09.01.2019

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto pääaineena yhteiskuntapolitiikka

Tutkinnon rakenne ja sisältö

Kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 op ja sen rakenne on yhteiskuntapolitiikassa seuraava:

Pääaineen perusopinnot 25 op
Pääaineen aineopinnot 50-55 op
Yleisopinnot 16 op
Viestintä- ja kieliopinnot 15 op
Sivuaineopinnot 50-60 op
Vapaavalintaiset opinnot Vapaavalintaisia opintoja suoritetaan siten,
että kandidaatin tutkinnon laajuus on vähintään 180 op.

 

 

 

Pääaineopinnot

YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN PERUSOPINNOT

Sisältö ja osaamistavoitteet: Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot (25 op) sisältävät viisi opintojaksoa, joiden kautta opiskelijalle muodostuu yleinen kuva yhteiskuntatieteistä ja omasta pääaineestaan tieteenalana. Opinnot alkavat oppiainekohtaisella johdantokurssilla. Tämän jälkeen opintojaksot ovat kaikille yhteisiä lukuun ottamatta oppiainekohtaisia harjoituksia Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio -opintojakson yhteydessä.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot suoritettuaan opiskelija oppii hallitsemaan tieteenalallaan tarvittavat keskeiset käsitteelliset lähestymistavat ja analyyttiset perustaidot. Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa yhteiskunnallisia ilmiöitä tieteellisen tiedon näkökulmasta.

Opiskelija voi saavuttaa sivuaineopintokelpoisuuden suorittamalla ko. oppiaineen johdantokurssin oman pääaineensa johdantokurssin lisäksi.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot
(pääaineopiskelijoille)
25 op

Valitaan vähintään oman pääaineen johdantojakso: *

 • YFIP110 Sosiaalityön johdanto (5 op)
 • YFIP120 Sosiologian johdanto (5 op)
 • YFIP130 Yhteiskuntapolitiikan johdanto (5 op)
 • YFIP140 Filosofian johdanto (5 op)
 • YFIP150 Valtio-opin johdanto (5 op)
5 op
YFIP210 Sosiaalitieteiden teoriat ja käsitteet 5 op
YFIP220 Yhteiskunta 5 op
YFIP240 Poliittiset instituutiot 5 op
YFIP250 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio 5 op

* Jos aiot tehdä sivuaineena jonkin toisen YFI:n oppiaineen aineopinnot, tulee ko. aineen johdantojakso olla suoritettu. Tällöin perusopintojen kokonaisulaajuus kasvaa yli 25 op:n.

Opintojaksokuvaukset: Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot

 

YHTEISKUNTAPOLITIIKAN AINEOPINNOT

Osaamistavoitteet
Aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa kuvata yhteiskuntapoliittisia ajatteluperinteitä ja nykyisiä suuntauksia. Opiskelija kykenee arvioimaan eri perinteiden ja suuntausten välisiä yhtäläisyyksiä ja eroja. Opiskelija hallitsee sosiaalitieteiden keskeiset metodit. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisen tutkielman, jossa hän soveltaa sosiaalitieteiden metodeja, yhdistää yhteiskuntapoliittista teoriaa ja menetelmiä sekä tekee tuloksia koskevia johtopäätöksiä.

Aineopintojaksot sisältävät luentoja, kuulusteluja, ryhmätöitä, seminaareja ja kandidaatin tutkielman. Aineopinnoissa opiskelija valitsee joko kestävän kehityksen ja globaalin sosiaalipolitiikan tai työ- ja sosiaalipolitiikan erikoistumisteeman.

 

Edeltävät opinnot:

 • Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op, johon sisältyy YFIP130 Yhteiskuntapolitiikan johdanto 5op
 • TAI Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op, johon sisältyy YFIP130 Yhteiskuntapolitiikan johdanto 5op
 • TAI Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot 25 op
Yhteiskuntapolitiikan aineopinnot 50-55 op

Ydinopinnot

 • YKPA130 Yhteiskuntapolitiikan teoriakeskustelut ja talouspolitiikka (5 op)
 • YKPA165 Hallinto ja hallinnan muodot (5 op)
 • YFIA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät (5 op)
 • YKPA230 Kvalitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset ( 5 op)
 • YKPA240 Kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset (5 op)
 • YKPA705 Kandidaatin tutkielma ja kandidaattiseminaari (10 op)
 • YKPA710 Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden kandidaatti (0 op)
35 op

Valinnaiset opinnot

Valitaan joko A tai B:

A: Kestävä kehitys ja globaali sosiaalipolitiikka

 • YKPA362 Kestävä kehitys (5 op)
 • YKPA110 Globalization and Social Justice (5 op)

B: Työ- ja sosiaalipolitiikka

 • YKPA462 Työpolitiikka (5 op)
 • STOA097 Sosiaalihuolto ja sosiaalipalvelut (5 op)
10 op

Lisäksi suoritetaan vähintään toinen seuraavista opintojaksoista:

 • YKPA464 EU employment policy (5 op)
 • YKPA470 Family, care and social policy (5 op)
5-10 op

Opintojaksokuvaukset: Yhteiskuntapolitiikan aineopinnot

 

Yleisopinnot

Pääaineessa vaadittavat yleisopinnot (16 op):

 • YTKY010 Propedeuttinen kurssi (2 op), Johdatus opiskeluun
 • YTKY004 eHops II-vaihe (1 op)
 • YFIY100 Tieteenteoria (5 op)
 • HYVY001 Akateeminen opiskelukyky – muutakin kuin opintopisteitä (2 op)
 • TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi (6 op)

Muita suositeltavia yleisopintoja, esimerkiksi:

 • YTKY101 Työelämäopinnot (1-5 op)
 • YTKY0010 Pienryhmän ohjaaminen (2 op)
 • LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet (1 op)
 • FILY025 Johdatus tieteen etiikkaan (5 op)
 • YTKY102 Tasa-arvo työelämässä (5op)
 • FILY028 Etiikka ja talous (5op)

Opintojaksokuvaukset: YTKY- ja FILY-alkuiset opintojaksot, muut opintojaksot, ks. Korppi.

 

Viestintä- ja kieliopinnot

Pääaineessa vaadittavat viestintä- ja kieliopinnot (15 op):

 • Äidinkielen kirjoitusviestintä 3 op
 • Toista kotimaista kieltä 3 op (laki 424/2003, asetus 481/2003)
 • Yhtä vierasta kieltä 6 op TAI Yhtä vierasta kieltä 3 op ja toista vierasta kieltä 3 op
 • Valinnaisia viestintä- tai kieliopintoja 3 op

Katso tarkemmat ohjeistukset ja tutustu tutkintovaatimuksiin tästä:
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimukset (Yliopiston kielikeskus)

 

Sivuaineopinnot

Sivuaineeksi vaaditaan:

 • kaksi vähintään 25 op:n perusopintokokonaisuutta (2 x 25 op)
 • TAI yhdestä aineesta perus- ja aineopintokokonaisuus (yht. 60 op)

Perusopintokokonaisuuden voi korvata jokin erillinen opintokokonaisuus, ks. esim. yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tarjoamat erilliset opintokokonaisuudet.

 

Vapaavalintaiset opinnot

Vapaavalintaisia opintoja suoritetaan siten, että kandidaatin tutkinnon laajuus on vähintään 180 op.

Vapaavalintaisiin opintoihin voi sisältyä myös esim. kansainvälisessä vaihdossa suoritettuja opintoja, opettajan pedagogiset opinnot, sivuaine-, kieli-, viestintä- tai yleisopintoja, työelämäopintoja tai muiden oppiaineiden ja opintokokonaisuuksien opintojaksoja, joita ei ole käytetty muihin tutkintoihin.