28.01.2016

Yleisopinnot ja muut opinnot

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tarjoamat yleisopinnot ja muut opinnot, opintojaksokuvaukset

Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa suoritettavat yleisopinnot ja muut opinnot:

 • YTKY010 Propedeuttinen kurssi (2 op), Johdatus opiskeluun
 • YTKY004 eHops II-vaihe (1 op)
 • YTKY060 Luottamustehtävät (2-8 op)
 • YTKY101 Työelämäopinnot (1-5 op)
 • YTK0010 Pienryhmän ohjaaminen (2 op)
 • MUU1100 Varusmiespalveluksen johtaja- ja kouluttajakoulutus (5 op)

Muiden tiedekuntien opiskelijoille tarjottavina yleisopintoina järjestetään seuraavat opintojaksot:

 • FILY025 Johdatus tieteen etiikkaan (5 op)
 • YFIY100 Tieteenteoria (5 op)
 • YTKY102 Tasa-arvo työelämässä (5op)
 • FILY028 Etiikka ja talous (5op)

 

YTKY010 Propedeuttinen kurssi (2 op), Johdatus opiskeluun

Pakollinen yleisopintojakso YFI-laitoksen pääaineopiskelijoille.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija on aloittanut tutustumisen akateemiseen maailmaan, tieteeseen ja tiedeyhteisöön sekä akateemiseen opiskeluun. Opiskelija tuntee yliopiston opiskeluympäristönä ja tietää erilaisista opetus- ja suoritusmuodoista ja opintojen suunnittelusta. Opiskelija tuntee yliopiston sosiaalisena ympäristönä ja on tutustunut kanssaopiskelijoihin ja opetushenkilökuntaan. Opiskelija on pohtinut omia tavoitteitaan ja osaa suunnitella omia opintojaan. Opiskelija osaa riittävästi opiskelussa tarvittavia perustietoja ja -taitoja.
Sisältö:
Opetussuunnitelma ja -opetusohjelma, Kielikeskuksen info kieliopinnoista, kirjaston tiedonhankintainfo, tieteellinen kirjoittaminen ja lukeminen, yhteiskuntatieteellinen vastaaminen, opettajaopintoinfo, työelämävalmiudet, eportfolion esittely, ensimmäisen henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS I) laatiminen käytyjen ohjauskeskusteluiden ja saadun ohjauksen pohjalta
Suoritustavat:
Luennot, oppiainetapaamiset, HOPSin laatiminen erillisessä demotapaamisessa

 

YTKY004 eHops II-vaihe (1 op)

Pakollinen yleisopintojakso YFI-laitoksen pääaineopiskelijoille.

Osaamistavoitteet: Opiskelija tietää mitä opintojaan liittää alempaan korkeakoulututkintoon, osaa suunnitella maisterivaiheen opintonsa, osaa aikatauluttaa kv-vaihdon opintoihinsa.
Sisältö:
Kandidaattiseminaarin suorittamislukuvuonna pienryhmäkokoontumisia amanuenssien ja seminaarivetäjän johdolla, varmistetaan alempaan tutkintoon kuuluvien opintojen valmius, suunnitellaan maisteriopintojen eteneminen ja tutustutaan hieman myös jatko-opintoihin, vaihtoon lähtö ja vaihdosta palaaminen, toisen henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS II) laatiminen. Kandidaattiseminaarin yhteydessä opiskelijan tulee suorittaa myös kirjaston vetämä tiedonhankintakurssi
Suoritustavat:
Pienryhmätapaamiset, HOPSin laatiminen

 

YTKY060 Luottamustehtävät (2-8 op)

Osaamistavoitteet: Luottamustehtävissä toimittuaan opiskelija tuntee erilaisia kokous- ja neuvottelutaitoja, on tutustunut asiakirjojen ja esitysten laadintaan sekä asioiden ja toiminnan organisointiin. Opiskelija on tutustunut myös yhteisöjen ja organisaatioiden toimintaan.
Sisältö:
Opiskelija toimii aktiivisesti yliopiston virallisessa hallintoelimessä, ainejärjestön hallituksessa, ylioppilaskunnan luottamustehtävässä, yliopiston opintotukilautakunnassa tai yliopiston, tiedekunnan tai laitoksen virallisessa työryhmässä. Saadakseen luottamustehtävissä toimimisesta opintopisteitä opiskelijan tulee raportoida toimintansa. Opintopisteiden määrittelyssä käytetään rehtorin päätöstä koskien opintopisteitä luottamustehtävistä yliopistolla. Opintopisteitä voidaan myöntää kerralla tai useammassa osassa.
Suoritustavat:
Opiskelija toimittaa raportin toiminnastaan luottamustehtävissä. Raportin tulee sisältää seuraavat seikat:

 • Missä luottamustehtävässä opiskelija on toiminut, kuinka kauan ja kuinka usein.
 • Mitä opiskelija katsoo oppineensa luottamustehtävistä (vuorovaikutustaidot, kokoustekniikka, ryhmässä toimiminen, yhteistyötaidot, johtamisvalmiudet, tms.).
 • Miten opiskelija voi hyödyntää osaamistaan jatkossa, miten asioiden valmistelua ko. tehtävässä tulisi kehittää.
 • Raportti jätetään tiedekunnan opintoasiainpäällikölle, joka hyväksyy raportin ja määrittelee myönnettävien opintopisteiden määrän.

7.11.2013

Rehtorin päätös

Asia: Opintopisteet luottamustoimista yliopistolla

1. Kustakin seuraavasta luottamustehtävästä luetaan hyväksi 2 opintopistettä:

 • a. vähintään vuosi JY:n virallisessa hallintoelimessä (yliopistokollegio, yliopiston hallitus, tiedekuntaneuvosto, koulutusneuvosto)
 • b. vähintään vuosi ainejärjestön hallituksessa
 • c. vähintään vuosi ylioppilaskunnan luottamustehtävässä (edustajiston tai hallituksen jäsenenä tai valiokunnan tai jaoston puheenjohtajana)
 • d. vähintään vuosi yliopiston opintotukilautakunnassa, yliopiston, tiedekunnan tai laitoksen virallisessa työryhmässä (esim. tiedekunnan opetussuunnitelmatyöryhmä, tutkintolautakunta)

2. Yhdelle opiskelijalle voidaan luottamustehtävistä lukea hyväksi enintään 8 opintopistettä.

3. Opintosuorituksen saa pääsääntöisesti vain toimielimen varsinaisena jäsenenä toimimisesta, ellei varajäsenenä toimiminen ole vastannut työmäärältään varsinaisen jäsenen työmäärää.

4. Toimiminen samassa luottamustehtävässä voidaan lukea hyväksi vain kerran.

 

YTKY101 Työelämäopinnot (1-5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää yhteiskuntatieteellisen koulutuksen aseman suomalaisessa koulutuskentässä ja yleisen yhteiskuntatieteellisen koulutuksen tyypilliset erot ammattispesifeihin aloihin, tietää koulutuksessa saavutettavat keskeiset kvalifikaatiot sekä on tutustunut yhteiskuntatieteilijöiden yleisimpiin työtehtäviin ja yhteiskuntatieteilijöiden työmarkkinatutkimuksen keskeisiin tuloksiin, ymmärtää koulutuksen tuottamien tietojen ja taitojen yhteyden työllistymiseen sekä pohtii omien koulutusvalintojensa yhteyttä työllistymismahdollisuuksiin ja kiinnostuksensa kohteita työmarkkinoilla
Sisältö:
Yhteiskuntatieteelliseltä koulutusalalta työllistyminen, työmarkkinatutkimukset, työelämätarinat, oman osaamisen kartoitus, työnhakudokumentointi
Suoritustavat:
Osallistuminen luennoille, harjoitustöihin, työpajoihin tai yhteistyötahojen kanssa järjestettäviin tapahtumiin

 

YTK0010 Pienryhmän ohjaaminen (2 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson ensimmäisen osan tavoitteena on antaa valmiudet toimia uusien opiskelijoiden ohjaajana ja neuvojana (tutor) opintojen alussa, antaa tukea sosiaalisen verkoston rakentamisen ja yliopistoyhteisöön sopeutumisen tukemiseen. Opintojakson toisena osana on toimiminen tutorina opintonsa aloittaville opiskelijoille.
Sisältö:
Leirimuotoinen JYY:n järjestämä intensiivikoulutus, joka koostuu alustuksista, ryhmätoimintaharjoituksista, tehtävänantojen mukaan suoritettavista lavastetuista ongelmatilanteista ja niiden käsittelemisestä ryhmissä sekä työryhmien purkamisesta. Lisäksi tiedekunta järjestää tutortoimintaan liittyvät infotilaisuudet valituille tutoreille. Toimiminen oppiainekohtaisena tutorina opintonsa aloittaville opiskelijoille ensimmäisen lukukauden aikana.
Suoritustavat:
Osallistuminen koulutukseen ja raportointi tutorina toimimisesta. Raportti palautetaan tiedekunnan opintohallintoon ohjeiden mukaisesti.

 

MUU1100 Varusmiespalveluksen johtaja- ja kouluttajakoulutus (5 op)

Puolustusvoimien johtaja‐ ja kouluttajakoulutuksen sisältämät, alla luetellut koulutusosiot vähintään yleisarvosanalla hyvä suorittaneille luetaan hyväksi tutkintoon 5 opintopistettä tutkinnon vapaavalintaisiin opintoihin tai tiedekunnan jonkin oppiaineen osaamistavoitteiltaan vastaaviin opintoihin.
Koulutusosiot:

 • AUK I: Johtamisen ja kouluttamisen perusteet (enintään 30 h)
 • AUK II ja RUK: Johtamistaidon peruskurssi, Koulutustaidon peruskurssi ja Johtamis‐ja koulutustaidon harjoittelu (yhteensä enintään 137 h)
 • JOHTAJAKAUSI: Koulutustaidon jatkokurssit I‐III, Koulutustaidon ohjattu harjoittelu, Tiimityöskentely, Johtamistaidon jatkokurssi, Johtamiskäyttäytymisen ohjattu kehittäminen (yhteensä enintään 666 h)

 

FILY025 Johdatus tieteen etiikkaan (5 op)

YFI-laitoksen pääaineopiskelijoille valinnainen yleisopintojakso. Psykologian pääaineopiskelijat suorittavat pakollisena yleisopintona joko FILY025 tai YFIY100.

Osaamistavoitteet: Opiskelija tunnistaa päätöksentekotilanteiden eettisen puolen. Hän osaa käyttää etiikan peruskäsitteitä oman alansa eettisten kysymysten analysoimisessa. Hän on sisäistänyt opiskelua ja tutkimusta koskevat eettiset ja juridiset perusvaatimukset (erityisesti Hyvä tieteellinen käytäntö ohjeistus). Hän tunnistaa häirinnän ja plagioinnin sekä tietää miten toimia niitä kohdatessaan. Hän tietää tekijänoikeuksiin, keksintöjen patentointiin, tutkimussopimusten tekemiseen ja tutkimustulosten salaamiseen liittyvät perusasiat.
Sisältö:

 • Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet
 • Arvioinnin ja ohjauksen eettiset kysymykset
 • Tieteen ja ei-tieteen rajanvetoon liittyvät eettiset ongelmat
 • Tutkimuksen vapaus ja avoimuus
 • Tieteen ja yhteiskunnan välinen suhde
 • Keskeisimmät ihmistutkimukseen ja eläinkokeisiin liittyvät eettiset periaatteet
 • Häirinnän ja plagioinnin vastustaminen
 • Vertaisarviointi ja tekijänoikeudet
 • Tutkimusetiikan tärkeimmät viralliset instituutiot ja koodit

Suoritustavat: Luento ja luentopäiväkirja tai eTentti.
Kirjallisuus:

 • Clarkeburn, Henriikka & Arto Mustajoki (2007): Tutkijan arkipäivän etiikka. Tampere: Vastapaino
 • Resnik, David B. (1998): The Ethics of Science. An Introduction. Lontoo & New York: Routledge.
 • Tai joku muu kurssilla jaettava materiaali.

 

YFIY100 Tieteenteoria (5 op)

YFI-laitoksen pääaineopiskelijoille pakollinen yleisopintojakso. Psykologian pääaineopiskelijat suorittavat pakollisena yleisopintona joko YFIY100 tai FILY025

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käsitellä erityisesti ihmistieteellisen tutkimuksen piirissä seuraavia tieteenteoreettisia teemakokonaisuuksia:

 • Yleisen tieteenfilosofian keskeiset kysymykset, käsitteet ja teoriat
 • Tieteellistä toimintaa määrittävät ja sen pseudotieteestä erottavat erityispiirteet
 • Tieteellisen tutkimuksen ja tieteellisten menetelmien taustaoletuksiin liittyvät kysymykset sekä
 • Tieteessä käytettävät vakuuttamiskeinot

Sisältö:

 • Kielen ja todellisuuden välinen suhde
 • Tieteellisten teorioiden rakentuminen
 • Teorian ja empirian suhde
 • Tiedon ja totuuden käsitteet
 • Tieteellinen menetelmä ja selittäminen
 • Kausaliteetti
 • Tiede sosiaalisena ja yhteiskunnallisena toimintana
 • Feministinen tieteen kritiikki
 • Tieteen etiikka

Suoritustavat: YFI:n pääaineopiskelijoille pakollinen luento ja kirjallisuuden tenttiminen. Sivuaineopiskelijat tenttivät sekä kirjallisuuden että luennon korvaavan teoksen.
Kirjallisuus: Suoritetaan seuraavat teokset:

 • Kiikeri, M. & P. Ylikoski: Tiede tutkimuskohteena
 • Raatikainen P.: Ihmistieteet ja filosofia (e-kirja)

Luennon korvaava teos (sivuaineopiskelijoille):

 • Godfrey-Smith, P.: Theory and Reality: An Introduction to the Philosophy of Science

 

YTKY102 Tasa-arvo työelämässä (5op)

Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää tasa-arvotyön moninaisuuden ja merkityksen työelämän kontekstissa. Opiskelija osaa soveltaa luennoilla oppimiaan teorioita ja käytänteitä omaan tekemiseensä.
Sisältö: Kurssin keskeinen teema on tasa-arvo ja sen ilmeneminen työelämässä. Tarkasteltavana on tasa-arvon parissa työskenteleminen ja sen erilaiset ilmentymät työelämässä. Viikoittain vaihtuvat luennoitsijat. Luentoja seuraa demotyöskentely
Suoritustavat: Hyväksytysti suoritettu oppimistehtävä ja vähintään 80 prosentin osallistuminen lähiopetukseen (luennot+demot). Aktiivinen osallistuminen demotyöskentelyyn.

 

FILY028 Etiikka ja talous (5op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii perustiedot ja -taidot talousteorian ja filosofisen etiikan yhteyksistä.
Suoritustavat:
Kirjatentti tai essee (sovitaan tentaattorin kanssa erikseen)
Kirjallisuus:

 • Dutt, A. & C. Wilber: Economics and Ethics: An Introduction

SEKÄ yksi teos seuraavista:

 • Sen: On Ethics and Economics
 • Staveren: The Values of Economics: An Aristotelian Perspective
 • O’Neil: The Market: Ethics, Knowledge, and Politics