04.05.2015

Työ ja työelämä

Työn ja työelämän opintokokonaisuus

Työn ja työelämän opintokokonaisuus perehdyttää työn ja työelämän politiikkoihin, käytäntöihin ja hallintaan. Opintokokonaisuus antaa valmiudet ymmärtää niin kotimaisia kuin kansainvälisiä työmarkkinajärjestelmiä, keskeisiä teorioita ja työelämän historiaa sekä nykytrendejä. Työelämää tarkastellaan eri tasoilta ja näkökulmista. Kokonaisuus perehdyttää työelämän suhteisiin niin työntekijän ja työorganisaatioiden kuin yhteiskunnan ja globaalien työmarkkinoiden näkökulmasta.

Suoritettuaan opinkokonaisuuden opiskelija omaa perustiedot muun muassa suomalaisesta työpolitiikasta, työoikeudesta ja -historiasta, työn ja hyvinvoinnin suhteesta, sekä työelämän suhteista. Valinnaiset opintojaksot keskittyvät muun muassa työn taloustieteeseen, johtamiseen, työperäiseen siirtolaisuuteen, sukupuoleen työmarkkinoilla ja aktiiviseen työvoimapolitiikkaan. Opintokokonaisuuden laajuus on 25 op ja se on vapaa sivuaine kaikille Jyväskylän yliopiston opiskelijoille. Opintokokonaisuuteen sisältyviä opintojaksoja voi suorittaa vapaasti eli ilman erillisen opinto-oikeuden hakemista. Myös kaikkia yksittäisiä jaksoja voi suorittaa vapaasti.

Opintokokonaisuus perustuu ajatukselle siitä, että eri tahojen (työntekijät, ammattiliitot, yritysjohto, valtio ja yhteiskunta) legitiimit intressit määrittävät työn ehtoja ja työsuhteita työpaikalla. Työtä ja työelämää täytyy ymmärtää jatkuvien intressineuvottelujen kautta näiden eri toimijoiden näkökulmasta. Opintokokonaisuus on suunnattu erityisesti niille, joita kiinnostaa sosiaalinen tasa-arvo, työntekijöiden oikeudet sekä työelämän muutokset käytännössä ja tutkimusalueena, sekä niille jotka suuntautuvat esimiestehtäviin.

 

Työn ja työelämän opintokokonaisuus25 op

Ydinopinnot *

 • YKPA462 Työpolitiikka (5 op)
 • YKPA463 Työmarkkinat ja -prosessit (5 op)
 • YKPA464 EU employment policy (5 op)
15 op

Valinnaiset opinnot

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen opintojaksot

 • YKPA470 Family, care and social policy (5 op)
 • YKPA465 Aktiivinen työvoimapolitiikka Suomessa ja Euroopassa (5 op)
 • YKPA466 Työpolitiikka ja työelämän suhteet (5 op)
 • YKPA467 Migration Policy (5 op)
 • YTKY102 Tasa-arvo työelämässä (5 op) TAI
  SPTA304 Työelämän sukupuoli (5 op)

Kauppakorkeakoulun opintojaksot

 • KTTP111Taloustieteen peruskurssi (8 op)
 • KTTA511 Työmarkkinat I (5 op)
 • YJOA240 Henkilöstöjohtaminen (6 op)
10 op

 

* Mikäli yhteiskuntapolitiikan opiskelija on suorittanut ydinopintojaksoja osaksi työ- ja sosiaalipolitiikka -erikoistumisteeman mukaisia aineopintoja, suoritetaan useampia valinnaisia opintojaksoja.

 

YDINOPINNOT

YKPA462 Työpolitiikka (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Hallitsee työelämän ja työpolitiikan historiallisen kehityksen, nykytilan sekä tulevaisuuden haasteet.
 • Hahmottaa työpolitiikan osana hyvinvointipolitiikkaa.

Sisältö:

 • Työn ja työpolitiikan historiaa, palkkatyö elämänkaaren eri vaiheissa, siirtymät ja poissaolot.
 • Työpolitiikan toimijat ja sektorit, työmarkkinajärjestelmä ja työoikeus.
 • Työolot.

Suoritustavat: Luento ja kirjallisuuskuulustelu
Kirjallisuus:

 • Koistinen P. (2014): Työ, työvoima & politiikka. Vastapaino.

 

 

YKPA463 Työmarkkinat ja -prosessit (5 op)

Osaamistavoitteet: Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija kykenee hallitsemaan työn sosiologian perusteet, työprosessien piirteet, keskeiset työmarkkinasuhteiden teoriat sekä neuvottelu- ja sovittelumekanismit.
Sisältö: Työn sosiologian perusteet, fordistinen vs. jälkifordistinen työprosessi, uudet ja vanhat työn organisoinnin muodot, uuden työn dynamiikat, työelämän laadun trendit, johdatus työmarkkinasuhteiden teorioihin, työmarkkinatoimijat, työriidat ja työtaistelutoimenpiteet sekä neuvottelut (ml. paikallinen sopiminen ja yt-neuvottelut).
Suoritustavat: Luento ja kirja/artikkelitentti. Materiaali ilmoitetaan kurssin alkaessa.
Kirjallisuus:

 • Edgell, Stephen. The sociology of work: continuity and change in paid and unpaid work. Sage, 2012.

 

 

YKPA464 EU employment policy (5 op)

Learning outcomes: Students will be able to describe the types of industrial relations systems in Europe, and their relationship to European institutions and policies.  They will be able to demonstrate an understanding of the major EU policy areas relating to labour regulation, and will be able to apply principles of industrial relations and EU integration theory to employment policy in the EU. 
Content: European institutions and EU labour market organizations, comparative national industrial relations systems, labour mobility regulation in the EU, European Works Councils, agency and temporary work policy, EU policies on gender equality in work, unemployment and economic crisis, EU level collective bargaining, EU labour law.
Completion mode: Lecture and seminar.

 

 

VALINNAISET OPINTOJAKSOT

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen opintojaksot

YKPA470 Family, care and social policy (5 op)

Learning outcomes: Students will get familiar with international discussions on family, care and social policy, know childcare and eldercare systems of different countries, understand the consequences that the division of responsibility between the family and the state has for well-being and social inequality of citizens, gender equality, intergenerational relations and labour market.
Content: Care regimes, childcare systems, parental leave schemes, care service systems for older people.
Completion mode: Lecture and written assignment (both in English)

 

YKPA465 Aktiivinen työvoimapolitiikka Suomessa ja Euroopassa (5 op)

Osaamistavoitteet: Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija hahmottaa aktiivisen työvoimapolitiikan perusteet, keskeiset käsitteet ja käytäntöjä. Kurssilla perehdytään aktiiviseen työvoimapolitiikkaan suomessa ja muissa Euroopan Unionissa. Kurssilla pohditaan lisäksi aktiivisen työvoimapolitiikan arviointia ja vaikuttavuutta yhteiskunnan, työmarkkinoiden ja yksilön näkökulmista.
Sisältö:
Opintojaksossa perehdytään aktiiviseen työvoimapolitiikkaan ja aktivointiin, toimijoihin ja käytäntöihin suomessa sekä kansainvälisiin esimerkkeihin. Lisäksi tarkastellaan aktiivisen työvoimapolitiikan vaikutuksia ja vaikuttavuuden problematiikkaa.
Suoritustavat:
Luennot ja harjoitustyö
Kirjallisuus
:

 

 

YKPA466 Työpolitiikka ja työelämän suhteet (5 op)

Osaamistavoitteet: Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija hallitsee työpolitiikan ja työelämän suhteiden keskeiset käsitteet, kehityksen ja nykytilan. 
Sisältö:
Opintojaksossa tutustutaan työpolitiikan ja työelämän suhteisiin.
Suoritustavat:
Kirjallisuustentti
Kirjallisuus:
Suoritetaan kaksi seuraavista:

 • Burawoy, M. (1979): Manufacturing Consent: Changes in the Labor Process Under Monopoly Capitalism. University of Chicago Press
 • Hyman, R. (2001): Understanding European Trade Unionism: Between Market, Class and Society. Sage. (e-kirjana)
 • Katz. H. & O. Darbishire (2000): Converging Divergences: World Wide Changes in Employment Systems. Cornell University Press
 • Julkunen, Raija: Uuden työn paradoksit

 

 

YKPA467 Migration Policy (5 op/ECTS)

Learning outcomes: Students will be able to comprehend the diversity of ways in which contemporary international migration shape and are shaped by politics and policy. They will gain in depth knowledge of migration theories and how these theories have developed to fit the new trends of migration flows imposed by globalization, economic and political changes. Student will become familiar with the contemporary terminology of labor migration such as posted migrants and understand the challenges and opportunities that are raised by the hyper mobility of labor across countries. They will gain knowledge regarding the evolution of migration patterns over space and time and classification of migratory flows and the policy frameworks that direct people’s movements across borders. Students will gain a good understanding of types of citizenship, identities as outcomes of migration movements and the associated rights, a solid acquaintance with the ways social and financial remittances affect individuals, families and the economic development, state sovereignty and societal cohesion of receiving developing countries, and a comprehensive introduction to multiculturalism, diversity while will be able to see migration as a gendered and inter-generational process manipulated by politics, policies and often media.
During the semester, depending on their level (BA; MA, or PHD) students will design and develop individual research projects.  The migration course provides a solid foundation for students developing their dissertations or having specific interest on migration related topics, given its interdisciplinary and innovative nature. Moreover this course places great value on critical thinking, originality and creativity.
Content:
The course on Migration Policy is designed and intended as an introduction to migration policy and other important migration topics. It will focus mainly on policy and labor migration for both internal and international migration. We will concentrate mainly on Europe, but there will be overseas examples included as well. The course will explore the contemporary migratory flows and associated challenges for receiving and sending countries from an economic and policy perspective. We will overview the main theories of migration (primarily demographic, economic, political and sociological arguments). Furthermore topics include labor and posted migration; individual and group inequality; inter-generational and gendered effects; social and economic remittances, decisions and outcomes;  effects on receiving and sending country labor force; integration outcomes - inclusion and exclusion; citizenship and changing identities; media and migration, religion and migration. We will discuss contemporary and important research in the area and related to existing migration policy and its changes over time.
Completion mode:
Lectures, Seminar, Individual Projects

 

 

YTKY102 Tasa-arvo työelämässä (5 op)

Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää tasa-arvotyön moninaisuuden ja merkityksen työelämän kontekstissa. Opiskelija osaa soveltaa luennoilla oppimiaan teorioita ja käytänteitä omaan tekemiseensä.
Sisältö: Kurssin keskeinen teema on tasa-arvo ja sen ilmeneminen työelämässä. Tarkasteltavana on tasa-arvon parissa työskenteleminen ja sen erilaiset ilmentymät työelämässä. Viikoittain vaihtuvat luennoitsijat. Luentoja seuraa demotyöskentely
Suoritustavat: Hyväksytysti suoritettu oppimistehtävä ja vähintään 80 prosentin osallistuminen lähiopetukseen (luennot+demot). Aktiivinen osallistuminen demotyöskentelyyn.  

TAI (Mikäli luentosarjaa ei järjestetä/vaihtoehtoisesti):

SPTA304 Työelämän sukupuoli (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Tuntee sukupuolittuneen työnjaon ja työelämän kysymykset
 • Ymmärtää miten sukupuoli vaikuttaa työelämän eri käytänteissä ja määrittää toimijan paikkaa työelämän moninaisessa kentässä.

Sisältö: Avataan näkökulmia työn, sukupuolen ja yhteiskuntapolitiikan välisiin keskusteluihin.
Suoritustavat:
Kirjallisuuskuulustelu, essee ja/tai korvaava luentosarja.
Kirjallisuus:
Suoritetaan seuraava teos:

 • Julkunen, Raija (2009): Työelämän tasa-arvopolitiikka

SEKÄ kaksi seuraavista:

 • Suoranta, Anu (2009): Halvennettu työ: Pätkätyö ja sukupuoli sopimusyhteiskuntaa edeltävissä työmarkkinakäytännöissä
 • Käyhkö, Mari (2006): Siivoojaksi oppimassa. Etnografinen tutkimus työläistytöistä puhdistuspalvelualan koulutuksessa
 • Lehtonen, Jukka (toim.) (2002): Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt työelämässä. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/76133/BookEqual1Eng.pdf?sequence=3

 

Kauppakorkeakoulun opintojaksot

KTTP111 Taloustieteen peruskurssi (8 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Ymmärtää keskeisiä kansantalouden peruskäsitteitä, (kuten esim. markkinat, hinnat, kysyntä, tarjonta, BKT, raha, inflaatio) ja niiden käyttäytymistä.
 • Osaa soveltaa kysynnän ja tarjonnan käyttäytymistä erilaisissa markkinatilanteissa, sekä kuluttajien että yritysten näkökulmasta arvioida erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja kansantalouden ongelmatilanteissa
 • Osaa analysoida kansantalouden kehitykseen vaikuttavia tekijöitä

Sisältö: Kurssilla perehdytään kansantaloustieteen peruskäsitteisiin, tutkimusmenetelmiin ja keskeisiin teorioihin. Opintojakso jakaantuu mikrotaloustieteeseen, jossa tarkastellaan yksittäisten talousyksiköiden toimintaan ja makrotaloustieteeseen, jossa tarkastellaan kokonaistaloudellisia ilmiöitä ja riippuvuussuhteita. Kurssilla esitellään kansantaloustieteen peruskäsitteitä, tarkastellaan kansantalouden ilmiöiden mittaamista ja näiden mallittamista.
Suoritustavat:
Kontaktiopetuskurssi
Kirjallisuus:

 • Begg, D., S. Fischer & R. Dornbusch (2008): Economics. 9th edition.
 • Pohjola, Matti (2012): Taloustieteen oppikirja. Sanoma Pro.

 

KTTA511 Työmarkkinat I (5 op)

Edeltävät opinnot: KTTP111 Taloustieteen peruskurssi
Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • Analysoida työn tarjontaan ja kysyntään vaikuttavia tekijöitä.
 • Selittää erilaisten palkkausjärjestelmien taustatekijöitä.
 • Analysoida tekijöitä palkkaerojen ja palkkarakenteen taustalla.
 • Tulkita ja soveltaa inhimillisen pääoman teorioita.
 • Analysoida työnetsijöiden ja työnantajien toimintaa sekä palkanmuodostusta epätäydellisen informaation työmarkkinoilla.
 • Selittää työmarkkinoiden toimintaa sisäpiiriteorioihin perustuen.
 • Selittää, miten eri työttömyyden lajeihin (kitka-, kausi-, rakenne- ja suhdannetyöttömyys) voidaan vaikuttaa

Sisältö: Yksilöiden ja kotitalouksien työn tarjonta, työn kysyntä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, työmarkkinoiden tasapaino, kilpailulliset ja epätäydellisen kilpailun markkinat, kompensoivat palkkaerot, inhimillinen pääoma, syrjintä työmarkkinoilla, mikrotaloustieteelliset ammattiliittomallit, palkkausjärjestelmät, tehokkuuspalkka, sisäpiiriteoriat, työttömyys sekä suomalaiset työmarkkinat eurooppalaisessa ympäristössä.
Suoritustavat: Kontaktiopetuskurssi
Kirjallisuus:

 • Borjas, G.J. (2009): Labor Economics. 5th edition.

 

YJOA240 Henkilöstöjohtaminen (6 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • Selittää henkilöstöjohtamisen kokonaisuuden, keskeiset teoriat ja niiden yhteyden henkilöstöjohtamiseen käytännössä.
 • Kuvata vastuullisen henkilöstöjohtamisen periaatteet.
 • Selittää henkilöstöjohtamisen käytännöt.
 • Eritellä, arvioida ja vertailla henkilöstöjohtamisen rooleja.
 • Arvioida omaa kiinnostusta henkilöstöjohtamisen työhön.
 • Arvioida henkilöstöjohtamisen merkitystä organisaatioiden toiminnassa ja tutkimuksellisesti.

Sisältö:

 • Henkilöstöjohtamisen historia ja pääkoulukunnat
 • Strateginen henkilöstöjohtaminen
 • Vastuullinen henkilöstöjohtaminen
 • Henkilöstöjohtamisen käytännöt
 • Organisaatiokulttuuri ja muutos
 • Johtajuus ja esimiestyö
 • Työelämän suhteet

Suoritustavat: Kontaktiopetuskurssi
Kirjallisuus:

 • Viitala, R. (2007): Henkilöstöjohtaminen. Strateginen kilpailutekijä. Helsinki: Edita.
 • Artikkelit, jotka ilmoitetaan kurssin alussa