16.01.2019

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto pääaineena sosiaalityö

Tutkinnon rakenne ja sisältö

Kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 op ja sen rakenne on sosiaalityössä seuraava:

Pääaineen perusopinnot 25 op
Pääaineen aineopinnot 60 op
Yleisopinnot 16 op
Viestintä- ja kieliopinnot 15 op
Sivuaineopinnot 50-60 op
Vapaavalintaiset opinnot Suoritetaan vapaavalintaisia opintoja siten,
että opintojen kokonaislaajuus on vähintään 180 op.

 

 

Pääaineopinnot

YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN PERUSOPINNOT

Sisältö ja osaamistavoitteet: Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot (25 op) sisältävät viisi opintojaksoa, joiden kautta opiskelijalle muodostuu yleinen kuva yhteiskuntatieteistä ja omasta pääaineestaan tieteenalana. Opinnot alkavat oppiainekohtaisella johdantokurssilla. Tämän jälkeen opintojaksot ovat kaikille yhteisiä lukuun ottamatta oppiainekohtaisia harjoituksia Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio -opintojakson yhteydessä.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot suoritettuaan opiskelija oppii hallitsemaan tieteenalallaan tarvittavat keskeiset käsitteelliset lähestymistavat ja analyyttiset perustaidot. Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa yhteiskunnallisia ilmiöitä tieteellisen tiedon näkökulmasta.

Opiskelija voi saavuttaa sivuaineopintokelpoisuuden suorittamalla ko. oppiaineen johdantokurssin oman pääaineensa johdantokurssin lisäksi.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot
(pääaineopiskelijoille)
25 op

Valitaan vähintään oman pääaineen johdantojakso: *

 • YFIP110 Sosiaalityön johdanto (5 op)
 • YFIP120 Sosiologian johdanto (5 op)
 • YFIP130 Yhteiskuntapolitiikan johdanto (5 op)
 • YFIP140 Filosofian johdanto (5 op)
 • YFIP150 Valtio-opin johdanto (5 op)
5 op
YFIP210 Sosiaalitieteiden teoriat ja käsitteet 5 op
YFIP220 Yhteiskunta 5 op
YFIP240 Poliittiset instituutiot 5 op
YFIP250 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio 5 op

* Jos aiot tehdä sivuaineena jonkin toisen YFI:n oppiaineen aineopinnot, tulee ko. aineen johdantojakso olla suoritettu. Tällöin perusopintojen kokonaisulaajuus kasvaa yli 25 op:n.

Opintojaksokuvaukset: Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot

 

SOSIAALITYÖN AINEOPINNOT

Osaamistavoitteet: Aineopinnot suoritettuaan opiskelija tietää, mitä akateeminen ammatillinen sosiaalityö käytännössä on, millaisia työmenetelmiä se käyttää sekä millaisissa työympäristöissä sitä tehdään. Opiskelija tuntee voimassa olevan suomalaisen sosiaalilainsäädännön perusteet ja suomalaisen sosiaaliturva- ja palvelujärjestelmän osana eurooppalaista toimintaympäristöä.

Opiskelija tunnistaa sosiaaliset ongelmat, keskeiset sosiaalityön ammatilliset interventiostrategiat ja työmenetelmät sekä hallitsee tyypilliset interventiot sosiaalisiin ongelmiin. Opiskelija hallitsee vuorovaikutuksellisen auttamistyön eettiset ja metodiset perusteet. Opiskelija oppii esittämään innovatiivisia ratkaisuja monimutkaisiin ja ennakoimattomiin käytännön ongelmatilanteisiin. Hän tuntee sosiaalitieteellisen ajattelun ja tutkimuksen perusteet sekä oppii muotoilemaan tieteellisesti perustellun tutkimusongelman sekä suorittamaan pienimuotoisen empiirisen tutkimuksen.

Edeltävät opinnot:

 • Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op, sisältäen opintojakson YFIP110 Sosiaalityön johdanto 5 op
 • Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op, sisältäen jakson YFIP110 Sosiaalityön johdanto 5 op
 • Sosiaalityön perusopinnot 25 op
 • HUOM! Jos sivuaineopiskelija saa sosiaalityön aineopintojen opintojen opinto-oikeuden tai vaihtaa sosiaalityön pääaineeksi, hänen tulee suorittaa opintojakso STOA156 Sosiaalityön käytäntö I (3 op) ennen kuin aloittaa jakson STOA160 Käytännöt II.
Sosiaalityön aineopinnot 60 op

Sosiaalityön toimintaympäristö:

 • STOA094 Sosiaalisten ongelmien teoreettisia jäsennyksiä (5 op)
 • STOA097 Sosiaalihuolto ja sosiaalipalvelut (5 op)
10 op

Asiantuntijuus ja ammatilliset käytännöt:

 • STOA111 Sosiaalityön työmenetelmät ja vuorovaikutustaidot (5 op)
 • STOA112 Lastensuojelu- ja aikuissosiaalityön perusteet (5 op)
 • STOA160 Käytännöt II (10 op)
20 op

Sosiaalityön oikeudelliset perusteet:

 • STOA131 Sosiaalityön oikeudelliset perusteet, luento ja oppimistehtävä (4 op)
 • STOA141 Sosiaalityön oikeudelliset perusteet, harjoitukset (2 op)
 • STOA142 Sosiaalityön oikeudelliset perusteet, kirjallisuus (4 op)
10 op

Sosiaalitieteiden kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät:

 • YFIA200   Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät (5 op)
 • STOA250 Kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset (5 op)
10 op

Tutkielmaopinnot:

 • STOA705 Kandidaatin tutkielma ja kandidaattiseminaari (10 op)
 • STOA710 Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden kandidaatti (0 op)
10 op

Lisäksi sivuaineopiskelijoille tarvittaessa:

 • STOA156 Sosiaalityön käytäntö I (3 op)
 

Opintojaksokuvaukset: Sosiaalityön aineopinnot

 

 

Yleisopinnot

Pääaineessa vaadittavat yleisopinnot (16 op):

 • YTKY010 Propedeuttinen kurssi (2 op), Johdatus opiskeluun
 • YTKY004 eHops II-vaihe (1 op)
 • YFIY100 Tieteenteoria (5 op)
 • HYVY001 Akateeminen opiskelukyky – muutakin kuin opintopisteitä (2 op)
 • TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi (6 op)

Muita suositeltavia yleisopintoja, esimerkiksi:

 • YTKY101 Työelämäopinnot (1-5 op)
 • YTKY0010 Pienryhmän ohjaaminen (2 op)
 • LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet (1 op)
 • FILY025 Johdatus tieteen etiikkaan (5 op)
 • YTKY102 Tasa-arvo työelämässä (5op)
 • FILY028 Etiikka ja talous (5op)

Opintojaksokuvaukset: YTKY- ja FILY-alkuiset opintojaksot, muut opintojaksot, ks. Korppi.

 

 

Viestintä- ja kieliopinnot

Pääaineessa vaadittavat viestintä- ja kieliopinnot (15 op):

 • Äidinkielen kirjoitusviestintä 3 op
 • Toista kotimaista kieltä 3 op (laki 424/2003, asetus 481/2003)
 • Yhtä vierasta kieltä 6 op TAI Yhtä vierasta kieltä 3 op ja toista vierasta kieltä 3 op
 • Valinnaisia viestintä- tai kieliopintoja 3 op

Katso tarkemmat ohjeistukset ja tutustu tutkintovaatimuksiin tästä:
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimukset (Yliopiston kielikeskus)

 

Sivuaineopinnot

Sivuaineeksi vaaditaan:

 • kaksi vähintään 25 op:n perusopintokokonaisuutta (2 x 25 op)
 • TAI yhdestä aineesta perus- ja aineopintokokonaisuus (yht. 60 op)

Perusopintokokonaisuuden voi korvata jokin erillinen opintokokonaisuus, ks. esim. yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tarjoamat erilliset opintokokonaisuudet.

 

Vapaavalintaiset opinnot

Vapaavalintaisia opintoja suoritetaan siten, että kandidaatin tutkinnon laajuus on vähintään 180 op.

Vapaavalintaisiin opintoihin voi sisältyä myös esim. kansainvälisessä vaihdossa suoritettuja opintoja, opettajan pedagogiset opinnot, sivuaine-, kieli-, viestintä- tai yleisopintoja, työelämäopintoja tai muiden oppiaineiden ja opintokokonaisuuksien opintojaksoja, joita ei ole käytetty muihin tutkintoihin.