05.08.2015

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto pääaineena sosiologia

Tutkinnon rakenne ja sisältö

Maisterin tutkinnon laajuus on 120 op ja sen rakenne on sosiologiassa seuraava:

Pääaineen syventävät opinnot 85 op
Vapaavalintaiset opinnot 35 op

 

Pääaineen syventävät opinnot

Osaamistavoitteet: Syventävien opintojen vaiheessa opiskelija suuntautuu muutamille sosiologian erikoisaloille. Opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee valitsemiensa erikoissalojen keskeisimmät teoriat ja tutkimusmenetelmät ja kykenee tulkitsemaan ja arvioimaan niitä kriittisesti. Opiskelija osaa soveltaa teorioita ja tutkimusmenetelmiä ja kykenee niitä hyödyntäen luomaan itsenäisen pro gradu -tutkielman.

Syventäviin opintoihin liittyvä kirjallisuus voidaan suorittaa tenttimällä tai esseellä. Esseen aiheesta on sovittava tentaattorin kanssa.

Pääaineen syventävät opinnot85 op

Tutkielmaopinnot

 • SOSS001 Maisteriseminaari I (5 op)
 • SOSS002 Maisteriseminaari II (5 op)
 • SOSS003 Maisteriseminaari III (5 op)
 • SOSS700 Pro gradu -tutkielma (40 op)
 • SOSS710 Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden maisteri (0 op)
55 op

Ydinopinnot

 • SOSS110 Sosiologian nykysuuntauksia (5 op)
 • SOSS112 Tutustuminen sosiologian klassikoihin (5 op)
10 op

Sosiaalitieteiden syventävät menetelmät

 • YFIS200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset syventävät menetelmät, (5 op)
 • SOSS235 Sosiaalitieteiden syventävät menetelmät, teostentti, (5 op)
10 op

Valinnaiset opinnot

Suoritetaan vähintään kaksi opintojaksoa seuraavista:

 • SOSS403 Työn ja talouden sosiologia II (5 op)
 • SOSS404 Kulutuksen ja elämäntavan sosiologia II (5 op)
 • SOSS406 Ikäkausien ja elämänkulun sosiologia II (5 op)
 • SOSS407 Ympäristösosiologia II (5 op)
 • KANS126 Kansalaisyhteiskunnan organisoituminen (5 op)
 • Tai muu valinnainen opintojakso lukuvuosittaisesta opetusohjelmasta,
  esim. SOSS5XX (5 op) tai soveltuva YFIS5XX (5 op)
10 op

Opintojaksokuvaukset: Sosiologian syventävät opinnot

 

Vapaavalintaiset opinnot

Vapaavalintaisia opintoja suoritetaan siten, että maisteritutkinnon laajuus on vähintään 120 op.

Näihin opintoihin voi sisällyttää esimerkiksi:

 • YFIS800 Vapaaehtoinen harjoittelu
 • Sosiologian tai muiden oppiaineiden tarjoamia opintojaksoja (esim. SOSS5xx, YFIS5xx)
 • SOSS810 Sosiologian nykysuuntauksia II
 • SOSS812 Tutustuminen sosiologian klassikoihin II
 • SOSS813 Ylimääräiset muut sosiologian opinnot

Vapaavalintaisiin opintoihin voi sisältyä myös esim. kansainvälisessä vaihdossa suoritettuja opintoja, opettajan pedagogiset opinnot, sivuaine-, kieli-, viestintä- tai yleisopintoja, työelämäopintoja tai muiden oppiaineiden ja opintokokonaisuuksien opintojaksoja, joita ei ole käytetty muihin tutkintoihin.