02.09.2015

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon rakenne

Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelma

Maisterin tutkinto120 op

Tutkielmaopinnot

 • KANS001 Maisteriseminaari I (5 op)
 • KANS002 Maisteriseminaari II (5 op)
 • KANS003 Maisteriseminaari III (5 op)
 • KANS090 Pro gradu -tutkielma (40 op)
 • KANS091 Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden maisteri (0 op)

55 op

Ydinopinnot

 • KANS018 Kansalaisyhteiskunnan käsite ja teoriat (5 op)
 • KANS019 Kansalaisyhteiskunnan aikalaisanalyysit (5 op)
 • KANS020 Kansalaistoiminta (5 op)
 • KANS017 Suomalainen kansalaisyhteiskunta (5 op)

20 op

Pääaineen opinnot

 • Filosofia (15 op)
 • Sosiaalityö (35 op)
 • Sosiologia (20 op)
 • Valtio-oppi (20 op)
 • Yhteiskuntapolitiikka (20 op)
 • Etnologia (15op)
 • Historia (18 op)
 • Aikuiskasvatustiede (20 op)
 • Kasvatustiede (20 op)
 • Liikunnan yhteiskuntatieteet (20 op)
Tarkemmat opintojen sisällöt seuraavasta taulukosta *

12-35op

Valinnaiset opinnot

Suoritetaan seuraavia valinnaisia opintoja siten,
että maisterin tutkinnon laajuudeksi tulee vähintään 120 op.
Valinnaisten opintojen määrä riippuu pääaineen opintojen kokonaislaajuudesta.

 • Kansalaisyhteiskunnan rakenteet ja vuorovaikutus
  • KANS126 Kansalaisyhteiskunnan organisoituminen (5 op)
  • KANS127 Näkökulmia kansalaisyhteiskuntaan (5 op)
 • Kansalaisyhteiskunnan toimintakentät
  • KANS132 Liikunnan kansalaistoiminta (5 op)
  • KANS135 Kansalaiskasvatus (5 op)
  • KANS136 Oma-apu (5 op)
  • DEVS222 Globalization: Perspectives from development, culture and civil society (5 ECTS)
 • Kansalaisyhteiskunnan työelämäkäytännöt
  • KANS144 Vapaaehtoistoiminta (5 op)
  • KANS146 Yhdistystoiminnan käytännöt (5 op)
  • YFIS800 Vapaaehtoinen harjoittelu (10 op)
Valinnaiset opintojaksot lukuvuosittaisesta opetusohjelmasta, esim.
KANS5XX-opintojaksot tai muut soveltuvat valinnaiset opintojaksot esim. YFIS5XX

10-33 op

Ylimääräiset opinnot

 • KANS300 Ulkomailla suoritetut opinnot
 • KANS500 Muut opinnot

Opintojaksokuvaukset löydät täältä.

 

Oman pääaineen opinnot*

Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelmassa opiskelevien on suoritettava oman pääaineen opinnot. Niiden kokonaislaajuus vaihtelee pääaineittain. Pääainevaihtoehdot:

 • Yhteiskuntatieteellinen tutkinto (YTM); filosofia, sosiaalityö, sosiologia, valtio-oppi ja yhteiskuntapolitiikka
 • Humanistinen tutkinto (FM); etnologia ja historia
 • Kasvatustieteellinen tutkinto (KM); aikuiskasvatustiede ja kasvatustiede
 • Liikuntatieteellinen tutkinto (LitM); Liikunnan yhteiskuntatieteet

Yhteiskuntatieteellinen tutkinto – Pääaineopinnot

Filosofia

Suoritetaan vähintään kolme valinnaista opintojaksoa (5 op/opintojakso),
jotka liittyvät filosofian merkittäviin osa-alueisiin, suuntauksiin ja/tai perinteisiin
(FILS5XX ja/tai YFIS5XX)*. Filosofian osa-alueita ovat mm. ontologia, tieto-teoria,
tieteenfilosofia, etiikka, filosofinen ihmistutkimus, yhteiskuntafilosofia, poliittinen
filosofia, kasvatusfilosofia ja estetiikka; filosofisia suuntauksia esimerkiksi
analyyttinen filosofia, fenomenologia ja kriittinen teoria.
Erikseen sovittaessa myös kirjallisuusessee on mahdollinen.
Ota tarvittaessa yhteyttä syventävien opintokokonaisuuden tentaattoriin.
Mikäli suoritat opettajan pedagogiset opinnot, ota yhteys filosofian opinto-ohjaajaan.

*FILS5XX/YFIS5XX-opintojaksot löytyvät vuosittain filosofian opetusohjelmasta Korpista.

15 op

Sosiaalityö

 • STOS125 Sosiaalityön tehtävät (5 op)
 • STOS130 Sosiaalityö ja vaikuttaminen (5 op)
 • STOS145 Sosiaali- ja terveydenhuollon johtaminen (5 op)
 • STOS161 Käytännöt III (10 op)
 • STOS255 Sosiaalityön tutkimuksen teoreettisia suuntauksia (5 op)
 • STOS740 Opintojen loppuun saattaminen (5 op)
35 op

Sosiologia

 • YFIS200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset syventävät menetelmät (5 op)
 • SOSS235 Sosiaalitieteiden syventävät menetelmät, teostentti (5 op)
 • SOSS110 Sosiologian nykysuuntauksia (5 op)
 • SOSS112 Tutustuminen sosiologian klassikoihin (5 op)
20 op

Valtio-oppi

Suoritetaan pakollisena:

 • VALS004 Poliittisen analyysin menetelmät (5 op)

Valitaan kolme opintojaksoa seuraavista:

 • VALS423 Maailmanpolitiikan nykydebatteja (5 op)
 • VALS430 Klassinen ja varhaismoderni politiikan teoria (5 op)
 • VALS440 Moderni politiikan teoria (5 op)
 • VALS451 Parlamentaariset debatit (5 op)
 • VALS460 Parlamentarismin tutkimuksen lähestymistavat ja menetelmät (5 op)
 • VALS410 Demokratia ja hallinta (5 op)
20 op

Yhteiskuntapolitiikka

 • YFIS200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset syventävät menetelmät (5 op)
 • SOSS235 Sosiaalitieteiden syventävät menetelmät, teostentti (5 op)
 • YKPS321 Normatiiviset perusteet (5 op)
 • YKPS121 Hallinnon teoriat ja käytännön sovellukset (5 op)
20 op

Opintojaksokuvaukset löydät täältä.

 

 

Humanistinen tutkinto – Pääaineopinnot

Etnologia

Valitaan kolme seuraavista syventävien opintojen opintojaksoista:

 • ETNS221 Teknologiat kulttuurissa (5 op)
 • ETNS222 Sosiaaliset rakenteet ja verkostot (5 op)
 • ETNS223 Muistitietotutkimus (5 op)
 • ETNS224 Kehitysetnologia (5 op)
 • ETNS225 Uskontoetnologia (5 op)
 • ETNS226 Etnografia lähellä ja kaukana (5 op)
15 op

Historia

Valitaan yksi seuraavista:

 • SHIS001 Menetelmäopinnot (6 op)
 • THIS001 Menetelmäopinnot (6 op)
 • YHIS001 Menetelmäopinnot (6 op)

Valitaan kaksi opintojaksoa seuraavista:

 • SHIS123 Sosiaalihistoria (6 op)
 • THIS111 Hyvinvointi ja elintaso (6 op)
 • YHIS112 Poliittinen historia (6 op)

18 op

 

 

 

Kasvatustieteellinen tutkinto – Pääaineopinnot

Aikuiskasvatustiede

 • AIKS033 Myöhäismoderni elämä ja aktiivinen kansalaisuus (5 op)

Valitaan kolme opintojaksoa lukukausittain vaihtuvasta metodiopintojen tarjonnasta:

 • KTKS010 – KTKS029 Laadulliset erityismenetelmäopinnot
 • KTKS030 – KTKS049 Määrälliset erityismenetelmäopinnot
 • KTKSXX - KTKSXX Teoreettisen ja historiallisen tutkimuksen menetelmäopinnot

Valitaan yksi opintojakso seuraavista:

 • KAIS051 Ammatillinen identiteetti ja toimijuus (5 op)
 • KAIS031 Koulutus, tieto ja uusintaminen (5 op)
20 op

Kasvatustiede

 • KAIS031 Koulutus, tieto ja uusintaminen (5 op)

Valitaan kolme opintojaksoa lukukausittain vaihtuvasta metodiopintojen tarjonnasta:

 • KTKS010 – KTKS029 Laadulliset erityismenetelmäopinnot
 • KTKS030 – KTKS049 Määrälliset erityismenetelmäopinnot
 • KTKSXX - KTKSXX Teoreettisen ja historiallisen tutkimuksen menetelmäopinnot

Valitaan yksi opintojakso seuraavista:

 • AIKS033 Myöhäismoderni elämä ja aktiivinen kansalaisuus (5 op)
 • KAIS051 Ammatillinen identiteetti ja toimijuus (5 op)
20 op

Tutustu tutkintovaatimuksiin ja suoritustapoihin:
https://www.jyu.fi/edu/laitokset/kas/opiskelu/syventavat_opinnot

 


 

Liikuntatieteellinen tutkinto – Pääaineopinnot

Liikunnan yhteiskuntatieteet

 • LYTS001 Liikkumisen ympäristösuhteet (4 op)
 • LYTS002 Liikuntamatkailu (4 op)
 • LYTS005 Liikuntasosiologian teoria ja metodologia (4 op)
 • LYTS012 Liikunta-alan asiantuntijaksi kasvaminen (2 op)
 • LYTS017 Muuttuvat kansalaistoiminnat ja liikuntaorganisaatiot (6 op)
20 op