04.05.2015

Demokratia ja parlamentarismi

Demokratia ja parlamentarismi -opintokokonaisuus

Valtio-opin tutkimuksen yhtenä vahvuusalueena Jyväskylän yliopistossa on demokratian ja parlamentarismin tutkimus, jolla on omaleimainen ja laaja-alainen tutkimusprofiili ja vahvat kansainväliset yhteydet.

Opinnoissa perehdytään demokratian ja parlamentarismin klassisiin ja nykyteorioihin samoin kuin alan tutkimusotteisiin. Opetukseen sisältyy lisäksi tutustumista parlamentaarisen demokratian sekä poliittisen osallistumisen ja hallinnan menettelytapoihin ja käytäntöihin.

Sivuainekokonaisuus koostuu valtio-opin aine- ja syventävien opintojen alaan liittyvistä opintojaksoista ja se on vapaa sivuaine kaikille Jyväskylän yliopiston opiskelijoille. Suositellaan nykyisten tai niitä edeltäneiden YFI-laitoksen perusopintojen suorittamista ennen tämän sivuainekokonaisuuden aloittamista. Opintokokonaisuuteen sisältyviä yksittäisiä opintojaksoja voi suorittaa vapaasti ilman erillisen opinto-oikeuden hakemista.

Opintokokonaisuus soveltuu kaikille alasta kiinnostuneille, jotka kokevat perehtymisen demokraattisen ja parlamentaarisen politiikan taustoihin, muotoihin, käytäntöihin sekä alan tutkimukseen itselleen tärkeäksi. Se palvelee sitä kasvavaa määrää henkilöitä, jotka työskentelevät demokraattisissa ja parlamentaarisissa käytännöissä paikallisella, valtakunnallisella tai kansainvälisellä tasolla. Lisäksi opetus palvelee yliopistojen ja muiden oppilaitosten opetusohjelmissa laajenevaa demokratiakasvatusta.

Opetuksen laajempana tavoitteena on vahvistaa eri tavoin poliittisesti toimivien kansalaisten itsenäistä poliittista lukutaitoa ja arvostelukykyä. Parlamentaarinen demokratia ja sen sovellukset eri yhteyksiin edellyttävät toimijoiltaan kysymysten ja asialistan debatointia vastakkaisista näkökulmista. Tämä mahdollistaa valittujen edustajien, ministereiden, hallintokoneiston, järjestöjen, liikkeiden ja verkostojen toimijoiden kriittisen arvioinnin ja valvonnan. Poliittinen lukutaito opettaa myös ottamaan etäisyyttä ja pohtimaan vaihtoehtoja mediassa esitetylle näkemyksille ja asiantuntemuksen nimissä tapahtuvalle vallankäytölle. Opetus tukee myös valmiutta itsenäisesti osallistua poliittisiin debatteihin ja päätöksentekoon eri tasoilla.

 

Demokratia ja parlamentarismi -opintokokonaisuus25-30 op
VALA140 Demokratiateoria I 5 op
VALA145 Demokratia ja osallistuminen 5 op
VALS350 Demokratiateoria II 5 op
VALS410 Demokratia ja hallinta 5 op
VALS451 Parlamentaariset debatit 5 op
VALS460 Parlamentarismin tutkimuksen lähestymistavat ja menetelmät 5 op


VALA140 Demokratiateoria I (5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee demokratiateorian perinteitä ja osaa analysoida monipuolisesti demokratiaan liittyviä ongelmia ja ristiriitoja.
Sisältö: Perehtyminen demokratiaa koskevaan teoriaperinteeseen.
Suoritustavat: Kirjatentti tai essee.
Kirjallisuus: Suoritetaan kaksi teosta seuraavista:

 • Dahl, R.A.: On Democracy
 • Müller, J.-W.: Contesting Democracy. Political Ideas in Twentieth-Century Europe
 • Palonen, K.: Parlamentarismi retorisena politiikkana
 • Rosanvallon, P.: Vastademokratia  (La contre-démocratie)
 • Setälä, M.: Demokratian arvo (e-kirja)

 

VALA145 Demokratia ja osallistuminen (5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa arvioida demokratian nykyongelmia ja demokratian toteutumisen mahdollisuuksia eri yhteyksissä.
Sisältö: Tutustuminen demokratiaa ja osallistumista käsittelevään ajankohtaiseen keskusteluun.
Suoritustavat: Kirjatentti tai essee.
Kirjallisuus: Suoritetaan kaksi teosta seuraavista:

 • Beetham, D., P. Ngan & S. Weir: Democracy Under Blair
 • Bellamy, R.: Political Constitutionalism
 • Delanty, G.: Citizenship in a Global Age
 • Isin, E.F. & G. M. Nielsen (toim.): Acts of Citizenship
 • Jobert, B. & B. Kohler-Koch (toim.): Changing Images of Civil Society. From Protest to Governance
 • Luhtakallio, E.: Local Politicizations
 • Mickelsson, R.: Suomen puolueet
 • Pekonen, K.: Puhe eduskunnassa

 

VALS350 Demokratiateoria II (5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa jäsentää demokratian perinteitä ja nykyongelmia monipuolisella tavalla.
Sisältö: Demokratiaa käsittelevien teoretisointien tuntemuksen syventäminen.
Suoritustavat: Essee
Kirjallisuus: Suoritetaan kaksi teosta seuraavista:

 • Alonso, S., J. Keane & W. Merkel (toim.): The Future of Representative Democracy
 • Ankersmit, F.R.: Political Representation
 • Buchstein, H.: Demokratie und Lotterie
 • Pettit, P.: Republicanism
 • Urbinati, N.: Representative Democracy (e-kirja)

 

VALS410 Demokratia ja hallinta (5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa arvioida uusia osallistumis-osallistamishankkeita myös kriittisesti.
Sisältö: Perehtyminen demokratiakehityksen ongelmiin ja näköaloihin sekä uusien osallistumiskäytäntöjen mahdollisuuksiin hallinnallistuvassa monitasoisessa maailmassa.
Suoritustavat: Essee
Kirjallisuus: Suoritetaan kaksi seuraavista:

 • Benz, A. & Y. Papadopoulos (toim.): Governance and Democracy
 • Bevir, M.: Democratic Governance
 • Dean, M.: Governing Societies: Political perspectives on domestic and international rule
 • Djelic, M.-L. & K. Sahlin-Andersson (toim.): Transnational Governance
 • Karppi, I. & L.-M. Sinervo (toim.): Governance
 • Newman, J. & J. Clarke: Publics, Politics & Power
 • Papadopoulos, Y.: Democracy in Crisis? Politics, Governance and Policy
 • Sørensen, E. & J. Torfing (toim.): Theories of Democratic Network Governance

 

VALS451 Parlamentaariset debatit (5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää parlamentaarisen politiikan ja hahmottaa myös politiikan debattiluonteisuutta sekä osaa lukea poliittisia debatteja.
Sisältö: Perehtyminen parlamentaarisiin aineistoihin sekä menetelmiin tutkia näitä aineistoja.
Suoritustavat: Essee
Kirjallisuus: Suoritetaan seuraavat teokset:

SEKÄ yksi teos seuraavista:

 • Haapala, T.: “That in the opinion of this House”: the parliamentary culture of debate in the nineteenth-century Cambridge and Oxford Union Societies
 • Kronlund, A.: Parliamentary oversight of the exceptional situations in a presidential system: debating the reassertion of the constitutional powers of the US Congress

 

VALS460 Parlamentarismin tutkimuksen lähestymistavat ja menetelmät (5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy parlamenttitutkimuksen teemoihin ja tutkimuskäytäntöihin, hahmottaa myös politiikan debattiluonteisuutta sekä osaa analysoida poliittisia debatteja.
Sisältö: Perehtyminen parlamentaarisiin aineistoihin sekä menetelmiin tutkia näitä aineistoja.
Suoritustavat: Essee
Kirjallisuus: Suoritetaan seuraavat teokset:

 • Jyränki, A. & J. Nousiainen: Eduskunnan muuttuva asema (pääkohdin)
 • Soininen, S. & T. Turkka (toim.): The Parliamentary Style of Politics

Lisäksi valitaan yksi seuraavista:

 • Bentham, J. (1791/1843): [Essay on] Parliamentary Tactics. Clarendon Press 1999 (Online Library of Liberty)
 • Hamilton, W.G. (1808): Parliamentary Logick, s. 1-100 (Google books)
 • Kurunmäki, J. & J. Strang (toim.): Rhetorics of Nordic Democracy
 • Weber, M. (1918): Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland. Teoksissa Max-Weber-Studienausgabe I/15, Mohr 1988, s. 202-302, Gesammelte politische Schriften tai Mohr 1988, 306-443 TAI
  Weber, M.: Parliament and Government in Germany under a New Political Order. Teoksessa Political Writings, 1994, 130-271
  (http://www.zeno.org/Soziologie/M/Weber,+Max?hl=weber+max)
 • Ilie, C. (toim.): European Parliaments under Scrutiny
 • Meisel, J.S.: Public Speech and the Culture of Public Life in the Age of Gladstone
 • Mergel, Th.: Parlamentarische Kultur in der Weimarer Republik
 • Palonen, K.: The Politics of Limited Times
 • Roussellier, N.: Le Parlement d’éloquence
 • Schulz, A. & A. Wirsching (toim.): Parlamente in Europa: Parlamentarische Kulturen in Europa, erit. sivut 1–102, 229–331.
 • Turkka, T.: The Origins of Parliamentarism
 • Wiesner, Cl., T. Turkka & K. Palonen (toim.): Parliament and Europe