16.02.2006

Syksy 2005

SYKSYN 2005 ALUSTAVA OPETUSOHJELMA 

HUOM! Osaan kursseista on ennakkoilmoittautuminen Korpissa! Katso kurssikohtaiset tiedot.

Tiedotustilaisuus uusille (nimenhuuto) ja vanhoille opiskelijoille
järjestetään ma 5.9. klo 10-12 salissa MaB 118Johdatus kulttuuripolitiikkaan KUPS010 (6 op)
Luento 28h + oheismateriaali
Ti 14-17 ajalla 13.9. – 20.12.
Sali: 13.9.-1.11. MaB 102, 8.11.-20.12. MaB 123
Luentoon liittyvät vierailuluennot seuraavina poikkeuksellisina aikoina:

To 27.10. klo 16-18  AgC233.1 (vierailuluento: Geir Vestheim)
Pe 28.10. klo 9-14 AgC233.1 (vierailuluento: Geir Vestheim)
To 8.12. klo 14-16 MaA 210 (vierailuluento: Peter Duelund)
Pe 9.12. klo 10-15 MaC 302 (vierailuluento: Peter Duelund)
A n i t a K a n g a s

Sisältö: Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelijat kulttuuripolitiikan peruskäsitteisiin ja näkemyksiin, sekä antaa perustiedot Suomen kulttuuripolitiikan toimintajärjestelmästä ja sen ajankohtaisista kehityssuunnista osana kansallista ja kansainvälistä muutosta. Kurssilla käytetään oheismateriaalina mm. teosta Heiskanen, Ilkka & Kangas, Anita & Mitchell, Ritva (toim.): Taiteen ja kulttuurin kentät - perusrakenteet, hallinta, lainsäädäntö ja uudet haasteet (2002).

Suoritusmuoto: Luentotentin yhteydessä tentitään teokset Miller, Toby & Yudice, George: Cultural Policy ja Ahponen, Pirkkoliisa & Kangas, Anita (eds.): Construction of Cultural Policy.


Cultural development, International Cultural Co-operation and European Cultural Policy  KUPS050 (2 op)
Periodiluento 16 h
To 17.11. klo 12-16 MaB 305
Pe 18.11. klo 10-14 MaB 305

To 1.12. klo 12-16 MaB 305
Pe 2.12. klo 10-14 MaB 302
R i t v a  M i t c h e l l

Sisältö:  
Kansainvälinen kulttuuripolitiikka nähdään luennolla kansainvälisen kulttuuriyhteistyön ja kansallisten kulttuuripolitiikkojen vertailevan tutkimuksen kautta. Institutionaalisen kehityksen kuvaus käsittää kansainvälisten järjestöjen (UNESCO, Euroopan neuvosto, EU) kulttuuripoliittiset ensiaskeleet ja eräiden keskeisten alueellisten ja bilateraalisten yhteistyömuotojen kehityksen kuvauksen. Analyysi kohdentuu kansainvälisten organisaatioiden toimintaan ja keskinäiseen työnjakoon, kansainvälisten kulttuurialan regiimien muodostumiseen ja ylikansallisiin integraatioprosesseihin sekä uusiin kulttuuriyhteistyön muotoihin (verkostot).

Suoritusmuoto: Aktiivinen osallistuminen luentoihin (luennot, artikkeli- ja internet-työskentely) sekä luento- ja harjoitustyöraportit.


Kulttuuri politiikan kohteena KUPS020 (2 op)
Luento 18 h
Ke klo 11-14 ajalla 26.10.-14.12.
Sali: MaA 203
S i m o  H ä y r y n e n 

Sisältö: Kurssi johdattaa opiskelijan kulttuurikäsitteen käyttöön kulttuuripolitiikan ja kulttuuripoliittisen tutkimuksen kohteena. Kehyksen muodostavat teoriat kulttuurisesta vallasta, asiantuntijuudesta ja kulttuuripoliittisista päätöksistä.


Hei, meitä hallitaan! Foucaultlainen hallinnan analytiikka ja yhteiskunnalliset marginaalit KUPS110 (4 op)
Johdatusluento + workshop-työskentely 24 h
Ke 26.10. 14-16 MaB 133
Ke 2.11. 14-18 MaB 133
Ke 9.11. 14-18 MaB 133
Ke 16.11. 14-18 MaB 133
Ke 23.11. 14-16 MaB 102
Ke 30.11. 14-16 MaB 102
Ke 7.12. 14-16 MaB 102
Ke 14.12. 14-16 MaB 102
Ke 21.12. 14-16 MaB 102
J a n i  K o l e h m a i n e n  ja  M i i k k a  P y y k k ö n e n

Sisältö: 24 tunnin kurssilla tutustutaan hallintakeskustelujen teoriaan sekä eri marginaaliryhmiin kohdistettuihin hallintakäytäntöihin, pohditaan kyseisten käytäntöjen sisäistä logiikkaa ja hahmotellaan vastarinnan tai toisin ajattelemisen ja tekemisen mahdollisuuksia, murtumakohtia/epäjatkuvuuksia subjekteja yksilöivän, normalisoivan ja vastuullistavan vallan alaisuudelle. Kurssilla (1) tarkastellaan sitä "järkeä", joka marginalisoi, ja (2) keskitytään syvemmin tuon "järjen" tapoihin muovata marginaalisiksi määriteltyjen ryhmien käyttäytymistä.

Tukeutuen tietyllä historiallisella hetkellä tarjolla olevaan tietoon (mahdollisesta ja mahdottomasta, moraalisesta ja epämoraalisesta, esteettisestä ja epäesteettisestä…) erilaiset yhteiskunnalliset rationaliteetit määrittelevät jotkin yksilöt tai ryhmät ongelmallisiksi itselleen, yhteisöilleen tai ”yhteiskunnan kokonaishyvälle”. Tällaiset määrittelyt johtavat vähintäänkin kyseisten yksilöiden tai ryhmien tiedolliseen eristämiseen (tietämisen kohteeksi tekemiseen), jopa heidän edustamiensa elämänmuotojen määrittelyyn marginaalisiksi suhteessa normaaliksi ymmärrettyihin elämänmuotoihin. Yhtäältä jotkin yksilöiden ominaisuudet tarjoavat tällä määrittelevälle vallalle tartuntapinnan, toisaalta taas saatavilla oleva tieto ohjaa näkemisen ja luokittelemisen akteja. Eri marginaaliryhmiin kohdistuva hallinta pyrkii monimuotoisia hallintatekniikoita käyttäen ohjaamaan hallinnan kohteiden mahdollisuushorisontteja ja käyttäytymistä. Hallinnan tavoitteena on tavalla tai toisella ottaa! hallinnan kohteina olevien marginaalien elämä haltuun, rajoittaa epätoivottuja käyttäytymisen muotoja ja luoda mahdollisuuksia marginaaliryhmien vastuulliselle oman elämän työstämiselle vallitsevien yhteiskunnallisten rationaliteettien ohjeistamaan suuntaan.
 

Maaseutukulttuurin pääomat KUPS 180 (6 op)
Luento + verkkokurssi Optimassa alkaen ma 7.11.
Luento to 10.11. klo 12-18 ja pe 11.11. klo 9-15 (12 h), Ag. D121.1
K a r i  I l m o n e n

Sisältö: Opintojakson tavoite on perehdyttää opiskelija maaseutukulttuurien henkiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen vaikuttavuuteen sekä maaseutukulttuurien toimintaedellytyksiin. Opintojakson keskeisiä teemoja ovat mm. maaseudun kulttuuritapahtumat, maaseudun menestystarinat sekä maaseudun kulttuuripoliittiset prosessit ja rakenteet. Teemojen ilmiöt voidaan ymmärtää kulttuurisena, sosiaalisena ja taloudellisena pääomana. Opintojakson peruskäsitteitä arvioidaan erityisesti Robert D. Putnamin ja Pierre Bourdieun määritelmistä käsin.

Opintojakso aloitetaan Optima -verkkotyöskentelyllä, jonka jälkeen on kahden päivän luento Jyväskylässä (yht. 12 tuntia). Luennoilla käsitellään Putnamin ja Bourdieun peruskäsitteitä ja niiden soveltuvuutta maaseutukulttuurien rakenteiden ja sosiaalisten prosessien analysoimiseen.  Lopuksi kirjoitetaan yhteensä kolme esseetä luentojen sekä kurssikirjallisuuden pohjalta. Kurssi päättyy alkuvuodesta 2006.


Cultural theory KUPS030 (4 op): replacing the books in sections 1 and 2
Lectures and written assignment based on literature.
Tue 10-12 (A 104?) & Thu 10-12 (A 103?) 6.9.-1.11. (see the schedule in Korppi)
Please note that there is compulsory pre registration for the course in Korppi!
T e r h i  S k a n i a k o s, E r k k i  V a i n i k k a l a, O l l i - P e k k a  M o i s i o, K a t j a  M ä k i n e n

Focus: The lecture course aims at giving a comprehensive view of cultural theory from the view points of social science and humanities. Main emphasis is on modern theories of culture, including hermeneutics and semiotics, critical theory and cultural studies approaches.

Mode of study: Attending lectures and a compilated and reflective essay about the lectures for the closing seminar by using reference literature (2 books, 2-3 themes from the lectures, 7-10 pages long).

The maximum amount of students: 30 (the course is aimed primarily at Nordic Arts and Culture Studies and Digital Culture Master's Programme students).


Laurence Short Work Shop: How to communicate to an artist as an administrator? KUPS190 (2 op)
JT 203 Thu 13.10.2005 16:00-18:00
JT 203 Fri 14.10.2005 12:00-16:00
JT 120 Mon 17.10.2005 14:00-18:00
JT 205 Tue 18.10.2005 09:00-12:00

 
Please note that there is compulsory pre registration for the course in Korppi!
Contact person: Kimmo Lehtonen (klehtone@cc.jyu.fi)
L a u r e n c e  S h o r t

Focus: The strategies and difficulties to communicate as an administrator to the artists, and cover (by an example) the structure and a scheduling a project. The students a small assignment for the weekend. Monday and Tuesday are planned to be much more seminar like meetings, to discuss and to conclude. As the work shop will be project based, it will cover more or less the whole problematics in successful project management in limits of cases discussed.

Mode of study: Work Shop, assignment and an report.

The maximum amount of students: 16 (the course is aimed primarily at Digital Culture Master's Programme students and NACS studies). Pre registration for the course in Korppi!


Kulttuuripolitiikan laudatur II -seminaari KUPS080 (7 op)
Ke 16-18 ajalla 14.9.-21.12.
Sali:
MaB 305
S i m o  H ä y r y n e n

Sisältö: Pro gradua tukeva seminaari.Kulttuuripolitiikan tohtoriseminaari jatko-opiskelijoille
Ma 12-18 ajalla 19.9.-19.12.
Sali: MaB 305
Katso erillinen ohjelma
A n i t a  K a n g a s