22.09.2015

KUULTO-haku ja arviointiperusteet

Paluu

AVUSTUKSET KUNTIEN KULTTUURITOIMINNAN KEHITTÄMISEEN

Keväällä 2012 myönnetään valtionavustuksia kuntien kulttuuritoiminnan kehittämiskokeiluihin. Avustukset myönnetään opetus- ja kulttuuriministeriön Jyväskylän yliopistolle osoittamasta määrärahasta. Avustuksina jaettavan määrärahan suuruus on yhteensä enintään 300 000 euroa.

Jakoprosessi on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe on ideahaku (1.12.2011.–27.1.2012), jonka perusteella asiantuntijaryhmä valitsee helmikuussa 2012 hakijoiden joukosta jatkokehittelyyn noin 20 hanketta, jotka voivat hakea  Kuulto-projektilta harkinnanvaraista avustusta.

Avustuksilla tuetaan valtakunnallisesti kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistä toimintakokeilujen kautta. Tavoitteena on luoda kestäviä malleja, joilla voidaan vaikuttaa myönteisesti kulttuuripalveluiden saatavuuteen ja saavutettavuuteen. Määrärahan kohderyhmänä ovat kunnat, jotka käyttävät 0-15 euroa / asukas yleisen kulttuuritoimen menoihin (lista kunnista vuodelta 2009). Hankkeisiin voivat osallistua myös kunnat, jotka käyttävät yleisen kulttuuritoimen menoihin enemmän kuin 15 euroa/asukas, jos ne tekevät yhteistyötä kohderyhmään kuuluvien kuntien kanssa.

Avustuksia myönnetään esimerkiksi seuraaviin kohteisiin:

  • Kunnan yleisen kulttuuritoimen ja kunnan muiden sektoreiden (sosiaali- ja terveys, nuoriso, liikunta, kirjasto, taiteen perusopetus jne.) yhteistyön kautta tapahtuvaan palvelutuotannon kehittämiseen.
  • Kuntien välisen (myös seudulliset ja alueelliset) /
  • kuntien ja taide- ja kulttuurilaitosten (teatteri, elokuva, musiikki, museot, jne.)/
  • julkisen ja kolmannen ja/tai yksityisen sektorin yhteistyön kehittämiseen.

Avustuksen hakija voi olla kunnan lisäksi myös muu edellä mainittu toimija, mutta yhteistoiminta kunnan/kuntien kulttuuritoimen kanssa ja sen sitoutuminen hankkeeseen sekä palveluiden saavutettavuuden ja saatavuuden lisäämisen tavoite ovat välttämättömiä ehtoja valinnalle.

 

ARVIOINTIPERUSTEET

Ideahakemuksia arvioidessa ja avustuksia myönnettäessä kiinnitetään erityistä huomiota:

  • Miten toiminta vaikuttaa kulttuuripalveluiden saavutettavuuteen ja saatavuuteen.
  • Minkälaiset vaikutusmahdollisuudet asukkailla on toimintakokeilussa.
  • Onko toiminta kestävää, minkälaiset ovat toimintamahdollisuudet kokeiluvaiheen jälkeen.
  • Onko hakijalla toteutuksen kannalta oleelliset ja hankkeeseen sitoutuneet yhteistyökumppanit.
  • Kuinka innovatiivinen ratkaisumalli on.
  • Kuinka toteuttamiskelpoinen suunnitelma on ja perustuuko se tarpeeseen; onko budjetti realistinen suhteessa tavoitteisiin ja sisältää omarahoitusosuuden.

Avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001)