25.12.2016

Demokratia ja parlamentarismi

Valtio-opin tutkimuksen yhtenä vahvuusalueena Jyväskylän yliopistossa on demokratian ja parlamentarismin tutkimus, jolla on omaleimainen ja laaja-alainen tutkimusprofiili ja vahvat kansainväliset yhteydet.

Opinnoissa perehdytään demokratian ja parlamentarismin klassisiin ja nykyteorioihin samoin kuin alan tutkimusotteisiin. Opetukseen sisältyy lisäksi tutustumista parlamentaarisen demokratian sekä poliittisen osallistumisen ja hallinnan menettelytapoihin ja käytäntöihin.

Sivuainekokonaisuus koostuu valtio-opin aine- ja syventävien opintojen alaan liittyvistä opintojaksoista ja se on vapaa sivuaine kaikille Jyväskylän yliopiston opiskelijoille. Suositellaan nykyisten tai niitä edeltäneiden YFI-laitoksen perusopintojen suorittamista ennen tämän sivuainekokonaisuuden aloittamista. Opintokokonaisuuteen sisältyviä yksittäisiä opintojaksoja voi suorittaa vapaasti ilman erillisen opinto-oikeuden hakemista.

Opintokokonaisuus soveltuu kaikille alasta kiinnostuneille, jotka kokevat perehtymisen demokraattisen ja parlamentaarisen politiikan taustoihin, muotoihin, käytäntöihin sekä alan tutkimukseen itselleen tärkeäksi. Se palvelee sitä kasvavaa määrää henkilöitä, jotka työskentelevät demokraattisissa ja parlamentaarisissa käytännöissä paikallisella, valtakunnallisella tai kansainvälisellä tasolla. Lisäksi opetus palvelee yliopistojen ja muiden oppilaitosten opetusohjelmissa laajenevaa demokratiakasvatusta.

Opetuksen laajempana tavoitteena on vahvistaa eri tavoin poliittisesti toimivien kansalaisten itsenäistä poliittista lukutaitoa ja arvostelukykyä. Parlamentaarinen demokratia ja sen sovellukset eri yhteyksiin edellyttävät toimijoiltaan kysymysten ja asialistan debatointia vastakkaisista näkökulmista. Tämä mahdollistaa valittujen edustajien, ministereiden, hallintokoneiston, järjestöjen, liikkeiden ja verkostojen toimijoiden kriittisen arvioinnin ja valvonnan. Poliittinen lukutaito opettaa myös ottamaan etäisyyttä ja pohtimaan vaihtoehtoja mediassa esitetylle näkemyksille ja asiantuntemuksen nimissä tapahtuvalle vallankäytölle. Opetus tukee myös valmiutta itsenäisesti osallistua poliittisiin debatteihin ja päätöksentekoon eri tasoilla.

Vastuuyksikkö: valtio-oppi

  • Demokratia ja parlamentarismi -opintokokonaisuuden opetussuunnitelma    
  • Demokratia ja parlamentarismi -opintokokonaisuuden opetusohjelma