Opiskelu

Opinnot kulttuuripolitiikan maisteriohjelmassa kestävät noin kaksi vuotta. Opinnot suunnitellaan huolella sekä Korppi-järjestelmän eHOPS-pohjaa että henkilökohtaisia opiskelusuunnitelmakeskusteluja hyödyntäen. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tarkoitus on taata opiskelijalle mahdollisuus mielekkääseen ja aikataulultaan realistiseen opiskeluun sekä laadukkaaseen ohjaukseen maisterivaiheen opinnoissa. Viime kädessä HOPSin tehtävä on edesauttaa maisteriohjelman osaamistavoitteiden toteutumista kunkin opiskelijan kohdalla. Opinto-ohjauksesta vastaa opetushenkilökunta. Lisäksi tutkijat neuvovat omaan tutkimusalaansa liittyvien pro gradu -tutkielmien tekemisessä.

Opetuksen ja ohjauksen tavoitteena on kyetä vastaamaan muuttuviin yhteiskunnallisiin haasteisiin tieteellisestä asiantuntemuksesta käsin ja antaa uusille opiskelijapolville edellytykset arvioida kriittisesti yhteiskunnallista kehitystä ja sen eri piirteitä. Opetuksen tavoitteet liittyvät laajemmin inhimilliseen kasvuun ja yhteiskunnalliseen kehitykseen. Käytännöllisessä mielessä opetus ammentaa tutkimuksellisesta sivistyksestä ja pyrkii tuottamaan asiantuntijoita, jotka kykenevät toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä kulttuuripolitiikan aloilla, sekä havaitsemaan ja hallitsemaan yhteiskunnallisen ja kulttuurisen kehityksen eri puolia

Kulttuuripolitiikan opinto-oppaan löydät täältä (sis. mm. opetusohjelman).
Opinto-oppaiden vastaavuustaulukko vanhoille opiskelijoille.

Suurin osa kursseista on yhteisiä kansainvälisen maisteriohjelman (Master’s Programme in Cultural Policy) opiskelijoiden kanssa. Integroiduilla kursseilla opetuksen kielenä on englanti. Maisteriseminaarit, tenttisuoritukset, esseet ja pro gradu -tutkielma tehdään kuitenkin suomen kielellä.