30.09.2015

Yhteiskuntapolitiikan aineopinnot

Opintojaksokuvaukset

 

YKPA130 Yhteiskuntapolitiikan teoriakeskustelut ja talouspolitiikka (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Tuntee yhteiskuntapolitiikan teorian peruskäsitteet
 • Osaa suhteuttaa käsitteitä yhteiskunnan kontekstiin, erityisesti talouspolitiikkaan

Sisältö: Opintojakso käsittelee yhteiskuntapolitiikan teorioita ja talouspolitiikkaa. Temaattinen sisältö: sosiaalinen oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja kestävä kehitys sekä kotimaisen ja kansainvälisen talouspolitiikan perusteet.
Suoritustavat: Luentosarja ja kirjallisuuskuulustelu
Kirjallisuus:

 • 1. Pierson C.: Beyond the Welfare State - The new political economy of welfare (uusin painos) TAI
  Dean, H. (2005): Social Policy
 • 2. Hjerppe: Suomen talouden kasvun vaiheet ja vaihtelut 1860-2010 (artikkeli, Tiedeakatemia) JA
  Korkman, Sixten: Talous ja utopia

 

YKPA165 Hallinto ja hallinnan muodot (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Kykenee tunnistamaan hallintosektorien välisen yhteistyön peruskysymykset, kansallisen hallinnon päätehtävät ja niiden yhteyden Euroopan Unioniin.
 • Osaa hahmottaa kuntatason roolin yhteiskuntapoliittisena toimijana.

Sisältö: Hallinnon periaatteet ja hallinnan muodot, hallintosektorit, eri hallintotasojen väliset yhteydet.
Suoritustavat: Luentosarja ja kirjallisuuskuulustelu
Kirjallisuus: Suoritetaan seuraavat kohdat:

 • Rajavaara, Marketta (2006) Yhteiskuntaan vaikuttava Kela. Katsaus vaikuttavuuden käsitteisiin ja arviointiin. Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia 69. Kela. (saatavana verkossa)
 • Bevir, M. (ed.) (2011): The SAGE Handbook of Governance. Sage. Chapters 20, 21, 23, 29 ja 34. (saatavana e-kirjana)
 • Anttiroiko, A.-V., A. Haveri, V. Karhu, A. Ryynänen & P. Siitonen (toim.) (2007): Kuntien toiminta, johtaminen ja hallintasuhteet. Tampere University Press. Luvut 1-4. (saatavana verkossa)

 

SOSIAALITIETEIDEN KVALITATIIVISET JA KVANTITATIIVISET MENETELMÄT

Osaamistavoitteet: Opinnot antavat opiskelijalle valmiudet hahmottaa kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten menetelmien erot ja ominaispiirteet. Opiskelija saa perustaidot sosiaalitieteellisen tutkimusasetelman muodostamiseen, tunnistaa erilaisten aineistojen ja analyysimenetelmien soveltuvuuden erityyppisten tutkimustehtävien ratkaisemiseen.  Hän ymmärtää tutkimuseettiset periaatteet ja osaa soveltaa eettistä ajattelua tutkimusprosessin eri vaiheissa. Hänellä on valmiudet kandidaatintutkielman laatimiseen ja tutkimusmenetelmien syventävään opiskeluun.

YFIA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät (5 op)

Kvalitatiivisten menetelmien luento:
Sisältö:
Opintojaksolla perehdytään laadullisen tutkimusasetelman laatimiseen, muodostetaan monipuolinen käsitys laadullisessa tutkimuksessa käytettävistä sekä tutkijan keräämistä että valmiista aineistoista ja tutustutaan erilaisiin analyysitapoihin. Lisäksi jaksolla käsitellään tutkimuseettistä ajattelua ja tieteellisen kirjoittamisen ominaispiirteitä.
Suoritustavat:
Jakso suoritetaan osallistumalla luennoille ja tekemällä tutkimusmetodista ajattelua harjaannuttava kirjallinen tehtävä.

Kvantitatiivisten menetelmien luento:
Sisältö:
Opintojaksolla perehdytään määrällisen empiirisen sosiaalitutkimuksen perusteisiin. Jakso tarjoaa perustiedot tärkeimmistä kvantitatiivisen aineiston hankintamenetelmistä, analyysitavoista sekä tutkimusprosessin luonteesta.
Suoritustavat:
Jakso suoritetaan luentokurssilla ja tentillä.

 

YKPA230 Kvalitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
Tuntee sosiaalitieteissä käytettävät keskeiset laadullisen tutkimuksen aineistonhankinta- ja analyysimenetelmät
Kykenee soveltamaan niitä tutkimustyössä sekä analysoimaan niiden soveltuvuutta erilaisten tutkimuskysymysten ratkaisemiseksi.
Sisältö: Opintojakso harjaannuttaa käyttämään keskeisiä kvalitatiivisen tutkimuksen aineiston hankinta- ja analyysimenetelmiä
Suoritustavat: Vain pääaineopiskelijoille: Pienryhmätyöskentelyä, jossa käydään läpi erilaisia laadullisen tutkimuksen aineistonhankinta- ja analyysimenetelmiä ja tehdään niihin liittyvä harjoitustehtäviä.

 

YKPA240 Kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
Hallitsee keskeiset kvantitatiivisen aineiston analyysissä käytettävät perusmenetelmät
Osaa muokata kvantitatiivista aineistoa ja soveltaa kvantitatiivisen aineiston analyysimenetelmiä erilaisten tutkimustehtävien ratkaisemiseen
Sisältö: Opintojakso harjaannuttaa keskeisiin kvantitatiivisen tutkimusaineiston analyysimenetelmiin. Opintojakson suoritusmuotona on pääaineopiskelijoille pienryhmätyöskentely, jossa harjoitellaan tilastollisia analyysimenetelmiä. Jos ryhmissä on tilaa, myös sivuaineopiskelijat voivat osallistua harjoituksiin. Suositellaan TILP150-opintojakson suorittamista ennen kurssia. YFIA200-luentosarja tulee olla suoritettuna ennen seminaaria tai sen voi suorittaa samanaikaisesti seminaarin kanssa.
Suoritustavat: Vain pääaineopiskelijoille: Pienryhmätyöskentelyä, jossa käydään läpi erilaisia määrällisen tutkimuksen aineistonhankinta- ja analyysimenetelmiä ja tehdään niihin liittyvä harjoitustehtäviä.

 

YKPA362 Kestävä kehitys (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee tunnistamaan kestävän kehityksen merkityksen yhteiskuntapolitiikassa, sen historiallisen taustan sekä keskeiset nykyhetken haasteet.
Sisältö
: Kestävän kehityksen teoreettiset lähtökohdat ja muotoutuminen osaksi yhteiskuntapolitiikkaa. Kestävä kehitys yhteiskuntapolitiikan eri osa-alueilla: ilmastopolitiikka, ruokaturva, kestävän talouden kysymykset sekä kulttuurinen kestävyys.
Suoritustavat:
Luento ja kirjallisuuskuulustelu.
Kirjallisuus:

 • Thiele, Leslie Paul (2013): Sustainability. Cambridge, Polity Press.
 • Yhteinen tulevaisuutemme. Ympäristön ja kehityksen maailmankomission raportti (1987) Helsinki, Valtionpainatuskeskus, sivut 1-72.

 

YKPA110 Globalization and Social Justice (5 op)

Learning outcomes: The main aim of the course is to help the students to achieve a comprehensive understanding of the complexity and social context of major current problems from the North-South perspective.
Content: A series of lectures on topics related to globalization and social justice. The lecture series Globalization and social justice addresses social issues and policy problems of contemporary societies in terms of sustainable development, livelihoods, social identities, and the living environments.
Completion mode: Lectures including examination and book exam.
Literature:

 • Pogge, T. (2008): World poverty and human rights: cosmopolitan responsibilities and reforms OR
  Yeates, N. (2008): Understanding Global Social Policy

 

YKPA462 Työpolitiikka (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Hallitsee työelämän ja työpolitiikan historiallisen kehityksen, nykytilan sekä tulevaisuuden haasteet.
 • Hahmottaa työpolitiikan osana hyvinvointipolitiikkaa.

Sisältö:

 • Työn ja työpolitiikan historiaa, palkkatyö elämänkaaren eri vaiheissa, siirtymät ja poissaolot.
 • Työpolitiikan toimijat ja sektorit, työmarkkinajärjestelmä ja työoikeus.
 • Työolot.

Suoritustavat: Luento ja kirjallisuuskuulustelu
Kirjallisuus:

 • Koistinen P. (2014): Työ, työvoima & politiikka. Vastapaino.

 

STOA097 Sosiaalihuolto ja sosiaalipalvelut (5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa jäsentää suomalaisen sosiaalihuollon, -palveluiden ja -turvan pääpiirteet, niiden keskinäiset suhteet ja paikan palvelujärjestelmän kokonaisuudessa. Hän osaa kuvata eri toimijoiden (valtio, kunnat, järjestöt, yritykset) roolin sosiaalipalveluiden hallinnoinnissa, järjestämisessä ja tuottamisessa. Hänellä on valmiudet sosiaalihuollon ja sosiaalipalveluiden muutosten kriittiseen tarkasteluun.
Sisältö: Jakso perehdyttää suomalaisen sosiaalihuollon, sosiaalipalveluiden ja sosiaaliturvan toimintakenttään ja sen viimeaikaisiin ja näköpiirissä oleviin muutoksiin. Se tarkastelee näiden keskinäisiä suhteita sekä rajapintoja muihin toimialoihin, erityisesti terveydenhuoltoon, työvoimahallintoon ja varhaiskasvatukseen. Painopiste on sosiaalihuollossa ja -palveluissa, kuntien roolissa ja palveluiden alueellisissa tuottamisen tavoissa. Kriittisenä näkökulmana ovat kansalaisen ja asiakkaan oikeudet, osallisuuden ja osallistumisen mahdollisuudet.
Suoritustavat: Luennot ja kirjallisuus. (Sosiaalityö: Kirjallisuus suoritetaan luentojen yhteydessä tehtävällä oppimistehtävällä.)
Kirjallisuus:
Sosiaalityön aineopiskelijat suorittavat seuraavat kohdat:

 • Kananoja, A., V. Niiranen & H. Jokiranta (2008): Kunnallinen sosiaalipolitiikka: osallisuutta ja yhteistä vastuuta. PS-kustannus
 • Kananoja A., P. Marjamäki & M. Lähteinen (toim.) (2011): Sosiaalityön käsikirja. 3. uud. painos. Tietosanoma, HUOM! VAIN luvut II, V, VI, VIII ja IX.
 • Metteri, A. (2012): Hyvinvointivaltion lupaukset, kohtuuttomat tapaukset ja sosiaalityö. Väitöskirja. (saatavana verkossa) TAI
  Määttä, A. (2012): Perusturva ja poiskäännyttäminen. Väitöskirja. (saatavana verkossa)

Yhteiskuntapolitiikan aineopiskelijat suorittavat seuraavat kohdat:

 • Helne, T. & M. Laatu (2006): Vääryyskirja. Kela TAI
  Anttonen, A. & L. Sointu (2006): Hoivapolitiikka muutoksessa. Stakes. (saatavana verkossa)
 • Metteri, A. (2012): Hyvinvointivaltion lupaukset, kohtuuttomat tapaukset ja sosiaalityö. Tampereen yliopisto. (saatavana verkossa) TAI
  Määttä, A. (2012): Perusturva ja poiskäännyttäminen. Diakonia-ammattikorkeakoulu. (saatavana verkossa)

 

YKPA463 Työmarkkinat ja –prosessit (5 op)

Osaamistavoitteet: Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija kykenee hallitsemaan työn sosiologian perusteet, työprosessien piirteet, keskeiset työmarkkinasuhteiden teoriat sekä neuvottelu- ja sovittelumekanismit.
Sisältö: Työn sosiologian perusteet, fordistinen vs. jälkifordistinen työprosessi, uudet ja vanhat työn organisoinnin muodot, uuden työn dynamiikat, työelämän laadun trendit, johdatus työmarkkinasuhteiden teorioihin, työmarkkinatoimijat, työriidat ja työtaistelutoimenpiteet sekä neuvottelut (ml. paikallinen sopiminen ja yt-neuvottelut).
Suoritustavat: Luento ja kirja/artikkelitentti. Materiaali ilmoitetaan kurssin alkaessa.
Kirjallisuus: 

 • Edgell, Stephen. The sociology of work: continuity and change in paid and unpaid work. Sage, 2012.

YKPA464 EU employment policy (5 op)

Learning outcomes: Students will be able to describe the types of industrial relations systems in Europe, and their relationship to European institutions and policies.  They will be able to demonstrate an understanding of the major EU policy areas relating to labour regulation, and will be able to apply principles of industrial relations and EU integration theory to employment policy in the EU.
Content: European institutions and EU labour market organizations, comparative national industrial relations systems, labour mobility regulation in the EU, European Works Councils, agency and temporary work policy, EU policies on gender equality in work, unemployment and economic crisis, EU level collective bargaining, EU labour law.
Completion mode: Lecture and seminar.

 

YKPA465 Aktiivinen työvoimapolitiikka Suomessa ja Euroopassa (5 op)

Osaamistavoitteet: Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija hahmottaa aktiivisen työvoimapolitiikan perusteet, keskeiset käsitteet ja käytäntöjä. Kurssilla perehdytään aktiiviseen työvoimapolitiikkaan suomessa ja muissa Euroopan Unionissa. Kurssilla pohditaan lisäksi aktiivisen työvoimapolitiikan arviointia ja vaikuttavuutta yhteiskunnan, työmarkkinoiden ja yksilön näkökulmista.
Sisältö: Opintojaksossa perehdytään aktiiviseen työvoimapolitiikkaan ja aktivointiin, toimijoihin ja käytäntöihin suomessa sekä kansainvälisiin esimerkkeihin. Lisäksi tarkastellaan aktiivisen työvoimapolitiikan vaikutuksia ja vaikuttavuuden problematiikkaa.                
Suoritustavat: Luennot ja harjoitustyö
Kirjallisuus
:

 

YKPA466 Työpolitiikka ja työelämän suhteet (5 op)

Osaamistavoitteet: Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija hallitsee työpolitiikan ja työelämän suhteiden keskeiset käsitteet, kehityksen ja nykytilan. 
Sisältö:
Opintojaksossa tutustutaan työpolitiikan ja työelämän suhteisiin.
Suoritustavat: Kirjallisuustentti
Kirjallisuus:
Suoritetaan kaksi seuraavista:

 • Burawoy, M. (1979): Manufacturing Consent: Changes in the Labor Process Under Monopoly Capitalism. University of Chicago Press
 • Hyman, R. (2001): Understanding European Trade Unionism: Between Market, Class and Society. Sage. (e-kirjana)
 • Katz. H. & O. Darbishire (2000): Converging Divergences: World Wide Changes in Employment Systems. Cornell University Press
 • Julkunen, Raija: Uuden työn paradoksit

 

YKPA467 Migration policy (5 op)

Learning outcomes: Students will be able to comprehend the diversity of ways in which contemporary international migration shape and are shaped by politics and policy. They will gain in depth knowledge of migration theories and how these theories have developed to fit the new trends of migration flows imposed by globalization, economic and political changes. Student will become familiar with the contemporary terminology of labor migration such as posted migrants and understand the challenges and opportunities that are raised by the hyper mobility of labor across countries. They will gain knowledge regarding the evolution of migration patterns over space and time and classification of migratory flows and the policy frameworks that direct people’s movements across borders. Students will gain a good understanding of types of citizenship, identities as outcomes of migration movements and the associated rights, a solid acquaintance with the ways social and financial remittances affect individuals, families and the economic development, state sovereignty and societal cohesion of receiving developing countries, and a comprehensive introduction to multiculturalism, diversity while will be able to see migration as a gendered and inter-generational process manipulated by politics, policies and often media.

During the semester, depending on their level (BA; MA, or PHD) students will design and develop individual research projects.  The migration course provides a solid foundation for students developing their dissertations or having specific interest on migration related topics, given its interdisciplinary and innovative nature. Moreover this course places great value on critical thinking, originality and creativity.

Content: The course on Migration Policy is designed and intended as an introduction to migration policy and other important migration topics. It will focus mainly on policy and labor migration for both internal and international migration. We will concentrate mainly on Europe, but there will be overseas examples included as well. The course will explore the contemporary migratory flows and associated challenges for receiving and sending countries from an economic and policy perspective. We will overview the main theories of migration (primarily demographic, economic, political and sociological arguments). Furthermore topics include labor and posted migration; individual and group inequality; inter-generational and gendered effects; social and economic remittances, decisions and outcomes;  effects on receiving and sending country labor force; integration outcomes - inclusion and exclusion; citizenship and changing identities; media and migration, religion and migration. We will discuss contemporary and important research in the area and related to existing migration policy and its changes over time.

Completion mode: Lectures, Seminar, Individual Projects

 

YKPA470 Family, care and social policy (5op)

Learning outcomes: Students will get familiar with international discussions on family, care and social policy, know childcare and eldercare systems of different countries, understand the consequences that the division of responsibility between the family and the state has for well-being and social inequality of citizens, gender equality, intergenerational relations and labour market.
Content: Care regimes, childcare systems, parental leave schemes, care service systems for older people.
Completion mode: Lecture and written assignment (both in English)

 

YKPA705 Kandidaatin tutkielma ja kandidaattiseminaari (10 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
Kykenee laatimaan itsenäisen tieteellisen tutkielman.
Hallitsee tiedonhaun menetelmät ja tieteellisen keskustelun perusteet.
Sisältö: Pääaineopiskelijat laativat seminaarissa kandidaatin tutkielman rajatusta tutkimusaiheesta.

 

YKPA710 Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden kandidaatti (0 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija osoittaa perehtyneensä tutkielmansa aihepiiriin ja hallitsevansa koulusivistyskielensä moitteettomasti. Opiskelija osaa ilmaista itseään tieteellisen kirjoittamisen keinoin ja kykenee laatimaan rajatusta aiheesta ja näkökulmasta hyvin jäsentyneen tieteellisen tekstin.
Suoritustavat: Tentti, tarkista suoritusta koskevat ohjeet tiedekunnan verkkosivuilta.