25.01.2016

Valtio-opin syventävät opinnot

Valtio-opin syventävät opintojaksot

 

Syventävien opintojen rungon muodostavat seminaarit, joiden käyminen luo pohjan oman pro gradu -tutkielman tekemiselle. Muut kurssit integroidaan tähän prosessiin. Syventävät opinnot aloitetaan opintojaksolla Maisteriseminaari I. Muita kursseja ja kirjallisuutta suoritetaan yhtä aikaa seminaarien kanssa pro gradu -tutkielman edetessä.

Syventävien opintojen kirjapaketeissa on paljon vaihtoehtoja, jotta erityyppisiin pro gradu -tutkimuksiin löytyisi niistä teoreettisia ja metodisia välineitä. Kirjallisuutta ei valtio-opin opintojaksoissa voi suorittaa tentteinä, vaan tutkijaopintojen tasolla pääasiallinen suoritusmuoto on essee. Vastaavia tutkimusta tukevia opintojaksoja voidaan valita myös muista Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen eri oppiaineiden tarjoamista erikoistumisopintojen kursseista. Niiden osalta noudatetaan kunkin oppiaineen suosituksia. Valtio-opin erikoistumisopintojen kursseja voivat käyttää hyväkseen myös Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen muiden oppiaineiden ja maisteriohjelmien syventävien opintojen opiskelijat. Suoritettavista teoksista ja esseiden aiheista sovitaan keskustellen tentaattorin kanssa ennen Korppiin ilmoittautumista. Sovittujen esseiden suoritusaika on 3 kk. Syventävän tason luennot toimivat virikeluentoina, jotka auttavat ymmärtämään, miten tietyntyyppistä tutkimusta käytännössä tehdään.

 

TUTKIELMAOPINNOT

VALS001 Maisteriseminaari I (5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa rakentaa mielekkään tutkimussuunnitelman, jonka kysymyksenasetteluun, tutkimusetiikkaan, tutkimusaineistoon, teoreettiseen ja metodologiseen välineistöön, rakenteeseen ja aikatauluun liittyvät kysymykset on alustavasti ratkaistu.
Sisältö: Pro gradu -tutkielman aiheen, kysymyksenasettelun ja aineiston hahmottaminen, tutkimussuunnitelman laatiminen sekä tutkimusetiikan perusteisiin perehtyminen.
Suoritustavat: Monimuotoinen seminaarityöskentely.

 

VALS002 Maisteriseminaari II (5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa muodostaa politologisesti mielenkiintoisen kysymyksenasettelun ja analysoida siihen liittyvää tutkimusaineistoa sekä osallistuu aktiivisesti tieteelliseen keskusteluun ryhmässä.
Sisältö: Pro gradu –tutkielman kysymyksenasettelun, aineiston, teorian ja metodin sovittaminen yhteen.
Suoritustavat: Periodin tai lukukauden mittainen seminaari, jossa kirjoitetaan yksi alustava pro gradu -tutkielman analyysiluku (n. 20 sivua).

 

VALS003 Maisteriseminaari III (5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa muodostaa politologisesti mielenkiintoisen kysymyksenasettelun ja analysoida siihen liittyvää tutkimusaineistoa sekä osallistuu aktiivisesti tieteelliseen keskusteluun ryhmässä.
Sisältö: Pro gradu -tutkielman kysymyksenasettelun, aineiston, teorian ja metodin tarkempi sovittaminen yhteen.
Suoritustavat: Periodin tai lukukauden mittainen seminaari, jossa kirjoitetaan toinen alustava pro gradu -tutkielman analyysiluku (n. 20 sivua).

 

VALS004 Poliittisen analyysin menetelmät II (5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija kykenee tekemään perusteltuja valintoja monipuolisesta aineistojen ja lukutapojen joukosta, ottamaan ne käyttöön omassa pro gradu -tutkielmassa ja näiden taitojen pohjalta toteuttamaan tutkimuksensa järkevällä tavalla.
Sisältö: Poliittisen kielen ja visuaalisten ilmiöiden tulkintaan liittyvien tutkimusotteiden syventäminen tukemaan opiskelijan omaa pro gradu -tutkielmaa.
Suoritustavat: Essee. Teoksien valinnasta keskustellaan graduohjaajan kanssa. Kohdan teoksia voi myös korvata luennolla ja ryhmätyöllä tai lukupiirillä kunkin lukuvuoden opetustarjonnan mukaisesti.
Kirjallisuus: Suoritetaan kaksi teosta seuraavista:

 • Banks, M.: Visual Methods in Social Research (e-kirja)
 • Boje, D.M.: Narrative Methods for Organizational and Communication Research
 • Dean, M.: Governmentality. Power and Rule in Modern Society
 • Garsten, B.: Saving Persuasion
 • Hart, R.P.: Modern Rhetorical Criticism
 • Heikkinen, V., P. Hiidenmaa & U. Tiililä: Teksti työnä, virka kielenä
 • Hirschman, A.O.: The Rhetoric of Reaction
 • Koselleck, R.: Vergangene Zukunft (1979) TAI Futures Past (2004) (e-kirja)
 • Koski, A.: Niinkö on jos siltä näyttää?
 • Miller, P. & N. Rose: Governing the Present (suom. Miten meitä hallitaan. Vastapaino, 2010.)
 • Miller, Hugh T.: Governing narratives: Symbolic politics and policy change
 • Munslow, A.: Narrative and History
 • Nousiainen, M.: Hallinta, osallistuminen ja toimijuus – tulkintoja suomalaisen leader-toiminnan poliittisuuksista
 • Palonen, K.: The Struggle with Time
 • Schatz, E. (toim.): Political Ethnography
 • Skinner, Q.: Visions of Politics Vol. 1: Regarding Method (e-kirja)
 • Tilli, J.: The Continuation War 1941-1944 as a Metanoic Moment. A Burkean Reading of Finnish Clerical Rhetoric
 • Torfing, J.: New Theories of Discourse: Laclau, Mouffe and Žižek
 • Walters, W. & J.H. Haahr: Governing Europe (e-kirja)
 • Wodak, R.: The Discourse of Politics in Action. Politics as Usual
 • Peltonen, M.: Rhetoric, Politics and Popularity in Pre-revolutionary England

 

VALS700 Pro gradu -tutkielma (40 op)

Osaamistavoitteet: Valtio-opillisen tutkimuksen tekemisen hallinta.
Sisältö: Kirjoitetaan opinnäytetyö, joka osoittaa tekijän kyvyn itsenäiseen tutkimukseen ja asioiden esittämiseen hallitusti. Tekijän mahdollisuus jatko-opintoihin pohjautuu pro gradu -tutkielman arviointiin.
Suoritustavat: Yksin tai parityönä tehty tieteellinen tutkielma, joka osoittaa opiskelijan teoreettiset ja metodiset valmiudet politologisesti mielekkääseen tutkimukseen. Tutkimuksen alkuvaiheet suoritetaan seminaarityöskentelyn yhteydessä. Tarkemmat ohjeet pro gradu -tutkielmaan liittyen laitoksen verkkosivuilta.

 

VALS710 Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden maisteri (0 op)

UUSI SUORITUSTAPA 1.1.2016 ALKAEN:
Sisältö: pro gradu -tutkielman tiivistelmä
Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee syventävien opintojen tutkielman sisältöalueet ja niiden tiiviin esittämisen. Opiskelija hallitsee tutkielman tiivistelmän perusrakenteen ja akateemisen kirjoitustyylin.
Suoritustavat: pro gradu -tutkielman tiivistelmä
Arviointi: hyväksytty – hylätty

HUOM, POIKKEUS:
Kaikki ne opiskelijat, jotka eivät ole aiemmissa opinnoissaan kandidaatin opintojen yhteydessä suorittaneet maturiteettia, suorittavat syventäviin opintoihin sisältyvän maturiteetin tiedekuntaneuvoston 27.3.2014 hyväksymän opetussuunnitelman 2014-2017 mukaisesti.
Tällöin maturiteetti suoritetaan kunkin oppiaineen ja maisteriohjelman opetussuunnitelmassa kuvatulla tavalla (ks. kuvaus alla):
Osaamistavoitteet: Opiskelija osoittaa perehtyneensä tutkielmansa aihepiiriin ja hallitsevansa koulusivistyskielensä moitteettomasti. Opiskelija osaa ilmaista itseään tieteellisen kirjoittamisen keinoin ja kykenee laatimaan rajatusta aiheesta ja näkökulmasta hyvin jäsentyneen tieteellisen tekstin.
Suoritustavat: Tentti, tarkista suoritusta koskevat ohjeet tiedekunnan verkkosivuilta.
Maturiteettiohjeet:
https://www.jyu.fi/ytk/opiskelu/ohjeita-opiskeluun/tutkielmat/maturiteetti

 

LISÄKSI SUORITETAAN:

VALS630 Gradua tukeva kirjallisuus I (5 op)

Osaamistavoitteet: Perehtyminen teoksiin ja artikkeleihin jotka suhteuttavat gradun aiheen laajempiin poliittisiin ja intellektuaalisiin yhteyksiinsä 
Sisältö:
Kokonaisuus, joka auttaa tenttijää näkemään gradun merkityksen politiikan tutkimukselle
Suoritustavat:
Yksi tai useampi essee sovitusta kokonaisuudesta
Kirjallisuus:
Sovitaan tentaattorin kanssa

 

VALS631 Gradua tukeva kirjallisuus II (5 op)

Osaamistavoitteet: Perehtyminen teoksiin ja artikkeleihin jotka avaavat gradu tematiikkaa yleisempien poliittisten ja politologisten debattien suuntaan.
Sisältö: Kokonaisuus, joka auttaa tenttijää näkemään gradun merkityksen politiikan tutkimukselle
Suoritustavat: Yksi tai useampi essee sovitusta kokonaisuudesta
Kirjallisuus: Sovitaan tentaattorin kanssa

 

POLITIIKAN TEORIA

VALS330 Moderni poliittinen ajattelu (5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija on hyvin perillä yhden modernin poliittisen ajattelijan tuotannosta ja ajattelusta sekä osaa kriittisesti arvioida tämän käsitteitä ja teorioita.
Sisältö: 1900-luvun poliittisen ajattelun klassikoista aineopinnoissa saatujen tietojen syventäminen.
Suoritustavat: Essee. Suoritetaan mielellään VALS340 kanssa yhdessä.
Kirjallisuus: Suoritetaan yksi seuraavista kirjapaketeista (A-D):

A. kirjapaketti:

 • Arendt, H.: Totalitarismin synty (The Origins of Totalitarianism)
 • Arendt, H.: Eichmann in Jerusalem

B. kirjapaketti:

 • Foucault, M.: Seksuaalisuuden historia osa I (Volonté de savoir)
 • Foucault, M.: Turvallisuus, alue, väestö (Sécurité, territoire, population)
 • Foucault, M.: The Birth of Biopolitics  (Naissance de la biopolitique)

C. kirjapaketti:

 • Schmitt, C.: Poliittinen teologia (Politische Theologie) (engl. Political Theology)
 • Schmitt, C.: Constitutional Theory (Verfassungslehre)

D. kirjapaketti:

 • Weber, M.: The 'Objectivity' of Knowledge in Social Science and Social Policy. Teoksessa Bruun, H.H. & S. Whimster (toim.): Max Weber, Collected Methodogical Writings. Routledge, 100-138. (Die ‘Objektivität’ sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis)
 • Weber, M.: The three pure types of legitimate rule. Teoksessa Whimster, S. (toim.): The Essential Weber, Routledge, 133-145. (Die drei reinen Typen der legitimen Herrschaft)
 • Weber, M.: The Meaning of 'Value Freedom' in the Sociological and Economic Sciences. Teoksessa Bruun, H.H. & S. Whimster (toim.): Max Weber, Collected Methodogical Writings. Routledge, 304-334. (Der Sinn der ‘Wertfreiheit’ der soziologischen und ökonomischen Wissenschaften).
  TAI
  Weber, M.: Die »Objektivität« sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis;  Die drei reinen »Typen« der legitimen Herrschaft & Der Sinn der »Wertfreiheit« der soziologischen und ökonomischen Wissenschaften. Teoksessa Winkelmann, J. (toim.): Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre (esim. 6. painos 1988), 146-214, 475-488,  489-540.
  Tai osoitteessa:
  http://www.zeno.org/Soziologie/M/Weber,+Max/Schriften+zur+Wissenschaftslehre.

 

VALS340 Modernin poliittisen ajattelun tutkimus (5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija kykenee arvioimaan kriittisesti modernista poliittisesta ajattelusta tehtyjä tulkintoja ja tekemään omia tulkintoja tutkimuksen kohteena olevista teoreettisista teksteistä.
Sisältö: Modernin poliittisen ajattelun tutkimukseen tutustuminen sekä poliittisen ajattelun tulkintatapoja koskevan näkemyksen syventäminen.
Suoritustavat: Essee tai aihepiiriin sopiva luento- tai seminaarikurssi. Suoritetaan mielellään VALS330 kanssa yhdessä.
Kirjallisuus: Suoritetaan yksi seuraavista kirjapaketeista (E-H), joka vastaa moduulin ensimmäisen osan valintaa.

E. kirjapaketti:

 • Parvikko, T.: Arendt, Eichmann and the Politics of the Past
 • Canovan, M.: Hannah Arendt: A Reinterpretation of Her Political Thought

F. kirjapaketti:

 • Alhanen, K.: Käytännöt ja ajattelu Michel Foucault’n filosofiassa
 • Kelly, M.G.E.: The Political Philosophy of Michel Foucault

G. kirjapaketti:

 • Balakrishnan, G.: The Enemy: An Intellectual Portrait of Carl Schmitt
 • Ojakangas, M.: A Philosophy of Concrete Life: Carl Schmitt and the Political Thought of Late Modernity (toinen painos)

H. kirjapaketti:

 • Beetham, D.: Max Weber and the Theory of Modern Politics
 • Palonen, K.: ‘Objektivität’ als faires Spiel: Wissenschaft als Politik bei Max Weber TAI
  Whimster, S.: Understanding Weber

 

VALS430 Klassinen ja varhaismoderni politiikan teoria (5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelijalla on valmiudet klassisten tekstien tulkintaan ja tulkintojen tradition kriittiseen tarkasteluun.
Sisältö: Syventyminen joko klassiseen tai varhaismoderniin politiikan teoriaan tutustumalla yhteen klassikkoon ja yhteen tulkintateokseen.
Suoritustavat: Essee
Kirjallisuus: Suoritetaan yksi seuraavista:

 • Aristoteles: Politiikka; Teokset VIII (Πολιτικά) JA
  Yack, B.: The Problems of a Political Animal
 • Hegel, G.W.F.: Oikeusfilosofia (Grundlinien der Philosophie des Rechts) JA
  Franco, P.: Hegel’s Philosophy of Freedom
 • Hobbes, T.: Leviathan (luvut I-II) (e-kirja) JA
  Jakonen, M.: Multitude in Motion
 • Smith, A.: The Wealth of Nations JA
  Montes, L.: Adam Smith in Context
 • Machiavelli, N.: Valtiollisia mietelmiä (Discorsi) JA
  Skinner, Q.: The Foundations of Modern Political Thought Vol. I: The Renaissance
 • Platon: Valtio; Teokset IV (Πολιτεία) JA
  Rosen, S.: Plato’s Republic (e-kirja)
 • Rousseau, J.-J.: Yhteiskuntasopimuksesta (Du contrat social) JA
  Strong, T.B.: Jean-Jacques Rousseau: The Politics of the Ordinary

 

VALS440 Moderni politiikan teoria (5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelijalla on valmiudet soveltaa ajankohtaisen poliittisen teorian käsitteistöä nyky-yhteiskunnan ilmiöiden jäsentämisessä ja arvioimisessa.
Sisältö: Tutustuminen yhteen politiikan teorian ajankohtaiseen keskustelualueeseen ja argumentaatiotapaan.
Suoritustavat: Essee
Kirjallisuus: Valitaan yksi seuraavista:

 • Agamben, G.: Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life (Homo Sacer: Il potero sovrano e la nuda vita) JA
  Esposito, R.: Bios: Biopolitics and Philosophy (Bios: biopolitica e filosofia)
 • Beauvoir, S. de: Toinen sukupuoli (Le Deuxième sexe) JA
  Cornell, D.: At the Heart of Freedom: Feminism, Sex & Equality
 • Laclau, E. & C. Mouffe: Hegemony and Socialist Strategy JA
  Butler, J.: The Psychic Life of Power
 • Marchart, O.: Post-Foundational Political Thought JA
  Ranciere, J.: Erimielisyys (La Mésentente)
 • Habermas, J.: Between Facts and Norms (Faktizität und Geltung) JA
  Habermas, J.: Julkisuuden rakennemuutos (Strukturwandel der Öffentlichkeit)

 

DEMOKARATIA JA PARLAMENTARISMI

VALS350 Demokratiateoria II (5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa jäsentää demokratian perinteitä ja nykyongelmia monipuolisella tavalla.
Sisältö: Demokratiaa käsittelevien teoretisointien tuntemuksen syventäminen.
Suoritustavat: Essee
Kirjallisuus: Suoritetaan kaksi teosta seuraavista:

 • Alonso, S., J. Keane & W. Merkel (toim.): The Future of Representative Democracy
 • Ankersmit, F.R.: Political Representation
 • Buchstein, H.: Demokratie und Lotterie
 • Pettit, P.: Republicanism
 • Urbinati, N.: Representative Democracy (e-kirja)

 

VALS410 Demokratia ja hallinta (5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa arvioida uusia osallistumis-osallistamishankkeita myös kriittisesti.
Sisältö: Perehtyminen demokratiakehityksen ongelmiin ja näköaloihin sekä uusien osallistumiskäytäntöjen mahdollisuuksiin hallinnallistuvassa monitasoisessa maailmassa.
Suoritustavat: Essee
Kirjallisuus: Suoritetaan kaksi seuraavista:

 • Benz, A. & Y. Papadopoulos (toim.): Governance and Democracy
 • Bevir, M.: Democratic Governance
 • Dean, M.: Governing Societies: Political perspectives on domestic and international rule
 • Djelic, M.-L. & K. Sahlin-Andersson (toim.): Transnational Governance
 • Karppi, I. & L.-M. Sinervo (toim.): Governance
 • Newman, J. & J. Clarke: Publics, Politics & Power
 • Papadopoulos, Y.: Democracy in Crisis? Politics, Governance and Policy
 • Sørensen, E. & J. Torfing (toim.): Theories of Democratic Network Governance

 

VALS451 Parlamentaariset debatit (5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää parlamentaarisen politiikan ja hahmottaa myös politiikan debattiluonteisuutta sekä osaa lukea poliittisia debatteja.
Sisältö: Perehtyminen parlamentaarisiin aineistoihin sekä menetelmiin tutkia näitä aineistoja.
Suoritustavat: Essee
Kirjallisuus: Suoritetaan seuraavat teokset:

SEKÄ yksi teos seuraavista:

 • Haapala, T.: “That in the opinion of this House”: the parliamentary culture of debate in the nineteenth-century Cambridge and Oxford Union Societies
 • Kronlund, A.: Parliamentary oversight of the exceptional situations in a presidential system: debating the reassertion of the constitutional powers of the US Congress

 

VALS460 Parlamentarismin tutkimuksen lähestymistavat ja menetelmät (5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy parlamenttitutkimuksen teemoihin ja tutkimuskäytäntöihin, hahmottaa myös politiikan debattiluonteisuutta sekä osaa analysoida poliittisia debatteja.
Sisältö: Perehtyminen parlamentaarisiin aineistoihin sekä menetelmiin tutkia näitä aineistoja.
Suoritustavat: Essee
Kirjallisuus: Suoritetaan seuraavat teokset:

 • Jyränki, A. & J. Nousiainen: Eduskunnan muuttuva asema (pääkohdin)
 • Soininen, S. & T. Turkka (toim.): The Parliamentary Style of Politics

Lisäksi valitaan yksi seuraavista:

 • Bentham, J. (1791/1843): [Essay on] Parliamentary Tactics. Clarendon Press 1999 (Online Library of Liberty)
 • Hamilton, W.G. (1808): Parliamentary Logick, s. 1-100 (Google books)
 • Kurunmäki, J. & J. Strang (toim.): Rhetorics of Nordic Democracy
 • Weber, M. (1918): Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland. Teoksissa Max-Weber-Studienausgabe I/15, Mohr 1988, s. 202-302, Gesammelte politische Schriften tai Mohr 1988, 306-443 TAI
  Weber, M.: Parliament and Government in Germany under a New Political Order. Teoksessa Political Writings, 1994, 130-271.
  (http://www.zeno.org/Soziologie/M/Weber,+Max?hl=weber+max)
 • Ilie, C. (toim.): European Parliaments under Scrutiny
 • Meisel, J.S.: Public Speech and the Culture of Public Life in the Age of Gladstone
 • Mergel, Th.: Parlamentarische Kultur in der Weimarer Republik
 • Palonen, K.: The Politics of Limited Times
 • Roussellier, N.: Le Parlement d’éloquence
 • Schulz, A. & A. Wirsching (toim.) (2012): Parlamentarische Kulturen in Europa. Das Parlament als Kommunikationsraum, erit. sivut 1–102, 229–331.
 • Turkka, T.: The Origins of Parliamentarism
 • Wiesner, Cl., T. Turkka & K. Palonen (toim.): Parliament and Europe

 

MAAILMANPOLITIIKKA

VALS421 Maailmanpolitiikan standarditeoriaa (5 op)

Osaamistavoitteet: Maailmanpolitiikan tutkimuksessa keskeisimmin vastaan tulevan anglosaksisen teoriakeskustelun standardidebattien tunteminen.
Sisältö:
Tutkimusalan teoriahistoriaa poliittisen realismin eri varianttien, englantilaisen koulukunnan ja konstruktivismin osalta.
Suoritustavat
: Essee tai luento/seminaari/lukupiiri.
Kirjallisuus: Suoritetaan seuraavat teokset:

 • Bliddal, H. et al (toim.): Classics of International Relations (Ebrary)
SEKÄ yksiteos seuraavista:
 • Buzan, B.: From International to World Society? (Ebrary)
 • Carr, E.H.: The Twenty Years’ Crisis 1919-1939
 • Waltz, K.: Theory of International Politics
 • Wendt, A.: Social Theory of International Politics

 

VALS422 Maailmanpolitiikan laajempaa teoriaa (5 op)

Osaamistavoitteet: Maailmanpolitiikan tutkimuksen laajemman teoria-avaruuden hahmottaminen.
Sisältö: Erityisesti kontinentaalisia, länsikriittisiä ja kulttuurisia maailman hahmottamisen teorioita.
Suoritustavat: Essee tai luento/seminaari/lukupiiri. 
Kirjallisuus: Suoritetaan kaksi teosta seuraavista:

 • Acharya, A. & B. Buzan (toim.): Non-Western International Relations Theory p
 • Beck, U.: Macht und Gegenmacht im globalen Zeitalter / Power in the Global Agep
 • Galtung, J.: Peace by Peaceful Means (Ebrary)p
 • Hobson, J.A.: Imperialism (http://www.marxists.org/archive/hobson/1902/imperialism/index.htm )p
 • Jackson, P.T.: Civilizing the Enemy (Ebrary)p
 • Said, E.: Orientalism
 • Schmitt, C.: The Nomos of the Earth (Der Nomos der Erde)

 

VALS423 Maailmanpolitiikan nykydebatteja (5 op)

Osaamistavoitteet: Tottuminen seuraamaan maailmanpolitiikan tutkimuksen uusimpia keskusteluja.
Sisältö: Oman erikoistumisalan hallinnan syventäminen, esimerkiksi alueellisesti Aasian, Euroopan tai Amerikan politiikan suhteen, tai toiminnallisesti esimerkiksi konfliktienhallinta-, talous- tai integraatiopolitiikan suhteen.
Suoritustavat: Essee tai seminaari/lukupiiri.
Kirjallisuus: Tentaattorin kanssa sovittava kokoelma artikkeleita aikakauslehdistä Asia-Europe Journal, Foreign Affairs, International Affairs, Journal of Common Market Studies, tai World Politics.

 

Valinnaisia opintoja (15 op):

Suoritetaan vapaavalintaisia kursseja opetustarjonnasta sekä omaa erikoisalaa tukevista
toisten oppiaineiden kirjapaketeista.