05.08.2015

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto pääaineena sosiaalityö

Tutkinnon rakenne ja sisältö

Maisterin tutkinnon laajuus on 120 op ja sen rakenne on sosiaalityössä seuraava:

Pääaineen syventävät opinnot 100 op
Vapaavalintaiset opinnot 20 op

 

Pääaineen syventävät opinnot

SOSIAALITYÖN SYVENTÄVÄT OPINNOT

Osaamistavoitteet: Sosiaalityön maisteriopinnot suoritettuaan opiskelijalla on syventävät tiedot sosiaalityön tieteenalan teorioista ja tutkimuksesta sekä syventynyt ymmärrys sosiaalityön tehtävistä yhteiskunnassa. Opiskelija tuntee sosiaalitieteiden ja sosiaalityön keskeiset käsitteet, tärkeimmät teoriat ja teoriaperinteet. Opiskelijalla on valmiudet toimia vaativissa ammatillisissa käytännöissä sekä itsenäisessä tutkimustyössä. Tutkintoon sisältyvä tietopohja perustuu lisäksi laajaan yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellisen tutkimukseen.

Opiskelijalla on valmiudet uuden tutkimustiedon hankkimiseen, tuottamiseen ja soveltamiseen sosiaalityön eri konteksteissa. Hän hallitsee eettisen arvioinnin tutkimusprosessin kaikissa vaiheissa. Opiskelijalla on valmiudet kehittää sosiaalityön työmenetelmiä ja arvioida niiden vaikuttavuutta. Hän ymmärtää erilaisten ihmiskäsitysten merkityksen auttamistyössä. Hän osaa toimia organisaatioiden sekä projektien ja kehittämishankkeiden johtajana. Opiskelija hahmottaa sosiaalityön roolin eettisenä toimijana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana.

Sosiaalityö pääaineena suoritettu maisteritutkinto antaa pätevyyden toimia sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annetun lain tarkoittamissa sosiaalityöntekijän tehtävissä (272/2005). Tutkinnon suorittanut henkilö on kelpoinen johtamistehtäviin, joihin edellytetään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamista.

Pääaineen pakolliset syventävät opinnot

100 op

Tutkielmaopinnot:

 • STOS255 Sosiaalityön tutkimuksen teoreettisia suuntauksia (5 op)
 • STOS001 Maisteriseminaari I (5 op)
 • STOS002 Maisteriseminaari II (5 op)
 • STOS003 Maisteriseminaari III (5 op)
 • STOS700 Pro gradu -tutkielma (40 op)
 • STOS710 Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden maisteri (0 op)
 • YFIS200 Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmät (5 op)

65 op

Ydinopinnot:

 • STOS125 Sosiaalityön tehtävät (5 op)
 • STOS130 Sosiaalityö ja vaikuttaminen (5 op)
 • STOS145 Sosiaali- ja terveydenhuollon johtaminen (5 op)
 • STOS161 Käytännöt III (10 op)
25 op

Erikoistumisopinnot

Suoritetaan vähintään yksi opintojakso seuraavista:

 • STOS403 Rakenteellisen ja yhteisötyön menetelmät (5 op)
 • STOS404 Yhteisötalous ja yhteiskunnallinen yrittäjyys(5op)
 • STOS405 Lastensuojelu (5 op)
 • STOS408 Aikuissosiaalityö ja aktivointi (5 op)
 • STOS412 Kuntoutuksen ja vammaistyön sosiaalityö (5 op)
 • STOS413 Gerontologinen sosiaalityö (5 op)
 • STOS414 Päihdesosiaalityö (5 op)
 • STOS415 Monikulttuurinen sosiaalityö (5 op)
 • Tai muu erikoistumisalan opintojakso lukuvuosittaisesta opetusohjelmasta.
5 op

Opintojen loppuun saattaminen:

 • STOS740 Opintojen loppuun saattaminen (5 op)
5 op

Opintojaksokuvaukset: Sosiaalityön syventävät opinnot

 

Vapaavalintaiset opinnot

Vapaavalintaisia opintoja suoritetaan siten, että maisteritutkinnon laajuus on vähintään 120 op.

Suositellaan seuraavia opintojaksoja:

 • YFIS800 Vapaaehtoinen harjoittelu (10 op)
 • STOS841 Kansainvälinen sosiaalityö I (5 op)
 • STOS842 Kansainvälinen sosiaalityö II (5 op)
 • STOS850 Sosiaalityön historia (5 op)
 • STOS860 Klassikot (5 op)
 • STOS401 Evaluaatiotutkimus (5 op)
 • STOS410 Sukupuoli ja sosiaalityö (5 op)

Vapaavalintaisiin opintoihin suositellaan sijoitettavaksi myös laitoksen yhteisiä opintokokonaisuuksia tai niiden osia, esimerkiksi KUPS170 Sosiokulttuurinen toiminta (5 op) tai FILA410 Sosiaalietiikka (5 op)

Vapaavalintaisiin opintoihin voi sisältyä myös esim. kansainvälisessä vaihdossa suoritettuja opintoja, opettajan pedagogiset opinnot, sivuaine-, kieli-, viestintä- tai yleisopintoja, työelämäopintoja tai muiden oppiaineiden ja opintokokonaisuuksien opintojaksoja, joita ei ole käytetty muihin tutkintoihin.