25.01.2016

Yhteiskuntapolitiikan syventävät opinnot

Opintojaksokuvaukset

 

YKPS001 Maisteriseminaari I (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa muotoilla tutkimusongelman ja arvioida yleisesti miten tutkimus voidaan toteuttaa.
Sisältö: Kirjoitetaan aiesuunnitelma sekä alustava täysimittainen tutkimussuunnitelma. Kommentoidaan muiden esittämiä suunnitelmia.
Suoritustavat: Seminaarityöskentely

 

YKPS002 Maisteriseminaari II (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kirjoittaa viimeistellyn tutkimussuunnitelman, osaa esittää omia osaraportteja ja arvioida toisten kirjoittamia luonnoksia tieteellisin perustein.
Sisältö: Esitetään suullinen raportti yhdestä aikaisemmin valmistuneesta pro gradusta. Osallistutaan keskusteluun esitetyistä graduista. Kirjoitetaan ohjauksessa luonnosta pro gradusta tai sen osasta.
Suoritustavat: Seminaarityöskentely

 

YKPS003 Maisteriseminaari III (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kirjoittaa tutkimusraportin ja arvioida toisten kirjoittamia raportteja tieteellisin perustein.
Sisältö: Osallistutaan keskusteluun esitetyistä pro gradu -tutkielmista. Kirjoitetaan ohjauksessa luonnosta pro gradu -tutkielmasta tai sen osasta.
Suoritustavat: Seminaarityöskentely

 

YKPS700 Pro gradu -tutkielma (40 op)

Osaamistavoitteet: Pro gradu-tutkielma valmentaa opiskelijan tekemään itsenäisesti tutkimuksen yhteiskuntapolitiikan alalla.
Sisältö: Itsenäinen tutkimustyö, jota seminaarit ja henkilökohtainen ohjaus tukevat.
Suoritustavat: Itsenäinen tutkimustyöskentely. Tarkemmat ohjeet pro gradu -tutkielmaan liittyen laitoksen verkkosivuilta.

 

YKPS710 Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden maisteri (0 op)

UUSI SUORITUSTAPA 1.1.2016 ALKAEN:
Sisältö: pro gradu -tutkielman tiivistelmä
Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee syventävien opintojen tutkielman sisältöalueet ja niiden tiiviin esittämisen. Opiskelija hallitsee tutkielman tiivistelmän perusrakenteen ja akateemisen kirjoitustyylin.
Suoritustavat: pro gradu -tutkielman tiivistelmä
Arviointi: hyväksytty – hylätty

HUOM, POIKKEUS:
Kaikki ne opiskelijat, jotka eivät ole aiemmissa opinnoissaan kandidaatin opintojen yhteydessä suorittaneet maturiteettia, suorittavat syventäviin opintoihin sisältyvän maturiteetin tiedekuntaneuvoston 27.3.2014 hyväksymän opetussuunnitelman 2014-2017 mukaisesti.
Tällöin maturiteetti suoritetaan kunkin oppiaineen ja maisteriohjelman opetussuunnitelmassa kuvatulla tavalla (ks. kuvaus alla):
Osaamistavoitteet: Opiskelija osoittaa perehtyneensä tutkielmansa aihepiiriin ja hallitsevansa koulusivistyskielensä moitteettomasti. Opiskelija osaa ilmaista itseään tieteellisen kirjoittamisen keinoin ja kykenee laatimaan rajatusta aiheesta ja näkökulmasta hyvin jäsentyneen tieteellisen tekstin.
Suoritustavat: Tentti, tarkista suoritusta koskevat ohjeet tiedekunnan verkkosivuilta.
Maturiteettiohjeet:
https://www.jyu.fi/ytk/opiskelu/ohjeita-opiskeluun/tutkielmat/maturiteetti

 

YKPS101 Johdatus yhteiskuntapolitiikan maisteriopintoihin (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee määrittämään omaehtoisesti oppialan keskeisiä kysymyksiä.
Sisältö: Oppialan historia, sosiaalipolitiikan/yhteiskuntapolitiikan painopisteet ja ajankohtaiset kysymykset.
Suoritustavat: Luento ja kirjatentti
Kirjallisuus:

 • Castells M. (1997): The Power of Identity. Blackwell. (tai uudempi painos)

 

YKPS113 Yhteiskuntapolitiikan aikalaisanalyysejä I (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee tunnistamaan yhteiskuntapolitiikan ajankohtaisia erityiskysymyksiä ja tutkimuskeskusteluja.
Sisältö:
Ajankohtaiseen tutkimuskirjallisuuteen perehtyminen tai sitä korvaavat opintojaksot.
Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu tai korvaavat opinnot
Kirjallisuus: Suoritetaan kolme seuraavista:

 • 1. Sassen, S. (2006): Territory, Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages
 • 2. Peters, M., S. Fudge & T. Jackson (eds.) (2010): Low Carbon Communities
 • 3. Teppo, A.: Afrikan aika: näkökulmia Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan
 • 4. Ehrenreich, B. & A.R. Hochschild (eds.) (2004): Global Women: Nannies, Maids, and Sex Workers in the New Economy
 • 5. Lury, C. (2011): Consumer Culture

 

YKPS114 Yhteiskuntapolitiikan aikalaisanalyysejä II (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee tunnistamaan yhteiskuntapolitiikan ajankohtaisia erityiskysymyksiä ja tutkimuskeskusteluja.
Sisältö:
Ajankohtaiseen tutkimuskirjallisuuteen perehtyminen tai sitä korvaavat opintojaksot
Suoritustavat:
Kirjallisuuskuulustelu tai korvaavat opinnot
Kirjallisuus:
Suoritetaan kolme seuraavista:

 • 1. Laitinen, A. & A.B. Pessi (toim.): Solidaarisuus
 • 2. Ylä-Anttila, T. (2010): Politiikan paluu
 • 3. Sennet, R. (2002): Työn uusi järjestys eli miten kapitalismi kuluttaa ihmisen luonnetta JA
  Julkunen, R. (2008): Uuden työn paradoksit
 • 4. Castells, M. (2009): Communication Power
 • 5. Béland, D. (2009): What is Social Policy? Understanding the Welfare State

 

YKPS121 Hallinnon teoriat ja käytännön sovellukset (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
Tuntee keskeistä hallinnon ja policy-analyysin teoriaa koskevaa kirjallisuutta
Osaa soveltaa sitä tapaustutkimuksiin
Sisältö: Orientaatioluennot ja oppimistehtävä (hallinnollisen prosessin case analyysi), jonka sisällöstä sovitaan opintojakson tentaattorin kanssa.
Suoritustavat: Orientaatioluennot ja hallinnollisen prosessin case analyysi, jonka sisällöstä sovitaan opintojakson tentaattorin kanssa.
Kirjallisuus (suoritetaan osana harjoitustyötä):

 • Geva-May, I. (ed.) (2005): Thinking like a Policy Analyst. Palgrave Macmillan. (saatavana e-kirjana)
 • Hajer, M.A. & H. Wagenaar (eds.) (2003): Deliberative Policy Analysis: Understanding Governance in the Network Society. Cambridge University Press. (saatavana e-kirjana)
 • Hill, M. & P. Hupe (2002): Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice. Sage. (saatavana e-kirjana)
 • Peters, G.B. & J. Pierre (eds.) (2003): Handbook of Public Administration (soveltuvin osin). Sage. (saatavana e-kirjana)

 

YFIS200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset syventävät menetelmät (5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija tunnistaa keskeiset kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset aineistotyypit. Opiskelija hallitsee erilaisia laadullisen ja määrällisen tutkimuksen menetelmiä. Opiskelija osaa valita tutkimusongelman kannalta sopivat tutkimuksen lähestymistavat ja analyysimenetelmät sekä valita ja käyttää analyysimenetelmiä erilaisten tutkimusongelmien ratkaisemiseen. Opiskelija syventää tietämystään tutkimuseettisistä periaatteista ja osaa soveltaa eettistä ajattelua tutkimusprosessin eri vaiheissa. Kurssin käytyään opiskelijalla on valmiudet pro gradu -tutkielman laatimiseen.
Sisältö:
A: Kvalitatiivisten menetelmien syventävä kurssi
Opintojaksolla perehdytään keskeisiin kvalitatiivisen tutkimuksen aineistotyyppeihin ja analyysimenetelmiin. Opintojaksolla esitellään erilaisia tutkimusprojekteja tutkimusprosessin havainnollistamiseksi. Tavoitteena on tukea erityisesti opiskelijoiden pro gradu -tutkielman metodista suunnittelua ja toteutusta 
JA
B: Kvantitatiivisten menetelmien syventävä kurssi
Opintojaksolla syvennetään tietämystä kvantitatiivisen tutkimuksen vaiheista sekä selittävän analyysitason tutkimusmenetelmistä.
Suoritustavat:
A: Kvalitatiivisten menetelmien syventävä kurssi
16 tunnin luentosarja ja siihen liittyvät oheistehtävät.
JA
B: Kvantitatiivisten menetelmien syventävä kurssi
16 tunnin luentosarja ja siihen liittyvät harjoitukset.
Kirjallisuus: Luentojen yhteydessä suoritetaan teos:

 • Jokivuori P. & R. Hietala: Määrällisiä tarinoita. Monimuuttujamenetelmien käyttö ja tulkinta

 

YKPS230 Tutkimusharjoitukset (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää tutkimusmenetelmää, joka soveltuu oman pro gradu-tutkielman tekemiseen.
Sisältö: Omaa pro gradu-tutkimusta tukevia metodiharjoituksia. Opiskelija osallistuu joko kvantitatiivisten tai kvalitatiivisten harjoitusten ryhmään. Suoritetaan samanaikaisesti gradu-seminaarin kanssa.
Suoritustavat: Harjoituksia pienryhmässä.

 

YKPS250 Yhteiskuntapolitiikan empiirisiä tutkimuksia (5 op)

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa yhteiskuntapolitiikan haasteita tutkimusongelmien, tieteellisten käsitteiden ja menetelmien osalta.
Sisältö: Ajankohtaisiin yhteiskuntapoliittisiin tutkimuksiin perehtyminen.
Suoritustavat: Kirjallisuustentti
Kirjallisuus:

 • Tammelin, Mia (2009): Working Time and Family Time. Experiences of the Work and Family Interface among Dual-earning Couples in Finland. University of Jyväskylä.

JA kaksi kohtaa seuraavista:

 • Eerola-Pennanen, Paula (2013): Yksilönä vaan ei yksin – Lapset minuuden muodostajina päiväkodissa. University of Jyväskylä.
 • Huttunen, Suvi (2013): Sustainability and meanings of farm-based bioenergy production in rural Finland. University of Jyväskylä.
 • Järnefelt, Noora (2010): Education and Longer Working Lives. University of Jyväskylä.
 • Oinas, Tomi (2010): Sukupuolten välinen kotityönjako kahden ansaitsijan perheissä. University of Jyväskylä.
 • Pärnänen, Anna (2011): Organisaation ikäpolitiikat: strategiat, instituutiot ja moraali. University of Jyväskylä.
 • Södor, Uuve (2011): Community Resilience and Wellbeing in Northwest Russian Forestry Settlements. University of Jyväskylä.

 

YKPS321 Normatiiviset perusteet (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nähdä yhteiskuntapolitiikan oppialana laajemmassa yhteiskuntateorian kehyksessä
Sisältö: Ajankohtaisia kirjallisuusesimerkkejä yhteiskuntapolitiikan normatiivisista perusteista
Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu
Kirjallisuus: Suoritetaan kaksi seuraavista:

 • 1. Sen, A. (2001): Development as Freedom. Oxford University Press.
 • 2. Serres, M. (1994): Luontosopimus. Vastapaino.
 • 3. Lister et al. (2007): Gendering Citizenship in Western Europe: New Challenges for Citizenship Research in a Cross-National Context.
 • 4. Rothstein, B. (1998): Just Institutions Matter. Cambridge University Press.
 • 5. Pogge, T. (2008): World Poverty and Human Rights. Second Edition. Polity Press, second edition.
 • 6. Sennett, R. (2006): The Culture of New Capitalism (tai suom. Uuden kapitalismin kulttuuri)

 

YKPS325 Klassikot ja teoriahistoria (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nähdä yhteiskuntapolitiikan oppialana laajemmassa yhteiskuntateorian kehyksessä.
Sisältö: Valinnaiset yhteiskuntatieteiden klassikot, perusteos teoriahistoriasta
Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu
Kirjallisuus: Suoritetaan seuraavat teokset:

 • Kuusi, P.: 60-luvun sosiaalipolitiikka
 • Kuusi P. (1982): Tämä ihmisen maailma. WSOY

JA yksi kohta seuraavista:

 • A. Durkheim, E.: Sosiaalisesta työnjaosta. Gaudeamus 1990 JA
  Durkheim, E.: Itsemurha - sosiologinen tutkimus. Tammi 1985.
 • B. Marx, K.: Pääoma I. Edistys 1974 (tai uudempi) JA
  Weber, M.: Protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki. WSOY 1980 (tai uudempi)
 • C. Foucault, M.: Seksuaalisuuden historia. Gaudeamus 1998 (tai 2010) JA
  Foucault M. Tarkkailla ja rangaista. Otava 1980 (tai uudempi)
 • D. Elster, J. (1989): Nuts and Bolts for the Social Sciences. Cambridge University Press. JA
  North, D. (1993): Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press.
 • E. Marshall, T.H. (1992): Citizenship and Social Class JA
  Rawls, J.: Oikeudenmukaisuusteoria. WSOY 1988.