15.04.2016

Opiskelijavalinta 2016

Huom! Kulttuuripolitiikan suomenkielisen maisteriohjelman rinnalla alkoi syksyllä 2013 kansainvälinen maisteriohjelma Master's Degree Programme in Cultural Policy, jonka opetustarjonta hyödyttää molempia ohjelmia.

Kulttuuripolitiikan maisteriohjelman kevään 2016 HAKUAIKA PÄÄTTYY 6.4.2016.

Kulttuuripolitiikan maisteriohjelma kouluttaa opiskelijoita kulttuurialojen asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtäviin kansallisiin ja kansainvälisiin organisaatioihin. Valmistuneet maisterit työskentelevät kulttuurihallinnon eri tasoilla, opetus- ja tutkimustehtävissä korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa, tiedotusvälineissä, kulttuuri- ja taidealan laitoksissa, yhdistyksissä ja yrityksissä.

Kulttuuripolitiikan maisteriohjelma on yhteiskuntatieteellisesti painottunut syventävien opintojen kokonaisuus (vähintään 120 op). Tutkinto antaa valmiudet soveltaa tieteellistä tietoa ja menetelmiä kulttuurin ja kulttuuripolitiikan yhteiskunnallisten merkitysten ja muutosten arvioinnissa. Ohjelmassa tarkastellaan kulttuuri- ja taidepolitiikan malleja ja käytäntöjä, osallistumista, monikulttuurisuutta ja kansalaisuutta, taiteen ja teknologian välistä suhdetta sekä kulttuurin taloutta, hallintaa ja poliittisuutta.

Hakijoilta edellytetään alempaa korkeakoulututkintoa haettavasta pääaineesta tai alempaa korkeakoulututkintoa muusta oppiaineesta tai vastaavanlaajuisia opintoja sekä perus- ja aineopintoja haettavasta pääaineesta.Maisteriohjelmassa ei voi suorittaa alempaa korkeakoulututkintoa, mutta maisteriohjelmaan voi hakea vaikka kandidaatin tutkinto olisi vielä kesken. AMK-tutkinnon omaavilla on oltava haettavan pääaineen perus- ja aineopinnot suoritettuna. Maisteriohjelmaan otetaan enintään 10 opiskelijaa.

Opiskelijaa voidaan edellyttää tarpeen vaatiessa tekemään enintään 60 opintopisteen täydentävät opinnot. Maisteriohjelmaan pääaineena filosofia tai valtio-oppi hakevalla on oltava suoritettuna kaksi vierasta kieltä (akateeminen taso). Jos toinen vieras kieli puuttuu maisteriohjelmaan hakiessa ja hakija hyväksytään maisteriohjelmaan, on opiskelijan tehtävä toisen vieraan kielen opinnot täydentävinä opintoina.

Opiskelija täyttää sähköisen hakulomakkeen sekä lähettäää tulostetun hakemuksen, virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset aikaisemmista tutkintotodistuksista ja opinnoista sekä motivaatiokirjeen. Hakuaika päättyy 6.4.2016 klo 16.15 (sähköinen hakemus on oltava täytettynä). Hakemuksen ja liitteiden on oltava tiedekunnassa viimeistään kahden viikon kuluessa hakuajan päättymisestä (ke 20.4.2016 klo 16.15). Myöhässä tulleita hakemuksia ja puutteellisia hakemuksia ei huomioida! Eli jos liitteet eivät ole määräaikaan mennessä perillä, niin hakemus hylätään.

Oikeaksi todistetussa kopiossa on kahden jäävittömän oikeustoimikelpoisen kansalaisen allekirjoitus ja nimenselvennös.

Tulostettu hakemus ja liitteet toimitetaan osoitteeseen: Kirjaamo, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Laita kuoreen merkintä "Kulttuuripolitiikan maisteriohjelma 2016 - Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta".

Lisätietoja:

Koordinaattori Johanna Turunen, puh. 040 805 3519

Professori Miikka Pyykkönen, , puh. 0408054183