05.08.2015

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto pääaineena yhteiskuntapolitiikka

Tutkinnon rakenne ja sisältö

Maisterin tutkinnon laajuus on 120 op ja sen rakenne on yhteiskuntapolitiikassa seuraava:

Pääaineen syventävät opinnot 100 op
Vapaavalintaiset opinnot 20 op

 

Pääaineen syventävät opinnot

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa tunnistaa ja määrittää itsenäisesti sosiaalisia ongelmia ja yhteiskuntapoliittisia kysymyksiä yhteiskuntatieteelliseen tietoon nojaten. Opiskelija osaa muotoilla vaihtoehtoisia yhteiskuntapoliittisia ongelmanratkaisu- ja sopeutumisstrategioita. Opiskelija osaa arvioida eri yhteiskuntapoliittisten strategioiden toteutumisen edellytyksiä tutkimuksiin nojaten.

Syventävien opintojen vaiheessa opiskelija perehtyy yhteiskuntapoliittisen tutkimuksen ajankohtaisiin perusteisiin ja klassisiin juuriin sekä oppii soveltamaan alan erikoistietoa tietoa tieteellisessä tutkimuksessa (pro gradu -tutkielma). Opintoihin sisältyy luentoja, tenttejä, ryhmätyötä ja seminaareja. Opinnot sisältävät hallinnolliseen asiainvalmisteluun liittyvän harjoitustyön pro gradu -tutkielman lisäksi.

Yhteiskuntapolitiikan syventävät opinnot
100 op

Ydinopinnot

 • YKPS101 Johdatus yhteiskuntapolitiikan maisteriopintoihin (5 op)
 • YKPS113 Yhteiskuntapolitiikan aikalaisanalyysejä I (5 op) *
 • YKPS114 Yhteiskuntapolitiikan aikalaisanalyysejä II (5 op) *
 • YKPS121 Hallinnon teoriat ja käytännön sovellutukset (5 op)
20 op

Tutkielmaopinnot

 • YKPS001 Maisteriseminaari I (5 op)
 • YKPS002 Maisteriseminaari II (5 op)
 • YKPS003 Maisteriseminaari III (5 op)
 • YKPS230 Tutkimusharjoitukset (5 op)
 • YKPS700 Pro gradu -tutkielma (40 op)
 • YKPS710 Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden maisteri (0 op)
60 op

Sosiaalitieteiden syventävät menetelmät

 • YFIS200 Kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten menetelmien syventävät menetelmät (5 op)
 • YKPS250 Yhteiskuntapolitiikan empiirisiä tutkimuksia (5 op)
10 op

Opintojen loppuun saattaminen

 • YKPS321 Normatiiviset perusteet (5 op)
 • YKPS325 Klassikot ja teoriahistoria (5 op)
10 op

* Opintojakson YKPS113 ja/tai YKPS114 tilalla voi suorittaa YFIS5xx-opintojakson (5 op).
YFIS5xx-opintojaksot löytyvät yhteiskuntapolitiikan opetusohjelmasta Korpista.

Opintojaksokuvaukset: Yhteiskuntapolitiikan syventävät opinnot

 

Vapaavalintaiset opinnot

Vapaavalintaisia opintoja suoritetaan siten, että maisteritutkinnon laajuus on vähintään 120 op.

Näihin opintoihin voi sisällyttää esimerkiksi:

 • YFIS800 Vapaaehtoinen harjoittelu

Vapaavalintaisiin opintoihin voi sisältyä myös esim. kansainvälisessä vaihdossa suoritettuja opintoja, opettajan pedagogiset opinnot, sivuaine-, kieli-, viestintä- tai yleisopintoja, työelämäopintoja tai muiden oppiaineiden ja opintokokonaisuuksien opintojaksoja, joita ei ole käytetty muihin tutkintoihin.