04.05.2015

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot sivuaineena

Sisältö ja osaamistavoitteet: Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot sisältävät viisi opintojaksoa, joiden kautta opiskelijalle muodostuu yleinen kuva yhteiskuntatieteistä ja omasta pääaineestaan tieteenalana. Opinnot alkavat oppiainekohtaisella johdantokurssilla. Tämän jälkeen opintojaksot ovat kaikille yhteisiä lukuun ottamatta oppiainekohtaisia harjoituksia Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio -opintojakson yhteydessä.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot suoritettuaan opiskelija oppii hallitsemaan tieteenalallaan tarvittavat keskeiset käsitteelliset lähestymistavat ja analyyttiset perustaidot. Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa yhteiskunnallisia ilmiöitä tieteellisen tiedon näkökulmasta.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot
(sivuaineopiskelijoille)
25 op

Valitaan vähintään yksi johdantojakso: *

 • YFIP110 Sosiaalityön johdanto (5 op)
 • YFIP120 Sosiologian johdanto (5 op)
 • YFIP130 Yhteiskuntapolitiikan johdanto (5 op)
 • YFIP140 Filosofian johdanto (5 op)
 • YFIP150 Valtio-opin johdanto (5 op)
5 op
YFIP210 Sosiaalitieteiden teoriat ja käsitteet 5 op
YFIP220 Yhteiskunta
5 op
YFIP240 Poliittiset instituutiot 5 op
YFIP250 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio 5 op

* Jos aiot jatkaa aineopintoihin, tulee ko. aineen johdanto olla suoritettu.
Johdantojaksoja voi kiinnostuksen mukaan tehdä useampia kuin yhden, jolloin perusopintojen kokonaislaajuus kasvaa yli 25 op:n.

 

OPINTOJAKSOKUVAUKSET

 

YFIP240 Poliittiset instituutiot, 5 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee Suomen ja Euroopan unionin poliittisten järjestelmien keskeiset piirteet ja kansalaisten mahdollisuudet toimia järjestelmissä.
Sisältö: Opintojakson aikana perehdytään monitasoisten poliittisten instituutioiden toimintaan ja niiden muutoksiin sekä kansalaisten poliittisen toiminnan mahdollisuuksiin ja vaikuttavuuteen näissä instituutioissa.
Suoritustavat: Luennot ja kirjallisuuden tenttiminen.
Kirjallisuus:

 

YFIP210 Sosiaalitieteiden teoriat ja käsitteet (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee kuvaamaan sosiaalitieteiden keskeisiä teorioita ja käsitteitä sekä tunnistaa teorioiden ja käsitteiden merkityksen sosiaalitieteissä.
Sisältö: Opintojakson aikana käydään läpi sosiaalitieteiden keskeisiä teoreettisia suuntauksia ja käsitteitä.
Suoritustavat: Luennot ja kirjallisuuden tenttiminen.
Kirjallisuus: Valitaan joko vaihtoehto A tai vaihtoehto B.

 • A: Heiskala, Risto (2008): Toiminta, tapa ja rakenne. Gaudeamus. JA
  Aro, Jari & Pertti Jokivuori (2010): Klassinen sosiologia ja moderni maailma. (e-kirjana)
 • B: Inglis, D. & C. Thorpe (2012):  An Invitation to Social Theory. Polity Press.

 

YFIP250 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee argumentaation ja retoriikan perusteet sekä kykenee soveltamaan opintojakson tietoainesta kriittisen ajattelun ja oman perustelutaitonsa kehittämisessä. Opiskelija hallitsee tieteellisen kommunikaation perusteet.
Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan kriittisen ajattelun luonteeseen, ja tarkastellaan retoriikan, argumentaation ja logiikan keskeisiä käsitteitä sekä niiden taustalla olevia ajattelutapoja. Kurssilla harjaannutaan tieteellisessä kommunikaatiossa. Opintojakson keskeisiä teemoja ovat tekstin ja puheen tulkinta-, analysointi- ja arviointitaidot sekä kirjallisen ja suullisen kommunikaation taidot.
Suoritustavat: Luennot ja luentokuulustelu sekä YFI:n pääaineopiskelijoille oppiainekohtainen harjoitusryhmä.

Sivuaineopiskelu: Muiden laitosten opiskelijat suorittavat luentojen ja luentokuulustelun lisäksi filosofian oppiaineen tuottamat argumentaatioharjoitukset. YFI-laitoksen opiskelijat suorittavat luentojen ja luentokuulustelun lisäksi vain pääaineensa harjoitusryhmän.

Kirjallisuus:

 • Eemeren, Grootendorst & Henkemans (2002): Argumentation. Analysis, evaluation, presentation. Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers, 2008.

HARJOITUSRYHMÄ SIVUAINEOPISKELIJOILLE:

 • Argumentaatioharjoitukset

Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii filosofialle keskeiset argumentaatiotaidot sekä suullisessa että kirjallisessa esittämismuodossa.

Sisältö: Jakso sisältää argumenttien analysointia, arviointia ja oman argumentin muodostamista, puolustamista ja hiomista.
Suoritustavat: Osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn ja/tai kirjallisen materiaalin tenttiminen.
Kirjallisuus:

 • Baggini, J. & P.S. Fosl (2010): The philosopher's toolkit: A compendium of philosophical concepts and methods (2. ed. ed.). Oxford: Wiley-Blackwell.  (Löytyy myös suomenkielisenä.)

 

YFIP220 Yhteiskunta (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata suomalaisen yhteiskunnan historiallisen kehityksen pääpiirteet sekä eritellä sen nykypiirteitä. Opiskelija tunnistaa globalisaation mukanaan tuomat haasteet kansallisvaltioille ja kansallisvaltiolähtöiselle yhteiskunta-ajattelulle.
Sisältö:
Opintojakson aikana perehdytään suomalaisen yhteiskunnan historiallisiin muutoksiin, nykypiirteisiin ja haasteisiin globaalin muutoksen, hyvinvointivaltion, kestävän kehityksen, työelämän ja teknologisen kehityksen osalta. Opintojaksolla esitellään suomalaisen yhteiskunnan erityispiirteitä ja yhteiskunnallista muutosta myös perheen, sosiaalihuollon ja -palvelujen sekä tasa-arvon osalta.
Suoritustavat:
Luennot ja kirjallisuuden tenttiminen.
Kirjallisuus:

 • Karisto, Antti, Pentti Takala & Ilkka Haapola (2009): Matkalla nykyaikaan (s. 7-90, 125-193 ja 221-312). WSOY. TAI
  Saari, Juho (toim.) (2013): Suomen sillat tulevaisuuteen (s. 11-129, 209-235, 266-296 ja 324-372). Kuluttajatutkimuksen kirjoja 8. https://jyu.finna.fi/Record/jykdok.1311571

SEKÄ yksi kohta seuraavista:

 • A: Jokinen, Kimmo & Kimmo Saaristo (2006): Suomalainen yhteiskunta. Sanoma Pro Oy.
 • B: Martikainen, Tuomas, Pasi Saukkonen & Minna Säävälä (toim.) (2013): Muuttajat (sivut 13-203 ja 220-244).  Gaudeamus.
 • C: Sitra, selvityksiä 74: Miten suomi selviää yli 4 astetta lämpimässä maailmassa? JA
  Helne, Tuula & Tiina Silvasti (toim.) (2012): Yhteyksien kirja. Etappeja ekososiaalisen hyvinvoinnin poluilla (sivut: 10–23, 30–63, 104–112, 150–219 ja 286–293). Kelan tutkimusosasto. (https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/37654/YhteyksienKirja.pdf?sequence=1)
 • D) Erola, Jani (toim.) (2010): Luokaton Suomi (s. 5-181). Gaudeamus.
 • E) Julkunen, Raija (2008): Kuka vastaa? Hyvinvointivaltion rajat ja julkinen vastuu. THL.

 

YFIP110 Sosiaalityön johdanto (5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa kuvata pääpiirteissään sosiaalityön historiallisen kehityksen. Hän tuntee sosiaalityön keskeisiä teorioita, käsitteitä, menetelmiä ja ammatillista etiikkaa sekä tutkimuskohteita. Hän osaa hahmottaa sosiaalityön suhteen muihin sosiaalitieteisiin.
Sisältö: Opintojakso tarjoaa johdatuksen sosiaalityön historialliseen kehitykseen sekä ajankohtaisiin keskusteluihin ja tutkimuskohteisiin. Opintojaksossa rakennetaan kuvaa myös sosiaalityön keskeisistä teoriaperinteistä ja nykysuuntauksista sekä tarkastellaan sosiaalityöhön kytkeytyviä tärkeimpiä haasteita. Opintojaksossa kuvataan lisäksi sosiaalityön erityispiirteitä ja suhdetta muihin sosiaalitieteisiin.
Suoritustavat: Luennot ja kirjallisuus, joka suoritetaan pienryhmätyöskentelynä (pääaineopiskelijat) tai kirjatenttinä (sivuaineopiskelijat)
Kirjallisuus:

 • Jaakkola, J., P. Pulma ym. (1994): Armeliaisuus, yhteisöapu, sosiaaliturva: suomalaisten sosiaalisen turvan historia. Sosiaaliturvan keskusliitto, HUOM! VAIN Pulman, Urposen ja Satkan artikkelit eli sivut 15–70 ja 163–339.
 • Raunio, K. (2009 tai uudempi lisäpainos) Olennainen sosiaalityössä. 2. uud. laitos. Gaudeamus. TAI
  Juhila, K. (2006 tai uudempi lisäpainos) Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina. Sosiaalityön yhteiskunnalliset tehtävät ja paikat. Vastapaino. Huom! Juhilan kirjan voi valita tentittäväksi vain, mikäli sitä ei ole luettu pääsykoekirjana.

 

YFIP120 Sosiologian johdanto (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
Tuntee pääpiirteissään sosiologian historiallisen kehityksen
Osaa kuvata sosiologian keskeisiä teorioita, käsitteitä, ja menetelmiä sekä tutkimuskohteita
Osaa hahmottaa sosiologian suhteen muihin juonteen sosiaalitieteisiin
Sisältö: Opintojakso tarjoaa johdatuksen sosiologian historialliseen kehitykseen sekä ajankohtaisiin keskusteluihin ja tutkimuskohteisiin. Opintojaksossa rakennetaan kuvaa myös sosiologian keskeisistä teoriaperinteistä, nykysuuntauksista ja tutkimusmenetelmistä sekä tarkastellaan sosiologiaan kytkeytyviä tärkeimpiä haasteita. Opintojaksossa kuvataan lisäksi sosiologian erityispiirteitä ja suhdetta muihin sosiaalitieteisiin.
Suoritustavat: Luennot ja kirjallisuus
Kirjallisuus:

 • Giddens, A. & Sutton, P. W.: Sociology, 7. painos. Luvut 1-6, 12, 13, 16, 17, 19.

 

YFIP130 Yhteiskuntapolitiikan johdanto (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
Tuntee pääpiirteissään yhteiskuntapolitiikan historiallisen kehityksen.
Osaa kuvata yhteiskuntapolitiikan keskeisiä teorioita ja käsitteitä sekä tutkimuskohteita.
Osaa hahmottaa yhteiskuntapolitiikan suhteen muihin sosiaalitieteisiin.
Sisältö: Opintojakso tarjoaa johdatuksen yhteiskuntapolitiikan historialliseen kehitykseen sekä ajankohtaisiin keskusteluihin ja tutkimuskohteisiin tarkastellen yhteiskuntapolitiikan erityispiirteitä ja suhdetta muihin sosiaalitieteisiin. Lisäksi esitellään yhteiskuntapolitiikan keskeisiä teoriaperinteitä, nykysuuntauksia sekä tärkeimpiä ajankohtaisia haasteita.
Suoritustavat:
Yhteiskuntapolitiikan pääaineopiskelijat: Luennot sekä lukupiirityöskentely + essee.
Sivuaineopiskelijat: Luennot ja kirjallisuus.
Kirjallisuus:

 • Anttonen, A. & J. Sipilä: Suomalaista sosiaalipolitiikkaa
 • Maailman tila 2013: Onko liian myöhäistä?

 

YFIP140 Filosofian johdanto (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee filosofisen kysymyksenasettelun, filosofian eri osa-alueet sekä keskeisen filosofisen erityiskäsitteistön sekä ajattelun loogisuuden perusedellytykset.
Sisältö: Filosofisen tiedon ja tutkimuksen luonne, normatiivisen etiikan keskeiset suuntaukset, ontologian ja tietoteorian peruskäsitteet.
Suoritustavat: Luento ja kirjallisuuden tenttiminen
Kirjallisuus: Luennolla jaettavan tekstiaineiston lisäksi suoritetaan seuraavat teokset:

 • Janicaud, Dominique (2010): A Beginner’s Guide to Philosophy
 • Rosenberg, J.F.: The Practice of Philosophy (3. edition)

 

YFIP150 Valtio-opin johdanto (5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii ymmärtämään politiikasta puhumisen ongelmallisuutta ja kiistanalaisuuden sekä niiden tutkimisen mahdollisuuksia.
Sisältö: Perehtyminen keskeisten poliittisten käsitteiden historiaan ja nykyisiin käyttötapoihin, niiden merkitykseen poliittisille käytännöille sekä näihin liittyen politiikan tutkimuksen kysymyksenasetteluihin.
Suoritustavat: Luento ja kirjallisuus
Kirjallisuus: