17.01.2011

KULKEMAn tarjoama opetus

I JOHDANTO-OPINNOT (15 op)

Johdanto-opintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelijat kulttuurisen kestävyyden ja maaseudun kehityksen problematiikkaan eri tieteenalojen näkökulmasta. Opintojakso avaa tutkimusohjelman tavoitteita ja rakentaa yhteistä ja monitieteistä ymmärrystä kulttuurisen kestävyyden nykyisestä jäsentämisestä osana kestävän kehityksen keskustelua. Lisäksi opinnot perehdyttävät suomalaisen maaseudun suuriin kehityskaariin temaattisten tarkastelujen kautta. Johdanto-opinnot ovat avoimia myös muille kuin KULKEMAn opiskelijoille.

Johdanto-opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista:

I.1. MAASEUDUN KULTTUURINEN KESTÄVYYS  - MONITIETEINEN TUTKIMUSHAASTE (5 op, KUPJ 603)

Tavoite ja sisältö: Kurssin tavoitteena on johdattaa maaseudun kulttuurisen kestävyyden moniulotteiseen ja -tieteiseen ongelmakenttään. Luennoilla pohditaan maaseudun ja kulttuurisen kestävyyden haasteita eri tieteenalojen sekä maaseudun resurssien ja toimijoiden näkökulmista. Luennot avaavat myös globalisaation moniulotteisia heijastumia maaseudulla tapahtuvaan muutokseen. Kurssin tavoitteena ei ole tarjota vastauksia, vaan ennen kaikkea pohtia, mikä maaseudun kulttuurisen kestävyyden kannalta on kriittistä ja tutkimuksellisesti relevanttia ja näin avata tutkimusohjelman tavoitteita. Ohjelma.

Aika: 12.4. kello 12.00-18.30, 13.4. kello 9.00 - 15.30
Paikka: Jyväskylä, Mattilanniemi, Agora Center 301 
Suoritustapa: osallistuminen luennoille +luentopäiväkirja (n. 15 sivua) 
Ilmoittautuminen: Katriina Soini (ksoini@yfi.jyu.fi), 31.3. mennessä

I.2. KULTTUURISEN KESTÄVYYDEN KEHYKSET (5 OP)

Tavoite: Kurssin tavoitteena on johdattaa opiskelija kulttuurisen kestävyyden käsitteisiin ja lähestymistapoihin, lisätä ymmärrystä siitä, miten maaseudun kulttuurista kestävyyttä tällä hetkellä tarkastellaan tieteessä ja politiikassa, ja pohtia kulttuurisen kestävyyden määrittelyjen ja lähestymistapojen eroja: Miten tieteellinen diskurssi poikkeaa poliittisesta diskurssista? Onko mahdollista erottaa kulttuurisen kestävyyttä sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta? Voiko maaseudun kehitystä edistää kulttuurisesti ”kestävästi”? Miten? Ohjelma

Seminaari on avoin ja maksuton; majoituksen ja ruokailut osallistujat kustantavat itse. 

Aika: Seminaari alkaa 15.5. kello 12 ja päättyy 16.5. kello 15 mennessä. 
Paikka: Heinävesi, Valamon luostari.   
Suoritustapa: osallistuminen luennoille + luentopäiväkirja

Ilmoittautuminen: 2.5. mennessä ksoini@yfi.jyu.fi tai 040/7251 891


I.3 SUOMEN MAASEUDUN HISTORIA, KEHITYSTRENDIT JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT (5 op)

Tavoite: Kurssin tavoitteena on tarkastella suomalaisen maaseudun kehityslinjoja kulttuurisesta näkökulmasta, tunnistaa suomalaisen maaseudun suuret kehityskaaret ja lisätä ymmärrystä maaseudusta kulttuurisena jatkumona. Maaseudun historiaa, kehitystrendejä ja tulevaisuudennäkymiä koskeva kirjallisuuspaketti käytettävissä Optima -opetusalustalla 1.4. alkaen. Opiskelijat tutustuvat materiaaliin oman tutkimusteemansa näkökulmasta ja laativat aiheesta esseen (noin 10 sivua). Esseet esitellään syksyllä 2007 järjestettävässä työpajassa (2 pv). Ohjelma

Aika: Tutkijakoulutusohjelman oma työpaja toteutettiin 27.-28.9.2007
Paikka: Keuruu ja Mänttä 
Suoritustapa: Essee ja osallistuminen työpajaan

 

lapputalkoot.jpg

KULKEMAn tuloksia kokoamassa marraskuussa 2010 Antti Vallius, Leena Hangasmaa, Katriina Soini ja Anni Joela.

 

II. TEMAATTISET SEMINAARIT  

II.1. Näkymä, resurssi ja tapa kokea: NÄKÖKULMIA MAASEUDUN TUOTANTOMAISEMIEN ARVOTTAMISEEN

KULKEMAn ja MTT:n järjestämässä seminaarissa maaseutumaisemaa tarkastellaan maisemaa koskevan päätöksenteon, maisemarakenteen ja maisemakuvan, sekä maiseman sosio-kulttuuristen ja taloudellisten merkitysten näkökulmista. Seminaarissa käsitellään myös arvottamisen eettisiä lähtökohtia ja reunaehtoja. Ohjelma.

Aika: 9.11.2007.

Paikka: Helsinki, Tieteiden talo

III. MENETELMÄOPINNOT

III.1. Käsitteet ( 5 op)

Käsitteet kuuluvat tutkijan perustyökalupakkiin. Niiden avulla tutkija argumentoi, rakentaa dialogisuhteita ja viestii tutkimuksensa tuloksista. Ihmistieteiden metodikeskus (IHME) järjestää yhdessä Kulttuurinen kestävyys maaseudulla (KULKEMA) -tutkijakoulutusohjelman kanssa kurssin 12.-13.11. 2008 Jyväskylässä, jonka tavoitteena on antaa tutkijalle eväitä tutkimuksen käsitteiden hallintaan. Ohjelma.

 

III.2. Triangulaatio

Triangulaatio eli useanlaisten metodien, aineistojen ja lähestymistapojen yhteiskäyttö tuottaa tutkijoille usein haastetta. Metsät, ympäristö ja yhteiskunta (MYY) -osaamiskeskittymä ja KULKEMA järjestävät yhdessä seminaaripäivän triangulaatiosta Joensuussa 5.2.2009. Ohjelma. 

 

IV. KULKEMA -talk 

Keskustelupiiri maaseudun, kulttuurin ja kestävän kehityksen kysymyksistä kiinnostuneille kokoontui vuoden 2008 aikana kahdeksan kertaa.