25.01.2016

Sosiologian syventävät opinnot

Opintojaksokuvaukset

 

SOSS001 Maisteriseminaari I (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet pro gradu -tutkielman tekemiseen ja jatkoseminaareihin osallistumiseen, ja hän pystyy rajaamaan ja muotoilemaan tutkimusaiheen tutkittavaksi ongelmaksi. Opintojaksolla tarkastellaan lisäksi tutkielman laatimisen käytännön kysymyksiä ja tyypillisiä ongelmia. Riittävästi tarkennettu tutkimusongelma on edellytyksenä jatkoseminaareihin osallistumiselle.
Sisältö: Pro gradu -tutkielman aiheen valinta ja tutkimustehtävän muotoileminen.
Suoritustavat: Lukukauden mittainen seminaari, jossa kirjoitetaan pro gradu -tutkielman alustava tutkimussuunnitelma.

 

SOSS002 Maisteriseminaari II (5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa kirjoittaa sosiologista teoreettista tekstiä, suunnitella ja toteuttaa tutkimusmetodologiaa sekä osallistua aktiivisesti keskusteluun ryhmässä.
Sisältö: Pro gradu -tutkielman teoreettisen viitekehyksen kirjoittaminen ja tutkimusmetodologian valinta
Suoritustavat: Lukukauden mittainen seminaari, jossa kirjoitetaan vähintään tutkielman teoreettinen viitekehys.

 

SOSS003 Maisteriseminaari III (5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa analysoida ja raportoida tutkimusaineistoa, koota tutkimuksesta kokonaisuuden sekä osallistua aktiivisesti keskusteluun ryhmässä.
Sisältö: Pro gradu -tutkielman tutkimusaineiston analyysi ja raportointi sekä loppulukujen kirjoittaminen.
Suoritustavat: Lukukauden mittainen seminaari, jonka aikana suoritetaan tutkimusaineiston analyysi ja pyritään kirjoittamaan tutkielma mahdollisimman valmiiksi.

 

SOSS700 Pro gradu -tutkielma (40 op)

Osaamistavoitteet: Sosiologisen tutkimuksen tekemisen hallinta
Sisältö: Kirjoitetaan opinnäytetyö, joka osoittaa tekijän kyvyn itsenäiseen tutkimukseen.
Suoritustavat: Itsenäisesti tehty tieteellinen tutkielma, joka osoittaa opiskelijan teoreettiset ja metodologiset valmiudet sosiologiseen tutkimukseen. Tutkimuksen alkuvaiheet suoritetaan seminaarityöskentelyn yhteydessä. Tarkemmat ohjeet pro gradu -tutkielmaan liittyen laitoksen verkkosivuilta.

 

SOSS710 Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden maisteri (0 op)

UUSI SUORITUSTAPA 1.1.2016 ALKAEN:
Sisältö: pro gradu -tutkielman tiivistelmä
Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee syventävien opintojen tutkielman sisältöalueet ja niiden tiiviin esittämisen. Opiskelija hallitsee tutkielman tiivistelmän perusrakenteen ja akateemisen kirjoitustyylin.
Suoritustavat: pro gradu -tutkielman tiivistelmä
Arviointi: hyväksytty – hylätty

HUOM, POIKKEUS:
Kaikki ne opiskelijat, jotka eivät ole aiemmissa opinnoissaan kandidaatin opintojen yhteydessä suorittaneet maturiteettia, suorittavat syventäviin opintoihin sisältyvän maturiteetin tiedekuntaneuvoston 27.3.2014 hyväksymän opetussuunnitelman 2014-2017 mukaisesti.
Tällöin maturiteetti suoritetaan kunkin oppiaineen ja maisteriohjelman opetussuunnitelmassa kuvatulla tavalla (ks. kuvaus alla):
Osaamistavoitteet: Opiskelija osoittaa perehtyneensä tutkielmansa aihepiiriin ja hallitsevansa koulusivistyskielensä moitteettomasti. Opiskelija osaa ilmaista itseään tieteellisen kirjoittamisen keinoin ja kykenee laatimaan rajatusta aiheesta ja näkökulmasta hyvin jäsentyneen tieteellisen tekstin.
Suoritustavat: Tentti, tarkista suoritusta koskevat ohjeet tiedekunnan verkkosivuilta.
Maturiteettiohjeet:
https://www.jyu.fi/ytk/opiskelu/ohjeita-opiskeluun/tutkielmat/maturiteetti

 

SOSS110 Sosiologian nykysuuntauksia (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Osaa kuvata ja arvioida sosiologisen teorian keskeisiä nykyisiä suuntauksia ja niiden lähtökohtaoletuksia.
 • Kykenee arvioimaan eri perinteiden ja suuntausten välisiä yhtäläisyyksiä ja eroja.
 • Kykenee yhdistämään teoreettista ajattelua omaan sosiologiseen analyysiinsä.

Sisältö: Tavoitteena on perehtyä keskeisiin nykysosiologian teoreetikoihin.
Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu. Toisen teoksen voi korvata luennolla tai lukupiirillä (jos järjestetään). Sosiologian nykysuuntausten tuntemusta voi laajentaa jaksossa SOSS810.
Kirjallisuus: Suoritetaan kaksi kohtaa seuraavista. Teokset voi lukea myös alkukielellä.

 • A: Bourdieu, P. (1990).: The Logic of Practice. Polity Press
 • B: Luhmann, N. (2013): Introduction to Systems Theory. Polity Press
 • C: Goffman, E. (1986): Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience. Northeastern
 • D: Joas, H. (1996): The Creativity of Action. Polity Press

 

SOSS112 Tutustuminen sosiologian klassikoihin (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Kykenee arvioimaan keskeisten klassikoitten erityislaatua: teorian perusrakenteita, käsitteistöä ja metodologiaa.
 • Kykenee tunnistamaan nykyaikaisessa teoreettisessa keskustelussa klassikoiden vaikutuksen.
 • Kykenee omassa tutkimustyössään lähestymään hallitusti empiiristä todellisuutta ja hyödyntämään klassikoita tehdyn tutkimuksen kriittisessä arvioimisessa.

Sisältö: Sosiologinen ymmärrys yhteiskunnasta ja sen tutkimisen mahdollistavat tutkimusstrategiat ovat peräisin lähinnä sosiologian klassikoilta. Opintojakson sisältönä on tutustuminen sosiologian perustanlaskijoiden teorioiden erityislaatuun ja omaan tuotantoon.
Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu. Kirjallisuudesta voi korvata osan luennolla tai lukupiirillä (jos järjestetään), jolloin kirjallisuudesta sovitaan luennoitsijan tai lukupiirin järjestäjän kanssa. Sosiologian klassikoiden tuntemusta voi syventää kohdassa SOSS812.
Kirjallisuus: Suoritetaan yksi kohdista A-D. Teokset voi lukea myös alkukielellä.

 • A: Durkheim, É.: Uskontoelämän alkeismuodot, 1980. Tammi JA
  Durkheim, É.: Sosiaalisesta työnjaosta, 1990. Gaudeamus
 • B: Marx, K.: Pääoma I, kaikki painokset käyvät
 • C: Weber, M.: Economy and Society, (kääntäjinä Guenther Roth and Claus Wittich), painos 1978. University of California Press. s. 1-56, 212-299, 302-307, 399-529, 956-1003 (tai Wirtschaft und Gesellschaft, s. 1-30, 122-180, 245-381 ja 551-579) JA
  Weber M.: Protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki, 1980 ja 1990. WSOY
 • D: Simmel, G.: Soziologie, 1958. Duncker & Humblot TAI
  The Sociology of Georg Simmel, 1950. Free Press

 

YFIS200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset syventävät menetelmät (5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija tunnistaa keskeiset kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset aineistotyypit. Opiskelija hallitsee erilaisia laadullisen ja määrällisen tutkimuksen menetelmiä. Opiskelija osaa valita tutkimusongelman kannalta sopivat tutkimuksen lähestymistavat ja analyysimenetelmät sekä valita ja käyttää analyysimenetelmiä erilaisten tutkimusongelmien ratkaisemiseen. Opiskelija syventää tietämystään tutkimuseettisistä periaatteista ja osaa soveltaa eettistä ajattelua tutkimusprosessin eri vaiheissa. Kurssin käytyään opiskelijalla on valmiudet pro gradu -tutkielman laatimiseen.
Sisältö:
A: Kvalitatiivisten menetelmien syventävä kurssi
Opintojaksolla perehdytään keskeisiin kvalitatiivisen tutkimuksen aineistotyyppeihin ja analyysimenetelmiin. Opintojaksolla esitellään erilaisia tutkimusprojekteja tutkimusprosessin havainnollistamiseksi. Tavoitteena on tukea erityisesti opiskelijoiden pro gradu -tutkielman metodista suunnittelua ja toteutusta  
JA
B: Kvantitatiivisten menetelmien syventävä kurssi
Opintojaksolla syvennetään tietämystä kvantitatiivisen tutkimuksen vaiheista sekä selittävän analyysitason tutkimusmenetelmistä.
Suoritustavat:
A: Kvalitatiivisten menetelmien syventävä kurssi
16 tunnin luentosarja ja siihen liittyvät oheistehtävät.
JA
B: Kvantitatiivisten menetelmien syventävä kurssi
16 tunnin luentosarja ja siihen liittyvät harjoitukset.
Kirjallisuus: Luentojen yhteydessä suoritetaan teos:

 • Jokivuori P. & Hietala R.: Määrällisiä tarinoita. Monimuuttujamenetelmien käyttö ja tulkinta

 

SOSS235 Sosiaalitieteiden syventävät menetelmät, teostentti (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee syvällisesti joitakin sosiaalitieteiden keskeisistä teoreettis-metodologisista lähestymistavoista.
Sisältö: Opintojakson sisältönä on perehtyä syvemmin sosiaalitieteiden teoreettis-metodologisiin lähestymistapoihin.
Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu. Kohtia voi suorittaa myös tentaattorin kanssa erikseen sovittavilla esseillä tai luennoilla.
Kirjallisuus:
Suoritetaan kaksi kohtaa seuraavista:

 • A: Heritage, J. (1984): Garfinkel ja etnometodologia. Polity
 • B: Layder, D. (1998): Sociological Practice. Linking Theory and Social Research. Sage
 • C: Yin, R. (2014): Case Study Research. Design and Methods (5th ed.). Sage
 • D: Ragin, C. & L. Amoroso (2011): Constructing Social Research: The Unity and Diversity of Method (2nd ed.). Sage
 • E: Strauss, A.L. & J.M. Corbin (1998 tai 2008): Basics of Qualitative Research. Sage
 • F: Töttö, P. (2004): Syvällistä ja pinnallista. Teoria, empiria ja kausaalisuus sosiaalitutkimuksessa. Vastapaino

 

VALINNAISET OPINNOT

Alla mainittujen erikoisalojen lisäksi lukuvuosittaisessa opetusohjelmassa saattaa olla tarjolla muitakin valinnaisiin opintoihin soveltuvia opintojaksoja, esim. SOSS5XX (5 op) tai soveltuva YFIS5XX (5 op).

 

SOSS403 Työn ja talouden sosiologia II (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida ja soveltaa tutkimusalueen käsitteistöä ja teorioita suhteessa omaan tutkimukseensa. Hän kykenee tunnistamaan ja arvioimaan erikoisalaan liittyviä ilmiöitä laajoissa yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa yhteyksissä.
Sisältö: Opintojakso syvennyttää valittuun erikoisalaan kohdistuvaan sosiologiseen tutkimukseen sekä perehdyttää nyky-yhteiskunnasta käytävään keskusteluun kyseisen erikoisalan näkökulmasta.
Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu. Kirjallisuutta voi suorittaa myös lukupiirityöskentelyllä, minkä suhteen opiskelijat itse voivat olla aloitteellisia ja ottaa yhteyttä opintojakson tentaattoriin.
Kirjallisuus: Suoritetaan kolme kohtaa annetuista vaihtoehdoista. Kirjallisuusluettelo voidaan räätälöidä pro gradu -tutkielmaa tukevaksi. Tällöin kirjoista on sovittava alan tentaattorin kanssa.

 • A: Smart, B. (2003): Economy, Culture and Society. Open University Press
 • B: Robinson, W.I. (2004): A Theory of Global Capitalism. The Johns Hopkins University Press
 • C: Crompton, R.: Class and Stratification, 3rd edition, 2010. Polity
 • D: Doogan, K. (2009): New Capitalism? The Transformation of Work. Polity

 

  SOSS404 Kulutuksen ja elämäntavan sosiologia II (5 op)

  Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida ja soveltaa tutkimusalueen käsitteistöä ja teorioita suhteessa omaan tutkimukseensa. Hän kykenee tunnistamaan ja arvioimaan erikoisalaan liittyviä ilmiöitä laajoissa yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa yhteyksissä.
  Sisältö: Opintojakso syvennyttää valittuun erikoisalaan kohdistuvaan sosiologiseen tutkimukseen sekä perehdyttää nyky-yhteiskunnasta käytävään keskusteluun kyseisen erikoisalan näkökulmasta.
  Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu. Kirjallisuutta voi suorittaa myös lukupiirityöskentelyllä, minkä suhteen opiskelijat itse voivat olla aloitteellisia ja ottaa yhteyttä opintojakson tentaattoriin.
  Kirjallisuus: Suoritetaan kolme kohtaa annetuista vaihtoehdoista. Kirjallisuusluettelo voidaan räätälöidä pro gradu -tutkielmaa tukevaksi. Tällöin kirjoista on sovittava alan tentaattorin kanssa.

  • A: Schor J. & D.B. Holt (2000): The Consumer Society Reader. The New Press. Luvut 1-2, 5-7, 11-13, 16-19, 23, 25-28
  • B: Ilmonen, K. (2010): A Social and Economic Theory of Consumption. Palgrave. (ed. by Sulkunen, P., Rahkonen, K., Gronow, J., Noro, A., Warde, A.)
  • C: Ritzer G.: Enchanting a Disenchanted World: Continuity and Change in the Cathedrals of Consumption. Pine Forge Press 2010 (3rd ed.)
  • D: Sassatelli, R. (2007): Consumer Culture: History, Theory and Politics. Routledge

   

  SOSS406 Ikäkausien ja elämänkulun sosiologia II (5 op)

  Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida ja soveltaa tutkimusalueen käsitteistöä ja teorioita suhteessa omaan tutkimukseensa. Hän kykenee tunnistamaan ja arvioimaan erikoisalaan liittyviä ilmiöitä laajoissa yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa yhteyksissä.
  Sisältö: Opintojakso syvennyttää valittuun erikoisalaan kohdistuvaan sosiologiseen tutkimukseen sekä perehdyttää nyky-yhteiskunnasta käytävään keskusteluun kyseisen erikoisalan näkökulmasta.
  Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu. Kirjallisuutta voi suorittaa myös lukupiirityöskentelyllä, minkä suhteen opiskelijat itse voivat olla aloitteellisia ja ottaa yhteyttä opintojakson tentaattoriin.
  Kirjallisuus: Suoritetaan kolme kohtaa annetuista vaihtoehdoista. Kirjallisuusluettelo voidaan räätälöidä pro gradu -tutkielmaa tukevaksi. Tällöin kirjoista on sovittava alan tentaattorin kanssa.

  • A: Burnett, J. (2010): Generations. The Time Machine in Theory and Practice. Ashgate
  • B: Holstein, M., M. Waymack & J. Parks (2010): Ethics, Aging and Society. Springer
  • C: McManus, R. (2012): Death in a Global Age. Palgrave
  • D: Powell, J. & J.M. Chamberlain (2012): Social Welfare, Aging and Social Theory. Lexington Books

   

  SOSS407 Ympäristösosiologia II (5 op)

  Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida ja soveltaa tutkimusalueen käsitteistöä ja teorioita suhteessa omaan tutkimukseensa. Hän kykenee tunnistamaan ja arvioimaan erikoisalaan liittyviä ilmiöitä laajoissa yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa yhteyksissä.
  Sisältö: Opintojakso syvennyttää valittuun erikoisalaan kohdistuvaan sosiologiseen tutkimukseen sekä perehdyttää nyky-yhteiskunnasta käytävään keskusteluun kyseisen erikoisalan näkökulmasta.
  Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu. Kirjallisuutta voi suorittaa myös lukupiirityöskentelyllä, minkä suhteen opiskelijat itse voivat olla aloitteellisia ja ottaa yhteyttä opintojakson tentaattoriin.
  Kirjallisuus: Suoritetaan kolme kohtaa annetuista vaihtoehdoista. Kirjallisuusluettelo voidaan räätälöidä pro gradu -tutkielmaa tukevaksi. Tällöin kirjoista on sovittava alan tentaattorin kanssa.

  • A: Luhmann, N. (2004): Ekologinen kommunikaatio. Gaudeamus
  • B: Hajer, M.A. (1995): The Politics of Environmental Discourse: Ecological Modernization and the Polity Process. Clarendon Press
  • C: Massa, I. (toim.) (2009): Vihreä teoria. Ympäristö yhteiskuntateorioissa. Gaudeamus
  • D: Schnaiberg, A. & K.A. Gould (2000): Environment and Society. The Enduring Conflict. Blackburn Press

   

  KANS126 Kansalaisyhteiskunnan organisoituminen (5 op)

  Osaamistavoitteet: Opiskelijalle muodostuu monipuolinen käsitys kollektiivisen toiminnan erilaisista tavoista ja niiden organisoitumisen muodoista sekä niitä koskevasta teorianmuodostuksesta. Jakso antaa valmiudet eritellä kansalaistoiminnan rakentumista paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.
  Sisältö:
  Opintojaksolla perehdytään erilaisiin kansalaistoiminnan organisoitumisen muotoihin.
  Suoritustavat:
  Kirjallisuuskuulustelu, lukupiiri tai essee.
  Kirjallisuus: Suoritetaan kolme teosta kirjallisuusluettelosta:

  Liikkeet

  • 1) Della Porta & Diani (1999): Social Movements. An Introduction. Blackwell
  • 2) Keck & Sikkink (1998): Activists beyond Borders. Advocacy Networks in International Relations. Cornell University Press
  • 3) Chabanet & Faniel (eds.) (2010): The Mobilization of the Unemployed in Europe. From Acquiescence to Protest? Palgrave (jos ei suoritettu aiemmin)

  Yhdistykset

  • 1) Eliasoph (2013): The Politics of Volunteering. Polity Press (jos ei suoritettu aiemmin)
  • 2) Van Til (2000): Growing Civil Society. From Nonprofit Sector to Third Space. Indiana University Press
  • 3) Billis (toim.) (2010): Hybrid Organizations and the Third Sector. Challenges for Practice, Theory and Policy. Palgrave (jos ei suoritettu aiemmin)

  Verkostot

  • 1) Ylä-Anttila (2010): Politiikan paluu. Globalisaatioliike ja julkisuus. Vastapaino
  • 2) Wuthnow (1998): Loose Connections. Joining Together in America's Fragmented Communities. Harvard University Press
  • 3) Latour (1993): The Pasteurization of France. Harvard University Press

  Internet

  • 1) Bennett & Segerberg (2013): The Logic of Connective Action. Digital Media and the Personalization of Contentious Politics. Cambridge University Press (jos ei suoritettu aiemmin)
  • 2) Gerbaudo, Paolo (2012): Tweets and the streets. Social media and Contemporary Activism. Pluto Press
  • 3) Hands (2011): @ is for Activism. Pluto