13.05.2016

Valtio-opin aineopinnot

 

Valtio-opin aineopintojaksot

Perusopintoihin verrattuna opiskelijan omaehtoinen paneutuminen opintojakson aihepiireihin korostuu. Opintovaiheen pääasialliset opetusmuodot ovat luennot, tentit, esseet, seminaarit ja niihin liittyvät seminaarityöt sekä lukupiirit. Lukupiirit voivat olla myös opiskelijoiden itse organisoimia. Erityisesti klassikkokirjoja löytyy lukuisina erikielisinä versioina verkosta, ja kirjaston sähköiset kokoelmat kasvavat myös koko ajan. Kirjojen tilalla voi vaihtelevassa määrin suorittaa opetusohjelmassa vuosittain olevia kursseja. Klassikot voidaan suorittaa joko erillisenä sivuainekokonaisuutena tai osana valtio-opin pääaineopintoja.

Suoritusmuotoina tulevat kirjapaketeissa kysymykseen esseet, e-tentti, verkko- eli kotitentti, lukupiiri, työseminaari tai muutkin suoritustavat. Poikkeukset tästä käytännöstä mainitaan erikseen. Pääaineopiskelijoita rohkaistaan suorittamaan ainakin osa kirjoista esseillä, joista sovitaan kunkin kohdan tentaattorin kanssa.

 

KLASSIKOT

YFIA301 Klassikot I (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa lukea filosofian, poliittisen teorian ja sukupuolentutkimuksen klassikoiden tekstiä, arvioida erilaisten käsitteiden ja argumenttien aikakausisidonnaisuutta sekä ymmärtää niiden relevanssin nykymaailmassa.
Sisältö: Syvällinen tutustuminen antiikin ja keski-ajan klassikkoteksteihin.
Teosten keskeisten käsitteiden ja argumenttien hahmottaminen.
Tekstien kontekstin hahmottaminen.
Suoritustavat: Suoritus koostuu luennosta ja kahdesta kirjasta, jotka valitaan kirjallisuusluettelosta.
Kirjallisuus: Suoritetaan kaksi seuraavista:

 • Aristoteles: Nikomakhoksen etiikka
 • Platon: Gorgias. Teoksessa Platon: Teokset II.
 • Ksenofon: Talouden taito
 • Cicero: Puhujasta
 • Sunzi: Sodankäynnin taito (孫子兵法) (vain vuoden 2005 suomennos käy)
 • Epiktetos: Käsikirja. Teoksessa Kaarakainen, T. & Jari Kaukua (toim.): Stoalaisuus JA
  Aurelius, Marcus: Itselleni
 • Augustinus: Jumalan valtio (osin)
 • Marsilius Padovalainen: Defender of the Peace (Defensor Pacis)
 • Pizan, Christine, de: The Book of the City of Ladies (Le Livre de la Cité des Dames)
 • Nasr al-Farabi, Abu: On the Perfect State (Mabadi’ ara’ ahl al-madinat al-fadilah)

 

YFIA302 Klassikot II (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa lukea filosofian, poliittisen teorian ja sukupuolentutkimuksen klassikoiden tekstiä, arvioida erilaisten käsitteiden ja argumenttien aikakausisidonnaisuutta sekä ymmärtää niiden relevanssin nykymaailmassa.
Sisältö: Syvällinen tutustuminen varhaismoderneihin ja moderneihin klassikkoteksteihin.
Teosten keskeisten käsitteiden ja argumenttien hahmottaminen.
Tekstien kontekstin hahmottaminen.
Suoritustavat: Suoritus koostuu luennosta ja kahdesta kirjasta, jotka valitaan kirjallisuusluettelosta.

Kirjallisuus: Suoritetaan kaksi seuraavista:

 • Machiavelli, N.: Ruhtinas (Il Principe)
 • Descartes, R.: Metodin esitys (Teokset 1)
 • Rousseau, J.-J.: Tutkielma ihmisten välisen eriarvoisuuden alkuperästä ja perusteista
 • Hobbes, T.: The Elements of Law
 • Locke, J: Tutkielma hallitusvallasta (Second Treatise on Civil Government)
 • Mill, J.S.: Utilitarismi JA
  Mill, J.S.: Naisen asema
 • Wollstonecraft, M.: Naisten aseman puolustus (A Vindication of the Rights of Woman)
 • Kant, I.: Ikuiseen rauhaan (Zum ewigen Frieden)
 • Nietzsche, F.: Moraalin alkuperästä: Pamfletti (Zur Genealogie der Moral)
 • Marx, K. & F. Engels: Kommunistinen manifesti (Manifest der kommunistischen Partei) (vuoden 1998 suomennos)
 • Harrington, J.: 'The Commonwealth of Oceana' and 'A System of Politics'
 • Bentham, J.: An Essay on Political Tactics

 

YFIA300 Poliittinen filosofia (5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee modernin poliittisen filosofian ja politiikan teorian keskeiset lähestymistavat ja käsitteet.
Sisältö: Tutustuminen moderniin poliittiseen filosofiaan ja politiikan teoriaan.
Suoritustavat: Luento sekä kirjatentti tai essee.
Luento on pakollinen filosofian ja valtio-opin pääaineopiskelijiolle.
Luento on vapaaehtoinen sivuaineopiskelijoille, tilalla voi tenttiä luennon korvaavan teoksen.
Kirjallisuus: Valitaan yksi seuraavaista:

 • Adorno, T. & M. Horkheimer: Valistuksen dialektiikka (Dialektik der Aufklärung)
 • Arendt, H.: Vita Activa (The Human Condition)
 • Rawls, J.: Oikeudenmukaisuusteoria (A Theory of Justice), kohdat §1-30, §33-35, §39-40, §44-46 ja §55-59

Luennon korvaava teos (sivuaineopiskelijoille):

 • Christman, John: Social and political philosophy: A contemporary introduction

 

TUTKIELMAOPINNOT

VALA115 Poliittisen analyysin menetelmät I (5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa hahmottaa tutkimusprosessin etenemisen eri vaiheet, tehdä valintoja erilaisten aineistojen ja analyysitapojen välillä sekä ymmärtää valintojensa liitynnät politiikan tutkimuksen analyysiperinteisiin.
Sisältö: Tutustuminen politiikan tutkimuksen erilaisiin analyysimenetelmiin.
Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu tai essee. Voi korvata osaksi luennolla.
Kirjallisuus: Suoritetaan seuraava teos:

 • Kjeldsen, J.E.: Retorik idag (Retorikk i vår tid)

Lisäksi suoritetaan yksi teos seuraavista:

 • Alastalo, M. & M. Åkerman (toim.): Tieto hallinnassa. Tietokäytännöt suomalaisessa yhteiskunnassa
 • Czarniawska, B.: Narratives in Social Science Research (e-kirja)
 • Hirsjärvi, S. & H. Hurme: Tutkimushaastattelu
 • Paananen, S., A. Juntto & H. Sauli (toim.): Faktajuttu
 • Perelman, Ch.: Retoriikan valtakunta (L'empire rhétorique)
 • Pietikäinen, S. & A. Mäntynen: Kurssi kohti diskurssia
 • Ridell, S., P. Kymäläinen & T. Nyyssönen (toim.): Julkisen tilan poetiikkaa ja politiikkaa
 • Ruusuvuori, J., P. Nikander & M. Hyvärinen (toim.): Haastattelun analyysi
 • Seppänen, J.: Visuaalinen kulttuuri
 • Vaarakallio, T. & T. Haapala (toim.): The Distant Present

 

VALA705 Kandidaatintutkielma ja kandidaattiseminaari (10 op)

Sisältö: Opintojaksossa harjoitellaan valtio-opillisen tutkielman kirjoittamista prosessina, tieteellistä argumentaatiota ja opponoimista.
Suoritustavat: Seminaariosallistuminen, tiedonhankintakoulutus, tutkielma ja opponointi

 

VALA710 Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden kandidaatti (0 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija osoittaa perehtyneensä tutkielmansa aihepiiriin ja hallitsevansa koulusivistyskielensä moitteettomasti. Opiskelija osaa ilmaista itseään tieteellisen kirjoittamisen keinoin ja kykenee laatimaan rajatusta aiheesta ja näkökulmasta hyvin jäsentyneen tieteellisen tekstin.
Suoritustavat: Tentti, tarkista suoritusta koskevat ohjeet tiedekunnan verkkosivuilta.

 

POLITIIKAN TEORIA

VALA125 Poliittisten käsitteiden tutkimus (5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa arvioida käsitteitä historiallisina konstruktioina sekä tunnistaa käsitteiden merkitysmuutoksia.
Sisältö: Perehtyminen poliittisten käsitteiden historiaan ja erilaisiin käyttöyhteyksiin.
Suoritustavat: Essee.
Kirjallisuus: Suoritetaan seuraavat teokset ja artikkelit:

 • Hyvärinen, M. ym. (toim.): Käsitteet liikkeessä
 • Fernández Sebastián, J. (toim.): New Approaches to Conceptual History. Political Concepts and Time
 • Skinner, Q.: Kolmas Vapauden käsite (Third Concept of Liberty)

 

VALA135 Poliittinen ajattelu (5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelijalla on valmiudet syventyä modernin poliittisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin ja problematiikkaan.
Sisältö: Tutustuminen 1900-luvun poliittisen ajattelun keskeisiin klassisiin teksteihin.
Suoritustavat: Kirjatentti, essee, lukupiiri, seminaari.
Kirjallisuus: Suoritetaan seuraavat teokset:

 • Schmitt, C.: The Concept of the Political (Der Begriff des Politischen)
 • Weber, M.: Politiikka kutsumuksena ja ammattina. Teoksessa Weber, M.: Tiede ja politiikka - kutsumus ja ammatti (Politik als Beruf)
 • Lindroos, K. & S. Soininen (toim.): Politiikan nykyteoreetikkoja

 

DEMOKARATIA JA PARLAMENTARISMI

VALA140 Demokratiateoria I (5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee demokratiateorian perinteitä ja osaa analysoida monipuolisesti demokratiaan liittyviä ongelmia ja ristiriitoja.
Sisältö: Perehtyminen demokratiaa koskevaan teoriaperinteeseen.
Suoritustavat: Kirjatentti tai essee.
Kirjallisuus: Suoritetaan kaksi teosta seuraavista:

 • Dahl, R.A.: On Democracy
 • Müller, J.-W.: Contesting Democracy. Political Ideas in Twentieth-Century Europe
 • Palonen, K.: Parlamentarismi retorisena politiikkana
 • Rosanvallon, P.: Vastademokratia  (La contre-démocratie)
 • Setälä, M.: Demokratian arvo (e-kirja)

 

  VALA145 Demokratia ja osallistuminen (5 op)

  Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa arvioida demokratian nykyongelmia ja demokratian toteutumisen mahdollisuuksia eri yhteyksissä.
  Sisältö: Tutustuminen demokratiaa ja osallistumista käsittelevään ajankohtaiseen keskusteluun.
  Suoritustavat: Kirjatentti, essee tai luento/seminaari/lukupiiri.
  Kirjallisuus: Suoritetaan kaksi teosta seuraavista:

  • Beetham, D., P. Ngan & S. Weir: Democracy Under Blair
  • Bellamy, R.: Political Constitutionalism
  • Delanty, G.: Citizenship in a Global Age
  • Isin, E.F. & G. M. Nielsen (toim.): Acts of Citizenship
  • Jobert, B. & B. Kohler-Koch (toim.): Changing Images of Civil Society. From Protest to Governance
  • Luhtakallio, E.: Local Politicizations
  • Mickelsson, R.: Suomen puolueet
  • Pekonen, K.: Puhe eduskunnassa

   

  MAAILMANPOLITIIKKA

  VALA300 Maailmanpolitiikka (5 op)

  Osaamistavoitteet: Maailman hahmottaminen poliittisena tilana, jossa on historiallisten prosessien kautta muodostuneet elementit, ja jossa pelataan erilaisia käsitteellisiä, retorisia ja visuaalisia poliittisia pelejä.
  Sisältö: Perehtyminen keskeisiin käsitteisiin, valtioiden muodostaman poliittisen tilan hahmottamiseen, sekä verbaaliseen ja visuaaliseen maailmanpolitikointiin.
  Suoritustavat: Kirjatentti, essee tai luento/seminaari/lukupiiri.
  Kirjallisuus: Suoritetaan kaksi seuraavista:

  • Agnew, J.A.: Geopolitics (Ebrary)
  • Holsti, K.J.: Taming the Sovereigns (Ebrary)
  • MacDonald et.al. (toim.): Observant States. Geopolitics and Visual Culture. (Ebrary)
  • Kuusisto, R.: Western Definitions of War in the Gulf and in Bosnia
  • Lasswell, H.D.: Propaganda Technique in World War I

   

  VALA315 Euroopan politiikat (5 op)

  Osaamistavoitteet: Euroopaksi nimetyn historiallisen kokonaisuuden hahmottaminen poliittisena toimintakenttänä, jossa on kompleksinen toimintalogiikka sekä sen sisällä että ulospäin.
  Sisältö: Analyysejä Euroopan käsitteellisistä, maantieteellisistä ja poliittisista hahmotustavoista yhtäältä Euroopan Unionin, toisaalta laajemman Euroopan, ja kolmanneksi Euroopan ulkopuolisista perspektiiveistä tarkasteltuina.
  Suoritustavat: Kirjatentti, essee tai luento/seminaari.
  Kirjallisuus: Suoritetaan kaksi teosta seuraavista:

  • Miklóssy, K. & P. Korhonen (toim.): The East and the Idea of Europe
  • Pagden, A. (toim.): The Idea of Europe (e-kirja)
  • Schmidt-Gleim, M. & C. Wiesner (toim.): Meanings of Europe.
  • Todorova, M.: Imagining the Balkans
  • Wiener, A. & T. Diez (toim.): European Integration Theory
  • Wolff, Corinna (2013): Functional Representation and Democracy in the EU. The European Commission and Social NGOs