10.12.2015

Kulttuurimajakka – oppia ja elämyksiä, Keuruu

Virva Asp
Kulttuuri-/vapaa-aikasihteeri,
Keuruun kaupunki
Multiantie 5, 42700 Keuruu
p. 040 71 60 681
virva.asp(a)keuruu.fi

Kulttuurimajakka-hankkeen tavoitteena oli saattaa kulttuuri luontevaksi ja pysyväksi osaksi lasten ja nuorten arkea ja hallintokuntien pysyviä rakenteita. Tavoitteemme oli lastenkulttuurin saatavuuden, saavutettavuuden ja tasapuolisuuden parantaminen. Uskoimme että tavoite saavutetaan napakalla organisoinnilla ja hallintorajat ylittävällä yhteistyöllä. Päätimme, että lastenkulttuurin tavoitteet ja toimenpiteet kirjataan toiminta- ja opetussuunnitelmiin, jolloin määrällisiä, laadullisia ja taloudellisia seikkoja on helpompi perustella, vertailla ja mitata päätöksentekoprosesseissa.

Tavoitteeksi asetimme myös lasten oman, leikkiin ja kerrontaan perustuvan, itse luodun kulttuurin edistämisen. Kulttuuri tukisi luovuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksia. Uskoimme myös, että voimme kulttuurin keinoin opettaa lapsille ja nuorille itseilmaisua, kulttuurin tuottamista sekä valmiuksia kulttuurielämysten etsimiseen ja luontevaan käyttämiseen.

Kulttuurityö hankkeen myötä uuteen nousuun

Hankkeen päätyttyä lastenkulttuurin opetussuunnitelma valmistui ja jäi pysyväksi osaksi kulttuurityötä. Yleinen kulttuuritoimi vastaa ohjelman koordinoinnista apunaan koulujen ja varhaiskasvatuksen ohjausryhmät. Lisäksi kunnan nuorisotoimi, Keuruun museo, kirjasto, esittävän taiteen talon ryki ry. seurakunta, opistolautakunta, 4H-yhdistys ja kolmannen sektorin toimijat ovat sitoutuneet olemaan mukana opetussuunnitelman toteutuksessa. Vuorovaikutus koulujen, varhaiskasvatuksen ja yhteistyötahojen kanssa syvenee ja laajenee entisestään vuonna 2015. Tällaisen uuden toimintamuodon vakiinnuttaminen rakenteisiin ottaa aikansa. Ilman hankerahoitusta ja ulkopuolista hankekoordinaattoria meillä ei ehkä vieläkään olisi tämäntasoista opetussuunnitelmaa. KUULTO-rahoitus oli tässä suhteessa avain työn aloittamiseen.

Valtion rahoituksen myötä olemme voineet kehittää kulttuurityötä täysin eri tasolle, kuin mitä se hanketta edeltävinä vuosina oli. Kirjatut tavoitteet ovat lähes täysimääräisesti toteutuneet. Hankkeiden päätyttyä uudet toimintamallit ovat vakiintuneet kulttuurityömme perustaksi ja voimatekijäksi. Yhteistyötä tehdään kuntien omia perinteitä ja toimintatapoja kunnioittaen, mutta synergiaedut hyödyntäen. Kuntaliitoskeskustelut ym. rakenteelliset muutokset tuovat epävarmuustekijöitä pitkän tähtäimen suunnitteluun. Kun toimimme organisoidusti yhdessä, olemme vahvempia ja näkyvämpiä toimijoita.

Hankerahoituksen myötä paikallinen kulttuurityö on lähtenyt raketin lailla nousuun. Kerrannaisvaikutuksista ja yhteistyön tuomasta lisäarvosta saimme nosteen, joka kantaa toimijoita pitkälle tulevaisuuteen.

Linkki: Kooste Keuruun toimintakokeilun hyvistä kokemuksista