05.11.2018

Ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksiluku

Opiskelijan kannattaa pohtia henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassaan mahdollista ulkomaista opiskelu- tai työharjoittelujaksoa ja ottaa jo opintojen alkuvaiheessa huomioon niihin tarvittavat riittävät kieli- ja viestintäopinnot. Jo ennen vaihtoon lähtöä on hyvä selvittää, miten ulkomailla suoritetut opinnot voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoon sisältyviä opintoja. 

Ulkomailla suoritettujen opintojen liittäminen tutkintoon

Ulkomailla suoritetuilla opinnoilla on mahdollista joko korvata yksittäisiä opintojaksoja tai opinnot voidaan sisällyttää tutkintoon kuuluviksi opinnoiksi sellaisenaan. Korvaavuutta on mahdollista hakea pää- tai sivuaineopintoihin ja tutkinto-ohjelman opintoihin eli sellaisiin opintoihin, joihon on opinto-oikeus. Opintojen korvaaminen edellyttää sisällöllistä vastaavuutta. Opintojen korvaavuudesta päättää oppiaine, jonka opinnoista on kyse.

Mikäli opinnoilla ei ole mahdollista korvata pää- tai sivuaineopintoja, opinnot on silti mahdollista sisällyttää tutkinnon valinnaisiksi opinnoiksi. Opintojen hyväksiluku käsitellään tällöin tiedekunnassa, salla.kujala@jyu.fi

 

Ulkomailla suoritetut kieliopinnot on mahdollista hyväksilukea joko ulkomailla suoritettuina kieliopintoina tai  niillä on mahdollista hakea korvaavuutta tutkinnon viestintä- ja kieliopintoihin. Jos kyse on opintojen sisällyttämisestä eli kieliopintojen kirjaamisesta tutkintoon sellaisenaan, hyväksiluku käsitellään tiedekunnassa. Jos opinnoilla halutaan korvata viestintä- ja kieliopintoja, opintojen hyväksiluku käsitellään kielikeskuksessa. Lisätietoja kieliopintojen korvaavuudesta on kielikeskuksen sivuilla

Lisätietoja opintojen hyväksilukemisesta on tiedekunnan sivuilla ja yliopiston yhteiset ahot-periaatteet on kuvattu koulutuspalveluiden sivuilla. 

Korvaavuuksien hakeminen

Opintojen korvaavuutta haetaan joko sähköisellä ahot-lomakkeella tai paperisella lomakkeella. Korvaavuushakemukseen tulee liittää mukaan alkuperäinen todistus/rekisteriote suoritetuista opinnoista sekä opintojaksojen kurssikuvaukset. Sähköiseen lomakkeeseen tulee valita vastaanottajaksi humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Lomake ohjautuu tiedekunnasta opintojaksosta vastaavalle tentaattorille. Jos haet korvaavuutta paperisella lomakkeella, lomake tulee toimittaa kv-suunnittelija Kirsi Torkkolalle. 

Ulkomailla suoritetuista opinnoista myönnetään pisteitä niiden sisällön ja laajuuden mukaan. Eurooppalaisissa korkeakouluissa käytetään ECTS-järjestelmää, joka vastaa Suomen opintopistejärjestelmää (1 ECTS = 1 op). Euroopan ulkopuolella suoritettuja opintoja arvioidaan kurssien sisällön, tuntimäärien ja tason mukaan.

Lisätietoja vaihto-kohteista ja -opiskelusta löytyy kansainvälisten palveluiden sivuilta.