04.05.2015

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot

Opintojaksokuvaukset

 

YFIP240 Poliittiset instituutiot, 5 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee Suomen ja Euroopan unionin poliittisten järjestelmien keskeiset piirteet ja kansalaisten mahdollisuudet toimia järjestelmissä.
Sisältö: Opintojakson aikana perehdytään monitasoisten poliittisten instituutioiden toimintaan ja niiden muutoksiin sekä kansalaisten poliittisen toiminnan mahdollisuuksiin ja vaikuttavuuteen näissä instituutioissa.
Suoritustavat: Luennot ja kirjallisuuden tenttiminen.
Kirjallisuus:

 

YFIP210 Sosiaalitieteiden teoriat ja käsitteet (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee kuvaamaan sosiaalitieteiden keskeisiä teorioita ja käsitteitä sekä tunnistaa teorioiden ja käsitteiden merkityksen sosiaalitieteissä.
Sisältö: Opintojakson aikana käydään läpi sosiaalitieteiden keskeisiä teoreettisia suuntauksia ja käsitteitä.
Suoritustavat: Luennot ja kirjallisuuden tenttiminen.
Kirjallisuus: Valitaan joko vaihtoehto A tai vaihtoehto B.

 • A: Heiskala, Risto (2008): Toiminta, tapa ja rakenne. Gaudeamus. JA
  Aro, Jari & Pertti Jokivuori (2010): Klassinen sosiologia ja moderni maailma. (e-kirjana)
 • B: Inglis, D. & C. Thorpe (2012):  An Invitation to Social Theory. Polity Press.

 

YFIP250 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee argumentaation ja retoriikan perusteet sekä kykenee soveltamaan opintojakson tietoainesta kriittisen ajattelun ja oman perustelutaitonsa kehittämisessä. Opiskelija hallitsee tieteellisen kommunikaation perusteet.
Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan kriittisen ajattelun luonteeseen, ja tarkastellaan retoriikan, argumentaation ja logiikan keskeisiä käsitteitä sekä niiden taustalla olevia ajattelutapoja. Kurssilla harjaannutaan tieteellisessä kommunikaatiossa. Opintojakson keskeisiä teemoja ovat tekstin ja puheen tulkinta-, analysointi- ja arviointitaidot sekä kirjallisen ja suullisen kommunikaation taidot.
Suoritustavat: Luennot ja luentokuulustelu sekä YFI:n pääaineopiskelijoille oppiainekohtainen harjoitusryhmä.

Sivuaineopiskelu: Muiden laitosten opiskelijat suorittavat luentojen ja luentokuulustelun lisäksi filosofian oppiaineen tuottamat argumentaatioharjoitukset. YFI-laitoksen opiskelijat suorittavat luentojen ja luentokuulustelun lisäksi vain pääaineensa harjoitusryhmän.

Kirjallisuus:

 • Eemeren, Grootendorst & Henkemans (2002): Argumentation. Analysis, evaluation, presentation. Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers, 2008.

OPPIAINEKOHTAISET HARJOITUSRYHMÄT:

 • Sosiaalityön käytäntö 1

Osaamistavoitteet: Opiskelija saa käsityksen sosiaalialan toimintakentästä ja harjaantuu havainnoimaan käytännön toimintaa sekä kirjoittamaan tieteellisiä muotoseikkoja noudattavan esseen havaintojensa pohjalta.
Sisältö: Jakso käynnisty aloitusseminaarilla (6 t), jonka jälkeen opiskelijat hankkivat itselleen tutustumispaikan. Tutustumisjakso kestää 10 työpäivää kahden viikon aikana. Opiskelija laatii jaksosta kirjallisen raportin, joka esitellään seminaarityöskentelyn (12 t) aikana. Raportin laatimisessa hyödynnetään erikseen sovittavaa kirjallisuutta.
Suoritustavat: Seminaarityöskentely, tutustumisjakso ja kirjallinen raportti.

 • Sosiologisen analyysin harjoitukset

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee tieteellisen kirjoitusprosessin, eli osaa kirjoittaa esseen, jossa tyyli ja muotoseikat noudattavat oman tieteenalan vaatimuksia. Opiskelija osaa myös arvioida muiden tekstejä sekä antaa ja vastaanottaa kriittistä palautetta.
Sisältö:
Kirjoitusharjoituksissa laaditaan omaan oppiaineeseen liittyvä, aiheeltaan vapaavalintainen essee ja keskustellaan siitä ryhmässä. Tekstin tuottaminen tapahtuu prosessikirjoittamisena niin, että teksti kehittyy kurssin aikana vaiheittain ja kirjoittaja hyödyntää ryhmässä saamaansa palautetta. Kurssilla harjoitellaan tieteellistä argumentaatiota, ilmaisutapaa sekä muodollisia käytäntöjä, kuten oikeaoppisia viittauksia ja lähdeluettelon laatimista. Opettaja tapaa opiskelijat kuudessa pienryhmäistunnossa ennen lopullisten töiden käsittelyä. Lisäksi kullakin opiskelijalla on opettajan kanssa kahdenkeskinen ohjaustapaaminen noin puolessavälissä kurssia.
Suoritustavat:
Jakso suoritetaan aktiivisella osallistumisella seminaarityöskentelyyn ja laaditaan noin 10-sivuinen essee itse valitusta sosiologisesti relevantista aihealueesta.

HUOM! Kurssin rinnalla suoritetaan myös XKVY001 Sosiologian kirjoitusviestintä -kurssi. Molempien jaksojen yhteinen infotilaisuus järjestetään ennen kurssien alkua.

 • Yhteiskuntapoliittisen analyysin harjoitukset

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee tieteellisen kirjoitusprosessin, eli osaa kirjoittaa esseen, jossa tyyli ja muotoseikat noudattavat oman tieteenalan vaatimuksia. Opiskelija osaa myös arvioida muiden tekstejä sekä antaa ja vastaanottaa kriittistä palautetta.
Sisältö:
Kirjoitusharjoituksissa laaditaan omaan oppiaineeseen liittyvä, aiheeltaan vapaavalintainen essee ja keskustellaan siitä ryhmässä. Tekstin tuottaminen tapahtuu prosessikirjoittamisena niin, että teksti kehittyy kurssin aikana vaiheittain ja kirjoittaja hyödyntää ryhmässä saamaansa palautetta. Kurssilla harjoitellaan tieteellistä argumentaatiota, ilmaisutapaa sekä muodollisia käytäntöjä, kuten oikeaoppiset viittaukset ja lähdeluettelon laatiminen.

HUOM! Kurssin rinnalla suoritetaan myös XKVY004 Yhteiskuntapolitiikan kirjoitusviestintä -kurssi. Molempien jaksojen yhteinen infotilaisuus järjestetään ennen kurssien alkua.

 • Poliittisen analyysin harjoitukset

Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii analysoimaan itsenäisesti alan tutkimusta hyväksi käyttäen poliittisen puheen, tekstin tai kuvan ajankohtaisia tai vanhempia käyttötapoja. 
Sisältö: Perehtyminen poliittisen ajattelun ja retoriikan tutkimuksen suuntauksiin ja toteutustapoihin sekä näiden soveltamiseen esimerkkitapauksisiin poliittisten kiistakysymyksistä.
Suoritustavat: Johdattava luento-osuus, harjoitustyö (1-2 kpl) ja sen kommentointi.

 • Filosofia: argumentaatioharjoitukset

Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii filosofialle keskeiset argumentaatiotaidot sekä suullisessa että kirjallisessa esittämismuodossa.

Sisältö: Jakso sisältää argumenttien analysointia, arviointia ja oman argumentin muodostamista, puolustamista ja hiomista.
Suoritustavat: Osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn ja/tai kirjallisen materiaalin tenttiminen.
Kirjallisuus:

 • Baggini, J. & P.S. Fosl (2010): The philosopher's toolkit: A compendium of philosophical concepts and methods (2. ed. ed.). Oxford: Wiley-Blackwell.  (Löytyy myös suomenkielisenä.)

 

YFIP220 Yhteiskunta (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata suomalaisen yhteiskunnan historiallisen kehityksen pääpiirteet sekä eritellä sen nykypiirteitä. Opiskelija tunnistaa globalisaation mukanaan tuomat haasteet kansallisvaltioille ja kansallisvaltiolähtöiselle yhteiskunta-ajattelulle.
Sisältö:
Opintojakson aikana perehdytään suomalaisen yhteiskunnan historiallisiin muutoksiin, nykypiirteisiin ja haasteisiin globaalin muutoksen, hyvinvointivaltion, kestävän kehityksen, työelämän ja teknologisen kehityksen osalta. Opintojaksolla esitellään suomalaisen yhteiskunnan erityispiirteitä ja yhteiskunnallista muutosta myös perheen, sosiaalihuollon ja -palvelujen sekä tasa-arvon osalta.
Suoritustavat:
Luennot ja kirjallisuuden tenttiminen.
Kirjallisuus:

 • Karisto, Antti, Pentti Takala & Ilkka Haapola (2009): Matkalla nykyaikaan (s. 7-90, 125-193 ja 221-312). WSOY. TAI
  Saari, Juho (toim.) (2013): Suomen sillat tulevaisuuteen (s. 11-129, 209-235, 266-296 ja 324-372). Kuluttajatutkimuksen kirjoja 8. https://jyu.finna.fi/Record/jykdok.1311571

SEKÄ yksi kohta seuraavista:

 • A: Jokinen, Kimmo & Kimmo Saaristo (2006): Suomalainen yhteiskunta. Sanoma Pro Oy.
 • B: Martikainen, Tuomas, Pasi Saukkonen & Minna Säävälä (toim.) (2013): Muuttajat (sivut 13-203 ja 220-244).  Gaudeamus.
 • C: Sitra, selvityksiä 74: Miten suomi selviää yli 4 astetta lämpimässä maailmassa? JA
  Helne, Tuula & Tiina Silvasti (toim.) (2012): Yhteyksien kirja. Etappeja ekososiaalisen hyvinvoinnin poluilla (sivut: 10–23, 30–63, 104–112, 150–219 ja 286–293). Kelan tutkimusosasto. (https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/37654/YhteyksienKirja.pdf?sequence=1)
 • D: Erola, Jani (toim.) (2010): Luokaton Suomi (s. 5-181). Gaudeamus.
 • E: Julkunen, Raija (2008): Kuka vastaa? Hyvinvointivaltion rajat ja julkinen vastuu. THL.

 

YFIP110 Sosiaalityön johdanto (5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa kuvata pääpiirteissään sosiaalityön historiallisen kehityksen. Hän tuntee sosiaalityön keskeisiä teorioita, käsitteitä, menetelmiä ja ammatillista etiikkaa sekä tutkimuskohteita. Hän osaa hahmottaa sosiaalityön suhteen muihin sosiaalitieteisiin.
Sisältö: Opintojakso tarjoaa johdatuksen sosiaalityön historialliseen kehitykseen sekä ajankohtaisiin keskusteluihin ja tutkimuskohteisiin. Opintojaksossa rakennetaan kuvaa myös sosiaalityön keskeisistä teoriaperinteistä ja nykysuuntauksista sekä tarkastellaan sosiaalityöhön kytkeytyviä tärkeimpiä haasteita. Opintojaksossa kuvataan lisäksi sosiaalityön erityispiirteitä ja suhdetta muihin sosiaalitieteisiin.
Suoritustavat: Luennot ja kirjallisuus, joka suoritetaan pienryhmätyöskentelynä (pääaineopiskelijat) tai kirjatenttinä (sivuaineopiskelijat)
Kirjallisuus:

 • Jaakkola, J., P. Pulma ym. (1994): Armeliaisuus, yhteisöapu, sosiaaliturva: suomalaisten sosiaalisen turvan historia. Sosiaaliturvan keskusliitto, HUOM! VAIN Pulman, Urposen ja Satkan artikkelit eli sivut 15–70 ja 163–339.
 • Raunio, K. (2009 tai uudempi lisäpainos) Olennainen sosiaalityössä. 2. uud. laitos. Gaudeamus. TAI
  Juhila, K. (2006 tai uudempi lisäpainos) Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina. Sosiaalityön yhteiskunnalliset tehtävät ja paikat. Vastapaino. Huom! Juhilan kirjan voi valita tentittäväksi vain, mikäli sitä ei ole luettu pääsykoekirjana.

 

YFIP120 Sosiologian johdanto (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
Tuntee pääpiirteissään sosiologian historiallisen kehityksen
Osaa kuvata sosiologian keskeisiä teorioita, käsitteitä, ja menetelmiä sekä tutkimuskohteita
Osaa hahmottaa sosiologian suhteen muihin juonteen sosiaalitieteisiin
Sisältö: Opintojakso tarjoaa johdatuksen sosiologian historialliseen kehitykseen sekä ajankohtaisiin keskusteluihin ja tutkimuskohteisiin. Opintojaksossa rakennetaan kuvaa myös sosiologian keskeisistä teoriaperinteistä, nykysuuntauksista ja tutkimusmenetelmistä sekä tarkastellaan sosiologiaan kytkeytyviä tärkeimpiä haasteita. Opintojaksossa kuvataan lisäksi sosiologian erityispiirteitä ja suhdetta muihin sosiaalitieteisiin.
Suoritustavat: Luennot ja kirjallisuus
Kirjallisuus:

 • Giddens, A. & Sutton, P. W.: Sociology, 7. painos. Luvut 1-6, 12, 13, 16, 17, 19.

 

YFIP130 Yhteiskuntapolitiikan johdanto (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
Tuntee pääpiirteissään yhteiskuntapolitiikan historiallisen kehityksen.
Osaa kuvata yhteiskuntapolitiikan keskeisiä teorioita ja käsitteitä sekä tutkimuskohteita.
Osaa hahmottaa yhteiskuntapolitiikan suhteen muihin sosiaalitieteisiin.
Sisältö: Opintojakso tarjoaa johdatuksen yhteiskuntapolitiikan historialliseen kehitykseen sekä ajankohtaisiin keskusteluihin ja tutkimuskohteisiin tarkastellen yhteiskuntapolitiikan erityispiirteitä ja suhdetta muihin sosiaalitieteisiin. Lisäksi esitellään yhteiskuntapolitiikan keskeisiä teoriaperinteitä, nykysuuntauksia sekä tärkeimpiä ajankohtaisia haasteita.
Suoritustavat:
Yhteiskuntapolitiikan pääaineopiskelijat: Luennot sekä lukupiirityöskentely + essee.
Sivuaineopiskelijat: Luennot ja kirjallisuus.
Kirjallisuus:

 • Anttonen, A. & J. Sipilä: Suomalaista sosiaalipolitiikkaa
 • Maailman tila 2013: Onko liian myöhäistä?

 

YFIP140 Filosofian johdanto (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee filosofisen kysymyksenasettelun, filosofian eri osa-alueet sekä keskeisen filosofisen erityiskäsitteistön sekä ajattelun loogisuuden perusedellytykset.
Sisältö: Filosofisen tiedon ja tutkimuksen luonne, normatiivisen etiikan keskeiset suuntaukset, ontologian ja tietoteorian peruskäsitteet.
Suoritustavat: Luento ja kirjallisuuden tenttiminen
Kirjallisuus: Luennolla jaettavan tekstiaineiston lisäksi suoritetaan seuraavat teokset:

 • Janicaud, Dominique (2010): A Beginner’s Guide to Philosophy
 • Rosenberg, J.F.: The Practice of Philosophy (3. edition)

 

YFIP150 Valtio-opin johdanto (5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii ymmärtämään politiikasta puhumisen ongelmallisuutta ja kiistanalaisuuden sekä niiden tutkimisen mahdollisuuksia.
Sisältö: Perehtyminen keskeisten poliittisten käsitteiden historiaan ja nykyisiin käyttötapoihin, niiden merkitykseen poliittisille käytännöille sekä näihin liittyen politiikan tutkimuksen kysymyksenasetteluihin.
Suoritustavat: Luento ja kirjallisuus
Kirjallisuus: