27.10.2016

Elämänkatsomustieto

Elämänkatsomustiedon opintokokonaisuus

Elämänkatsomustiedon opintokokonaisuus on rakennettu oppiainetta peruskouluissa ja lukioissa opettavien koulutukseen. Elämänkatsomustietoa suositellaan sivuaineeksi erityisesti opettajanpätevyyden hankkiville opiskelijoille. Yhdistettyinä opettajan pedagogisiin opintoihin elämänkatsomustiedon opintokokonaisuus vastaa yhdessä edeltävien opintojen kanssa maisterin tutkinnon suorittaneilla opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (Asetus 986/1998, muutosasetus 865/2005) mukaisia vähintään 60 opintopisteen laajuisia opetettavan aineen perus- ja aineopintoja elämänkatsomustiedossa.

Elämänkatsomustiedon opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija tuntee kouluissa opetettavan elämänkatsomustieto-oppiaineen tieteelliset, ennen kaikkea filosofiset perusteet. Hän osaa tarkastella elämänkatsomuksellisia peruskysymyksiä ja ongelmia erityisesti filosofian, uskontotieteen, -psykologian ja antropologian tarjoamien näkökulmien avulla. Hän osaa myös tunnistaa elämänkatsomustiedon didaktiset erityispiirteet sekä soveltaa niihin soveltuvia pedagogisia ratkaisuja omassa opetustyössään.

Opintokokonaisuuden sisältö:

 • Elämänkatsomustiedon historia, tieteellinen viitekehys ja peruskäsitteet
 • Filosofisen tiedon ja tutkimuksen luonne
 • Tieteellinen menetelmä, selittäminen ja tiede sosiaalisena toimintana
 • Humanistisen ajattelutavan viitekehys ja peruskäsitteet
 • Uskontotieteen ja -psykologian tarjoamia näkökulmia ihmisen elämänkatsomuksen tarkastelemiseen
 • Etiikan suuntaukset ja keskeiset etiikan klassikot
 • Kasvatusfilosofiset pääsuuntaukset ja elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet sekä didaktiset erityispiirteet


Edeltävät opinnot,
jokin seuraavista opintokokonaisuuksista:

 • Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op, johon sisältyy YFIP140 Filosofian johdanto 5 op. Lisäksi suoritetaan YFIY100 Tieteen teoria 5 op.
 • Etiikan opintokokonaisuus 25 op, jonka lisäksi YFIP140 Filosofian johdanto 5 op ja YFIY100 Tieteen teoria 5 op
 • Filosofian ja politiikan tutkimuksen perusopinnot 25 op, johon sisältyy YFIP100 Tieteenteoriaa yhteiskuntatieteilijöille 5 op ja YFIP140 Filosofian johdanto 5 op
 • Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op, johon sisältyy YFIP100 Tieteenteoriaa yhteiskuntatieteilijöille 5 op. Tämän lisäksi suoritetaan YFIP140 Filosofian johdanto 5 op
 • Filosofian perusopinnot 25 op
 • Elämänkatsomustiedon perusopinnot 25 op
  Huom. Jos edeltävinä opintoina on tehty elämänkatsomustiedon perusopinnot, niin opintokokonaisuus tehdään 10 op suppeampana 35 op:n laajuisena eli kaksi seuraavaa opintojaksoa jätetään tekemättä:
  EKTA100 Elämänkatsomustieto kouluissa opetettavana aineena 5 op ja
  EKTA140 Maailman uskonnot 5 op
Elämänkatsomustiedon opintokokonaisuus45 op
EKTA100 Elämänkatsomustieto kouluissa opetettavana aineena 5 op
EKTA130 Humanismi 5 op
EKTA140 Maailman uskonnot 5 op
EKTA150 Sekulaarien maailmankatsomusten filosofiaa 5 op
EKTA160 Uskontokritiikin klassikko ja kommentaari 5 op
EKTA170 Hyvä elämä ja etiikka 5 op
EKTA180 Yhteiskunta, kulttuuri ja identiteetti 5 op
EKTA190 Opettajaseminaari 10 op

 

EKTA100 Elämänkatsomustieto kouluissa opetettavana aineena (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee elämänkatsomustiedon historian ja tieteellisen viitekehyksen. Hän myös hallitsee elämänkatsomustiedon peruskäsitteet ja kykenee käyttämään niitä opetussuunnitelman sisältöjen purkamisessa sekä opetustyön yhteydessä.
Sisältö:

 • Elämänkatsomustieto-oppiaineen historia
 • Elämänkatsomustiedon lainsäädännöllinen perusta
 • Opetussuunnitelmasisällöt
 • Oppiaineen peruskäsitteet ja arviointiperusteet
 • Elämänkatsomustieto pedagogisena toimintana

Suoritustavat: Luento ja kirjallisuus
Kirjallisuus: Löytyy Kopasta.


EKTA130 Humanismi (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää, mitä humanismilla tarkoitetaan ja mitä erilaisia humanistisia ajatteluperinteitä on olemassa. Hän tuntee humanismin perusväittämät, tärkeimmät ajattelijat sekä keskeisimmät käsitteet.
Sisältö:

 • Sekulaari humanismi
 • Ihmisluonto
 • Yksilö, yhteisö ja etiikka
 • Traditio ja vapaus

Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu, mahdollinen luento
Kirjallisuus: Luetaan sekä A. että B. (josta valitaan yksi kohta)

 • A. Cooper, D.E.: The Measure of Things
 • B. valitaan yksi kohta:
  • 1. Fromm, E.: Man for Himself (suom. Ihmisen osa)
   TAI
  • 2. Habermas, J.: The Future of Human Nature JA
   Habermas, J. & J. Ratzinger: The Dialectics of Secularization: On Reason and Religion
   TAI
  • 3. Norman: On Humanism JA
   von Wright: Humanismi elämänasenteena

 

EKTA140 Maailman uskonnot (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee maailman uskontoperinteitä, niiden historiaa ja maantieteellistä jakautumista. Hän tuntee Euroopan, Aasian, Lähi-idän, eri kulttuuripiirien alkuperäiskansojen uskontojen keskeiset opit, käytännöt, pyhät kirjoitukset ja käsitteet. Opiskelija myös ymmärtää uskonnon, kulttuurin, yhteiskunnan ja politiikan kytkeytymisen toisiinsa.
Sisältö:

 • Maailmanuskonnon käsite
 • Alkuperäiskansojen uskontoperinteet
 • Hindulaisuus, buddhalaisuus, jainalaisuus, sikhiläisyys
 • Kiinan uskontoperinteet
 • Japanin uskontoperinteet
 • Muinaisen Lähi-idän ja Egyptin sekä antiikin uskonnot
 • Islam, juutalaisuus, kristinusko
 • Mystiikka
 • Yhteiskunta, politiikka ja uskonto
 • Uskonto modernissa maailmassa

Suoritustavat: Luento ja kirjallisuus tai kirjallisuuskuulustelu.
Kirjallisuus:

 • Woodhead, L., H. Kawanami & C. Patridge (eds.): Religions in the Modern World: Traditions and Transformations (luvut 12-21)
 • Hinnells, J.R.: The New Penguin Handbook of Living Religions (luvut 1-16)

 

EKTA150 Sekulaarien maailmankatsomusten filosofiaa (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee filosofisia teorioita maailmaa ja sen rakennetta koskevista katsomuksista. Opiskelija kykenee erittelemään näissä ilmeneviä arvostuksia, jotka koskevat asioiden merkitystä ja arvoa sekä toiminnan ohjenuoria. Opiskelija ymmärtää, että näissä arvostuksissa on myös kysymys kokonaisnäkemyksistä, jotka koskevat maailmaa, tietämisen periaatteita, moraalisesti oikeaa ja väärää, hyvää ja pahaa.
Sisältö:

 • Ateismi
 • agnostismi
 • teismi
 • vapaa-ajattelu
 • moraalinen ja poliittinen sekularismi

Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu, mahdollinen luento
Kirjallisuus:

 • Cliteur, P.: The Secular Outlook: In Defense of Moral and Political Secularism
 • Martin, M.: Ateismi

 

EKTA160 Uskontokritiikin klassikko ja kommentaari (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunteen tärkeimmät uskontokritiikin klassikkoteoksessa esitetyt ajatukset sekä kykenee erittelemään teoksesta ja ajattelijasta esitettyä tieteellistä keskustelua.
Sisältö:

 • Syvällinen tutustuminen klassikkoteksteihin
 • Teosten keskeisten käsitteiden ja argumenttien hahmottaminen
 • Tekstien kontekstin hahmottaminen

Suoritustavat: Lukupiiri, kuulustelu, essee, mahdollinen luento
Kirjallisuus: Yksi seuraavista kohdista:

 • A. Feuerbach: The essence of Cristianity (Das Wesen des Christentums) JA
  Harvey: Feuerbach and the Interpretation of Religion
 • B. Nietzsche: Epäjumalten hämärä (Götzen-Dämmerung oder Wie man mit dem Hammer philosophiert) JA
  Nietzsche: Antikristus (Der Antichrist - Fluch auf das Christentum) JA
  Nehamas: Nietzsche; Life as Literature
 • C. Freud: Toteemi ja Tabu (Totem und Tabu) JA
  Bingaman: Freud and Faith
 • D. Russell: Bertrand Russell on God and Religion (Seckel toim.) JA
  Himanen: Bertrand Russellin haaste
 • E. Hume, D.: The natural History of Religion TAI
  Hume, D.: Dialogues Concerning Natural Religion JA
  Gaskin: Hume's Philosophy of Religion

 

EKTA170 Hyvä elämä ja etiikka (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee erilaisia hyvää elämää sekä etiikkaa koskevia käsityksiä. Hän kykenee myös erittelemään millaisista aineksista yksilölliset ja yhteisölliset käsitykset hyvästä ihmiselämästä ja eettisyydestä koostuvat, sekä millaisia mahdollisuuksia ja vaikeuksia ihmisillä on hyvän elämän tavoittelussa yksilöinä ja yhteisöissä.
Sisältö:

 • Hyvä elämä ja hyvinvointi
 • Arvot ja normatiivisuus
 • Hyvä ja paha
 • Reflektiivinen elämä

Suoritustavat: Luennot ja niihin liittyvä lukemisto tai kirjatentti.
Kirjallisuus:

 • Tiberius, V.: The Reflective Life
 • Gaita, R.: A Common Humanity

 

EKTA180 Yhteiskunta, kulttuuri ja identiteetti (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson jälkeen opiskelija osaa jäsentää yhteiskunnan ja kulttuurin historiallisena prosessina ja sen tuloksena sekä kykenee ymmärtämään aktiiviseen kansalaisuuteen kuuluvan identiteetin kulttuurista rakentumista.
Sisältö:

 • Ympäristö ja kulttuuri
 • Identiteetti ja maailma
 • Identiteetin rakentuminen
 • Monikulttuurisuus
 • Merkityksellisyys ja mielekkyys

Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu, mahdollinen luento
Kirjallisuus:

 • Hall, S.: Identiteetti
 • Lehtonen, M. & O. Löytty: Erilaisuus
 • Guignon, C.: On Being Authentic

 

EKTA190 Opettajaseminaari (10 op)

Osaamistavoitteet: Seminaarin jälkeen opiskelija kykenee muotoilemaan oman opetusfilosofiansa. Hän osaa myös käydä rakentavaa keskustelua opetukseen liittyvistä teoreettisista kysymyksistä sekä suunnitella ryhmässä näiden keskustelujen pohjalta rakentuvan opetuskokeilun.
Sisältö:

 • Opetussuunnitelmat ja opetustyö
 • Opettamisen ja oppimisen näkökulmat
 • Opettajan rooli oppimisen tukemisessa
 • Yhteistoiminnallinen oppiminen
 • Tallettava- ja problematisioiva oppiminen
 • Radikaalioppiminen
 • Tunteet ja opettajantyö

Suoritustavat: Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn, kuulustelu sekä ryhmässä toteutettu opetuskokeilu. Seminaari on pakollinen.
Kirjallisuus: Seminaarissa jaettavan tekstimateriaalin lisäksi:

 • Brookfield, S.: The Skillful Teacher, 2nd Ed.