008): Aktivoinnin paradoksit. Väitöskirja. (verkossa)
 • Hvinden, B. & H. Johansson (toim.) (2007): Citizenship in Nordic Welfare States: Dynamics of Choice, Duties and Participation in a Changing Europe. Routledge.

 

STOS412 Kuntoutuksen ja vammaistyön sosiaalityö (5 op)

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on tuottaa syventävää ymmärrystä kuntoutuksen ja vammaistyön sosiaalityöstä erityisesti sosiaalisen toiminnan ja toimijuuden näkökulmasta. 
Sisältö:
Jakso sisältää avauksia aihetta käsitteleviin tutkimuksiin, teoreettisiin näkökulmiin ja keskusteluihin.
Kirjallisuus:

 • Karjalainen, V. & I. Vilkkumaa (toim.) (2004 tai uudempi lisäpainos): Kuntoutus kanssamme. Stakes.
 • Romakkaniemi, M. (2011): Masennus. Tutkimus kuntoutumisen kertomusten rakentumisesta. Väitöskirja. (verkossa)
 • Vehmas, S. (2005 tai uudempi lisäpainos): Vammaisuus: johdatus historiaan, teoriaan ja etiikkaan. Gaudeamus.
 • Gustavsson, A. (2004): The role of theory in disability research - springboard or strait-jacket? Scandinavian Journal of Disability Research 6:1, s. 55–70. (verkossa: jyu tai pyytämällä tentaattorilta)

 

STOS413 Gerontologinen sosiaalityö (5 op)

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on tuottaa syventävää ymmärrystä gerontologisen sosiaalityön sisällöstä ja käytännöistä sekä tarjota uutta tutkimustietoa ikäihmisen asiakkuudesta terveydenhuollon asiakkaana.
Sisältö: Jakso syventää gerontologisen työn ja erityisesti sosiaalityön asiantuntijuutta ja osaamista.
Kirjallisuus:

 • Seppänen, M., A. Karisto & T. Kröger (toim.) (2007): Vanhuus ja sosiaalityö: sosiaalityö avuttomuuden ja toimijuuden välissä. PS-kustannus.
 • Ray, M. & J. Phillips (2012): Social Work with Older People. 5th edition. Palgarve Macmillian.
 • Järnström, S. (2011): "En tiedä mitä ne ajattelee mun kohtalokseni". Etnografinen tutkimus asiakkuudesta ja asiakaslähtöisyydestä geriatrisessa sairaalassa. Väitöskirja. (verkossa)

 

STOS414 Päihdesosiaalityö (5op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee päihdesosiaalityön perustyövälineet, on saanut monipuolisen käsityksen riippuvuusproblematiikasta sekä valmiuksia ymmärtää päihderiippuvuudesta kärsivien elämäntilanteita.
Sisältö:
Jakso tarjoaa ajankohtaista tietoa päihdetyöstä ja -tutkimuksesta sosiaalityön näkökulmasta sekä välineitä riippuvuusproblematiikan kohtaamiseen sosiaalityössä.
Kirjallisuus:

 • Koski-Jännes, A., L. Riitinen & P. Saarnio (toim.) (2008): Kohti muutosta. Motivointimenetelmiä päihde- ja käyttäytymisongelmiin. Tammi.
 • Nelson, A. (2012): Social Work with Substance Users. SAGE.
 • Virokannas, E. & S. Väyrynen (2013): Varjoja Naiseudessa. UNIpress.

 

STOS415 Monikulttuurinen sosiaalityö (5 op)

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on luoda syvempää ymmärrystä kotoutumista vahvistavan ja monikulttuurisen sosiaalityön mahdollisuuksista ja menetelmistä. Jakson käytyään opiskelija on syventynyt aihetta koskevaan sosiaalityön tutkimukseen.
Sisältö: Jaksossa tarkastellaan monikulttuurisen työn lähtökohtia ja mahdollisuuksia erityisesti kansainvälisen muuttoliikkeen ja siihen liittyvien erilaisten ilmiöiden näkökulmasta.
Kirjallisuus:

 • Valtonen, K. (2008): Social Work and Migration: Immigrant and Refugee Settlement and Integration.  Ashgate, HUOM! VAIN luvut 1, 3, 7 ja 8.
 • Turtiainen, K. (2012): Possibilities of trust and recognition between refugees and authorities - Resettlement as a part of durable solutions of forced migration. Väitöskirja. HUOM! Luetaan nk. yhteenvetoluku (sivut 13-100) sekä e-versiossa liitteenä olevat alkuperäisartikkelit I, II ja VI. (verkossa)
 • Rastas, A., L. Huttunen & O. Löytty (toim.) (2005 tai uudempi lisäpainos): Suomalainen vieraskirja: Kuinka käsitellä monikulttuurisuutta. Vastapaino.

 

OPINTOJEN LOPPUUN SAATTAMINEN

STOS740 Opintojen loppuun saattaminen (5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa jäsentää omaa sosiaalityön osaamistaan ja ammatillista kehittymistään ja paikantaa oman suuntautumisensa sosiaalityön eri traditioihin. Opiskelija tiedostaa erilaiset sijoittumismahdollisuudet työelämässä sekä tieteelliset ja ammatilliset jatkokoulutusvaihtoehdot.
Sisältö:
Jaksolla tarkastellaan retrospektiivisesti sosiaalityön opintojen myötä tapahtunutta ammatillisesta kehittymistä yksilöllisenä ja yhteisöllisenä prosessina. Lisäksi hahmotetaan opiskelijan tavoitteita ja mahdollisuuksia tulevassa työelämässä ja keinoja niiden saavuttamiseksi. Jaksoon kuuluu myös perehtyminen yhteen sosiaalityön klassikkoon tai keskeiseen suuntaukseen. Ideana on nivoa opiskelijan omaa suuntautumista ja näkemystä sosiaalityöstä sosiaalityön historiallisiin juuriin.
Suoritustavat:
Aktiivinen osallistuminen päättöseminaariin, muisteluessee ja sosiaalityön klassikoita käsittelevä essee. Klassikkoesseetä varten sovitaan tentaattorin kanssa luettavaksi n. 200 sivua (yksi kirja tai 3-4 lyhyempää tekstiä) sosiaalityön klassikkokirjallisuutta, jota löytyy mm. History of Social Work Internet -sivustolta: http://www.historyofsocialwork.org

 

VAPAAVALINTAISET OPINNOT 20 op

STOS841 Kansainvälinen sosiaalityö I (5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija syventää käsitystään sosiaalityöstä kansainvälisestä näkökulmasta, osaa analysoida kansallisia ja paikallisia sosiaalityön kysymyksiä vertailevassa globaalissa yhteydessä ja ymmärtää sosiaalityön kulttuuristen erojen ja yhtäläisyyksien merkityksen sekä saa valmiuksia toimia sosiaalityön kansainvälisissä yhteyksissä.
Sisältö: Jakso sisältää kansainvälisesti vertailevan sosiaalityön keskeistä käsitteistöä ja ajankohtaista tutkimustietoa.
Suoritustapa: Kirjallisuuden suorittaminen tenttinä tai esseenä. Tentaattorin kanssa sovittava essee kirjallisuuden pohjalta on suositeltava suoritustapa.
Kirjallisuus:

 • Lyons, K., K. Manion & M. Carlsen (2006): International Perspectives on Social Work. Global Conditions and Local Practices. Palgrave Macmillan.
 • Ranta-Tyrkkö, S. (2010): At the Intersection of Theatre and Social Work in Orissa, India: Natya Chetana and Its Theatre. Väitöskirja.
  (Verkossa: http://tampub.uta.fi/handle/10024/66605)
 • Sekä kaksi vapaavalintaista artikkelia sosiaalityön kansainvälisistä tieteellisistä aikakauslehdistä tai teoksesta:
  Lyons, K., T. Hokenstad ym. (toim.) (2012): The SAGE Handbook of International Social Work. SAGE.

 

STOS842 Kansainvälinen sosiaalityö II (5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija syventää käsitystään sosiaalityöstä kansainvälisestä näkökulmasta, osaa analysoida kansallisia ja paikallisia sosiaalityön kysymyksiä vertailevassa globaalissa yhteydessä ja ymmärtää sosiaalityön kulttuuristen erojen ja yhtäläisyyksien merkityksen sekä saa valmiuksia toimia sosiaalityön kansainvälisissä yhteyksissä.
Sisältö: Jakso antaa mahdollisuuden perehtyä eri konkreettisen osallistumisen tavoin kansainvälisesti vertailevaan sosiaalityöhön, sosiaalityöhön eri maissa tai sosiaalityön kansainvälisiin yhteistyötehtäviin.
Suoritustavat:

1.  Osallistuminen kansainväliseen sosiaalityön kongressiin sekä esitelmän pitäminen siellä tai oppimispäiväkirjan kirjoittaminen kongressista

TAI

2. Osallistuminen sosiaalityön opiskelijoille tai työntekijöille järjestettävään ulkomaan opintomatkaan tai kansainväliseen opintojaksoon sekä siihen liittyvien tehtävien suorittaminen/oppimispäiväkirjan kirjoittaminen tai muut osoitetut tehtävät

TAI

3.  Jokin muu tentaattorin kanssa sovittava osallistuminen kansainväliseen sosiaalityön toimintaan ja siitä laadittava raportti.

 

STOS850 Sosiaalityön historia (5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija saa ymmärryksen siitä, miten sosiaaliset ongelmat ovat ilmenneet, miten niitä on käsitteellistetty ja miten niihin on pyritty puuttumaan eri historiallisina ajanjaksoina.
Sisältö: Jaksolla opiskellaan sosiaalisten ongelmien historiallista muutosta sekä suomalaisen sosiaalityön ja sosiaalihuollon historian keskeisiä vaiheita.
Suoritustavat: Kirjallisuuden suorittaminen tenttinä tai esseenä
Kirjallisuus:

 • Hämäläinen, J. (2007): Lastensuojelun kehityslinjoja. Tutkimus Suomen lastensuojelun aatepohjasta ja oppihistoriasta. Snellman- instituutti.
 • Harrikari, T. (2004): Alaikäisyys ja rikollisuuden muuttuvat tulkinnat suomalaisessa lainsäätämiskäytännössä. Nuorisotutkimusverkosto.
 • Virkkunen, G. (2010): ”Köyhyydestä ei puhuttu, sitä vaan elettiin” Köyhyyden kokemus ja selviytyminen 1930-luvun pulan oloissa Suomen maaseudulla. Väitöskirja.

 

STOS860 Klassikot (5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee sosiaalitieteiden ja sosiaalityön klassikoita.  
Sisältö: Jaksolla tutustutaan kahteen tai kolmeen sellaiseen klassiseen tekstiin, jolla on ollut vaikutusta sekä yhteiskuntatieteelliseen ajatteluun yleensä että epäsuorasti tai välittömästi sosiaalityön tehtävien ja toimintatapojen muokkaantumiseen. 
Suoritustavat
: Kirjallisuuden suorittaminen tenttinä tai esseenä
Kirjallisuus: Valitaan tentittäväksi kolme kohtaa seuraavista:

 • Durkheim, E. (1990): Sosiaalisesta työnjaosta. Gaudeamus.
 • Marshall, T. H. & T. Bottomore (1992): Citizenship and Social Class. Pluto Classic.
 • Weber, M. (1980): Protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki. WSOY.
 • Freire, P. (2005): Sorrettujen pedagogiikka. Vastapaino.
 • Beauvoir, S. de (2009): Toinen sukupuoli 1 JA (2011) II. Tammi.  (Nämä kaksi teosta valitaan yhdessä.)
 • Addams, J. Twenty Years at Hull House. New York: Penguin Books, 1998. JA
  Knight, L. (2010): Jane Addams: Spirit in Action. Norton. (Nämä kaksi teosta valitaan yhdessä.)

 

STOS401 Evaluaatiotutkimus (5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee arvioinnin käsitteet, osaa tarkastella kriittisesti arvioinnin metodeja ja tuloksia sekä soveltaa arvioinnin menetelmiä sosiaalityöhön.
Sisältö
: Jaksolla käsitellään arvioinnin käsitteitä, menetelmiä ja käyttöä suhteessa ammatillisiin käytäntöihin.
Suoritustavat
: Kirjallisuuden suorittaminen tenttinä tai esseenä
Kirjallisuus:

 • Pohjola, A., T. Kemppainen & S. Väyrynen (toim.) (2012): Sosiaalityön vaikuttavuus. Lapin yliopistokustannus.
 • Hänninen, S. & M. Junnila (toim.) (2012): Vaikuttavatko politiikkatoimet?: sosiaali- ja terveydenhuolto vaikuttavuusarvioinnin kohteena. THL. (verkossa)
 • Shaw I., J.C. Greene & M.M. Mark (toim.) (2006): The SAGE Handbook of Evaluation. SAGE, HUOM! VAIN Johdanto-luku sekä luvut 2, 3, 14, 15 ja 22.

 

STOS410 Sukupuoli ja sosiaalityö (5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa jäsentää, miten sukupuoli ilmenee ja vaikuttaa sekä sosiaalisten ongelmien määrittelyyn, sosiaalityön ammatillisiin käytäntöihin että asiakkuuteen.
Sisältö
: Jakso esittelee feminististä sosiaalityön tutkimusta ja tarkastelee sukupuolen merkitystä sosiaalityössä, sosiaalityön sukupuolittuneita käytäntöjä ja sosiaalisten ongelmien ja sukupuolen kytköksiä.
Suoritustavat
: Laaja essee, jossa käytetään oheista kirjallisuutta tai muuta, erikseen tentaattorin kanssa sovittavaa kirjallisuutta. Pyritään järjestämään korvaavaa seminaariopetusta tai lukupiiri.
Kirjallisuus:

 • Kuronen, M., R. Granfelt ym. (toim.) (2004): Sukupuoli ja sosiaalityö. PS-kustannus.
 • Petrelius, P. (2005): Sukupuoli ja subjektius sosiaalityössä. Tulkintoja naistyöntekijöiden muistoista.  Väitöskirja.

Sekä artikkelit:

 • Orme, J. (2003): ’It’s Feminist Because I Say So!’ Feminism, Social Work and Critical Practice in the UK. Qualitative Social Work 2 (2), 131–153. (verkossa: jyu tai pyytämällä tentaattorilta)
 • Pease, B. (2011): Men in Social Work: Challenging or Reproducing an Unequal Gender Regime? Affilia: Journal of Women and Social Work 26(4), 406-418. (verkossa: jyu tai pyytämällä tentaattorilta)