04.05.2015

Ikäkausien ja elämänkulun tutkimus

Ikäkausien ja elämänkulun tutkimuksen opintokokonaisuus

Ikä ja elämänvaiheet ovat keskeinen kohde sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa. Ikä on olennainen muuttuja kategorisoitaessa ihmisiä esimerkiksi suhteessa yhteiskunnallisiin kehityskulkuihin. Eri ikävaiheilla on toisistaan poikkeavia merkityksiä; ei ole sama asia olla lapsi tai vanhus. Entä mitä tarkoitetaan nuoruudella? Mitä eri ikävaiheet tai elämänkulun asemat tarkoittavat yksilön elämän tasolla? Miten ikä vaiheistaa ja rytmittää elämänkulkua ja miten toisaalta ikä merkityksellistyy ja elämänkulku rytmittyy nyky-yhteiskunnassa? Millaisia kulttuurisia maailmoja ikävaiheiden ympärille kytkeytyy?

Ikääntyminen, eri-ikäisten asema ja merkitys yhteiskunnassa ovat ajankohtaisia sosiaalisia ja poliittisia kysymyksiä. Näihin teemoihin perehdytetään ikäkausien ja elämänkulun tutkimuksen opintokokonaisuudessa. Opintokokonaisuus koostuu sosiologian ja psykologian sisällöistä ja ne muodostavat yhdessä perustiedot iän ja elämänkulun problematiikasta. Opintokokonaisuus syventää opiskelijan valmiuksia niin teoreettisen kuin käytännöllisenkin tiedon soveltamiseen tutkimuksessa ja työelämän eri aloilla.

Ikäkausien ja elämänkulun tutkimuksen opintokokonaisuuden laajuus on 25-30 op.
Opiskelija suorittaa pakollisena opintojakson SOSA406 (5 op). Muut opintojaksot voi valita, mutta opintokokonaisuuden vähimmäispistemäärän tulee täyttyä, jotta opintokokonaisuudesta saa merkinnän. Opintokokonaisuus on vapaa sivuaine kaikille Jyväskylän yliopiston opiskelijoille ja siihen sisältyviä opintojaksoja voi suorittaa vapaasti eli ilman erillisen opinto-oikeuden hakemista. Myös kaikkia yksittäisiä jaksoja voi suorittaa vapaasti.

 

Ikäkausien ja elämänkulun tutkimuksen opintokokonaisuus 25-30 op

Pakollinen opintojakso

 • SOSA406 Ikäkausien ja elämänkulun sosiologia I * (5 op)
5 op

Valinnaiset opintojaksot

 • IKAP101 Vanhenemisen ja vanhuuden psykologinen tutkimus (5 op)
 • IKAP102 Suomalaista ikäkausitutkimusta (5 op)
 • IKAP103 Ikääntyvä yhteiskunta (5 op)
 • IKAP104 Nuoruus, perhe ja sukupolvet (5 op)
 • IKAP105 Lapsuus tutkimuskohteena (5 op)
20-25 op

* Jos pakollinen jakso SOSA406 on suoritettu sosiologian aineopintoihin, tehdään tilalla valinnainen jakso.


SOSA406 Ikäkausien ja elämänkulun sosiologia I (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Osaa hahmottaa sosiologisen ikätutkimuksen peruskäsitteitä.
 • Tunnistaa ikätutkimuksen peruslähtökohdat ja menetelmälliset erityiskysymykset.
 • Osaa eritellä elämänkulkututkimuksen keskeisiä periaatteita.

Sisältö: Opintojakso sisältää perusjohdatuksen sosiologiseen mutta myös yleisempään ikä-, ikävaihe- ja elämänkulkututkimukseen, niiden peruskäsitteistöön, historiaan, käytettyihin menetelmiin sekä tutkimusalueen yhteiskuntatieteellisiin perusteorioihin.
Suoritustavat: Luennot ja kirjallisuuskuulustelu
Kirjallisuus: Suoritetaan kaksi kohtaa seuraavista:

 • Hunt, S. (2005): The Life Course. A Sociological Introduction. Palgrave.
 • Misztal, B. (2003): Theories of Social Remembering. Open University Press.
 • Bytheway, B. (2011): Unmasking Age. The Significance of Age for Social Research. Policy Press.
 • Artikkelikokoelma luennoitsijan ohjeiden mukaan

 

IKAP101 Vanhenemisen ja vanhuuden psykologinen tutkimus (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Tuntee alan tutkimustoimintaa, peruskäsitteet ja keskeiset psyykkistä vanhenemista kuvaavat teoriat.
 • Tietää tiedonkäsittelytoiminnoissa iän myötä tapahtuvat muutokset ja ymmärtää psyykkisen joustavuuden ja persoonallisuuden merkityksen vanhenemiseen ja vanhuuteen sopeutumisen kannalta.
 • Tuntee tärkeimmät ikääntyvien ja iäkkäiden ihmisten mielenterveyttä edistävät ja haittaavat tekijät ja ymmärtää niiden merkityksen psyykkisen hyvinvoinnin kannalta.

Sisältö:

 • Vanhenemisen psykologian tutkimukset, peruskäsitteet ja keskeiset teoriat
 • Tiedonkäsittelytoiminnoissa tapahtuvat muutokset
 • Persoonallisuus ja sopeutuminen
 • Mielenterveyden haasteet ja voimavarat
 • Psyykkinen hyvinvointi, kokemuksellinen vanheneminen, elämänaikainen kehitys.

Suoritustavat: Luento ja/tai kirjallisuuskuulustelu.
Kirjallisuus:
Suoritetaan seuraavat teokset:

 • Dunderfelt, T. (2011): Elämänkaaripsykologia (14. tai uudempi painos). WSOY.
 • Heikkinen, E., J. Jyrkämä & T. Rantanen (2013): Gerontologia, 3. uudistettu painos. Duodecim. Sivut 168–255, 351–390, 509–533.

Jos luentoa ei järjestetä, edellisten lisäksi:

 • Hayslip Jr., B. & Patrick J. Hicks & P.E. Panek (2011): Adult development and aging, 5th edition. Krieger.

 

IKAP102 Suomalaista ikäkausitutkimusta (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Tuntee suomalaista ikäkausiin kohdistuvaa tutkimusta.
 • On perehtynyt niihin liittyviin erityiskysymyksiin.
 • Ymmärtää iän merkitystä arkielämän näkökulmasta.

Sisältö: Opintojakson sisällön muodostavat suomalaiset tutkimukset, joissa eri ikäkausia on tarkasteltu erilaisista lähtökohdista ja näkökulmista. Tutkimukset antavat myös kuvan tutkimusmenetelmistä ja niiden soveltamisesta ikätutkimuksen alueella.
Suoritustavat:
Kirjallisuuskuulustelu
Kirjallisuus:
Suoritetaan kolme kohtaa seuraavista:

 • Ruckenstein, M. (2013): Lapsuus ja talous. Gaudeamus.
 • Hoikkala, T. & P. Paju (2013): Apina pulpetissa. Ysiluokan yhteisöllisyys. Gaudeamus.
 • Pulkkinen, L. & K. Kokko (2010): Keski-ikä elämänvaiheena. Jyväskylän yliopisto.
 • Haarni, I. (2010): Kolmas elämä. Aktiiviset eläkeläiset kaupungissa. Gaudeamus.

 

IKAP103 Ikääntyvä yhteiskunta (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Ymmärtää ikääntymistä yhteiskunnallisena ja globaalina ilmiönä.
 • Tunnistaa ikääntyvän yhteiskunnan erityispiirteet.
 • Osaa arvioida ikääntyvästä yhteiskunnasta käytävää yhteiskunnallista keskustelua.

Sisältö: Opintojakso antaa kuvan ikääntymisestä, sen nykytilanteesta ja ajankohtaisista kehitystrendeistä yhteiskuntatasoisena ja globaalina ilmiökokonaisuutena. Jakso perehdyttää erityisesti ikääntymistä koskeviin yhteiskuntatason erityiskysymyksiin.
Suoritustavat:
Kirjallisuuskuulustelu tai lukupiiri. Tiedot mahdollisesta lukupiiristä Korpissa.
Kirjallisuus:
Suoritetaan kaksi kohtaa seuraavista:

 • Powell, J. & J.M. Chamberlain (2012): Social Welfare, Aging, and Social Theory. Lexington Books.
 • Albert, I. & D. Ferring (2013): Intergenerational Relations. European Perspectives in Family and Society. Policy Press.
 • Baars, J., J. Dohmen, A. Grenier & C. Phillipson (2013): Ageing, Meaning and Social Structure. Connecting Critical and Humanistic Gerontology. Policy Press.
 • Harper, S. (2006): Ageing Societies - Myths, Challenges and Opportunities. Hodder Arnold.

 

IKAP104 Nuoruus, perhe ja sukupolvet (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Ymmärtää nuoruutta yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä.
 • Tunnistaa nuoret ja elämänvaiheen osana perhe- ja sukupolvikeskustelua.
 • Osaa arvioida elämänvaiheen erityispiirteitä osana elämänkulkua.

Sisältö: Opintojakso antaa kuvan nuorista ja nuoruudesta suhteessa sukupolvia ja perhettä koskevaan keskusteluun sekä yleisempään sukupolvitutkimukseen.
Suoritustavat:
Tentti, essee tai oppimistehtävä (suorittamisohjeet jakson tentaattorilta).
YUNET-opiskelijat suorittavat jakson esseellä.
Kirjallisuus: Suoritetaan kolme kohtaa seuraavista:

 • Burnett, J. (2010): Generations. The Time Machine in Theory and Practice. Ashgate.
 • Häkkinen, A., P. Puuronen, M. Salasuo & A. Ojajärvi (2013): Sosiaalinen albumi. Elämäntavat sukupolvien murroksissa. Nuorisotutkimusseura.
 • Leccardi, C. & E. Ruspini (2006): A New Youth: Young People, Generations and Family Life. Ashgate.
 • Vehkalahti, K. & L. Suurpää (toim.) (2014): Nuoruuden sukupolvet. Monitieteisiä näkökulmia nuoruuteen eilen ja tänään. Nuoristutkimusseura.

 

IKAP105 Lapsuus tutkimuskohteena (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Ymmärtää lapsuutta yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä.
 • Tunnistaa elämänvaiheen erityispiirteitä osana elämänkulkua.
 • Osaa arvioida lasten erityisyyttä tutkimuksessa.

Sisältö: Opintojakso antaa kuvan lapsuudesta ja lapsuuden tutkimuksesta. Opintojakso johdattaa elämänvaiheen ja sen tutkimuksellisten erityskysymysten hahmottamiseen.
Suoritustavat:
Tentti, essee tai oppimistehtävä (suorittamisohjeet jakson tentaattorilta).
YUNET -opiskelijat suorittavat jakson esseellä.
Kirjallisuus:
Suoritetaan kaksi kohtaa seuraavista:

 • Alanen, L. & K. Karila (toim.) (2009): Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta. Vastapaino.
 • Kehily, M.J. (2013): Understanding Childhood. A Cross Disciplinary Approach. Policy Press.
 • Uusiauttila, S. & K. Määttä (2013): How to Study Children? Methodological Solutions of Childhood Research. Lapin yliopistokustannus.