08.06.2016

Ympäristö ja yhteiskunta

Ympäristö ja yhteiskunta -opintokokonaisuus

 

Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen tavoitteena on ympäristöongelmien yhteiskunnallisten ulottuvuuksien tunnistaminen ja niiden hallinnan ja vaikutusten analysoiminen. Ilmastonmuutoksen ja niukkenevien resurssien olosuhteissa yhteiskuntatieteellinen näkökulma ympäristönmuutokseen nousee yhä keskeisemmälle sijalle päätöksenteossa. Yhteiskuntaympäristötieteen osaaminen muuttuu tärkeäksi osa-alueeksi miltei missä tahansa työtehtävässä, mutta erityisesti niissä tehtävissä, joissa ihmiset joutuvat tekemään monimutkaisia kestävää yhteiskunnallista kehitystä koskevia ratkaisuja. Kestävä kehitys on jatkuvaa, ohjattua yhteiskunnallista muutosta eri aluetasoilla. Sen päämääränä on turvata nykyisten ja tulevien sukupolvien hyvän elämän mahdollisuudet.

Ympäristö ja yhteiskunta -opintokokonaisuudessa rakennetaan ympäristöyhteiskuntatieteen näkökulmaa sekä yleisen kestävän kehityksen että sen ulottuvuuksia – ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen – käsittelevien opintojaksojen kautta. Opintokokonaisuuden laajuus on 25-40 op ja se on vapaa sivuaine kaikille Jyväskylän yliopiston opiskelijoille. Opintokokonaisuuteen sisältyviä yksittäisiä opintojaksoja voi suorittaa vapaasti eli ilman erillisen opinto-oikeuden hakemista.

 

Ympäristö ja yhteiskunta -opintokokonaisuus25-40 op
YKPA362 Kestävä kehitys 5 op
SOSA407 Ympäristösosiologia I 5 op
SOSS407 Ympäristösosiologia II 5 op
YKPA363 Ruoka 5 op
YKPA364 Energia 5 op
FILA406 Ympäristöetiikka 5 op
SOSA411 Sociology of Consumption and Lifestyles 5 op
SOSS404 Kulutuksen ja elämäntavan sosiologia II 5 op

tai muut soveltuvat opintojaksot lukuvuosittaisesta opetusohjelmasta kuten esim. YFIS546 Talouden uudet muodot II, 5 op. Lisäksi sivuainekokonaisuuteen hyväksytään suorituksiksi seuraavat UniPIDin tuottamat kurssit:
-Concepts of Sustainability
- Water and Society
- Globalisation and Corporate Responsibility 
Katso: http://www.unipid.fi/en/courses/ 

 

 

YKPA362 Kestävä kehitys (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee tunnistamaan kestävän kehityksen merkityksen yhteiskuntapolitiikassa, sen historiallisen taustan sekä keskeiset nykyhetken haasteet.
Sisältö:
Kestävän kehityksen teoreettiset lähtökohdat ja muotoutuminen osaksi yhteiskuntapolitiikkaa. Kestävä kehitys yhteiskuntapolitiikan eri osa-alueilla: ilmastopolitiikka, ruokaturva, kestävän talouden kysymykset sekä kulttuurinen kestävyys.
Suoritustavat:
Luento ja kirjallisuuskuulustelu.
Kirjallisuus:
Suoritetaan seuraavat kohdat:

 • 1. Thiele, Leslie Paul (2013): Sustainability. Cambridge, Polity Press.
 • 2. Yhteinen tulevaisuutemme. Ympäristön ja kehityksen maailmankomission raportti (1987) Helsinki, Valtionpainatuskeskus, sivut 1-72.
  Saatavana myös englanniksi: Our Common Future. The World Commission on Environment and Development (1987) Oxford, Oxford University Press, pages 1-91
  http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf
  (pages 1-80)

 

SOSA407 Ympäristösosiologia I (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ja arvioida tutkimusalueen käsitteistöä, teorioita ja tutkimussuuntauksia. Hän kykenee sosiologian lähtökohdista ymmärtämään kyseistä tutkimusaluetta sekä osaa arvioida yhteiskunnan kehitystrendejä erikoisalan näkökulmista.
Sisältö: Opintojakso perehdyttää ympäristösosiologiseen tutkimukseen ja keskusteluun.
Suoritustavat: Luennot ja kirjallisuuskuulustelu
Kirjallisuus: Suoritetaan kaksi seuraavista:

 • A: Hannigan, J. (2006): Environmental Sociology (II painos). Routledge
 • B: Sutton, P.W. (2007): The Environment. A Sociological Introduction. Cambridge
 • C: Valkonen, J. (toim.) (2010): Ympäristösosiologia. WSOYpro

 


SOSS407 Ympäristösosiologia II (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida ja soveltaa tutkimusalueen käsitteistöä ja teorioita suhteessa omaan tutkimukseensa. Hän kykenee tunnistamaan ja arvioimaan erikoisalaan liittyviä ilmiöitä laajoissa yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa yhteyksissä.
Sisältö: Opintojakso syvennyttää valittuun erikoisalaan kohdistuvaan sosiologiseen tutkimukseen sekä perehdyttää nyky-yhteiskunnasta käytävään keskusteluun kyseisen erikoisalan näkökulmasta.
Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu. Kirjallisuutta voi suorittaa myös lukupiirityöskentelyllä, minkä suhteen opiskelijat itse voivat olla aloitteellisia ja ottaa yhteyttä opintojakson tentaattoriin. 
Kirjallisuus:
Suoritetaan kolme kohtaa annetuista vaihtoehdoista. Kirjallisuusluettelo voidaan räätälöidä pro gradu -tutkielmaa tukevaksi. Tällöin kirjoista on sovittava alan tentaattorin kanssa.

 • A: Luhmann, N. (2004): Ekologinen kommunikaatio. Gaudeamus
 • B: Hajer, M.A. (1995): The Politics of Environmental Discourse: Ecological Modernization and the Polity Process. Clarendon Press
 • C: Massa, I. (toim.) (2009): Vihreä teoria. Ympäristö yhteiskuntateorioissa. Gaudeamus
 • D: Schnaiberg, A. & K.A. Gould (2000): Environment and Society. The Enduring Conflict. Blackburn Press

 

 

YKPA363 Ruoka (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee globaalin elintarvikejärjestelmän käsitteen ja ymmärtää sen osien toiminnan sosio-ekonomiset vaikutukset sekä globaalilla että kansallisella tasolla.
Sisältö:
Yhteiskuntatieteellisen elintarviketutkimuksen keskeiset osa-alueet (tuotanto, jalostus, jakelu ja kulutus) ja käsitteet (ruokapolitiikka, ruokasuvereniteetti ja ruokaturva)
Suoritustavat:
Luento ja kirjallisuuskuulustelu.
Kirjallisuus:

 • 1. Mononen & Silvasti (toim.): Hyvä ja paha ruoka
 • 2. Artikkeleita, jotka ilmoitetaan kurssin aluksi.

 

YKPA364 Energia (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää energiasektorin ja yhteiskunnan välisen vuorovaikutteisen suhteen ja tuntee perusteet sen muotoutumisesta ja muutoksesta kansallisella tasolla pitkällä aikavälillä.
Sisältö:
Energian kulutus- ja tuotantojärjestelmä ja sen globaalit ympäristövaikutukset, energiakysymyksen muotoutuminen osaksi kansallista yhteiskuntapolitiikkaa sekä nykyinen kansallinen energiapoliittinen päätöksenteko osana Euroopan unionia.
Suoritustavat:
Luento ja kirjallisuuskuulustelu.
Kirjallisuus:

 • 1. Järvelä, M. & S. Juhola (eds.): Energy, Policy, and the Environment
 • 2. Artikkeleita, jotka ilmoitetaan kurssin aluksi.

 

FILA406 Ympäristöetiikka (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ympäristöetiikan keskeisimmät kysymykset sekä niihin liittyvän peruskäsitteistön ja ymmärtää ympäristöetiikan merkityksen suhteessa muuhun ympäristötutkimukseen ja -politiikkaan.
Sisältö:
Ympäristöetiikan lyhyt historia, keskeiset teoreettiset keskustelut (ympäristöarvot, sentrismit, eläinetiikka) ja ympäristöetiikan suhde käytännön ympäristö- ja eläinsuojelukysymyksiin (mm. ilmastonmuutos ja tuotantoeläimet).
Suoritustavat:
Luennot ja niihin liittyvä lukemisto tai kirjatentti.
Kirjallisuus:
Suoritetaan kaksi kohtaa seuraavista:

 • Belshaw, C.: Environmental Philosophy. Reason, Nature and Human Concern (e-kirjana)
 • Gardiner, S., S. Caney, D. Jamieson & H. Shue (eds.): Climate Ethics: Essential Readings (e-kirjana)
 • Oksanen, M.: Ympäristöetiikan perusteet
 • Aaltola, E.: Eläinten moraalinen arvo

 

SOSA411 Sociology of Consumption and Lifestyles (5 ECTS)

Content: The course familiarizes into the most important sociological theories of consumption and ways of life/lifestyles, and their implications.: Also the role of consumption in society, the way lifestyles are created in consumer society, problems related to consumption, as well as future challenges of consumption will be discussed during the course. The course includes a lecture course and literature. The language of the lecture course is English.
Completion mode: eExam: lecture and literature at the same time. Alternatively essay and lecture diary, according to the instructions of the lecturer.
Literature: Two of the following to be examined:

 • A: Lury, C.: Consumer Culture, 2nd Edition, 2011. Rutgers University Press
 • B: Scott, S. (2009): Making sense of everyday life. Polity
 • C: Paterson, M. (2006): Consumption and everyday life (The New Sociology). Routledge.
 • D: Collection of articles according to the instructions from the lecturer

 

SOSS404 Kulutuksen ja elämäntavan sosiologia II (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida ja soveltaa tutkimusalueen käsitteistöä ja teorioita suhteessa omaan tutkimukseensa. Hän kykenee tunnistamaan ja arvioimaan erikoisalaan liittyviä ilmiöitä laajoissa yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa yhteyksissä.
Sisältö: Opintojakso syvennyttää valittuun erikoisalaan kohdistuvaan sosiologiseen tutkimukseen sekä perehdyttää nyky-yhteiskunnasta käytävään keskusteluun kyseisen erikoisalan näkökulmasta.
Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu. Kirjallisuutta voi suorittaa myös lukupiirityöskentelyllä, minkä suhteen opiskelijat itse voivat olla aloitteellisia ja ottaa yhteyttä opintojakson tentaattoriin. 
Kirjallisuus: Suoritetaan kolme kohtaa annetuista vaihtoehdoista. Kirjallisuusluettelo voidaan räätälöidä pro gradu -tutkielmaa tukevaksi. Tällöin kirjoista on sovittava alan tentaattorin kanssa.

 • A: Schor J. & D.B. Holt (2000): The Consumer Society Reader. The New Press. Luvut 1-2, 5-7, 11-13, 16-19, 23, 25-28
 • B: Ilmonen, K. (2010): A Social and Economic Theory of Consumption. Palgrave. (ed. by Sulkunen, P., Rahkonen, K., Gronow, J., Noro, A., Warde, A.)
 • C: Ritzer G.: Enchanting a Disenchanted World: Continuity and Change in the Cathedrals of Consumption. Pine Forge Press 2010 (3rd ed.)
 • D: Sassatelli, R. (2007): Consumer Culture: History, Theory and Politics. Routledge