04.05.2015

Sosiologian aineopinnot

Opintojaksokuvaukset

 

SOSA115 Sosiologian historia (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Osaa kuvata sosiologian syntyyn vaikuttaneita tekijöitä.
 • Osaa kuvata sosiologiatieteen historiallisen kehityksen keskeisiä piirteitä.
 • Osaa sosiologian keskeiset ajatteluperinteet.
 • Osaa kuvata suomalaisen sosiologian kehityksen.

Sisältö: Perehdytään sosiologian syntyyn vaikuttaneeseen kehitykseen, sosiologian ajatteluperinteisiin ja niiden tapoihin eritellä yhteiskuntaa.
Suoritustavat:
Luentosarja ja kirjallisuuskuulustelu.
Kirjallisuus:

 • Alapuro, R. ym. (toim.) (1992): Suomalaisen sosiologian historia. WSOY
 • Collins, R. (1994): Four Sociological Traditions. Oxford University Press

 

SOSA121 Sosiologisia nykytutkimuksia (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Osaa hahmottaa sosiologista nykytutkimusta ja keskustelua.
 • Osaa eritellä sosiologisen tutkimuksen keskeisiä haasteita.

Sisältö: Perehdytään sosiologiseen nykytutkimukseen luentojen ja kirjallisuuden välityksellä.
Suoritustavat: Luentosarja ja kirjallisuuskuulustelu. Vaihtoehtoisia suoritustapoja ovat essee ja lukupiiri, joista sovitaan erikseen tentaattorin kanssa.
Kirjallisuus: Opiskelija suorittaa kaksi seuraavista:

 • A: Kivelä, P. (2012): Oman paikan taju. Keski-ikäiset perheenäidit paikallisilla kentillä. Jyväskylän yliopisto
 • B: Ylä-Anttila, T. (2010): Politiikan paluu. Gaudeamus
 • C: Purhonen, S., J. Gronow, R. Heikkilä, R. Kahma, K. Rahkonen & A. Toikka (2014): Suomalainen maku: kulttuuripääoma, kulutus ja elämäntyylien sosiaalinen eriytyminen. Gaudeamus
 • D: Julkunen, R. (2008): Uuden työn paradoksit. Vastapaino
 • E: Shifman, L. (2013): Memes in Digital Culture. The MIT Press
 • F: Artikkelikokoelma luennoitsijan ohjeiden mukaan.

 

SOSIAALITIETEIDEN KVALITATIIVISET JA KVANTITATIIVISET MENETELMÄT

Osaamistavoitteet: Opinnot antavat opiskelijalle valmiudet hahmottaa kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten menetelmien erot ja ominaispiirteet. Opiskelija saa perustaidot sosiaalitieteellisen tutkimusasetelman muodostamiseen, tunnistaa erilaisten aineistojen ja analyysimenetelmien soveltuvuuden erityyppisten tutkimustehtävien ratkaisemiseen.  Hän ymmärtää tutkimuseettiset periaatteet ja osaa soveltaa eettistä ajattelua tutkimusprosessin eri vaiheissa. Hänellä on valmiudet kandidaatintutkielman laatimiseen ja tutkimusmenetelmien syventävään opiskeluun.

YFIA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät (5 op)

Kvalitatiivisten menetelmien luento:
Sisältö:
Opintojaksolla perehdytään laadullisen tutkimusasetelman laatimiseen, muodostetaan monipuolinen käsitys laadullisessa tutkimuksessa käytettävistä sekä tutkijan keräämistä että valmiista aineistoista ja tutustutaan erilaisiin analyysitapoihin. Lisäksi jaksolla käsitellään tutkimuseettistä ajattelua ja tieteellisen kirjoittamisen ominaispiirteitä.
Suoritustavat:
Jakso suoritetaan osallistumalla luennoille ja tekemällä tutkimusmetodista ajattelua harjaannuttava kirjallinen tehtävä.

Kvantitatiivisten menetelmien luento:
Sisältö:
Opintojaksolla perehdytään määrällisen empiirisen sosiaalitutkimuksen perusteisiin. Jakso tarjoaa perustiedot tärkeimmistä kvantitatiivisen aineiston hankintamenetelmistä, analyysitavoista sekä tutkimusprosessin luonteesta.
Suoritustavat:
Jakso suoritetaan luentokurssilla ja tentillä.

 

SOSA230 Kvalitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Osaa hahmottaa keskeiset laadulliset sosiaalitieteiden aineistonhankinta- ja analyysimenetelmät.
 • Osaa käsitellä kvalitatiivista aineistoa ja soveltaa aineiston analyysimenetelmiä erilaisten tutkimustehtävien ratkaisemiseen.

Sisältö: Opintojakso harjaannuttaa keskeisiin kvalitatiivisen tutkimusaineiston hankinta- ja analyysimenetelmiin.
Suoritustavat: Pääaineopiskelijoille seminaari, jossa harjoitellaan ryhmätöinä analyysimenetelmiä sekä laaditaan yksin tai parityönä pienimuotoinen tutkimus. Jos ryhmissä on tilaa, niin myös sivuaineopiskelijat voivat osallistua harjoituksiin. YFIA200 luentosarja tulee olla suoritettuna ennen seminaaria tai sen voi suorittaa samanaikaisesti seminaarin kanssa.

 

SOSA240 Kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Hallitsee keskeiset kvantitatiivisen aineiston analyysissä käytettävät perusmenetelmät
 • Osaa muokata kvantitatiivista aineistoa ja soveltaa kvantitatiivisen aineiston analyysimenetelmiä erilaisten tutkimustehtävien ratkaisemiseen.

Sisältö: Opintojakso harjaannuttaa keskeisiin kvantitatiivisen tutkimusaineiston analyysimenetelmiin.
Suoritustavat: Pääaineopiskelijoille seminaari, jossa harjoitellaan tilastollisia analyysimenetelmiä ryhmätöinä. Jos ryhmissä on tilaa, niin myös sivuaineopiskelijat voivat osallistua harjoituksiin. YFIA200 luentosarja tulee olla suoritettuna ennen seminaaria tai sen voi suorittaa samanaikaisesti seminaarin kanssa.

 

SOSA650 Tieteellinen kirjoittaminen (sivuaineopiskelijoille) (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Osaa tunnistaa tieteellisen tekstin erityispiirteet.
 • Kykenee soveltamaan tieteellisen tekstin ideaaleja itsenäisesti tekstin tuottamisessa.
 • Osaa arvioida sosiologista tutkimusta tieteellisen tekstin ideaalien näkökulmasta.

Sisältö: Opintojakso harjaannuttaa tieteellisten tekstien ja tieteellisen kirjoittamisen erityispiirteisiin sekä niiden kriittiseen arviointiin.
Suoritustavat: Essee. Tutustutaan kahteen sosiologian alan väitöstutkimukseen. Näiden pohjalta kirjoitetaan essee (15 sivua). Lukuohjeet, kirjalista ja kysymykset ovat saatavissa opintojakson tentaattorilta
Kirjallisuus:

 • Kinnunen, M. & O. Löytty (2002): Tieteellinen kirjoittaminen. Vastapaino
 • Sajavaara, P., S. Hirsjärvi & P. Remes (2009): Tutki ja kirjoita. Tammi. (Huom! uusin painos) Teokset luetaan soveltuvin osin (lukuohje tentaattorilta)

 

SOSA705 Kandidaatin tutkielma ja kandidaattiseminaari (10 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija tekee kandidaatin tutkielman. Tutkimusprosessin osana opiskelija oppii asettamaan sosiologisesti kiinnostavan tutkimuskysymyksen ja osaa valita tutkimuskysymykseen sopivat tutkimusmenetelmät. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa toteuttaa itsenäisen tutkimuksen sekä hallitsee tieteellisen kirjoittamisen, argumentaation ja keskustelun periaatteet.
Sisältö: Sosiologisen tutkimuksen ja seminaarityöskentelyn harjoitteleminen.
Suoritustavat: Monimuotoinen seminaarityöskentely, jonka aikana opiskelija laatii n. 25 sivun laajuisen tutkielman sosiologisen tutkimuksen kannalta relevantista aiheesta. Kirjallisen esityksen lähtökohtana tulee olla selvästi määritelty ja rajattu tutkimusongelma, jonka valaisemiseen esitys keskittyy. Tutkielma esitetään seminaarissa, jossa harjoitellaan tieteellistä keskustelua, oman työn esittämistä ja muiden opiskelijoiden töiden opponoimista.

 

SOSA710 Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden kandidaatti (0 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija osoittaa perehtyneensä tutkielmansa aihepiiriin ja hallitsevansa koulusivistyskielensä moitteettomasti. Opiskelija osaa ilmaista itseään tieteellisen kirjoittamisen keinoin ja kykenee laatimaan rajatusta aiheesta ja näkökulmasta hyvin jäsentyneen tieteellisen tekstin.
Suoritustavat: Tentti, tarkista suoritusta koskevat ohjeet tiedekunnan verkkosivuilta.

 

VALINNAISET OPINNOT

Alla mainittujen erikoisalojen lisäksi lukuvuosittaisessa opetusohjelmassa saattaa olla tarjolla muitakin valinnaisia opintojaksoja.

SOSA403 Työn ja talouden sosiologia I (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ja arvioida tutkimusalueen käsitteistöä, teorioita ja tutkimussuuntauksia. Hän kykenee sosiologian lähtökohdista ymmärtämään kyseistä tutkimusaluetta sekä osaa arvioida yhteiskunnan kehitystrendejä erikoisalan näkökulmista.
Sisältö: Opintojakso perehdyttää valitun erikoisalan sosiologiseen tutkimukseen ja keskusteluun.
Suoritustavat: Luennot ja kirjallisuuskuulustelu
Kirjallisuus: Suoritetaan kaksi seuraavista:

 • A: Noon, M., P. Blyton, K. Morrel: Realities of Work: Experiencing Work and Employment in Contemporary Society. 4th edition, 2013. Palgrave
 • B: Portes, A. (2010): Economic Sociology: A Systematic Inquiry. Princeton University Press
 • C: Fliegstein, N. (2001): The architecture of markets: An economic sociology of twenty-first-century capitalist societies. Princeton University Press
 • D: Artikkelikokoelma luennoitsijan ohjeiden mukaan.

 

SOSA411 Sociology of Consumption and Lifestyles (5 ECTS)

Content: The course familiarizes into the most important sociological theories of consumption and ways of life/lifestyles, and their implications.: Also the role of consumption in society, the way lifestyles are created in consumer society, problems related to consumption, as well as future challenges of consumption will be discussed during the course. The course includes a lecture course and literature. The language of the lecture course is English.
Completion mode:
eExam: lecture and literature at the same time. Alternatively essay and lecture diary, according to the instructions of the lecturer.
Literature:
Two of the following to be examined:

 • A: Lury, C.: Consumer Culture, 2nd Edition, 2011. Rutgers University Press
 • B: Scott, S. (2009): Making sense of everyday life. Polity
 • C: Paterson, M. (2006): Consumption and everyday life (The New Sociology). Routledge.
 • D: Collection of articles according to the instructions from the lecturer

 

SOSA406 Ikäkausien ja elämänkulun sosiologia I (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Osaa hahmottaa sosiologisen ikätutkimuksen peruskäsitteitä.
 • Tunnistaa ikätutkimuksen peruslähtökohdat ja menetelmälliset erityiskysymykset.
 • Osaa eritellä elämänkulkututkimuksen keskeisiä periaatteita.

Sisältö: Opintojakso sisältää perusjohdatuksen sosiologiseen mutta myös yleisempään ikä-, ikävaihe- ja elämänkulkututkimukseen, niiden peruskäsitteistöön, historiaan, käytettyihin menetelmiin sekä tutkimusalueen yhteiskuntatieteellisiin perusteorioihin.
Suoritustavat: Luennot ja kirjallisuuskuulustelu
Kirjallisuus: Suoritetaan kaksi seuraavista:

 • Hunt, S. (2005): The Life Course. A Sociological Introduction. Palgrave.
 • Misztal, B. (2003): Theories of Social Remembering. Open University Press.
 • Bytheway, B. (2011): Unmasking Age. The Significance of Age for Social Research. Policy Press.
 • Artikkelikokoelma luennoitsijan ohjeiden mukaan

 

SOSA407 Ympäristösosiologia I (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ja arvioida tutkimusalueen käsitteistöä, teorioita ja tutkimussuuntauksia. Hän kykenee sosiologian lähtökohdista ymmärtämään kyseistä tutkimusaluetta sekä osaa arvioida yhteiskunnan kehitystrendejä erikoisalan näkökulmista.
Sisältö: Opintojakso perehdyttää ympäristösosiologiseen tutkimukseen ja keskusteluun.
Suoritustavat: Luennot ja kirjallisuuskuulustelu
Kirjallisuus: Suoritetaan kaksi seuraavista:

 • A: Hannigan, J. (2006): Environmental Sociology (II painos). Routledge
 • B: Sutton, P.W. (2007): The Environment. A Sociological Introduction. Cambridge
 • C: Valkonen, J. (toim.) (2010): Ympäristösosiologia. WSOYpro

 

SOSA408 Ajankohtaisia sosiologisia keskusteluja (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ja arvioida tutkimusalueen käsitteistöä, teorioita ja tutkimussuuntauksia. Hän kykenee sosiologian lähtökohdista ymmärtämään kyseistä tutkimusaluetta sekä osaa arvioida yhteiskunnan kehitystrendejä erikoisalan näkökulmista.
Sisältö: Opintojakso perehdyttää valitun erikoisalan sosiologiseen tutkimukseen ja keskusteluun.
Suoritustavat: Valinnaiseksi jaksoksi soveltuva oppiaineen tai laitoksen muun oppiaineen järjestämä opintojakso tai vastaava aineopintotason suoritus. Suorittamisesta sovitaan jakson tentaattorin kanssa.
Kirjallisuus: Sovitaan erikseen tentaattorin kanssa.

 

KANS018 Kansalaisyhteiskunnan käsite ja teoriat (5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee kansalaisyhteiskunnan käsitehistorian päävaiheet ja klassikot sekä kansalaisyhteiskunnan kehityksen keskeiset teoriat. Hänellä on jäsentynyt näkemys kansalaisyhteiskunnan merkityksestä yhteiskunnassa ja käsitteen nykyisistä käyttötavoista.
Sisältö:
Opintojakso perehdyttää kansalaisyhteiskunnan käsitteen ja teorioiden kokonaisuuteen sekä niiden kehityksen päälinjoihin.
Suoritustavat:

1) Luennot: Kansalaisyhteiskunnan käsite
Luentojen yhteydessä suoritetaan seuraava teos esseenä, kirjallisuuskuulustelussa tai lukupiirissä:

 • Ehrenberg (1999): Civil Society. The Critical History of an Idea. New York University Press

2) Luennot: Kansalaisyhteiskunnan teoriat
Ellei luentoja järjestetä, suoritetaan toinen seuraavista teoksista esseenä, kirjallisuuskuulustelussa tai lukupiirissä:

 • Fligstein & McAdam (2012): A Theory of Fields. Oxford University Press
 • Hirst (1997): From Statism to pluralism. Democracy, Civil Society And Global Politics. UCL Press