27.12.2016

Maisteriohjelman esittely

Kansalaisyhteiskunta

Kansalaisyhteiskunnalla tarkoitetaan tavallisesti toimintakenttää, jossa kansalaiset ja kansalaisryhmät toimivat vapaaehtoisesti ja julkisesti arvojensa, päämääriensä ja intressiensä pohjalta. Aktiivinen kansalaistoiminta, kansalaisten vapaaehtoiset yhdistykset, järjestöt, kansalaisaloitteet ja -liikkeet nähdään yleisesti nyky-yhteiskunnan tasapainoisen kehittymisen sekä demokratian toteutumisen tärkeiksi edellytyksiksi.

Kansalaistoiminnan ja -yhteiskunnan kysymykset ovat ajankohtaistuneet yhteiskunnallisessa keskustelussa viime vuosikymmenenä. Keskustelua käydään muun muassa kansalaisjärjestöjen palvelutehtävistä hyvinvointiyhteiskunnassa ja aktiivisen kansalaistoiminnan merkityksestä taloudelliselle kehitykselle. Sellaiset käsitteet, kuten kolmas sektori - kansalaisten vapaaehtoinen järjestökenttä julkisen sektorin ja markkinasektorin ohella - ja sosiaalinen pääoma ovat työntyneet huomion keskiöön. Pohdinnan kohteeksi ovat nousseet valtion, kansalaisyhteiskunnan ja markkinoiden keskinäiset suhteet.

Globaalistuva maailma ja uusi kommunikaatioteknologia muokkaavat kansalaistoimintaa ja sen organisoitumista. Kansalaisyhteiskuntaa koskevia huolenaiheita länsimaissa ovat olleet esimerkiksi poliittisen osallistumisen laskusuunta erityisesti nuorten keskuudessa sekä vähemmistöjen ja yhteiskunnalliseen marginaaliin joutuneiden ryhmien heikko asema niin kansalaistoiminnan alueella kuin yhteiskunnassa yleisemminkin.

Maisteriohjelma

Maisteriohjelma perustuu kahden vuoden päätoimiseen opiskeluun ja sen rakenne on kaksiportaisen tutkintorakenteen mukainen. 

Ohjelmaan valitaan erillishaun kautta kandidaatin tai vastaavantasoisen opintomäärän hankkineita opiskelijoita suorittamaan maisterintutkinto seuraavasti: YTM -tutkinto pääaineina filosofia, sosiaalityö, sosiologia, valtio-oppi, yhteiskuntapolitiikka, LiTM -tutkinto pääaineena liikunnan yhteiskuntatieteet, sekä FM -tutkinto pääaineena etnologia tai historia.

Maisteriohjelman koulutus toteutetaan pääaineiden ja maisteriohjelman järjestämänä opetuksena. Opiskelija suorittaa maisteritutkinnon pääaineessaan. Opinto-ohjelmaan kuuluvat kaikille yhteiset kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden erityisalaopinnot, oman pääaineen vaatimat teoreettiset ja metodologiset opinnot sekä opiskelijan vapaavalintaiset kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden opinnot.

Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelma (120 op) antaa tieteelliset perustiedot kansalaisyhteiskunnasta ja sen organisaatioista, kansalaistoiminnan ja osallistumisen kansallisista ja kansainvälisistä poliittis-taloudellisista käytännöistä sekä järjestösektorin roolista eri hyvinvointipalveluissa. Ohjelmassa keskitytään tarkastelemaan myös kansalaisuutta yhteiskunnan muutoksen, politiikan ja kulttuurin näkökulmista.

Valmistuneet opiskelijat sijoittuvat tehtäviin, joissa edellytetään kansalaisyhteiskunnan ilmiöiden ja järjestökentän hyvää asiantuntemusta. Opiskelija voi erikoistua kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden valinnaisissa opinnoissaan esimerkiksi kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisuuden eri tutkimustraditioihin, järjestötyön käytäntöihin sekä kulttuurin, liikunnan tai sosiaalialan toimintakenttiin ja niiden organisaatioihin. Ohjelma kouluttaa kansalaistoimintaan ja kansalaisyhteiskuntatematiikkaan erikoistuneita asiantuntijoita, tutkijoita, opettajia, projektiosaajia ja suunnittelijoita julkisen ja yksityisen sektorin sekä järjestökentän tarpeisiin eri aloille. Myös Euroopan Unioni tarjoaa alueen työtehtäviä. Koulutusohjelma antaa valmiuksia myös pääaineen kouluttamiin muihin tehtäviin työelämässä.

Koulutusohjelman maisterintutkinto antaa jatkokoulutuskelpoisuuden opiskelijan pääaineessa. Alueen jatkokoulutusta tukee kansalaisyhteiskunta-teeman vahva esilläolo Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tutkimuksessa sekä tutkijoiden tehokas kansallinen ja kansainvälinen verkostoituminen.

Maisteriohjelman yhteydessä toimii myös KYTKE (Korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa) – hanke, joka toteutetaan yhteistyössä Humanistisen ammattikorkeakoulun (HUMAK) ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) kanssa (2015-2017). Tämän ESR-rahoitteisen projektin päätarkoituksena on opiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittäminen vapaaehtoistyön kautta erilaisissa yhdistyksissä.