04.02.2016

Etiikka

Etiikan opintokokonaisuus

Etiikan opintokokonaisuuden tavoite on asiantuntijuus inhimillisessä elämässä ja yhteiskunnan eri alueilla kohdattavien eettisten kysymysten käsittelyssä.  Inhimillisen elämän ja erityisesti ammatillisen toiminnan monimutkaistuessa eettinen näkökulma on yhä useammin keskeisellä sijalla päätöksenteossa. Samalla eettinen arviointi on usein vaikeampaa kuin ennen. Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää eettisesti hyvän elämän luonteen ja kykenee käsittelemään oman ammattialansa eettisiä ongelmia rationaalisella ja eettistä osaamista heijastavalla tavalla. Etiikan opintokokonaisuudessa osaaminen rakentuu sekä yleistä filosofista etiikkaa että erityisten aihealueiden etiikkaa koskevien opintojaksojen kautta.

Etiikan opintokokonaisuuden laajuus on 25-40 op ja se on vapaa sivuaine kaikille Jyväskylän yliopiston opiskelijoille. Opintokokonaisuuteen sisältyviä opintojaksoja voi suorittaa vapaasti eli ilman erillisen opinto-oikeuden hakemista. Myös kaikkia yksittäisiä jaksoja voi suorittaa vapaasti.

 

Etiikan opintokokonaisuus25-40 op
EKTA170 Hyvä elämä ja etiikka * 5 op
FILA410 Sosiaalietiikka 5 op
FILA510 Ethics of Global Responsibility 5 op
FILA406 Ympäristöetiikka 5 op
FILA140 Filosofinen etiikka ** 5 op
FILA407 Metaetiikka, normatiivisuus ja käytännöllinen järki 5 op
FILY025 Johdatus tieteen etiikkaan 5 op
FILY028 Etiikka ja talous 5 op

* Jos suoritat/aiot suorittaa elämänkatsomustiedon opintokokonaisuuden, et voi valita jaksoa EKTA170 etiikan opintokokonaisuuteen.

** Jos suoritat/aiot suorittaa filosofian aineopinnot, et voi valita jaksoa FILA140 etiikan opintokokonaisuuteen.

 

EKTA170 Hyvä elämä ja etiikka (5op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee erilaisia hyvää elämää ja etiikkaa koskevia käsityksiä. Hän kykenee erittelemään, millaisista aineksista yksilölliset ja yhteisölliset käsitykset hyvästä ihmiselämästä ja eettisyydestä koostuvat, sekä millaisia mahdollisuuksia ja vaikeuksia ihmisillä on hyvän elämän tavoittelussa yksilöinä ja yhteisöissä.
Sisältö:

 • Hyvä elämä ja hyvinvointi
 • Arvot ja normatiivisuus
 • Hyvä ja paha
 • Reflektiivinen elämä.

Suoritustavat: Luennot ja niihin liittyvä lukemisto tai kirjatentti.
Kirjallisuus
:

 • Tiberius, V.: The Reflective Life
 • Gaita, R.: A Common Humanity

 

FILA410 Sosiaalietiikka (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee erilaisia sosiaalietiikkaa koskevia käsityksiä ja tuntee sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja yksilön itsemääräämisoikeudesta esitettyjä näkemyksiä. Hän kykenee eritellysti arvioimaan eettisestä näkökulmasta erilaisia yhteiskuntajärjestykseen ja yhteisölliseen elämään liittyviä ratkaisuja sekä hyvän yksilöllisen ja yhteisöllisen elämän toteutumista.
Sisältö:
Yleinen hyvä, oikeudenmukaisuus, mahdollisuuksien tasa-arvo, köyhyys, yksilöoikeudet ja itsemääräminen.
Suoritustavat:
Luennot ja niihin liittyvä lukemisto tai kirjatentti.
Kirjallisuus:

 • Parijs, P. van: Real Freedom for All
 • Barry, B.: Why Social Justice Matters
 • Griffin, J.: Well-Being
 • Margalit, A.: Decent Society
 • Wollf, J. & A. De-Shalit: Disadvantage
 • Pehkonen, A. & M. Väänänen-Fomin (toim.): Sosiaalityön arvot ja etiikka

 

FILA510 Ethics of Global Responsibility (5 op)

Learning outcomes: Students will gain an understanding of the nature of global ethical problems and their special characteristics. Students will become familiar with the basic concepts and arguments used in the philosophical discussions related to these problems.
Content:
The course studies the nature of collective ethical problems, which differ from "paradigmatic" ethical wrongs (such as physical violence) where the violator, the wronged party and the causal relationship between them is easy to establish. The course discusses issues such as climate change, global poverty and inequality, examining the main concepts and arguments relevant in addressing these issues from the applied philosophy viewpoint.
Completion mode:
text seminar, book exam and possible lectures
Literature:

 • Pogge & Moellendorf (eds.) (2008): Global Justice. Seminal essays
 • Pogge & Horton(eds.) (2008): Global Ethics. Seminal essays

 

 

FILA406 Ympäristöetiikka (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ympäristöetiikan keskeisimmät kysymykset sekä niihin liittyvän peruskäsitteistön ja ymmärtää ympäristöetiikan merkityksen suhteessa muuhun ympäristötutkimukseen ja -politiikkaan.
Sisältö:
Ympäristöetiikan lyhyt historia, keskeiset teoreettiset keskustelut (ympäristöarvot, sentrismit, eläinetiikka) ja ympäristöetiikan suhde käytännön ympäristö- ja eläinsuojelukysymyksiin (mm. ilmastonmuutos ja tuotantoeläimet).
Suoritustavat:
Luennot ja niihin liittyvä lukemisto tai kirjatentti.
Kirjallisuus:
Valitaan kaksi teosta oman valinnan mukaan:

 • Belshaw, C.: Environmental Philosophy. Reason, Nature and Human Concern (e-kirjana)
 • Gardiner, S., S. Caney, D. Jamieson & H. Shue: (eds.): Climate Ethics: Essential Readings (e-kirjana)
 • Oksanen, M.: Ympäristöetiikan perusteet
 • Aaltola, E.: Eläinten moraalinen arvo

 

FILA140 Filosofinen etiikka (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää laajemmin normatiivisen etiikan keskeiset kysymykset (kysymykset hyvästä elämästä ja oikeasta toiminnasta) ja tuntee tärkeimmät niihin esitetyt vastaukset. Hän hallitsee metaetiikan ydinkysymyksiä ja tuntee erityisesti relativismia, nihilismiä ja objektivismia koskevaa filosofista keskustelua. Opiskelija osaa suhteuttaa ja soveltaa teoreettista eettistä harkintaa tapausesimerkkiin.
Sisältö:

 • Kysymys hyvästä elämästä: hedonismi, haluntyydytysmalli, objektiiviset hyvyyden kriteerit
 • Kysymys oikeasta toiminnasta: velvollisuusetiikan keskeiset muodot
 • Seurausetiikan keskeiset muodot
 • Hyve-etiikka, moraalisten tuntojen teoria ja välittämisen etiikka
 • Metaeettinen kysymys etiikan objektiivisuudesta: nihilismi, relativismi ja objektivismi
 • Soveltavan etiikan esimerkkikysymys.

Suoritustavat: Luennot ja niihin liittyvä lukemisto tai kirjatentti.
Kirjallisuus:

 • Oksanen, Launis & Sajama (toim.): Etiikan lukemisto
 • Shafer-Landau: The Fundamentals of Ethics

 

FILA407 Metaetiikka, normatiivisuus ja käytännöllinen järki (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää normatiivisuuden ja eettisen arvon perusteista käytyä keskustelua ja tuntee tärkeimmät niihin esitetyt vastaukset. Hän hallitsee metaetiikan ydinkysymyksiä ja tuntee erityisesti relativismia, nihilismiä ja objektivismia koskevaa filosofista keskustelua.
Suoritustavat:
Mahdolliset luennot ja niihin liittyvä lukemisto tai kirjatentti.
Kirjallisuus:
Valitse kaksi seuraavista teoksista:

 • Miller, A.: An Introduction to Contemporary Metaethics
 • Shafer-Landau, R.: Moral Realism
 • Gibbard, A.: Thinking How to Live
 • Dancy, J.: Practical Reality
 • Korsgaard, C.: Sources of Normativity
 • MacIntyre, A.: After Virtue

 

FILY025 Johdatus tieteen etiikkaan (5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija tunnistaa päätöksentekotilanteiden eettisen puolen. Hän osaa käyttää etiikan peruskäsitteitä oman alansa eettisten kysymysten analysoimisessa. Hän on sisäistänyt opiskelua ja tutkimusta koskevat eettiset ja juridiset perusvaatimukset (erityisesti Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeistus). Hän tunnistaa häirinnän ja plagioinnin sekä tietää miten toimia niitä kohdatessaan. Hän tietää tekijänoikeuksiin, keksintöjen patentointiin, tutkimussopimusten tekemiseen ja tutkimustulosten salaamiseen liittyvät perusasiat.
Sisältö:

 • Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet
 • Arvioinnin ja ohjauksen eettiset kysymykset
 • Tieteen ja ei-tieteen rajanvetoon liittyvät eettiset ongelmat
 • Tutkimuksen vapaus ja avoimuus
 • Tieteen ja yhteiskunnan välinen suhde
 • Keskeisimmät ihmistutkimukseen ja eläinkokeisiin liittyvät eettiset periaatteet
 • Häirinnän ja plagioinnin vastustaminen
 • Vertaisarviointi ja tekijänoikeudet
 • Tutkimusetiikan tärkeimmät viralliset instituutiot ja koodit

Suoritustavat: Luento, luentopäiväkirja ja yksi teos TAI teostentti kaksi teosta
Kirjallisuus:

 • Clarkeburn, Henriikka & Arto Mustajoki (2007): Tutkijan arkipäivän etiikka. Tampere: Vastapaino.
 • Resnik, David B. (1998): The Ethics of Science. An Introduction. Lontoo & New York: Routledge.
 • TAI joku muu kurssilla jaettava materiaali

 

 

FILY028 Etiikka ja talous (5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii perustiedot ja -taidot talousteorian ja filosofisen etiikan yhteyksistä.
Suoritustavat:
Kirjatentti tai essee (sovitaan tentaattorin kanssa erikseen)
Kirjallisuus:

 • Dutt, A. & C. Wilber: Economics and Ethics: An Introduction
 • SEKÄ yksi teos seuraavista:
  • Sen: On Ethics and Economics
  • Staveren: The Values of Economics: An Aristotelian Perspective
  • O’Neil: The Market: Ethics, Knowledge, and Politics