29.11.2013

Maisteriohjelman esittely

 

Jyväsjärvi

 

KULTTUURIPOLITIIKAN MAISTERIOHJELMA 120 op

Kulttuuripolitiikan maisteriohjelma on yhteiskuntatieteellisesti painottunut opintokokonaisuus (vähintään 120 op), ja se antaa tieteelliset perustiedot kulttuurin ja kulttuuripolitiikan yhteiskunnallisen merkityksen ja muutoksen tarkasteluun. Kulttuuripolitiikan opiskelija saa valmiudet:

  • analysoida kulttuuripolitiikan historiallista kehitystä ja tulevaisuutta yhteiskunnan eri sektoreilla ja erilaisissa maantieteellisissä asiayhteyksissä
  • tarkastella ja verrata kulttuuripolitiikan kansainvälisiä ja kansallisia järjestelmiä sekä kulttuurin talouden kysymyksiä
  • arvioida kulttuurin ja kulttuuripolitiikan asemaa yhteiskunnallisissa muutosprosesseissa julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla
  • soveltaa kriittisesti ja luovasti teoreettista, metodologista ja empiiristä osaamistaan työssään kulttuurin kansainvälisillä aloilla

Opetuksen painopistealueet ovat:

  • toimijat, instrumentit ja vaikutukset
  • osallistuminen ja saavutettavuus
  • kulttuurin talous ja luova teollisuus
  • kulttuurinen monimuotoisuus ja kansalaisuus
  • taiteen ja teknologian suhde
  • kulttuuri ja kestävä kehitys

Kulttuuripolitiikka on verkostoitunut opetuksen ja tutkimustyön kautta monien eri opetus- ja tutkimusinstituutioiden kanssa niin Suomessa kuin ulkomailla.

Maisteriohjelma johtaa  yhteiskuntatieteiden maisteritutkintoon. Koulutusohjelma on tarkoitettu yhteiskunta-/sosiaalipolitiikan, valtio-opin, sosiologian tai filosofian pääaineopiskelijoille. Myös muut pääaineet ovat pohjasuorituksina mahdollisia, mutta opiskelu koulutusohjelmassa edellyttää siirtymistä edellä mainittuihin opintoihin. Pääaineen perusteella opiskelija valitaan suorittamaan  yhteiskuntatieteiden maisterintutkintoa.

Kulttuuripolitiikan opinto-ohjelmaan kuuluvat kulttuuripolitiikan erityisalaopinnot, pro gradu-tutkielma sekä pääaineeseen liittyvät syventävien opintojen metodologiset ja teoreettiset opinnot. Maisteriohjelmaan kuuluu myös työharjoittelu. Ohjelma on mahdollista suorittaa osittain etäopintoina. Opintokokonaisuuteen liittyy pakollisia kursseja, mutta näihinkin on enenevissä määrin muodostumassa verkkosuoritusmahdollisuus.

Kulttuuripolitiikkaa ei ole mahdollista suorittaa sivuaineena, opetus on tarkoitettu ainoastaan kulttuuripolitiikan maisteriohjelman varsinaisille opiskelijoille. Koulutusohjelman opettajina ja töiden ohjaajina toimivat alan tutkimukseen erikoistuneet niin kansalliset kuin kansainvälisetkin asiantuntijat. Opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä pro gradu -tutkielmansa kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön (CUPORE) projekteissa.

Maisteriohjelma antaa jatkokoulutuskelpoisuuden yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa. Yhteiskuntatieteelliset kulttuuripolitiikan jatko-opinnot voidaan suorittaa yhteiskuntapolitiikassa, sosiologiassa, valtio-opissa tai filosofiassa. Myös opiskelija, jolla ei ole jatkokoulutuskelpoisuutta yhteiskuntatieteissä, mutta joka on saavuttanut tällaisen kelpoisuuden jollakin lähitieteen alalla tai riittäväksi katsotuilla yhteiskuntatieteellisillä opinnoilla, voidaan professorin harkinnan mukaan hyväksyä suorittamaan kulttuuripolitiikan jatkotutkintoa.

Kulttuuripolitiikan jatkokoulutus toteutetaan tohtoriohjelmassa. Tohtoriohjelmaan liittyy tohtoriseminaari ja opintoja kulttuuripolitiikassa sekä yhteiskuntatieteissä ja tieteenfilosofiassa. Kulttuuripolitiikan monitieteellinen tutkijakoulu on jäsenkoulu Sosiaalitieteiden valtakunnallisessa jatkokoulutusohjelmassa (SOVAKO).

Kulttuuripolitiikan koulutukseen kuuluu opiskelija- ja opettajavaihtoa ulkomaisten yliopistojen kanssa. Maisteriohjelmalla on omat opiskelija- ja opettajavaihtoa koskevat sopimukset Maastrichtin, Barcelonan ja Tallinnan yliopistojen kanssa. Myös muiden alan koulutusyksiköiden kanssa järjestetään opiskelijavaihtoa kulttuurialan koulutusorganisaatioiden eurooppalaisten verkostojen kautta (ENCATC, European Network of Cultural Administration Training Centres ja CIRCLE, Cultural Information and Research Centres Liaison in Europe),  joiden jäsen kulttuuripolitiikka on.