05.02.2014

KUPLI -hanke

Yhteiskunnalliset muutokset toteutuvat kiihtyvällä tahdilla. Kuntien palvelut ovat olleet ja tulevat olemaan jatkuvassa muutoksessa. Järjestettäessä palveluita uudelleen joudutaan pohtimaan erityisesti saatavuutta ja laajuutta sekä palvelutuotannon kustannuksia. Näiltä osin kulttuuri- ja liikuntapalvelut eivät tee poikkeusta. Kuntatalouksien kiristyessä palveluiden tuottamiseen haetaan entistä enemmän uusia ratkaisuja.  Samalla kansalaisten mieltymykset ja odotukset vapaa-aikaa kohtaan kirjavoituvat entisestään. Kaikkiaan vapaa-ajan merkitys ihmisten elämänmenossa on muuttunut yhä tärkeämmäksi. Vapaa-ajasta on tullut entistä suunnitelmallisempaa ja tavoitteellisempaa. Kulutuksen ja kaupallisuuden piirissä ihmisten vapaa-ajasta käydään myös kovaa kamppailua.

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut lisäävät ihmisten hyvinvointia ja rikastuttavat elämänmenoa. Ihmisten kulttuuri- ja liikuntaharrastamisesta on kuitenkin olemassa rajallisesti tietoa. Erityisesti tietoa uupuu siitä, millaisia odotuksia kansalaisilla on kulttuuri- ja liikuntapalvelujen suhteen.  Hankkeen KUPLI-nimi muodostuu sanoista KULTTUURI, PALVELUT ja LIIKUNTA. Tutkimuksessa tarkastellaan kuntalaisten osallistumista kulttuuri- ja liikuntapalveluihin. Tutkimme kunnan asukkaiden pääsyä kulttuuri- ja liikuntapalveluiden pariin, analysoimme kuntalaisten kokemuksia ja käsityksiä palveluista ja niiden laadusta, tarkastelemme osallistumista sekä toimintaan että vaikuttamiseen ja pohdimme, kuinka kokemuksia voitaisiin hyödyntää kehitettäessä palvelutuotantoa.

Tutkimusaineisto koostuu olemassa olevan tutkimus- ja tilastoaineistosta, kuntien asukkaiden henkilökohtaisista haastatteluista (167 kpl) sekä nettilomakkeella kerätystä tiedosta (675 vastausta). Hankkeessa koottava tieto edesauttaa kuntien kulttuuri- ja liikuntapalvelujen suunnittelua ja toteutusta. Tutkimustietoa voidaan hyödyntää myös kulttuuri- ja liikunta-alan ammattilaisten koulutuksessa.

Tutkimushanke toteutetaan Jyväskylän yliopistossa ja sen rahoittaja on Kunnallisalan kehittämissäätiö. Hankkeen vastuuhenkilöinä toimivat kulttuuripolitiikan professori Anita Kangas ja liikuntasosiologian professori Hannu Itkonen sekä tutkijana YTT, FM Sakarias Sokka. Myös LitM Mika Kontio työskenteli hankkeessa tutkijana vuoden 2012 ajan. Hankkeesta tullaan julkaisemaan tutkimusraportti sekä erillisiä artikkeleita.

Tutkimusryhmän yhteystiedot:

 • Sakarias Sokka
  Tutkija (040 5033267)
  etunimi.sukunimi[at]jyu.fi
 • Anita Kangas
  Professori
  etunimi.sukunimi[at]jyu.fi
 • Hannu Itkonen
  Professori
  etunimi.sukunimi[at]sport.jyu.fi