10.10.2012

Kulttuuripolitiikan maisteriohjelman kevään 2015 haku

Kulttuuripolitiikan maisteriohjelma kouluttaa opiskelijoita kulttuurialojen asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtäviin kansallisiin ja kansainvälisiin organisaatioihin. Valmistuneet maisterit työskentelevät kulttuurihallinnon eri tasoilla, opetus- ja tutkimustehtävissä korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa, tiedotusvälineissä, kulttuuri- ja taidealan laitoksissa, yhdistyksissä ja yrityksissä.

Kulttuuripolitiikan maisteriohjelma on yhteiskuntatieteellisesti painottunut syventävien opintojen kokonaisuus (vähintään 120 op). Tutkinto antaa valmiudet soveltaa tieteellistä tietoa ja menetelmiä kulttuurin ja kulttuuripolitiikan yhteiskunnallisten merkitysten ja muutosten arvioinnissa. Ohjelmassa tarkastellaan kulttuuri- ja taidepolitiikan malleja ja käytäntöjä, osallistumista, monikulttuurisuutta ja kansalaisuutta, taiteen ja teknologian välistä suhdetta sekä kulttuurin taloutta, hallintaa ja poliittisuutta.

Maisteriohjelmaan valitaan enintään 10 opiskelijaa. Maisteriohjelmasta valmistuu yhteiskuntatieteiden maisteriksi (YTM). Maisteriohjelman pääaineet ovat filosofia, sosiologia, valtio-oppi ja yhteiskuntapolitiikka.

Hakijoilta edellytetään alempaa korkeakoulututkintoa haettavasta pääaineesta tai alempaa korkeakoulututkintoa muusta oppiaineesta tai vastaavanlaajuisia opintoja sekä perus- ja aineopintoja haettavasta pääaineesta. Hakukelpoisia ovat myös ne, joilla on ammattikorkeakoulututkinto sekä suoritettuna perus- ja aineopinnot haettavassa pääaineessa. Lisäksi opiskelijaa voidaan edellyttää tarpeen vaatiessa tekemään enintään 60 opintopisteen täydentävät opinnot. Maisteriohjelmaan pääaineena filosofia tai valtio-oppi hakevalla on oltava suoritettuna kaksi vierasta kieltä (akateeminen taso). Jos toinen vieras kieli puuttuu maisteriohjelmaan hakiessa ja hakija hyväksytään maisteriohjelmaan, on opiskelijan tehtävä toisen vieraan kielen opinnot täydentävinä opintoina.

Maisteriohjelmaan pääaineena filosofia tai valtio-oppi hakevalla on oltava suoritettuna kaksi vierasta kieltä (akateeminen taso). Jos toinen vieras kieli puuttuu maisteriohjelmaan hakiessa ja hakija hyväksytään maisteriohjelmaan, on opiskelijan tehtävä toisen vieraan kielen opinnot täydentävinä opintoina.

Opiskelijoiden valinta maisteriohjelmaan suoritetaan hakemusten ja mahdollisten haastattelujen perusteella. Valinta tehdään ensisijaisesti hakijan aiemman opintomenestyksen ja suoritettujen opintojen soveltuvuuden sekä opiskelijan motivaatiokirjeen perusteella.

Haku ohjelmaan tapahtuu Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sähköisellä hakulomakkeella.

Opiskelija täyttää sähköisen hakulomakkeen sekä lähettää tulostetun hakemuksen, oikeaksi todistetut jäljennökset aikaisemmista tutkintotodistuksista ja opinnoista sekä motivaatiokirjeen (ohjeet motivaatiokirjeen kirjoittamiseen löytyvät kun painat sähköistä hakulomaketta). Hakuaika päättyy 9.4.2015 klo 16.15 (sähköinen hakemus on oltava täytettynä). Hakemuksen ja liitteiden on oltava tiedekunnassa viimeistään viikon kuluessa hakuajan päättymisestä (ke 16.4.2015 klo 16.15). Myöhässä tulleita hakemuksia ja puutteellisia hakemuksia ei huomioida! Eli jos liitteet eivät ole määräaikaan mennessä perillä, niin hakemus hylätään.

Oikeaksi todistetussa kopiossa on kahden jäävittömän oikeustoimikelpoisen kansalaisen allekirjoitus ja nimenselvennös.

Tulostettu hakemus ja liitteet toimitetaan osoitteeseen: Kirjaamo, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Laita kuoreen merkintä "Kulttuuripolitiikan maisteriohjelma 2015".