04.05.2015

Sukupuolentutkimus

Sukupuolentutkimuksen opintokokonaisuus


Sukupuolentutkimuksen opintokokonaisuus tutustuttaa laaja-alaisesti sukupuolen merkityksiin ihmistieteissä. Opintokokonaisuus koostuu ydinopinnoista ja vapaavalintaisista opinnoista, joista opiskelija voi koota joko lyhyen (25 op) tai pitkän (60 op, sisältäen ydinopinnot 25 op) sivuaineen. Opiskelija voi suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja. Kokonaisuus on avoin kaikkien tiedekuntien opiskelijoille.

Yhteiskuntatieteen ja filosofian laitoksen opiskelijat voivat suorittaa sukupuolentutkimuksen opintojaksoja laitoksen yhteisinä erikoistumisopintoina ja omaa pro gradu -tutkielmaa tukevina syventävinä opintoina.

Sukupuolentutkimuksen ydinopinnot perehdyttävät sukupuolentutkimuksen keskeisiin käsitteisiin, feministisen ajattelun historiaan ja nykysuuntauksiin sekä sukupuolentutkimuksen esiin nostamiin metodologisiin ja tieteenfilosofisiin kysymyksenasetteluihin. Vapaavalintaisten opintojen avulla opiskelija voi syventyä sukupuolentutkimuksen eri osa-alueisiin.

Sukupuolentutkimuksen opintoja suoritettuaan opiskelija osaa kuvata sukupuolentutkimuksen ajatteluperinteitä ja merkitystä eri tieteenaloilla. Opiskelija kykenee arvioimaan eri perinteiden ja suuntausten välisiä yhtäläisyyksiä ja eroja. Opiskelija hallitsee sukupuolentutkimuksen keskeiset käsitteet ja niiden historian sekä osaa soveltaa niitä omalle tieteenalalleen mielekkäällä tavalla.

 

Sukupuolentutkimuksen opintokokonaisuus, 25-60 op

Ydinopinnot 25 op
 • SPTP101 Sukupuolentutkimuksen johdanto (5 op)
 • SPTP102 Feministisen ajattelun historia ja klassikot (5 op)
 • SPTP103 Feministisen teorian nykysuuntauksia (5 op)
 • SPTP104 Sukupuolentutkimuksen tieteenfilosofia ja metodologia (5 op)
 • SPTP105 Sukupuolentutkimuksen tutkimuskysymyksiä (5 op)
Vapaavalintaiset opinnot 5-35 op
 • SPTA301 Feministinen poliittinen ajattelu (5 op)
 • SPTA302 Hyvinvointi ja sosiaalinen reproduktio (5 op)
 • SPTA303 Sukupuoli, yhteiskunta ja luokka (5 op)
 • SPTA304 Työelämän sukupuoli (5 op)
 • SPTA305 Politiikan feministinen kritiikki (5 op)

 • SPTA306 Sukupuolittunut muokattava ruumis (5 op)
 • SPTA307 Sukupuolitetun ruumiin filosofia (5 op)
 • SPTA308 Sukupuoli mediassa (5 op)
 • SPTA309 Sukupuolitettu ja sukupuolittava kulttuuri (5 op)
 • SPTA310 Sukupuoli ja väkivalta (5 op)

 • SPTA311 Intersektionaaliset valtasuhteet (5 op)
 • SPTA312 Postkoloniaali sukupuolentutkimus (5 op)
 • SPTA313 Queer-tutkimus (5 op)
 • SPTA314 Kriittinen miestutkimus (5 op)

 • SPTA315 Sukupuolitettu historia (5 op)
 • SPTA316 Sukupuolen käsitehistoria (5 op)
 • SPTA317 Filosofianhistorian feministiset tulkinnat ja kritiikit (5 op)
 • SPTA318 Naisfilosofien historia (5 op)
 • SPTA319 Teemaryhmä sukupuolesta (5 op)
  (pakollinen 60 op sivuaineen suorittajille)
 • SPTA501 Women's Finland? (5 op)
 • SPTA320 Ylimääräiset sukupuolentutkimuksen opinnot (5-10 op)
 • Vapaa-valintaisiksi opinnoiksi käyvät myös muut soveltuvat opintojaksot
  sukupuolentutkimuksen lukuvuosittaisesta opetusohjelmasta.

 

YDINOPINNOT 25 op

SPTP101 Sukupuolentutkimuksen johdanto (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Tunnistaa pääpiirteissään sukupuolentutkimuksen historiallisen kehityksen.
 • Osaa kuvata sukupuolentutkimuksen keskeisiä teorioita, käsitteitä, ja menetelmiä sekä tutkimuskohteita.
 • Osaa hahmottaa sukupuolentutkimuksen suhteen muihin tieteenaloihin.

Sisältö: Opintojakso tarjoaa johdatuksen sukupuolentutkimuksen historialliseen kehitykseen sekä ajankohtaisiin keskusteluihin ja tutkimuskohteisiin. Opintojaksossa rakennetaan kuvaa myös sukupuolentutkimuksen keskeisistä teoriaperinteistä, nykysuuntauksista ja tutkimusmenetelmistä sekä tarkastellaan sukupuolentutkimuksen kytkeytyviä tärkeimpiä haasteita.
Suoritustavat: Luentosarja ja kirjallisuuskuulustelu
Kirjallisuus:

 • Saresma, Tuija, Leena-Maija Rossi & Tuula Juvonen (toim.) (2010): Käsikirja sukupuoleen

 

SPTP102 Feministisen ajattelun historia ja klassikot (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Hahmottaa feministisen ajattelun historialliset lähtökohdat ja tavoitteet.
 • Tuntee feministisen ajattelun tärkeimmät klassikot.
 • Osaa arvioida käsitteiden ja argumenttien aikakausisidonnaisuutta, mutta ymmärtää myös niiden relevanssin nykyajassa.

Sisältö: Tutustutaan feministisen ajattelun historiaan, hahmotetaan tekstien kontekstisidonnaisuus ja etsitään niiden keskeiset käsitteet ja argumentit.
Suoritustavat: Luentosarja, kirjallisuuskuulustelu tai esseet
Kirjallisuus: Suoritetaan:

SEKÄ kaksi teosta seuraavista:

 • Wollstonecraft, Mary (1792): A Vindication of the Rights of Woman (Naisten oikeuksien puolustus)
 • Mill, John Stuart (1851): Naisen asema
 • Engels, Friedrich (1884): Perheen, yksityisomaisuuden ja valtion alkuperä
 • de Beauvoir, Simone: Toinen sukupuoli, osa I (1949, 2009), tai jos tämä aiemmin suoritettu, osa II (1949, 2011)
 • Firestone, Shulamith (1970): The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution
 • Rich, Adrianne (1976): Of Woman Born: Motherhood as Experience and Institution
 • Millet, Kate (1970): Sexual Politics

 

SPTP103 Feministisen teorian nykysuuntauksia (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Tuntee feministisen teorian nykyklassikot ja uusimmat virtaukset.
 • Saa käsityksen feministisen ajattelun käsitteellisestä perustasta ja teoreettisesta merkityksestä tieteellisessä ja yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Sisältö: Perehdytään feministisen teorian keskeisiin kysymyksiin nykyklassikoiden avulla ja tutustutaan sukupuolentutkimuksen ajankohtaisiin teoreettisiin keskusteluihin.
Suoritustavat: Luentosarja, kirjallisuuskuulustelu tai esseet
Kirjallisuus: Suoritetaan seuraavat teokset:

 • Butler, Judith (2006): Hankala sukupuoli

SEKÄ vaihtuvasisältöinen artikkelipaketti:

 • Collins, Patricia Hill (1991): Black Feminist Thought. Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment. Luettava: Part 1 “The Social Construction of Black Feminist Thought”
 • Connell, R.W. & James Messerschmidt (2005): Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept. Gender & Society, 19 (6), 829-859.
 • Haraway, Donna: Kyborgimanifesti. Teoksessa Haila Y. ja V. Lähde (toim.): Luonnon politiikka. 2003.
 • Hartley, Cecilia: Letting Ourselves Go: making room for the Fat Body in Feminist Scholarship. Teoksessa Braziel, Jana Evans & Kathleen Lebesco (toim.): Bodies out of Bounds. 2011, 60-73.
 • Ilmonen, Kaisa (2011): Intersektionaalisen queer-tutkimuksen kytkentöjä: Pohdintoja postkoloniaalisen ja intersektionaalisen seksuaalisuudentutkimuksen lähtökohdista ja keskeisistä kysymyksistä. SQS, 2. http://www.helsinki.fi/jarj/sqs/sqs2_11/sqs22011ilmonen.pdf
 • Mohanty, Chandra Tapalde: Lännen silmien alla. Feministinen tutkimus ja kolonialistiset diskurssit. Teoksessa Airaksinen, J. ja T. Ripatti (toim.): Rotunaisia ja feminismejä. Nais- ja kehitysmaatutkimuksen risteyskohtia. 1999, 229-273.
 • Reuter, Martina: Anorektisen ruumiin fenomenologia. Teoksessa Heinämaa, S., K. Saarikangas ja M. Reuter (toim.): Ruumiin kuvia. 1997, 136-167.
 • Rossi, Leena-Maija (2006): Heteronormatiivisuus: käsitteen elämää ja kummastelua. Kulttuurintutkimus. 23: 3, 19–28. Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:ELE-1360919
 • Young, Iris Marion (1990): Throwing Like a Girl and Other Essays in Feminist Philosophy and Social Theory (Indiana University Press). Luettava: essee Throwing Like a Girl.

 

SPTP104 Sukupuolentutkimuksen tieteenfilosofia ja metodologia (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Tuntee pääpiirteissään feministisestä tieteenkritiikistä, tieto-opista ja metodologiasta käydyt keskustelut.
 • Tunnistaa tiedon oikeuttamiseen liittyvät kysymyksenasettelut sekä osaa erottaa tiedon käsitteelliset ja empiiriset edellytykset.

Sisältö: Feministisen tieteenfilosofian ja metodologian keskustelut.
Suoritustavat: Luentosarja, kirjallisuuskuulustelu tai essee
Kirjallisuus: Suoritetaan seuraavat teokset ja artikkelit:

 • Husu, Liisa ja Kristina Rolin (toim.) (2005): Tiede, tieto ja sukupuoli
 • Langton, Rae: Feminism in epistemology: Exclusion and objectification, Miranda Fricker: Feminism in epistemology: Pluralism without postmodernism & Alison Wylie: Feminism in philosophy of science: Making sense of contingency and constraint. Teoksessa Fricker, M. (toim.): The Cambridge Companion to Feminism in Philosophy. 2000, 127-184.
 • Ramazanoglu, Caroline & Janet Holland (2002): Feminist Methodology: Challenges and Choices

 

SPTP105 Sukupuolentutkimuksen tutkimuskysymyksiä (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Tunnistaa sukupuolen merkityksen ihmis- ja yhteiskuntatieteiden käsitteenmuodostuksessa ja metodologioissa.
 • Osaa soveltaa sukupuolentutkimuksen käsitteitä omalle pääaineelle relevantilla tavalla.
 • Näkee metodologioiden ja metodi- ja analyysitekniikoiden valinnan välisen suhteen.

Sisältö: Seminaarimuotoinen kurssi, jossa artikkeleiden pohjalta tarkastellaan mitä kysymyksiä sukupuolentutkimus herättää eri tieteenalojen näkökulmista tarkasteltuna.
Suoritustavat: Kirjakuulustelu, seminaari ja essee
Kirjallisuus: Suoritetaan seuraava teos:

 • Liljeström, Marianne (toim.) (2004): Feministinen tietäminen: keskustelua metodologiasta
 • SEKÄ vaihtuvasisältöinen artikkelipaketti

 

VAPAAVALINTAISET OPINNOT 5-35 op

SPTA301 Feministinen poliittinen ajattelu (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Tuntee feministisen poliittisen teorian peruskysymykset.
 • Osaa arvioida poliittista ajattelua ja sen käsitteitä feministisestä näkökulmasta.

Sisältö: Tutustutaan poliittisen ajattelun ja sen keskeisten käsitteiden, kuten kansalaisuus ja poliittinen edustus, feministiseen kritiikkiin.
Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu, essee ja/tai korvaava luentosarja.
Kirjallisuus: Suoritetaan seuraavat teokset:

 • Julkunen, Raija (2010): Sukupuolen järjestykset ja tasa-arvon paradoksit
 • Squires, Judith (1999): Gender in Political Theory

SEKÄ yksi seuraavista:

 • Kuusipalo, Jaana (2011): Sukupuolittunut poliittinen edustus Suomessa http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-8454-4
 • Holli, Anne Maria ym. (toim.) (2002): Tasa-arvopolitiikan haasteet
 • Kantola, Johanna ja Johanna Valenius (toim.) (2007): Toinen maailmanpolitiikka. 10 käsitettä feministiseen kansainvälisten suhteiden tutkimukseen
 • Kantola, Johanna, Kevät Nousiainen ja Milja Saari (toim.) (2012): Tasa-arvo toisin nähtynä: Oikeuden ja politiikan näkökulmia tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen


SPTA302 Hyvinvointi ja sosiaalinen reproduktio (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Ymmärtää miten sukupuolittuneita rooleja tuotetaan ja uusinnetaan yhteiskunnassa.
 • Tunnistaa miten sosiaaliset kysymykset ovat sukupuolitettuja.

Sisältö: Tutustutaan sukupuolen, hyvinvoinnin ja sosiaalisen reproduktion kysymyksiin.
Suoritustavat:
Kirjallisuuskuulustelu, essee ja/tai korvaava luentosarja.
Kirjallisuus:
Suoritetaan seuraavat teokset:

 • Jokinen, Eeva (2010): Aikuisten arki
 • Virokannas, Elina & Sanna Väyrynen (toim.) (2013): Varjoja naiseudessa

SEKÄ yksi seuraavista väitöskirjoista:

 • Moring, Anna (2013): Oudot perheet - Normeja ja ihanteita 2000-luvun Suomessa
 • Tuomaala, Salome (2011): Keskeytyksiä elämässä. Naisten toimijuudet aborttikertomuksissa
 • Homanen, Riikka (2013): Doing Pregnancy, the Unborn, and the Maternity Healthcare Institution (Raskautta, syntymätöntä ja äitiysneuvolainstituutiota tekemässä)

 

SPTA303 Sukupuoli, yhteiskunta ja luokka (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Tunnistaa sukupuolta jäsentävät yhteiskunnalliset rakenteet.
 • Osaa eritellä yhteiskuntaa sukupuolen ja luokkasuhteiden näkökulmasta.

Sisältö: Avataan erilaisia näkökulmia sukupuolen, sosiaalisen aseman, sosiaaliluokan ja yhteiskunnallisen muutoksen feministiseen tutkimiseen.
Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu, essee ja/tai korvaava luentosarja.
Kirjallisuus: Suoritetaan seuraavat teokset:

 • Skeggs, Beverley (2014): Elävä luokka TAI
  Skeggs, Beverley (1997): Formations of Class and Gender
 • Tolonen, Tarja (toim.) (2008): Yhteiskuntaluokka ja sukupuoli
 • Kivimäki, Sanna (2012): Kuinka tämän tuntisi omaksi maakseen

 

SPTA304 Työelämän sukupuoli (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Tuntee sukupuolittuneen työnjaon ja työelämän kysymykset.
 • Ymmärtää miten sukupuoli vaikuttaa työelämän eri käytänteissä ja määrittää toimijan paikkaa työelämän moninaisessa kentässä.

Sisältö: Avataan näkökulmia työn, sukupuolen ja yhteiskuntapolitiikan välisiin keskusteluihin.
Suoritustavat:
Kirjallisuuskuulustelu, essee ja/tai korvaava luentosarja.
Kirjallisuus:
Suoritetaan seuraava teos:

 • Julkunen, Raija (2009): Työelämän tasa-arvopolitiikka

SEKÄ kaksi seuraavista:

 • Suoranta, Anu (2009): Halvennettu työ: Pätkätyö ja sukupuoli sopimusyhteiskuntaa edeltävissä työmarkkinakäytännöissä
 • Käyhkö, Mari (2006): Siivoojaksi oppimassa. Etnografinen tutkimus työläistytöistä puhdistuspalvelualan koulutuksessa
 • Lehtonen, Jukka (toim.) (2002): Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt työelämässä:
  http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/76133/BookEqual1Eng.pdf?sequence=3

 

SPTA305 Politiikan feministinen kritiikki (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Tuntee politiikan teorian ja poliittisen filosofian feminististä kritiikkiä.
 • Ymmärtää poliittisen ajattelun traditiot sukupuolittavana diskurssina.

Sisältö: Perehdytään politiikan teorian traditioiden ja niiden sukupuolittavien dikotomioiden ja käsitteiden (kuten kansalainen, valtio, edustus) feministiseen kritiikkiin.
Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu, essee ja/tai korvaava luentosarja.
Kirjallisuus: Suoritetaan kolme teosta:

 • Pateman, Carole (1988): The Sexual Contract TAI
  Okin, Susan Moller (1981): Women in Western Political Thought
 • Landes, Joan B. (toim.) (1998): Feminism, the Public and the Private, s. 45-163, 241-274, 421-495. TAI
  Phillips, Anne (toim.) (1998): Feminism & Politics, s. 161-460.
 • Butler, Judith & Joan W. Scott (toim.) (1992): Feminists Theorize the Political, s. 3-21, 86-100, 215-235, 280-296, 341-384, 445-475.

 

SPTA306 Sukupuolittunut muokattava ruumis (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Tuntee feminististä ruumiin ja ruumiillisuuden tutkimusta.
 • Ymmärtää kuinka ruumisnormit ovat sukupuolittuneet ja millä tavoin niitä tuotetaan historiallisesti ja sosiaalisesti.

Sisältö: Ruumiin ja ruumiillisuuden ja niiden normien feministinen analyysi.
Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu, essee ja/tai korvaava luentosarja.
Kirjallisuus: Suoritetaan seuraavat teokset:

 • Bordo, Susan (1995): Unbearable Weight: Feminism, Western Culture and the Body
 • Harjunen, Hannele ja Katariina Kyrölä (toim.) (2007): Koolla on väliä! - Lihavuus, ruumisnormit ja sukupuoli TAI
  Harjunen, Hannele (2009): Women and Fat: Approaches to the Social Study of Fatness. Jyväskylä studies in Education, Psychology and Social Research 379.
 • Kinnunen, Taina (2008): Lihaan leikattu kauneus: Kosmeettisen kirurgian ruumiillistuneet merkitykset
 • Irni, Sari, Mianna Meskus ja Venla Oikkonen (2014): Muokattu elämä: Teknotiede, sukupuoli ja materiaalisuus

 

SPTA307 Sukupuolitetun ruumiin filosofia (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Tuntee feminististä ruumiinfenomenologista tutkimusta ja sen post-fenomenologisia sovellutuksia.
 • Ymmärtää miten sukupuolitettu kokemus konstituoituu eli muodostuu kokemuksessa.

Sisältö: Feministinen ruumiinfenomenologia ja sen sovellutukset.
Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu, essee ja/tai korvaava luentosarja.
Kirjallisuus: Suoritetaan seuraavat teokset:

 • Heinämaa, Sara (1996): Ele, tyyli ja sukupuoli: Merleau-Pontyn ja Beauvoirin ruumiinfenomenologia ja sen merkitys sukupuolikysymykselle
 • Grosz, Elisabeth (1989): Sexual Subversions: Three French Feminists

SEKÄ yksi seuraavista:

 • Lehtinen, Virpi (2014): Luce Irigaray’s Phenomenology of Feminine Being
 • Mortensen, Ellen (toim.) (2006): Sex, Breath and Force: Sexual Difference in a Post-Feminist Era
 • Schott, Robin May (toim.) (2010): Birth, Death, and Femininity: Philosophies of Embodiment

 

SPTA308 Sukupuoli mediassa (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Tuntee feminististä mediatutkimusta.
 • Oppii lukemaan kriittisesti sukupuolen ja seksuaalisuuden representaatioita mediassa.

Sisältö: Teoksissa käydään läpi feministisiä teorioita populaarikulttuurista ja sukupuolesta sekä tarkastellaan populaarikulttuurin eri ilmiöiden, erityisesti television ja elokuvan, merkitystä sukupuolijärjestelmän rakentumisessa, ylläpidossa ja haastamisessa.
Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu, essee ja/tai korvaava luentosarja.
Kirjallisuus: Suoritetaan seuraavat teokset:

 • Mäkelä, Anna, Liina Puustinen ja Iiris Ruoho (toim.) (2006): Sukupuolishow: Johdatus feministiseen mediatutkimukseen
 • Rossi, Leena-Maija (2003): Heterotehdas: Televisiomainonta sukupuolituotantona
 • Vänskä, Anna-Mari (2012): Muodikas lapsuus: Lapset mainoskuvissa

 

SPTA309 Sukupuolitettu ja sukupuolittava kulttuuri (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Tuntee feminististä taiteentutkimusta.
 • Hahmottaa kriittisesti miten sukupuolta on esitetty kuvataiteessa, kirjallisuudessa ja musiikissa.

Sisältö: Teoksissa käsitellään sukupuolen merkitystä taiteentutkimuksen teorioissa ja analysoidaan miten sukupuoli näyttäytyy eri taiteenalojen teosten tulkinnoissa.
Suoritustavat:
Kirjallisuuskuulustelu, essee ja/tai korvaava luentosarja.
Kirjallisuus:
Suoritetaan seuraavat teokset:

 • Saresma, Tuija & Saara Jäntti (toim.) (2014): Maisemassa. Sukupuoli suomalaisuuden kuvastoissa
 • Karkulehto, Sanna (2007): Kaapista kaanoniin ja takaisin: Johanna Sinisalon ja Helena Sinervon teosten Queer-poliittisia luentoja
 • Skaffari, Lotta & Kai Åberg (toim.) (2008): Moniääninen mies: Maskuliinisuuden kulttuurinen rakentuminen musiikissa

 

SPTA310 Sukupuoli ja väkivalta (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Tuntee feminististä väkivallan tutkimusta.
 • Ymmärtää väkivallan sukupuolittuneita suhteita ja mekanismeja.
 • Osaa hahmottaa sukupuolittuneen väkivallan eri muotoja.

Sisältö: Teokset käsittelevät sukupuolittunutta väkivaltaa moninaisena yhteiskunnallisena ilmiönä, myös kriittisen miestutkimuksen näkökulmasta.
Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu, essee ja/tai korvaava luentosarja.
Kirjallisuus: Suoritetaan kolme teosta seuraavista:

 • Husso, Marita (2003): Parisuhdeväkivalta: Lyötyjen aika ja tila
 • Jokinen, Arto (2000): Panssaroitu maskuliinisuus: Mies, väkivalta ja kulttuuri
 • Näre, Sari ja Suvi Ronkainen (toim.) (2008): Paljastettu intiimi: Sukupuolistuneen väkivallan dynamiikka
 • Aaltonen, Sanna (2010): Tytöt, pojat ja sukupuolinen häirintä

 

SPTA311 Intersektionaaliset valtasuhteet (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Tuntee intersektionaalisuuden käsitteen.
 • Oppii analysoimaan kriittisesti keskeisiä feministisiä teorioita intersektionaalisuuden näkökulmasta.
 • Ymmärtää miten intersektionaalisuuden käsitteen avulla voi tarkastella ja tulkita esimerkiksi heteronormatiivisuutta, rasismia, (post)kolonialismia ja luokkaperustaisia hierarkioita.

Sisältö: Perehdytään feministisiin nykykeskusteluihin ja tarkastellaan niiden kautta sukupuolen, seksuaalisuuden, rodun/etnisyyden ja luokan välisiä kytköksiä ja jännitteitä.
Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu, essee ja/tai korvaava luentosarja.
Kirjallisuus: Suoritetaan seuraavat artikkelit ja kirjat:

 • Berger, Michele Tracy & Kathleen Guidroz (eds.) (2009): Intersectional Approach
 • Grzanka, Patrick R. (2014): Intersectionality: Foundations and Frontiers Reader

 

SPTA312 Postkoloniaali sukupuolentutkimus (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Tuntee postkoloniaalin teorian keskeiset kysymykset.
 • Ymmärtää postkoloniaaliteorian esittämän kritiikin perusteet.
 • Hallitsee feministisen postkoloniaalitutkimuksen perusteet.

Sisältö: Teokset esittelevät postkoloniaalin feminismin lähtökohtia, kritisoivat perinteisen länsimaisen feministisen diskurssin ylivaltaista asemaa ja pohtivat kolmannen maailman tutkimukseen liittyviä eettisiä ja poliittisia kysymyksiä.
Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu, essee ja/tai korvaava luentosarja.
Kirjallisuus: Suoritetaan seuraavat teokset:

 • Mohanty, Chandra Talpade (2003): Feminism Without Borders: Decolonizing Theory, Practicing Solidarity
 • Keskinen ym. (toim.) (2009): Complying with Colonialism: Gender, Race and Ethnicity in the Nordic Region
 • Urponen, Maija (2010): Yli kaikkien rajojen?: Helsingin olympialaiset ja Armi Kuusela kansainvälisyyden kynnyksellä

 

SPTA313 Queer-tutkimus (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Perehtyy queer –käsitteeseen ja siihen miten sitä voidaan soveltaa tutkimuksessa.
 • Tuntee queer-tutkimuksen keskeisimmät teoriat.
 • Osaa tarkastella kriittisesti sukupuolta ja seksuaalisuutta.

Sisältö: Opintojaksolla tarkastellaan kriittisesti seksuaalisuutta ja sukupuolisuutta kyseenalaistamalla seksuaalisten kategorioiden ja heteronormatiivisen sukupuolijärjestelmän perusteita ja tutkimalla lesbo-, homo-, bi-, ja heteroseksuaalisuuksien sekä transsukupuolisuuden syntyä ja historiallisia ehtoja. Kirjallisuus taustoittaa sukupuolen ja seksuaalisuuden historiallista ymmärtämistä ja johdattaa suomalaiseen ja kansainväliseen queer-teoreettiseen keskusteluun ja tutkimukseen.
Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu, essee ja/tai korvaava luentosarja.
Kirjallisuus: Suoritetaan seuraavat teokset:

 • Juvonen, Tuula (2002): Varjoelämää ja julkisia salaisuuksia
 • Wilchins, Riki (2004): Queer Theory, Gender Theory
 • Karkulehto, Sanna (2011): Seksin Mediamarkkinat

 

SPTA314 Kriittinen miestutkimus (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Tuntee kriittisen miestutkimuksen päälinjat.
 • Tunnistaa ja pystyy erittelemään miesten erityisiä tasa-arvokysymyksiä.
 • Oppii analysoimaan maskuliinisuuksien rakentumista ja muutosta.

Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan (kriittiseen) miestutkimukseen osana sukupuolentutkimuksen kenttää sekä maskuliinisuutta, mieheyttä ja miehen asemaa koskevaa yhteiskunnallista muutosta koskevaa tutkimusta.
Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu, essee ja/tai korvaava luentosarja.
Kirjallisuus: Suoritetaan seuraavat teokset:

 • Connell, R.W. (1995): Masculinities
 • Jokinen, Arto (toim.) (1999): Mies ja muutos: kriittisen miestutkimuksen teemoja
 • Jokinen, Arto (toim.) (2012): Mieskysymys. Miesliike, -työ, -tutkimus ja tasa-arvopolitiikka


SPTA315 Sukupuolitettu historia (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Tuntee feministisen historiantutkimuksen keskeiset kysymykset.
 • Ymmärtää sukupuolen ja seksuaalisuuden historiaa.

Sisältö: Teoksissa käsitellään feministisen historiantutkimuksen keskeisiä kysymyksiä ja pohditaan mm. sukupuolen ja seksuaalisuuden tutkimuksen historiaa.
Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu, essee ja/tai korvaava luentosarja.
Kirjallisuus: Suoritetaan seuraavat artikkelit ja teokset:

 • Scott, Joan W. (1999): Luvut "Women's History" ja "Gender" teoksessa Gender and the Politics of History, 15-27, 28-50.
 • Tuomaala, Saara (2005): Yhteiskunnallisesta äitiydestä naisten elämänhistorioihin: Suomen naishistorian suuntaviivoja 1970-luvulta 2000-luvulle. Teoksessa Oma pöytä: Naiset historiankirjoittajina Suomessa. Historiallisia tutkimuksia 221, 357-376
 • Ollila, Anne (1998): Jalo velvollisuus: Virkanaisena 1800-luvun lopun Suomessa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 711
 • Pulkkinen, Tuija & Antu Sorainen (toim.) (2011): Siveellisyydestä seksuaalisuuteen: Poliittisen käsitteen historia

 

SPTA316 Sukupuolen käsitehistoria (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Hahmottaa 'naisen' ja 'miehen' kategorioiden historiallisuuden.
 • Ymmärtää sukupuolen historiallista rakentumista.
 • Tietää miten eri aikakausien ajattelijat ovat kuvanneet sukupuolta ja sukupuolittuneita ominaisuuksia.

Sisältö: Perehdytään sukupuolen genealogiaan, 'naisen' ja 'miehen' kategorioiden historiaan ja filosofianhistoriallisiin kuvauksiin sukupuolten ominaisuuksista.
Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu, essee ja/tai korvaava luentosarja.
Kirjallisuus: Suoritetaan seuraavat teokset ja artikkeli:

 • Riley, Denise (1988): "Am I That Name?": Feminism and the Category of 'Women' in History
 • Laquer, Thomas (1990): Making Sex: Body and Gender from the Greeks to Freud
 • Reuter, Martina, Malin Grahn ja Ilse Paakkinen: Psychology of Gender. Teoksessa Knuuttila, S. ja J. Sihvola (toim.): Sourcebook for the History of the Philosophy of Mind. 2014, 641-669.

 

SPTA317 Filosofianhistorian feministiset tulkinnat ja kritiikit (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Ymmärtää mistä eri näkökulmista käsin feministifilosofi voi lähestyä filosofianhistoriaa.
 • On tutustunut väitteisiin filosofianhistorian ”miehisyydestä” ja osaa arvioida tällaisten väitteiden pätevyyttä.
 • Kykenee hyödyntämään feministisen tulkinnan ja kritiikin metodeita tutkiessaan filosofian klassikoita.

Sisältö: Perehdytään feministiseen keskusteluun filosofianhistorian sukupuolittuneisuudesta.
Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu, essee ja/tai korvaava luentosarja.
Kirjallisuus: Suoritetaan seuraavat teokset ja artikkelit:

 • Lloyd, Genevieve (2000): Miehinen järki – ”mies” ja ”nainen” länsimaisessa filosofiassa
 • Alanen, Lilli ja Charlotte Witt (toim.) (2004): Feminist Reflections on the History of Philosophy
 • Reuter, Martina (2006): “The Significance of Gendered Metaphors”. Julkaisussa Nora: Nordic Journal of Women’s Studies 14: 3, 151-169.
 • Werner, Laura: Keskustelu filosofian historian kanssa. Teoksessa Heinämaa, S., M. Reuter ja M. Yrjönsuuri (toim.) (2003): Spiritus Animalis: Kirjoituksia filosofian historiasta

 

SPTA318 Naisfilosofien historia (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Tuntee tärkeimpien 1600- ja 1700-lukujen naisfilosofien ajattelua ja ymmärtää heidän työnsä filosofianhistoriallista merkitystä.
 • Ymmärtää millä tavoin naisajattelijat ovat toimineet kriittisessä vuorovaikutuksessa filosofian tradition kanssa.

Sisältö: Perehdytään naisfilosofien ajatteluun ja siihen miten se suhteutuu filosofianhistorian valtavirtaan.
Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu, essee ja/tai korvaava luentosarja.
Kirjallisuus: Suoritetaan seuraavat teokset ja artikkelit:

 • Broad, Jacqueline & Karen Green (2009): A History of Women’s Political Thought in Europe, 1400-1700
 • Heinämaa, Sara: Naisia filosofiassa!, Lilli Alanen: Descartes ja Elisabeth – filosofinen dialogi? ja Martina Reuter: Eräs filosofinen elämä. Teoksessa Heinämaa S., M. Reuter ja M. Yrjönsuuri (toim.) (2003):
 • Spiritus Animalis: Kirjoituksia filosofian historiasta
 • Reuter, Martina (2014): ’Like a Fanciful Kind of Half Being’ Mary Wollstonecraft’s Criticism of Jean-Jacques Rousseau. Julkaisussa Hypatia: Journal of Feminist Philosophy 29: 4

SEKÄ yksi seuraavista:

 • Wollstonecraft, Mary (1792): A Vindication of the Rights of Women (Naisten oikeuksien puolustus) (jos ei aiemmin suoritettu)
 • Prinsessa Elisabeth ja René Descartes (2005): Kirjeenvaihto Prinsessa Elisabethin kanssa. Teoksessa René Descartes: Teokset IV, 145-278. Sekä tämän teoksen “Johdanto”, 7-22 (jos ei aiemmin suoritettu)
 • De Gournay, Marie le Jars (2002): Apology for the Woman Writing, and Other Works
 • Marinella, Lucrezia (1999): The Nobility and Excellence of Women, and the Defects and Vices of Men
 • Van Schurman, Anna Maria (1998): Whether a Christian Woman Should be Educated, and Other Writings from her Intellectual Circle

 

SPTA319 Teemaryhmä sukupuolesta (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • On perehtynyt sukupuolen merkitykseen oman opinnäytetyönsä kysymyksenasettelussa.
 • Osaa soveltaa sukupuolentutkimuksen käsitteistöä omassa kandin- tai maisterintason opinnäytetyössään.

Sisältö: Monitieteinen sukupuolikysymyksiin keskittyvä seminaarityöskentely
Suoritustavat: Seminaari

 

SPTA501 Women's Finland? (5 op)

Contents: This basic level course on women in Finland is taught by different researchers and lecturers from the Faculty of Social Sciences and the Faculty of Arts. Both Finnish and international students are welcome to join the course, which gives an overall view on women in Finland both from the point of view of theory and practice.
Modes of study: Lectures and workshops (discussions on the lectures and set reading materials).

 

SPTA320 Ylimääräiset sukupuolentutkimuksen opinnot (5-10 op)

Sisältö: Opintojaksossa perehdytään valittuun sukupuolentutkimuksen alaan tai kysymyksenasetteluun.
Tavoite: Perehtyminen valittuun sukupuolentutkimuksen alaan.
Suoritustapa: Sovitaan erikseen tentaattorin kanssa. 
Kirjallisuus: Sovitaan erikseen tentaattorin kanssa.