22.11.2018

Kulttuuripolitiikka

Kulttuuripolitiikan englanninkieliseen maisteriohjelmaan ei enää oteta uusia opiskelijoita. Sen sijaan voit hakea seuraavassa yhteishaussa uuteen suomenkieliseen maisteriohjelmaan (tai tutkinto-ohjelmaan) Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa (KUMU), jossa kulttuuripolitiikka on yhdistetty etnologiaan ja antropologiaan. KUMU toteutetaan yhteistyössä historian ja etnologian laitoksen kanssa.

Lisätietoa KUMU:n maisteriohjelmasta 

Lisätietoa KUMU:n tutkinto-ohjelmasta

 

Kulttuuripolitiikka on monitieteinen tieteenala. Sen juuret ovat humanistisessa ja yhteiskuntatieteellisessä kulttuuriperinnön ja taiteen hallinnon sekä organisoinnin tutkimuksessa. Nykyään tieteenalalla tarkastellaan monipuolisesti muitakin kulttuuriin liittyviä aiheita, kuten kulttuuri-identiteettiin tai esimerkiksi luovaan työhön ja talouteen liittyviä kysymyksiä. Tieteenalan teoriat ja metodit ovat ihmistieteille tyypillisiä. Viime vuosien tutkimuksissa on käytetty teoreettisena viitekehyksenä usein erilaisia vallankäyttöä ja hallinnoinnin tapoja avaavia lähestymistapoja sekä taiteellisen tai luovan työn muutoksia luotaavia teorioita ja käsitteitä. Myös historiallista kehittymistä koskevat tarkastelut käsitehistorioineen ja polkuriippuvuuksineen ovat olleet tyypillisiä. Metodologisesti alalla liikutaan joustavasti kvanti-kvali -janan päiden välillä tilastollisista tarkasteluista diskurssianalyysin kautta taiteilijoiden yksilöllisten kokemusten analyysiin. Kulttuuripolitiikan tutkimus on yleensä empiiristä ja ilmiölähtöistä. Menetelmien ja teorioiden soveltaminen riippuukin tarkasteltavasta ilmiöstä.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen kulttuuripolitiikan maisteriohjelma Mas­ter's Degree Pro­gram­me in Cul­tu­ral Po­licy on yhteiskuntatieteellisesti painottunut ja verkottunut opetuksen ja tutkimustyön kautta monien eri tieteenalojen kanssa niin Suomessa kuin ulkomailla. Maisteriohjelmasta valmistuneet työskentelevät monipuolisesti kulttuurin ja taiteen eri osa-alueilla: tutkijoina, opettajina, mediassa, sekä kulttuurialan järjestöissä ja hallinnossa. Yhä useampi työskentelee myös monialaisena kulttuuriyrittäjänä, jonka toimenkuvaan kuuluu niin tapahtumien tuottaminen kuin opetus ja tutkimuskin.

Kulttuuripolitiikan henkilökunta