09.01.2019

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto pääaineena valtio-oppi

Tutkinnon rakenne ja sisältö

Kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 op ja sen rakenne on valtio-opissa seuraava:

Pääaineen perusopinnot 25 op
Pääaineen aineopinnot 40-55 op
Yleisopinnot 10 op
Viestintä- ja kieliopinnot 15 op
Sivuaineopinnot 50-60 op
Vapaavalintaiset opinnot Suoritetaan vapaavalintaisia opintoja siten,
että opintojen kokonaislaajuus on vähintään 180 op.

 

 

Pääaineopinnot

YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN PERUSOPINNOT

Sisältö ja osaamistavoitteet: Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot (25 op) sisältävät viisi opintojaksoa, joiden kautta opiskelijalle muodostuu yleinen kuva yhteiskuntatieteistä ja omasta pääaineestaan tieteenalana. Opinnot alkavat oppiainekohtaisella johdantokurssilla. Tämän jälkeen opintojaksot ovat kaikille yhteisiä lukuun ottamatta oppiainekohtaisia harjoituksia Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio -opintojakson yhteydessä.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot suoritettuaan opiskelija oppii hallitsemaan tieteenalallaan tarvittavat keskeiset käsitteelliset lähestymistavat ja analyyttiset perustaidot. Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa yhteiskunnallisia ilmiöitä tieteellisen tiedon näkökulmasta.

Opiskelija voi saavuttaa sivuaineopintokelpoisuuden suorittamalla ko. oppiaineen johdantokurssin oman pääaineensa johdantokurssin lisäksi.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot
(pääaineopiskelijoille)
25 op

Valitaan vähintään oman pääaineen johdantojakso: *

 • YFIP110 Sosiaalityön johdanto (5 op)
 • YFIP120 Sosiologian johdanto (5 op)
 • YFIP130 Yhteiskuntapolitiikan johdanto (5 op)
 • YFIP140 Filosofian johdanto (5 op)
 • YFIP150 Valtio-opin johdanto (5 op)
5 op
YFIP210 Sosiaalitieteiden teoriat ja käsitteet 5 op
YFIP220 Yhteiskunta 5 op
YFIP240 Poliittiset instituutiot 5 op
YFIP250 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio 5 op

* Jos aiot tehdä sivuaineena jonkin toisen YFI:n oppiaineen aineopinnot, tulee ko. aineen johdantojakso olla suoritettu. Tällöin perusopintojen kokonaisulaajuus kasvaa yli 25 op:n.

Opintojaksokuvaukset: Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot

 

VALTIO-OPIN AINEOPINNOT

Osaamistavoitteet: Jyväskylän yliopiston valtio-opissa painotetaan politiikan teoriaa, demokraattisen toimintamuodon ymmärrystä, maailmanpolitiikkaa sekä poliittisten kielen analyysiä metodisena tyylinä. Kaikkiin näihin neljään alueeseen syvennytään aineopintotason opinnoissa. Opintojen tavoitteena on politiikan teoria- ja käsitehistorian laaja hallinta, demokratian ja osallistumisen erilaisten merkitysten ymmärtäminen, sekä Suomi-nimisen poliittisen konstruktion hahmottaminen Euroopan ja maailman konstruktioiden osana.

Opintovaiheen aikana opiskelija oppii myös itsenäisen tutkimuksen tekemistä sekä syventää akateemisen debatin käytäntöjään tieteelliseen seminaariin − kandidaattiseminaariin − osallistumalla. Sen yhteydessä opiskelija tekee opintovaiheen lopuksi kandidaatin tutkielman.

Edeltävät opinnot:

 • Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op, johon sisältyy YFIP150 Valtio-opin johdanto 5op
 • TAI Filosofian ja politiikan tutkimuksen perusopinnot 25 op, johon sisältyy YFIP150 Valtio-opin johdanto 5op
 • TAI Valtio-opin perusopinnot 25 op
Valtio-opin aineopinnot 40-55 op

Klassikot**:

 • YFIA301 Klassikot I (5 op)*
 • YFIA302 Klassikot II (5 op)*
 • YFIA300 Poliittinen filosofia (5 op)

Tutkielmaopinnot:

 • VALA115 Poliittisen analyysin menetelmät (5 op)
 • VALA705 Kandidaatintutkielma ja kandidaattiseminaari (10 op)
 • VALA710 Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden kandidaatti (0 op)

15 op

 

 

 

15 op

Valinnaiset opinnot
(valitaan opintojaksoja seuraavista niin, että 25 op täyttyy)

Politiikan teoria:

 • VALA125 Poliittisten käsitteiden tutkimus (5 op)**
 • VALA135 Poliittinen ajattelu (5 op)**
Demokratia ja parlamentarismi:
 • VALA140 Demokratiateoria I (5 op)
 • VALA145 Demokratia ja osallistuminen (5 op)
Maailmanpolitiikka:
 • VALA300 Maailmanpolitiikka (5 op)
 • VALA315 Euroopan politiikat (5 op)

Valtio-opin tai muiden oppiaineiden tarjoamia opintojaksoja (esim. YFIS5xx, VALS5xx)***.

25 op

* Jos edeltävinä opintoina on tehty Filosofian ja politiikan tutkimuksen perusopinnot (sisältäen perusopintojaksot YFIP320 Klassikot I ja YFIP330 Klassikot II), jätetään jaksot YFIA301 Klassikot I ja YFIA302 Klassikot II tekemättä, jolloin valtio-opin aineopintojen laajuus on 45 op.

** Jos opiskelija on suorittanut Filosofian ja politiikan teorian klassikot –opintokokonaisuuden (sisältäen klassikot -jaksot YFIA301, YFIA302, YFIA300 ja mahdollisesti vielä jaksot VALA125 ja VALA135), tekee hän näiden tilalla kolme - viisi valinnaista opintojaksoa yht. 15-25 op joko valtio-opin aineopintojen niistä valinnaisista jaksoista, joita ei ole aiemmin suorittanut tai oppiaineen ja laitoksen lukuvuosittaisesta opetusohjelmasta, esim. VALS5xx- jaksoja tai soveltuvia YFIS5xx-jaksoja.

*** YFIS5xx ja VALS5xx -opintojaksot löytyvät lukuvuosittain valtio-opin opetusohjelmasta Korpista.

Opintojaksokuvaukset: Valtio-opin aineopinnot

 

Yleisopinnot

Pääaineessa vaadittavat yleisopinnot (10 op):

 • YTKY010 Propedeuttinen kurssi (2 op), Johdatus opiskeluun
 • YTKY004 eHops II-vaihe (1 op)
 • YFIY100 Tieteenteoria (5 op)
 • HYVY001 Akateeminen opiskelukyky – muutakin kuin opintopisteitä (2 op)

Muita suositeltavia yleisopintoja, esimerkiksi:

 • YTKY101 Työelämäopinnot (1-5 op)
 • YTKY0010 Pienryhmän ohjaaminen (2 op)
 • LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet (1 op)
 • FILY025 Johdatus tieteen etiikkaan (5 op)
 • YTKY102 Tasa-arvo työelämässä (5op)
 • FILY028 Etiikka ja talous (5op)

Opintojaksokuvaukset: YTKY- ja FILY-alkuiset opintojaksot, muut opintojaksot, ks. Korppi.

 

Viestintä- ja kieliopinnot

Pääaineessa vaadittavat viestintä- ja kieliopinnot (15 op):

 • Äidinkielen kirjoitusviestintä 3 op
 • Toista kotimaista kieltä 3 op (laki 424/2003, asetus 481/2003)
 • Ensimmäistä vierasta kieltä 3 op
 • Toista vierasta kieltä 3 op
 • Valinnaisia viestintä- tai kieliopintoja 3 op

Katso tarkemmat ohjeistukset ja tutustu tutkintovaatimuksiin tästä:
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimukset (Yliopiston kielikeskus)

 

Sivuaineopinnot

Sivuaineeksi vaaditaan:

 • kaksi vähintään 25 op:n perusopintokokonaisuutta (2 x 25 op)
 • TAI yhdestä aineesta perus- ja aineopintokokonaisuus (yht. 60 op)

Perusopintokokonaisuuden voi korvata jokin erillinen opintokokonaisuus, ks. esim. yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tarjoamat erilliset opintokokonaisuudet.

 

Vapaavalintaiset opinnot

Vapaavalintaisia opintoja suoritetaan siten, että kandidaatin tutkinnon laajuus on vähintään 180 op.

Vapaavalintaisiin opintoihin voi sisältyä myös esim. kansainvälisessä vaihdossa suoritettuja opintoja, opettajan pedagogiset opinnot, sivuaine-, kieli-, viestintä- tai yleisopintoja, työelämäopintoja tai muiden oppiaineiden ja opintokokonaisuuksien opintojaksoja, joita ei ole käytetty muihin tutkintoihin.