16.02.2006

Kevät 2006

KEVÄÄN 2006 OPETUSOHJELMA 
 

HUOM! Osaan kursseista on ennakkoilmoittautuminen Korpissa! Katso kurssikohtaiset tiedot.

International Cultural Policy in the Globalizing World KUPS100 (2 op)
Kurssille osallistumisen ehtona on, että opiskelija on suorittanut aiemmin opintojakson KUPS050 tai osallistunut syksyllä 2005 Mitchellin luentokurssille.
(HUOM!: Viimeinen luentokerta on siirretty viikolla eteenpäin aiemmin ilmoitetusta.)

Periodiluento 12 h
To 16.3. 12-16 (Ag. C231.1)
Pe 17.3.
9-13 (Ag. C 132.1)
Pe 31.3. 9-13 (Ag. C 132.1)
R i t v a  M i t c h e l l

Sisältö: Luennolla “Kansainvälisen kulttuuripolitiikan teemat ja muutosprosessit globalisoituvassa maailmassa” tarkastellaan uuden kansainvälisen kulttuuripolitiikan keskeisiä teemoja ja niiden edellyttämiä toimintakentän muutoksia. Keskeisiä teemoja ovat kulttuuriulottuvuuden hyväksyminen keskeiseksi kehitystekijäksi, informaatioyhteiskuntaideologian ja kansainvälisen kulttuuriyhteistyön vuorovaikutus, kansainvälisen kaupan vapautumisen kulttuuriset ja kulttuuripoliittiset vaikutukset ja tekijänoikeudet globalisoituvassa maailmassa. Institutionaalisella tasolla tarkastellaan toisaalta perinteisten toimijoiden (kansainvälisten järjestöjen, kansallisen politiikan, ns. kulttuuridiplomatian) muutoksia, toisaalta taas uusien toimijoiden (verkostojen, tutkimuslaitosten/observatorioiden) syntyä.

Suoritusmuoto: Luento-osaa täydentävät aiheeseen liittyvät artikkelit ja pyöreän pöydän keskusteluharjoitukset. Luento suoritetaan jostakin keskustelun aiheesta kirjoitetulla esseellä.
 

Yhdistykset ja sosiologinen teoria KUPS040 (2 op)
Periodiluento 24 h ajalla 10.1.-26.1:
Ti 10.1. klo 9-12
Ke 11.1. klo 9-12
Ti 17.1. klo 9-12
Ke 18.1. klo 9-12
To 19.1. klo 9-12
Ti 24.1. klo 9-12
Ke 25.1. klo 9-12
To 26.1. klo 9-12
Sali: MaB133

Tentti to 2.2. klo 10-12 (MaB133)
Uusintatentti ti 21.2. klo 10-12 (MaB133)
HUOM! Kurssille on ennakkoilmoittautuminen Korpissa!
M a r t t i  S i i s i ä i n e n

Sisältö: Ilmoitetaan myöhemmin.

Kulttuuripolitiikka ja yhdistykset -workshop KUPS040 (2/4 op)

Seminaari 16 h (2 op) + kenttätyö (2 op)
PERUTTU! (Opintojakso on suoritettavissa kirjatentein tai esseenä. Aiheesta on sovittava etukäteen Pauliina Maukosen kanssa.)
Ti 12-14 ajalla 24.1.- 18.4.
Sali: MaB 123
P a u l i i n a M a u k o n e n

(Sisältö: Kulttuuripolitiikka ja yhdistykset -workshopissa pohditaan kulttuurin ja kansalaistoiminnan välistä suhdetta kulttuuripolitiikan ja kolmannen sektorin lähtökohdista käsin. Työseminaarissa paneudutaan kulttuurin ja taiteen yhdistystoiminnan kannalta keskeisiin kysymyksiin kuten yhdistystoiminnan legitimiteettiin ja sen rakentumiseen, yhdistyksen kulttuuripoliittiseen toimijuuteen kulttuuripolitiikan eri malleissa ja nk. toimijakenttään (mm. Bourdieu), yhdistyssektori - julkinen sektori - markkinat - väliseen sektorijakoon ja sen murrosten aiheuttamiin muutoksiin mm. yhdistyksen rahoituspohjassa sekä yhdistystoiminnan kautta syntyvään sosiaaliseen integraatioon / koheesioon, sosiaaliseen pääomaan ja luottamukseen "kulttuuripoliittisessa yhteisössä". Lisäksi työseminaarissa tutustutaan alan suomalaisiin ja kansainvälisiin tutkimusprojekteihin ja kulttuuritoiminnan hankkeisiin, joissa yhdistykset / säätiöt / kansalaiset ovat keskeisissä toimijarooleissa.)


Analysing Citizenship Documents KUPS040/ NACS053
(2 op/2 ECTS credits for KUPS040; replacing the book in section 1)
Lectures & workshop 24h
12.1.-3.3. Thu 12-14, MaB 218
13.3.-23.3. Mon&Thu 10-12, MaB 305 & MaB 218
Compulsory pre registration for the course in Korppi!
K a t j a  M ä k i n e n

Contents: acquaintance with analysis methods for textual materials by studying how the concepts of citizenship and citizen are used in the documents of international organizations (Unesco, Council of Europe, European Union). Particular attention is paid to the ways citizenship is connected with culture: what is meant by culture and what kind of roles are given to it in the documents.

Mode of study: Lectures and workshop, small written assignments of practical analysis of the documents, short oral presentations. Each lecture includes a short introduction to different dimensions of citizenship and a workshop session in which the documents are analysed together.


Monikulttuurisuus ja integraatio –workshop KUPS110 (2 op)
16 h + kirjallinen työ
Ma 14-16 ajalla 13.3.-15.5. (Lyhty)
M i i k k a  P y y k k ö n e n

maanantaisin klo 14-16 ajalla 13.3.-15.5.
13.3. MaC 302
20.3. Ag C233.1
27.3. (Ag C231.1)
3.4.-15.5. MaC 302Kulttuurisen tuotannon organisointi ja johtaminen KUPS140 (4-6 op)
Periodiluento 20 h
Aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin
Huom! Kurssille on ennakkoilmoittautuminen Korpissa! Seuraa Korppia!
S a a r a  T a a l a s

Sisältö: Kulttuurisen tuotannon organisointi ja johtaminen -kurssin tarkoituksena on perehdyttää opiskelijat ymmärtämään ja analysoimaan kulttuurisia organisoitumisen muotoja ja toimintaympäristöjä sekä organisoimista ja johtamista kulttuurisina käytänteinä. Uudet kysynnän ja tuotannon muodot lisäävät tarvetta ymmärtää yritystoimintaa sekä sen kulttuurisia yhteyksiä paikallisiin talouksiin. Kurssi lisää yritystoiminnan ymmärtämisen tietoja ja taitoja kulttuurin tuotannon ja organisoimisen näkökulmasta. Kurssi tutustuttaa opiskelijat organisoimisen, kulttuurin sekä kokemusten tuotannon käsitteistöön ja käytännön ilmenemismuotoihin. Kurssi avaa myös näkökulmia kulttuuriseen sisällön tuotantoon, innovaatioiden organisoimiseen sekä kokemusten tuotantoon ja kulutukseen.

Kulttuurisen tuotannon organisointi ja johtaminen -opintokokonaisuus on osa johtamisen ja organisaation sekä kulttuuripolitiikan syventäviä opintoja. Kurssin suorittamisen edellytyksenä ovat perustiedot johtamisen ja organisaation ja/tai kulttuuripolitiikan oppiaineen alueelta.

Kurssi toteutetaan neljänä toisiinsa niveltyvänä intensiivi-seminaaripäivänä, joiden yhteydessä ja välillä tehdään ryhmätehtäviä. Seminaaripäivistä kukin kurssilainen laatii kurssipäiväkirjan. Aktiivinen osallistuminen seminaaripäiviin sekä kurssipäiväkirjan kirjoittaminen tuottaa opiskelijalle 2 opintoviikon suorituksen. Kulttuuripolitiikan ja cultural managementin (CMA) opiskelijat voivat halutessaan suorittaa lisäksi valinnaisesti harjoitustehtävänä liiketoimintasuunnitelman työstämisen, mikä nostaa kurssi suorituksen laajuuden 3 opintoviikkoon.


Cultural Industries KUPS150/160 / NACS055 (2 op/2 ECTS)
Reading circle 16 h
Please note that there is compulsory pre registration for the course in Korppi!
23.3.-24.4. Thu 12-14 & Mon 10-12
K a t j a M ä k i n e n

Contents: The aim of the course is to become familiar with different perspectives and ways of talking about cultural industries. The texts include theories and analysis on cultural industries, which will give tools for analysing and discussing the phenomena under cultural industries as well as their relations to cultural policies.

Mode of study: 2 ECTS: active participation in the reading circle & oral and written presentations.


Sosiokulttuurinen toiminta KUPS170 (4 op)
Verkkokurssi + demonstraatio
Ajalla 2.2. – 11.4.
Ilmoittautuminen: ilmoittaudu kurssille suoraan Anita Kankaalle sähköpostilla!
A n i t a  K a n g a s

Sisältö: Sosiokulttuurisen toiminnan peruskäsitteet ja tutkimuksen perinteet.

Suoritusmuoto: Case-analyysi käytännön kohteesta.

Modernin tragedia ja länsimainen ajattelu KUPS190 (2 op)
Luento 24 h
Ajalla pe 13.1.-10.3. klo 9-12
HUOM! Kurssille on ennakkoilmoittautuminen Korpissa!
O l l i  - P e k k a  M o i s i o

Sisältö: Kurssilla modernia lähestytään tragediana. Yhteiskunnan modernisoituminen on tuottanut materiaaliset ja kulttuuriset edellytykset yksilöllisyyden täydellistymiselle. Esimerkiksi useat teknologiset kehitysaskeleet mahdollistavat ihmisille entistä helpomman ja huolettomamman elämän ja samalla ne antavat panoksensa myös laaja-alaiselle älylliselle kehitykselle. Toisaalta ihmiskunta muuttuu yhä syvemmässä mielessä yksiulotteiseksi kulttuurissa, jossa jopa aikaa säädellään yhä pienimpää yksityiskohtaan asti. Tämän lisäksi globalisaatio on johtanut kolmansien maiden selkeään riistoon ja on hiljalleen ajanut yhteisen maailmamme ekologisen ja sosiaalisen katastrofin partaalle. Aikaamme kuvaa tosiKurssilla modernia lähestytään tragediana. Yhteiskunnan modernisoituminen on tuottanut materiaaliset ja kulttuuriset edellytykset yksilöllisyyden täydellistymiselle. Esimerkiksi useat teknologiset kehitysaskeleet mahdollistavat ihmisille entistä helpomman ja huolettomamman elämän ja samalla ne antavat panoksensa myös laaja-alaiselle älylliselle kehitykselle. Toisaalta ihmiskunta muuttuu yhä syvemmässä mielessä yksiulotteiseksi kulttuurissa, jossa jopa aikaa säädellään yhä pienimpää yksityiskohtaan asti. Tämän lisäksi globalisaatio on johtanut kolmansien maiden selkeään riistoon ja on hiljalleen ajanut yhteisen maailmamme ekologisen ja sosiaalisen katastrofin partaalle. Aikaamme kuvaa tosiasiallisuus, ihmisten ja instituutioiden lyhytnäköisyys, reifikaatio, yhteiskunnan vieraantuminen ja annettua hetkeä ylläpitävä politiikka. Tällaisessa maailmassa tarvitsemme toivoa ja lupausta jostakin muusta kuin mikä on meille annettuna. Kulttuurissamme on tarjolla ainoana varteenotettavana ja järjellisenä ratkaisuna realismi maailman, yhteiskunnan ja yksilöiden välisien suhteiden tarkasteluun. Teoreettinen työ, joka tavoittelee annetun ylittävää perspektiiviä, on kytkeytynyt menneen ja alati läsnä olevan kärsimyksen muistamiseen ja kykyymme surra sekä yksilöinä että kulttuureina. Kurssilla lähestytään näitä teemoja tarkastelemalla länsimaisen sivilisaation suuria ja pieniä tragedioita lähimenneisyydessämme ja nykyisyydessämme. Tarkasteltavana olevia käsitteitä ovat muun muassa tragedia, moderni, byrokratisoituminen, yksilöllisyys, subjektiivisuus, toivo/epätoivo, vapaus ja syyllisyys.asiallisuus, ihmisten ja instituutioiden lyhytnäköisyys, reifikaatio, yhteiskunnan vieraantuminen ja annettua hetkeä ylläpitävä politiikka. Tällaisessa maailmassa tarvitsemme toivoa ja lupausta jostakin muusta kuin mikä on meille annettuna. Kulttuurissamme on tarjolla ainoana varteenotettavana ja järjellisenä ratkaisuna realismi maailman, yhteiskunnan ja yksilöiden välisien suhteiden tarkasteluun. Teoreettinen työ, joka tavoittelee annetun ylittävää perspektiiviä, on kytkeytynyt menneen ja alati läsnä olevan kärsimyksen muistamiseen ja kykyymme surra sekä yksilöinä että kulttuureina. Kurssilla lähestytään näitä teemoja tarkastelemalla länsimaisen sivilisaation suuria ja pieniä tragedioita lähimenneisyydessämme ja nykyisyydessämme. Tarkasteltavana olevia käsitteitä ovat muun muassa tragedia, moderni, byrokratisoituminen, yksilöllisyys, subjektiivisuus, toivo/epätoivo, vapaus ja syyllisyys.

Suoritustapa: Kurssi toteutetaan kevätlukukauden 2006 aikana yhdistelmänä perinteistä luento-opetusta sekä ryhmissä käytäviä keskusteluja. Kurssin aikana katsotaan luentojen lisäksi ainakin yksi elokuva ja luetaan kaunokirjallisuutta. Luennoista, elokuvista ja kirjoista ammennetaan aineksia keskusteluihin, joiden pohjalta tuotetaan luentopäiväkirja. Tällaisten välineiden avulla pyritään pääsemään käsiksi teoreettisessa luento-opetuksessa hyvin usein tavoittamattomiin jäävään ajattelun ja historiallisen tilanteen väliseen vuorovaikutussuhteeseen sekä henkilökohtaisen artikuloimiseen teoreettisen alueella.Kulttuuripolitiikan laudatur I seminaari KUPS070 (7 op)
Ke 16-18 ajalla 18.1.-17.5. (MaB 305)
A n i t a  K a n g a s

Sisältö: Pro gradua tukeva seminaari.


Kulttuuripolitiikan tohtoriseminaari jatko-opiskelijoille
Jatkoa syksyltä
Ma 12-18 ajalla 16.1. – 15.5.
Sali: MaB 305
A n i t
a  K a n g a s