09.01.2019

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto pääaineena sosiologia

 
 
 

Tutkinnon rakenne ja sisältö

Kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 op ja sen rakenne on sosiologiassa seuraava:

Pääaineen perusopinnot 25 op
Pääaineen aineopinnot 50 op
Yleisopinnot 16 op
Viestintä- ja kieliopinnot 15 op
Sivuaineopinnot 50-60 op
Vapaavalintaiset opinnot Suoritetaan vapaavalintaisia opintoja siten,
että opintojen kokonaislaajuus on vähintään 180 op.

 

 

Pääaineopinnot

YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN PERUSOPINNOT

Sisältö ja osaamistavoitteet: Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot (25 op) sisältävät viisi opintojaksoa, joiden kautta opiskelijalle muodostuu yleinen kuva yhteiskuntatieteistä ja omasta pääaineestaan tieteenalana. Opinnot alkavat oppiainekohtaisella johdantokurssilla. Tämän jälkeen opintojaksot ovat kaikille yhteisiä lukuun ottamatta oppiainekohtaisia harjoituksia Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio -opintojakson yhteydessä.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot suoritettuaan opiskelija oppii hallitsemaan tieteenalallaan tarvittavat keskeiset käsitteelliset lähestymistavat ja analyyttiset perustaidot. Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa yhteiskunnallisia ilmiöitä tieteellisen tiedon näkökulmasta.

Opiskelija voi saavuttaa sivuaineopintokelpoisuuden suorittamalla ko. oppiaineen johdantokurssin oman pääaineensa johdantokurssin lisäksi.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot
(pääaineopiskelijoille)
25 op

Valitaan vähintään oman pääaineen johdantojakso: *

 • YFIP110 Sosiaalityön johdanto (5 op)
 • YFIP120 Sosiologian johdanto (5 op)
 • YFIP130 Yhteiskuntapolitiikan johdanto (5 op)
 • YFIP140 Filosofian johdanto (5 op)
 • YFIP150 Valtio-opin johdanto (5 op)
5 op
YFIP210 Sosiaalitieteiden teoriat ja käsitteet 5 op
YFIP220 Yhteiskunta 5 op
YFIP240 Poliittiset instituutiot 5 op
YFIP250 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio 5 op

* Jos aiot tehdä sivuaineena jonkin toisen YFI:n oppiaineen aineopinnot, tulee ko. aineen johdantojakso olla suoritettu. Tällöin perusopintojen kokonaisulaajuus kasvaa yli 25 op:n.

Opintojaksokuvaukset: Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot

 

SOSIOLOGIAN AINEOPINNOT

Osaamistavoitteet: Aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa kuvata sosiologisia ajatteluperinteitä ja nykyisiä suuntauksia. Opiskelija kykenee arvioimaan eri perinteiden ja suuntausten välisiä yhtäläisyyksiä ja eroja. Opiskelija hallitsee sosiaalitieteiden keskeiset metodit. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisen tutkielman, jossa hän soveltaa sosiaalitieteiden metodeja, yhdistää sosiologista teoriaa ja menetelmiä sekä tekee tuloksia koskevia johtopäätöksiä.

Edeltävät opinnot:

 • Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op, johon sisältyy YFIP120 Sosiologian johdanto 5 op
 • TAI Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op, johon sisältyy YFIP120 Sosiologian johdanto 5 op
 • TAI Sosiologian perusopinnot 25 op.
Sosiologian aineopinnot 50 op
SOSA115 Sosiologian historia 5 op
SOSA121 Sosiologisia nykytutkimuksia 5 op
YFIA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät 5 op
SOSA230 Kvalitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset 5 op
SOSA240 Kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset 5 op
SOSA705 Kandidaatin tutkielma ja kandidaattiseminaari 10 op
SOSA710 Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden kandidaatti 0 op

Suoritetaan kolme opintojaksoa seuraavista:

 • SOSA403 Työn ja talouden ja sosiologia I (5 op)
 • SOSA411 Sociology of Consumption and Lifestyles (5 op)
 • KANS018 Kansalaisyhteiskunnan käsite ja teoriat (5 op)
 • SOSA406 Ikäkausien ja elämänkulun sosiologia I (5 op)
 • SOSA407 Ympäristösosiologia I (5 op)
 • SOSA408 Ajankohtaisia sosiologisia keskusteluja (5 op) tai muu
  valinnainen opintojakso lukuvuosittaisesta opetusohjelmasta

15 op

 

Opintojaksokuvaukset: Sosiologian aineopinnot

 

Yleisopinnot

Pääaineessa vaadittavat yleisopinnot (16 op):

 • YTKY010 Propedeuttinen kurssi (2 op), Johdatus opiskeluun
 • YTKY004 eHops II-vaihe (1 op)
 • YFIY100 Tieteenteoria (5 op)
 • HYVY001 Akateeminen opiskelukyky – muutakin kuin opintopisteitä (2 op)
 • TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi (6 op)

Muita suositeltavia yleisopintoja, esimerkiksi:

 • YTKY101 Työelämäopinnot (1-5 op)
 • YTKY0010 Pienryhmän ohjaaminen (2 op)
 • LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet (1 op)
 • FILY025 Johdatus tieteen etiikkaan (5 op)
 • YTKY102 Tasa-arvo työelämässä (5op)
 • FILY028 Etiikka ja talous (5op)

Opintojaksokuvaukset: YTKY- ja FILY-alkuiset opintojaksot, muut opintojaksot, ks. Korppi.

 

Viestintä- ja kieliopinnot

Pääaineessa vaadittavat viestintä- ja kieliopinnot (15 op):

 • Äidinkielen kirjoitusviestintä 3 op
 • Toista kotimaista kieltä 3 op (laki 424/2003, asetus 481/2003)
 • Yhtä vierasta kieltä 6 op TAI Yhtä vierasta kieltä 3 op ja toista vierasta kieltä 3 op
 • Valinnaisia viestintä- tai kieliopintoja 3 op

Katso tarkemmat ohjeistukset ja tutustu tutkintovaatimuksiin tästä:
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimukset (Yliopiston kielikeskus)

 

Sivuaineopinnot

Sivuaineeksi vaaditaan:

 • kaksi vähintään 25 op:n perusopintokokonaisuutta (2 x 25 op)
 • TAI yhdestä aineesta perus- ja aineopintokokonaisuus (yht. 60 op)

Perusopintokokonaisuuden voi korvata jokin erillinen opintokokonaisuus, ks. esim. yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tarjoamat erilliset opintokokonaisuudet.

 

Vapaavalintaiset opinnot

Vapaavalintaisia opintoja suoritetaan siten, että kandidaatin tutkinnon laajuus on vähintään 180 op.

Vapaavalintaisiin opintoihin voi sisältyä myös esim. kansainvälisessä vaihdossa suoritettuja opintoja, opettajan pedagogiset opinnot, sivuaine-, kieli-, viestintä- tai yleisopintoja, työelämäopintoja tai muiden oppiaineiden ja opintokokonaisuuksien opintojaksoja, joita ei ole käytetty muihin tutkintoihin.