03.02.2016

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto pääaineena valtio-oppi

Tutkinnon rakenne ja sisältö

Maisterin tutkinnon laajuus on 120 op ja sen rakenne on valtio-opissa seuraava:

Pääaineen syventävät opinnot 100 op
Vapaavalintaiset opinnot 20 op

 

Pääaineen syventävät opinnot

VALTIO-OPIN SYVENTÄVÄT OPINNOT

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa arvioida ja analysoida perustellen eri kysymysten poliittisia merkityksiä sekä Suomessa että kansainvälisesti. Opiskelija osaa myös tieteellisen tutkimuksen perustiedot aineiston hankinnasta teorian ja metodologian valintaan ja käyttöön sekä tutkimuksen kirjoittamisen rakenteellisesti ja tekstillisesti selkeään muotoon. Näin hän voi myös osallistua kirjoituksillaan alansa akateemiseen tai julkiseen debattiin.

 

Pääaineen syventävät opinnot100 op

Tutkielmaopinnot

   • VALS001 Maisteriseminaari I (5 op)
   • VALS004 Poliittisen analyysin menetelmät II (5 op)
   • VALS002 Maisteriseminaari II (5 op)
   • VALS003 Maisteriseminaari III (5 op)
   • VALS700 Pro gradu -tutkielma (40 op)
   • VALS710 Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden maisteri (0 op)
    60 op

    Ydinopinnot


    Suoritetaan yksi kokonaisuus seuraavista:

    • Politiikan teoria (15 op):
     • VALS330 Moderni poliittinen ajattelu (5 op)
     • VALS340 Modernin poliittisen ajattelun tutkimus (5 op)
     • VALS430 Klassinen ja varhaismoderni politiikan teoria (5 op)
     • VALS440 Moderni politiikan teoria (5 op)
    • Demokratia ja parlamentarismi (15 op):
     • VALS350 Demokratiateoria II (5 op)
     • VALS410 Demokratia ja hallinta (5 op)
     • VALS451 Parlamentaariset debatit (5 op)
     • VALS460 Parlamentarismin tutkimuksen lähestymistavat ja menetelmät (5 op)
    • Maailmanpolitiikka (15 op):
     • VALS421 Maailmanpolitiikan standarditeoriaa (5 op)
     • VALS422 Maailmanpolitiikan laajempaa teoriaa (5 op)
     • VALS423 Maailmanpolitiikan nykydebatteja (5 op)

    Lisäksi valtio-opin syventäviin opintoihin suoritetaan alla olevat kohdat:

    • VALS630 Gradua tukeva kirjallisuus I (5 op)
    • VALS631 Gradua tukeva kirjallisuus II (5 op)
    • Valinnaisia syventävän tason kursseja oppiaineen / laitoksen opetustarjonnasta sekä omaa erikoisalaa tukevista
     toisten oppiaineiden kirjapaketeista (15 op) esimerkiksi  VALS5xx, YFIS5xx
     40 op

     Opintojaksokuvaukset: Valtio-opin syventävät opinnot

      

     Vapaavalintaiset opinnot

     Vapaavalintaisia opintoja suoritetaan siten, että maisteritutkinnon laajuus on vähintään 120 op.

     Näihin opintoihin voi sisällyttää esimerkiksi:

     • YFIS800 Vapaaehtoinen harjoittelu
     • Valtio-opin tai muiden oppiaineiden tarjoamia opintojaksoja (esim. VALS5xx, YFIS5xx).

      Vapaavalintaisiin opintoihin voi sisältyä myös esim. kansainvälisessä vaihdossa suoritettuja opintoja, opettajan pedagogiset opinnot, sivuaine-, kieli-, viestintä- tai yleisopintoja, työelämäopintoja tai muiden oppiaineiden ja opintokokonaisuuksien opintojaksoja, joita ei ole käytetty muihin tutkintoihin.