04.05.2015

Filosofian ja politiikan teorian klassikot

Filosofian ja politiikan teorian klassikot -opintokokonaisuus

Filosofian ja politiikan teorian klassikot on yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella opiskeltava opintokokonaisuus, jossa opiskelija voi hankkia itselleen laaja-alaisen osaamisen filosofian, politiikan tutkimuksen, yhteiskuntatieteen ja sukupuolen tutkimuksen teoriahistoriasta. Filosofian ja yhteiskuntatieteiden teoriahistorian ymmärtäminen on olennaista alan tutkijoille, mutta klassikko-opinnot toimivat myös yleissivistävänä kurssina eurooppalaisen, aasialaisen ja Lähi-idän ajatteluperinteistä kiinnostuneille opiskelijoille.

Opintokokonaisuuden sisällöt perustuvat viimeaikaisimpaan tutkimukseen sekä yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen osaamisen ydinalueisiin. Erilaisten opiskelumuotojen avulla opiskelija perehtyy antiikin, keski-ajan, varhaismodernin, modernin ja jälkimodernin ajan keskeisiin yhteiskuntateorioihin. Tämän lisäksi opintokokonaisuuden valinnaiset opintojaksot mahdollistavat painottumisen opiskelijaa kiinnostaviin tutkimussuuntiin ja antavat edellytyksiä korkeatasoisen tutkimuksen tekemiseen.

Opintokokonaisuus sopii eri alojen opiskelijoille tai työelämässä jo toimiville henkilöille, jotka haluavat syventää filosofiseen ja poliittiseen ajatteluperinteeseen liittyvää tietämystään. Opinnot sopivat erityisen hyvin yhteiskuntatieteellisen tutkijan uralle aikoville, sekä filosofian, historian, elämänkatsomustiedon ja yhteiskuntaopin opettajille.

Opintokokonaisuuden laajuus on 25–50 op ja siihen sisältyy yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen oppiaineiden tuottamia opintojaksoja. Filosofian ja politiikan teorian klassikot -opintokokonaisuus on vapaa sivuaine kaikille Jyväskylän yliopiston opiskelijoille. Opintokokonaisuuteen sisältyviä yksittäisiä opintojaksoja voi suorittaa vapaasti ilman erillisen opinto-oikeuden hakemista.

 

Filosofian ja politiikan teorian klassikot -opintokokonaisuus25-50 op

Ydinopinnot

 • YFIA301 Klassikot I (5 op) *
 • YFIA302 Klassikot II (5 op) *
 • YFIA300 Poliittinen filosofia (5 op)
15 op

Valinnaiset opinnot

 • YFIA303 Intellektuaalisen historian metodologia (5 op)
 • SPTA317 Filosofianhistorian feministiset tulkinnat ja kritiikit (5 op)
 • VALA125 Poliittisten käsitteiden tutkimus (5 op)
 • YFIA304 Tietoteorian historia (5 op)
 • SPTA318 Naisfilosofien historia (5 op)
 • VALA135 Poliittinen ajattelu (5 op)
 • FILA403 Klassinen teos ja kommentaari (5 op)
 • SPTP102 Feministisen ajattelun historia ja klassikot (5 op)
 • tai muut soveltuvat opintojaksot lukuvuosittaisesta opetusohjelmasta
10-35 op

* Jos perusopintojaksot YFIP320 Klassikot I ja YFIP330 Klassikot II on tehty Filosofian ja politiikan tutkimuksen perusopintoihin, jätetään vastaavat opintojaksot YFIA301 Klassikot I ja YFIA302 Klassikot II tekemättä. Jaksojen YFIA301 ja YFIA302 tilalle tehdään kaksi valinnaista opintojaksoa yht. 10 op.


YDINOPINNOT 15 op

YFIA301 Klassikot I (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tulkita ja jäsentää filosofian, poliittisen teorian ja sukupuolentutkimuksen klassikoiden tekstiä, arvioida erilaisten käsitteiden ja argumenttien aikakausisidonnaisuutta ja yleisempää mieltä sekä ymmärtää niiden relevanssia nykymaailmassa.
Sisältö
: Syvällinen perehtyminen antiikin ja keski-ajan klassikkoteksteihin. Teosten keskeisten käsitteiden ja argumenttien hahmottaminen. Tekstien filosofisten kontekstien hahmottaminen.
Suoritustavat
: Suoritus koostuu luennosta ja tenttimällä suoritetusta kahdesta kirjasta, jotka valitaan kirjallisuusluettelosta.
Kirjallisuus
: Suoritetaan kaksi seuraavista:

 • Aristoteles: Nikomakhoksen etiikka
 • Platon: Gorgias. Teoksessa Platon: Teokset II.
 • Ksenofon: Talouden taito
 • Cicero: Puhujasta
 • Sunzi: Sodankäynnin taito (孫子兵法) (vain vuoden 2005 suomennos käy)
 • Epiktetos: Käsikirja. Teoksessa Kaarakainen, T. & Jari Kaukua (toim.): Stoalaisuus JA
  Aurelius, Marcus: Itselleni
 • Augustinus: Jumalan valtio (osin)
 • Marsilius Padovalainen: Defender of the Peace (Defensor Pacis)
 • Pizan, Christine, de: The Book of the City of Ladies (Le Livre de la Cité des Dames)
 • Nasr al-Farabi, Abu: On the Perfect State (Mabadi’ ara’ ahl al-madinat al-fadilah)

 

YFIA302 Klassikot II (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tulkita ja jäsentää filosofian, poliittisen teorian ja sukupuolentutkimuksen klassikoiden tekstiä, arvioida erilaisten käsitteiden ja argumenttien aikakausisidonnaisuutta ja yleisempää mieltä sekä ymmärtää niiden relevanssia nykymaailmassa.
Sisältö
: Syvällinen perehtyminen varhaismoderneihin ja moderneihin klassikkoteksteihin. Teosten keskeisten käsitteiden ja argumenttien jäsentäminen. Tekstien kontekstin hahmottaminen.
Suoritustavat
: Suoritus koostuu luennosta ja tenttimällä suoritetusta kahdesta kirjasta, jotka valitaan kirjallisuusluettelosta.
Kirjallisuus
: Suoritetaan kaksi seuraavista:

 • Machiavelli, N.: Ruhtinas (Il Principe)
 • Descartes, R.: Metodin esitys (Teokset 1)
 • Rousseau, J.-J.: Tutkielma ihmisten välisen eriarvoisuuden alkuperästä ja perusteista
 • Hobbes, T.: The Elements of Law
 • Locke, J: Tutkielma hallitusvallasta (Second Treatise on Civil Government)
 • Mill, J.S.: Utilitarismi JA
  Mill, J.S.: Naisen asema
 • Wollstonecraft, M.: Naisten aseman puolustus (A Vindication of the Rights of Woman)
 • Kant, I.: Ikuiseen rauhaan (Zum ewigen Frieden)
 • Nietzsche, F.: Moraalin alkuperästä: Pamfletti (Zur Genealogie der Moral)
 • Marx, K. & F. Engels: Kommunistinen manifesti (Manifest der kommunistischen Partei) (vuoden 1998 suomennos)
 • Harrington, J.: 'The Commonwealth of Oceana' and 'A System of Politics'
 • Bentham, J.: An Essay on Political Tactics

 

YFIA300 Poliittinen filosofia (5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee modernin poliittisen filosofian ja politiikan teorian keskeiset metodiset lähestymistavat ja käsitteet.
Sisältö:
Perehtyminen moderniin poliittiseen filosofiaan ja politiikan teoriaan.
Suoritustavat:
Luento sekä kirjatentti tai essee.

 • Luento on pakollinen filosofian ja valtio-opin pääaineopiskelijoille.
 • Luento on vapaaehtoinen sivuaineopiskelijoille, tilalla voi tenttiä luennon korvaavan teoksen.

Kirjallisuus: Valitaan yksi seuraavista:

 • Adorno, T. & M. Horkheimer: Valistuksen dialektiikka (Dialektik der Aufklärung)
 • Arendt, H.: Vita Activa (The Human Condition)
 • Rawls, J.: Oikeudenmukaisuusteoria (A Theory of Justice)

Sivuaineopiskelijoille luennon korvaava teos:

 • Christman, John: Social and political philosophy: A contemporary introduction

 

VALINNAISET OPINNOT, VÄHINTÄÄN 10 op

YFIA303 Intellektuaalisen historian metodologia (5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelijalla on valmiudet ymmärtää filosofian ja yhteiskuntatieteiden ajatteluperinteen ja teoriahistorian tutkimukseen liittyviä tutkimusorientaatioita ja -suuntauksia.
Sisältö:
Opiskelija tutustuu erilaisiin intellektuaalisen historian tutkimuksen menetelmiin ja tutkimuksiin.
Suoritustavat:
Tentti, essee, lukupiiri tai seminaari
Kirjallisuus:
Suoritetaan kaksi seuraavista teoksista:

 • Foucault, Michel: Tiedon arkeologia
 • Jay, M.: Fin de Siècle Socialism and Other Essays
 • Koselleck, Reinhart: Futures Past
 • The Journal of Theory & Practice: Rethinking History special number (Volume 8, Issue 4, 2004): http://www.tandfonline.com/toc/rrhi20/8/4
 • Zarka, Charles Yves (toim.): Comment écrire l'histoire de la philosophie?

 

SPTA317 Filosofianhistorian feministiset tulkinnat ja kritiikit (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Ymmärtää mistä eri näkökulmista käsin feministifilosofi voi lähestyä filosofianhistoriaa
 • On tutustunut väitteisiin filosofianhistorian ”miehisyydestä” ja osaa arvioida tällaisten väitteiden pätevyyttä
 • Kykenee hyödyntämään feministisen tulkinnan ja kritiikin metodeita tutkiessaan filosofian klassikoita

Sisältö: Perehdytään feministiseen keskusteluun filosofianhistorian sukupuolittuneisuudesta.
Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu, essee ja/tai korvaava luentosarja.
Kirjallisuus: Suoritetaan seuraavat teokset ja artikkelit:

 • Lloyd, Genevieve: Miehinen järki – ”mies” ja ”nainen” länsimaisessa filosofiassa
 • Alanen, Lilli & Charlotte Witt (toim.) (2004): Feminist Reflections on the History of Philosophy
 • Reuter, Martina (2006): The Significance of Gendered Metaphors. Nora: Nordic Journal of Women’s Studies 14: 3, 151-169.
 • Werner, Laura (2003): Keskustelu filosofian historian kanssa. Teoksessa Heinämaa, S., M. Reuter ja M. Yrjönsuuri (toim.): Spiritus Animalis. Kirjoituksia filosofian historiasta.

 

VALA125 Poliittisten käsitteiden tutkimus (5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa arvioida käsitteitä historiallisina konstruktioina sekä tunnistaa käsitteiden merkitysmuutoksia.
Sisältö:
Perehtyminen poliittisten käsitteiden historiaan ja erilaisiin käyttöyhteyksiin.
Suoritustavat:
Essee.
Kirjallisuus:
Suoritetaan seuraavat teokset ja artikkelit:

 • Hyvärinen, M. ym. (toim.): Käsitteet liikkeessä
 • Fernández Sebastián, J. (toim.): New Approaches to Conceptual History. Political Concepts and Time
 • Skinner, Q.: Kolmas vapauden käsite (Third Concept of Liberty)

 

YFIA304 Tietoteorian historia (5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee tietoteorian historian päälinjat sekä keskeiset kysymykset
Sisältö:
Opiskelija tutustuu erilaisiin tietoteorian perinteisiin ja klassisiin ongelmiin
Suoritustavat:
Tentti, mahdollinen luento/seminaari
Kirjallisuus:

 • Juti, R.: Tiedon filosofia antiikista nykyaikaan

JA yksi seuraavista:

 • Platon: Theaitetos
 • Descartes: Metodin esitys
 • Hume: Tutkimus inhimillisestä ymmärryksestä

 

SPTA318 Naisfilosofien historia (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
Tuntee tärkeimpien 1600 ja 1700-lukujen naisfilosofien ajattelua ja ymmärtää heidän työnsä filosofianhistoriallista merkitystä
Ymmärtää millä tavoin naisajattelijat ovat toimineet kriittisessä vuorovaikutuksessa filosofian tradition kanssa
Sisältö: Perehdytään naisfilosofien ajatteluun ja siihen miten se suhteutuu filosofianhistorian valtavirtaan
Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu, essee ja/tai korvaava luentosarja.
Kirjallisuus: Suoritetaan seuraavat teokset ja artikkelit:

 • Broad, Jacqueline & Karen Green (2009): A History of Women’s Political Thought in Europe, 1400-1700
 • Heinämaa, Sara: Naisia filosofiassa!. Lilli Alanen: Descartes ja Elisabeth – filosofinen dialogi?. Martina Reuter: Eräs filosofinen elämä. Teoksessa (2003) S. Heinämaa, S., M. Reuter ja M. Yrjönsuuri (toim.): Spiritus Animalis. Kirjoituksia filosofian historiasta. 2013.
 • Reuter, Martina (2014): ‘Like a Fanciful Kind of Half Being’ Mary Wollstonecraft’s Criticism of Jean-Jacques Rousseau. Hypatia: Journal of Feminist Philosophy.

Sekä yksi seuraavista:

 • Wollstonecraft, Mary: Naisten aseman puolustus (A Vindication of the Rights of Women)
 • Prinsessa Elisabeth & René Descartes : Kirjeenvaihto Prinsessa Elisabethin kanssa. Teoksessa René Descartes: Teokset IV, 145–278. SEKÄ tämän teoksen Johdanto, 7-22 (jos ei aiemmin suoritettu)
 • De Gournay, Marie le Jars (2002): Apology for the Woman Writing, and Other Works
 • Marinella, Lucrezia (1999): The Nobility and Excellence of Women, and the Defects and Vices of Men
 • Van Schurman, Anna Maria (1998): Whether a Christian Woman Should be Educated, and Other Writings from her Intellectual Circle

 

VALA135 Poliittinen ajattelu (5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelijalla on valmiudet syventyä modernin poliittisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin ja problematiikkaan.
Sisältö:
Tutustuminen 1900-luvun poliittisen ajattelun keskeisiin klassisiin teksteihin.
Suoritustavat:
Tentti, essee, lukupiiri tai seminaari
Kirjallisuus:
Suoritetaan seuraavat teokset:

 • Schmitt, C.: The Concept of the Political (Der Begriff des Politischen)
 • Weber, M.: Politiikka kutsumuksena ja ammattina. Teoksessa Weber, M.: Tiede ja politiikka - kutsumus ja ammatti (Politik als Beruf)
 • Lindroos, K. & S. Soininen (toim.): Politiikan nykyteoreetikkoja

 

FILA403 Klassinen teos ja kommentaari (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee valitsemansa filosofisen klassikkoteoksen keskeiset ongelmat, käsitteet ja lähestymistavat sekä siitä esitettyjä tulkintoja. Opiskelija harjaantuu klassikkoteosten lukemisessa ja niiden tulkitsemisessa.
Suoritustapa:
mahdollinen luento, seminaari, lukupiiri, essee tai tentti.
Kirjallisuus:
Kirjallisuuden suoritustavasta sovittava tentaattorin kanssa.

 • 1. Platon: Theaitetos (Qea˙ithtoV) JA
  Burneyat, M.: The Theaetetus of Plato SEKÄ
  Sedley, D.: The Midwife of Platonism: Text and Subtext in Plato’s Theaetetus
 • 2. Aristoteles: Metafysiikka (t `a μet `a t `a fusik ˙a) JA
  Politis, V.: Routledge Philosophy Guidebook to Aristotle and the Metaphysics
 • 3. Johannes Salisburylainen: Policraticus JA
  Canning, J. (ed.): A History of Medieval Political Thought
 • 4. Descartes, R: Mietiskelyjä ensimmäisestä filosofiasta vastaväitteineen ja vastauksineen. Teoksessa Descartes, R. Teokset II Meditationes de prima philosophia JA
  Alanen, L.: Descartes’ Concept of Mind
 • 5. Kant, I: Puhtaan järjen kritiikki (Kritik der Reinen Vernunft) JA
  Gardner, S.: Routledge Philosophy Guidebook to Kant and the Critique of Pure Reason
 • 6. Hegel, G.W.F.: Hengen fenomenologia (Phänomenologie des Geistes (myös englanniksi) JA Stern, R.: Routledge Philosophy Guidebook to Hegel and the Phenomenology of the Spirit
 • 7. Marx, K.: Vuosien 1857-1858  taloudelliset käsikirjoitukset (”Grundrisse”), osat I ja II (suom. 1986) (Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie) JA
  Musto, M. (ed.): Karl Marx’s Grundrisse

 

SPTP102 Feministisen ajattelun historia ja klassikot (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
Hahmottaa feministisen ajattelun historialliset lähtökohdat ja tavoitteet
Tuntee feministisen ajattelun tärkeimmät klassikot
Osaa arvioida käsitteiden ja argumenttien aikakausisidonnaisuutta, mutta
ymmärtää myös niiden relevanssin nykyajassa
Sisältö: Tutustutaan feministisen ajattelun historiaan, hahmotetaan tekstien kontekstisidonnaisuus ja etsitään niiden keskeiset käsitteet ja argumentit.
Suoritustavat: Luentosarja, kirjallisuuskuulustelu tai esseet
Kirjallisuus: Suoritetaan

SEKÄ kaksi teosta seuraavista:

 • Wollstonecraft, Mary (1792): A Vindication of the Rights of Woman (Naisten oikeuksien puolustus)
 • Mill, John Stuart (1851): Naisen asema
 • Engels, Friedrich (1884): Perheen, yksityisomaisuuden ja valtion alkuperä
 • de Beauvoir, Simone (1949) (2009): Toinen sukupuoli, osa I
 • Firestone, Shulamith (1970): The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution
 • Rich, Adrianne (1976): Of Woman Born: Motherhood as Experience and Institution
 • Millet, Kate (1970): Sexual Politics