22.09.2015

KUULTO-hankkeen toimintakokeilujen tavoitteet

Paluu

Kuullon toimintakokeilut valikoituivat kaksivaiheisesta valintaprosessista. Haun ensimmäiseen vaiheeseen, ideahakuun tuli 188 hakemusta. Ideahakemuksista Kuullon asiantuntijaryhmä valitsi arviointiperusteiden pohjalta 32 projektia jatkokehittelyvaiheeseen. Kesän 2012 alussa käynnistyi 22 toimintakokeilua eri puolilla Suomea.

Alajärven kaupunki: Kulttuurihautomo

Järvi-Pohjanmaa (Alajärvi, Soini, Vimpeli)

Kulttuurihautomo-toimintakokeilun tavoitteena on perustaa järvipohjalaisten, kulttuuritoimintaa harjoittavien yhdistysten ym. tahojen toimintaedellytyksiä parantava kulttuuri- ja yhteisöhautomo. Kokeilun aikana selvitetään kulttuuritoimijoiden nykytila ja toiminnan kehittämistarpeet. Toimijoiden tarpeita palvelemaan kootaan ohjeistus, josta paikallistason kulttuuritoiminnasta kiinnostuneet tahot löytävät vinkkejä toiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen. Yhteistyöstä kiinnostuneiden tahojen kanssa kehitetään yhteiset toimintatavat sekä ostopalvelusopimismalleja.

Järvipohjalaisten kulttuuripalvelujen keskeinen toiminta-ajatus on moni-ilmeisen ja omannäköisen kulttuuritarjonnan kehittäminen. Kuntien resurssien pienentymisen myötä painopiste on siirtynyt sisällön tuottamisesta koordinoinniksi ja tuottamisen mahdollistamiseksi, jolloin paikallisten kulttuuritoimijoiden merkitys kasvaa. Kulttuurihautomo-toimintakokeilussa ovat mukana Järvi-Pohjanmaan sivistystoimen alaisuuteen kuuluviat kulttuuripalvelut, kirjastopalvelut, museopalvelut (Nelimarkka-museo), Alajärven musiikkiopisto ja Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto sekä Järvi-Pohjanmaan vapaa-aikatoimen nuorisopalvelut. Mukaan on kutsuttu myös 14 kolmannen sektorin ja neljä yksityissektorin kulttuuritoimijaa. Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen muodostavat Alajärven kaupunki sekä Soinin ja Vimpelin kunnat.

Yhteyshenkilö:

 • Helena Pohjosmäki, Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue / Alajärven kunta, helena.pohjosmaki(a)alajarvi.fi
 • hanke.jarvi-pohjanmaa.fi/kulttuurihautomo

 

Elias Lönnrot -seura (Generaattori-yhteisö ja Vaalan kunta): Kainuun kuntien kulttuuritoimen kehittäminen

Kainuu

Kainuussa kokeilun tavoitteena on lisätä Kainuun maakunnan taide- ja kulttuuripalveluiden saavutettavuutta, maakunnallista kulttuuritoimien ja -toimijoiden verkostoitumista ja yhteistyötä, aktivoida kuntalaisia kulttuurin tekemiseen ja osallistumiseen sekä innostaa, ohjata ja kouluttaa kuntien taiteen ja kulttuurin harrastajia ja toimijoita taidealan ammattilaisten johdolla.

Kokeilun aikana kuntien asukkaille tarjotaan taidetyöpajoja kuntalaisten toiveiden mukaisesti. Työpajoissa keskitytään itseilmaisun kehittämiseen ja tekijöistä lähtevään luovaan toimintaan. Työpajojen tavoitteena on myös aktivoida paikalliset toimijat omaehtoisen kulttuuritoiminnan pariin ja antaa sytykkeitä uusien tapahtumien, harrasteryhmien ja muiden kulttuuritapahtumien järjestämiseen.

Hankkeen aikana lisätään toimijoiden tietoa Kainuussa ja sen eri kunnissa jo olevista kulttuuripalveluista sekä taide- ja kulttuurialan toimijoista. Kehitystyössä huomioidaan kunkin kunnan kulttuuriset vahvuudet. Tavoitteena on kehittää kuntien kulttuuritoimien välistä yhteistyötä ja kannustaa heitä yhdistämään reusurssejaan.

Toimintakokeilun toteuttavat Kainuun kulttuuri-info/ Elias Lönnrot -seura, Generaattori-yhteisö (Routa-ryhmä, Kajaanin harrastajateatteri ja Kulttuuriosuuskunta G-voima) ja Vaalan kunta. Vaalan kunta toimii kokeilussa pilottikuntana ja saa näin ollen asukkailleen useamman työpajan. Yhteistyökumppaneina ovat Kainuun kuntien kulttuuritoimet ja Vaalan kylissä toimivat järjestöt.

Yhteyshenkilöt:

 • Sara Saxholm (syksy 2012),  Generaattori-yhteisö,  sara.saxholm(a)gmail.com
 • Maria Tolonen (kevät 2013), Generaattori-yhteisö, maria(a)routacompany.fi
 • Mari Helo (lisätiedot),  Kulttuuri-info, maria.helo(a)kulttuuri-info.fi
 • Sinikka Rantalankila (Vaala), Vaalan kunta, sinikka.rantalankila(a)vaala.fi, www.vaala.fi

 

Forssan kaupunki / Wahren-keskus: Kulttuuria yhteisvoimin

Forssan seutu

Forssan kaupungin viiden vapaa-aikatoimen yksikön (kirjasto, museo, kuvataidekoulu, kansalaisopisto ja musiikkiopisto) muodostama Wahren-keskus ja Forssan seudun 14 kulttuuriyhdistystä kokeilevat uutta tapaa järjestää yhdessä kulttuuritapahtumia seutukunnalla. Yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti yhdistykset tuottavat yhteistyössä kaupungin yksiköiden kanssa sisältöjä tapahtumiin. Kaupunki sitoutuu vastineeksi rahoittamaan tai muuten tukemaan yhdistysten toimintaa.

Yhdessä tekemisen tapaa kokeillaan toiminnallisesti Kehräämön perhelauantaiden järjestämisessä. Toimintakokeilun aikana selvitetään tapahtuman kohderyhmän toiveita perhelauantaiden sisällöstä ja ohjelmasta. Selvityksessä käytetään apuna kulttuuriluotaamista.

Yhteyshenkilö:

 • Maarit Järveläinen-Kannisto, Forssan kaupunki, maarit.jarvelainen(a)forssa.fi

 

Jyränkölän Nuoret ry: KULT-tori

Heinola

Tavoitteena on nuorten osallisuuden lisääminen tapahtumien suunnittelusta toteutukseen. Nuoret tavoitetaan sosiaalisen median kautta ja heitä innostetaan tuomaan omat toiveensa ja ideansa tapahtumantuotantoon. Nuorten omaa aktiivisuutta tuetaan tarjoamalla heille mahdollisuus olla mukana tapahtumien suunnittelussa ja tuotannossa. Tapahtumat tavoittavat nuoret, kun he itse pääsevät vaikuttamaan sisältöihin. Facebook ja muu sosiaalinen media toimii tapahtumaehdotusten, keskustelun ja äänestysten kanavana, sekä esimerkiksi Youtube julkaisukanavana.

Toimintakokeilu tähtää myös lasten- ja nuortenkulttuurin paikallisten toimijoiden saumattomaan yhteistyöhön. KULT-torille rakennetaan omat kotisivut: www.kulttori.fi, jonne kaikkien yhteistyötahojen toivotaan jatkossa linkittävän suunnitteilla olevat tapahtumat. Sivusto kehitetään kokeilun aikana toimivaksi. Kun lasten- ja nuortenkulttuurin toimijat ovat alusta lähtien tietoisia toistensa tapahtumista, luodaan mahdollisuus yhteistyölle ja vältetään päällekkäisyydet.

Yhteistyökumppaneiksi haetaan kaikkia lasten- ja nuortenkulttuurin toimijoita sekä sponsoreita, jotka haluavat olla mukana tukemassa paikallista nuorisokulttuuria, toimimassa vastuunkantajina tulevaisuuden tekijöistä.  Heinolan kaupungin nuorisopalveluiden ja kulttuuritoimen, Mediapajan ja Heinolan kansalaisopiston kanssa tehdään  ainakin kokeilun alkuvaiheessa tiiveimmin yhteistyötä.

Yhteyshenkilö:

 • Satu Kuisma / Jyränkölän Nuoret ry, satu.satumaa(a)me.com
 • www.kulttori.fi

 

 

Kangasalan kunnan kirjasto- ja kulttuuripalvelut: Kotiseutuni Kangasala – eväsretki kulttuuriin

Kangasala

Kokeilun tavoitteena on vahvistaa kotiseutuidentiteettiä ja kannustaa kuntalaisia yhteistoimintaan ja osallistumaan kulttuuripalvelujen tuottamiseen. Hankkeessa järjestetään kulttuurikohtaamisia ja - tapahtumia, minkä pohjalta syntyy kangasalalaista kulttuuria käsittelevää materiaalia, tarinoita.

Toiminnan kohderyhminä ovat lapset ja ikäihmiset, joiden välistä vuorovaikutusta halutaan kehittää. Pääosa toiminnasta keskittyy hankekauden aikana päiväkoteihin ja päiväkeskuksiin eri puolilla kuntaa. Toimintakokeilu tarjoaa mahdollisuuden yhteisöllisyyden kokemiseen, sukupolvien kohtaamiseen, itsetunnon tukemiseen sekä tiedon ja kulttuurin siirtoon. Kokeilussa on mukana kunnan kulttuuritoimen lisäksi vanhustyö ja varhaiskasvatus, Kangasala-Opisto ja paikalliset kulttuuriyhdistykset, joihin yhteistyölinkkinä toimii kulttuurityöryhmä.

Yhteyshenkilö:

 • Pirjo Saloranta, Kangasalan kunta /sivistyskeskus / kirjasto- ja kulttuuripalvelut,  pirjo.saloranta(a)kangasala.fi
 • www.kangasala.fi/harrastukset_ja_vapaa-aika/kulttuuri/kuulto-hanke, kuultokangasala.blogspot.fi

 

 

Kannonkosken-Kivijärven 4H-yhdistys ry: Kulttuuripolku

Kannonkoski ja Kivijärvi

Kulttuuripolku on paikallisten kulttuurista ja taiteesta kiinnostuneiden henkilöiden yhteen saattamista, yhdessä visioimista ja toteuttamista.  Kulttuuripolku pyrkii tuomaan taidetta ja kulttuuria arkeen yllättäviinkin paikkoihin, lähelle asukkaita ja luomaan paikallisille toimijoille mahdollisuuksia ja resursseja kulttuurin toteuttamiseen. Lisäksi ostopalveluina voidaan tuoda paikkakunnalle sellaisia taide- ja kulttuurimuotoja, joita alueella ei ole ennen nähty, esim. tuliteatteria. Kulttuurivierailijoiden ja paikallisten toimijoiden kohtaamista ja yhteistyön viriämistä tuetaan.

Kulttuuripolku on yhteistyötä ja ”kulttuurista vaihtoa” kahden kunnan välillä ja erityisesti toimintaa harrastajien, kulttuuri- ja taidealan ammattilaisten ja virkamiesten välillä. Kannonkosken-Kivijärven 4H-yhdistys ry hallinnoi hanketta, toimii linkkinä ammattilaisten, harrastajien ja kunnan virkamiesten välillä ja tukee kuntien välistä yhteistyötä. Paikalliset toimijat kokoontuvat suunnittelemaan kulttuuripolkua ja toteuttavat sitä. Kunnat tarjoavat mm. tiloja toteutukselle.

Yhteyshenkilö:

 

Keuruun kaupungin kulttuuritoimi: Kulttuurimajakka - oppia ja elämyksiä kulttuurista

Keuruu

Kulttuurimajakan tarkoituksena on saattaa kulttuuri luontevaksi ja pysyväksi osaksi lasten ja nuorten arkea ja eri hallintokuntien rakenteita. Erityisesti painotetaan lasten oman ja itse luodun kulttuurin edistämistä. Toiminnasta esimerkkinä kulttuurin portaat, ikäryhmiin sidottu kulttuuritarjonta, rakennetaan vauvaikäisistä lukioikäisiin.

Lasten- ja nuortenkulttuuria tuottavien toimijoiden hallintokuntarajat ylittävä yhteistyö paikkakunnalla on sattumanvaraista. Oletuksenamme on, että niukkenevien kuntaresurssien edessä voimme yhteismitallisen suunnittelun kautta löytää uusia, kokonaistaloudellisesti edullisia ja tehokkaita tapoja suunnitella, koordinoida ja tuottaa lastenkulttuuria. Hankkeessa tekevät yhteistyötä yleinen kulttuuritoimi, varhaiskasvatus, koulutoimi, kulttuurijärjestöt Keuruun museo, kirjasto, musiikki- ja kansalaisopisto, nuorisopalvelut ja yksittäiset taiteilijat.

Yhteyshenkilö:

 • Maria Poikonen, Keuruun kaupunki, maria.poikonen(a)keruu.fi

 

Kontiolahden kunnan kulttuuripalvelut: Kulttuurikulkurit kylässä

Kontiolahti

Toimintakokeilulla tuodaan kulttuuria ja taidetta lähemmäksi ihmisten elinympäristöä, myös syrjäisemmille alueille. Taidelähtöiset menetelmät otetaan käyttöön ikäihmisten palvelutaloissa, joissa kulttuurikulkurit myös tarjoavat  henkilökunnalle koulutusta kulttuurisista työmenetelmistä ja palveluita esitteleviä taidetuokioita.  Päämäärähän on myös työhyvinvoinnin kehittäminen.

Kulttuuripalveluiden kiertoa kylissä vahvistetaan. Kokeilulla herätetään kyliä ja kyläläisiä huomaamaan omat voimavaransa. Kyläyhdistysten roolia kulttuuripalveluiden tuottajina määritetään ja vahvistetaan. Kulttuurikulkurit, ammattitaiteilijat, innostavat kyläläisiä omaehtoiseen tekemiseen.
Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat Selkien, Paiholan, Kunnasniemen ja Puntarikosken kyläyhdistykset, kunnan nuorisopalvelut sekä kunnan oma vanhusten hoitotyönyksikkö.

Yhteyshenkilöt:

 • kulttuurikulkurit Päivi Karhu-Sormunen ja Anja Turunen sekä kulttuuriohjaaja Kristiina Isaksson, etunimi.sukunimi(a)kontiolahti.fi

 

Korsnäs kommun / Biblioteket: Korsnäs kulturmatta – rum för kulturen

Korsnäs

Korsnäs kulturmatta -toimintakokeilu lisää kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua kulttuuritoimintaan. Kaikki asukasryhmät mutta erityisesti eri maista tulleet uudet asukkaat pyritään huomioimaan kokeilussa. Saavutettavuutta lisätään viemällä toimintaa kyliin, kehittämällä kunnan palveluita ja järjestämällä kuljetuksia kulttuurin äärelle. Kulttuurimatkoja tehdään maakunnan sisä- ja ulkopuolelle esityksiin ja näyttelyihin, myös kunnan sisällä tarjotaan kuljetuksia kulttuuritapahtumiin.

Elokuvatoiminnan uudelleenkäynnistäminen on kokeilun pitkäntähtäimen tavoite, jonka ensiaskel on elokuvanäytökset kylissä. Luovan kirjoittamisen perinteitä jatketaan yhteistyössä Ordkonst i Korsnäs -ryhmän kanssa. Eri yhdistysten kanssa toteuttavat ruuanlaitto- ja tanssikurssien tuotokset esittäytyvät kyläjuhlassa. Kunnan kirjasto koordinoi kokeilua, jossa tärkeinä yhteistyökumppaneita ovat kylä- ja nuorisoyhdistykset, museo- ja kotiseutujärjestöt sekä kansalaisopisto ja Ordkonst i Korsnäs.

Yhteyshenkilö:

 • Carola Bäckström, Korsnäs kommun, carola.backstrom(a)korsnas.fi

 

Kulttuuriosuuskunta Kiito: Kolme toivomusta Akaasta

Akaa

Kolme toivomusta Akaasta on yhteisötaideprojekti, joka koostuu kolmesta esittävän taiteen työpajasta ja kolmesta kulttuuriklubista syksyn 2012 ja kevään 2013 aikana. Kulttuuriosuuskunta Kiito järjestää jokaisessa Akaan kolmessa taajamassa (Toijala, Viiala, Kylmäkoski) työpajan, jossa ryhmälähtöisiä menetelmiä käyttäen esityksellistetään osallistujien toivomuksia ja unelmia liittyen yhteiseen asuinpaikkaan. Kulloinenkin työpaja huipentuu esitykseen kulttuuriklubissa. Kerran jokaisessa taajamassa järjestettävä klubi on avoin kaikenikäiselle yleisölle, ja työpajaryhmän lisäksi esiintyjiksi kutsutaan paikallisia osaajia yli taajamarajojen. Myös yleisön toivomukset tulevat kuulluiksi ja nähdyiksi muun muassa mahdollisuutena kirjoittaa ne toivomuskirjaan, joka luovutetaan Akaan kaupungin päättäjille toimintakokeiluvuoden päätteeksi.

Tavoitteena on juurruttaa yhteisötaiteellinen ajattelu ja toiminta osaksi Akaan hyvinvointipalveluja tai jopa hyvinvointipalvelumuodoksi itsessään. Tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat Akaan kaupungin perusturvatoimi, maankäyttö- ja kaavoitusyksikkö, kulttuuripalvelut, sekä Rasin koulun vanhempaintoimikunta ja Viialan MLL.

Yhteyshenkiö:

 • Kati Andrianov,  Kulttuuriosuuskunta Kiito, kati(a)kiito.fi
 • www.kiito.fi

 

Kulttuuripalvelu Kaiku Ky: Härkää sarvista!

Luumäki ja Savitaipale

Härkää sarvista! tähtää uudenlaisen yhteistoimintamallin kehittämiseen.  Lähtökohtana on yhden yrityksen (Kaiku) ja kunnan (Luumäen kunta) jo olemassa oleva yhteistyö kunnallisen kulttuuritoimen järjestämisessä. Mallia kehitetään edelleen laajentamalla yhteistyöpohjaa.

Uudessa toimintamallissa korostuu asukkaiden ja yhteisöjen kuuleminen kulttuuritoimintaa suunniteltaessa ja järjestettäessä.  Luumäen kunnan, Kulttuuripalvelu Kaiku Ky:n sekä kuntalaisten edustajista koostuvan Käskassara-ryhmän avulla kehitetään myös tappiotakuujärjestelmää yhdistysten ja yhteisöjen tapahtumatuotantoa varten. Kehittämistyötä testataan mm. järjestämällä yhteistyötapahtumia, joissa erilaiset toimintatavat ja toimijatahot (yritykset, yhteisöt, julkinen sektori) kokeilevat yhteistyön sujuvuutta käytännössä.   Luumäen kunnan lisäksi tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat Käskassaraan kutsutut yhteisöt ja yhdistykset (Luumäkiseura, Eläkeliiton Luumäen yhdistys, Taito Etelä-Karjala ry, Kirjoittajapiiri Kursiivi, Luumäen Taideseura, Luumäen Fotokerho, Luumäen Yrittäjät ja Luumäen 4H-yhdistys).

Yhteyshenkilö:

 

Kulttuuriyhdistys Mikkolan Navetta ry: Vapaa kulttuurituotantopaja Paku

Pälkäne, Kangasala

Paku vie taidetoimintaa ja työpajoja ihmisten arkeen yhteistyössä kumppaniensa kanssa. Sisältöinä ovat taide, tiede ja käsillä tekeminen. Vapaa kulttuurituotantopaja Paku on riippumaton, yhdistyspohjainen työryhmä ja kulttuurituotannon malli, jota kehitetään toimintakokeilun aikana. Tavoitamme uusia yleisöjä heidän omissa ympäristöissään.

Toimintamallin taustalla ovat käytännön kokemukset kuuden vuoden ajalta kulttuuri- ja monitoimikeskus Mikkolan Navetalta, joka on erilaisten toimijoiden yhteisö Pälkäneen Luopioisissa. Yhteistyökumppaneinamme ovat tällä hetkellä Pälkäneen kunnan kulttuuri- ja sivistystoimi ja vanhustyö, Kangasalan kunnan kulttuuritoimi, Muodonmuutoksia ry sekä eri alojen taiteilijoita ja tieteilijöitä. Lisäksi työryhmän tukena on sparraajia.

Erityisesti etsimme ratkaisua Paku-toiminnan jatkuvuuteen, rahoitukseen sekä viestinnän ja vaikuttamisen tapoihin. Jatkuvuuteen tarvitaan kuntien kanssa solmittavien yhteistyösopimusten lisäksi muitakin tukijalkoja. Viestinnän keinoin pyrimme herättelemään tietoisuutta kulttuuritoiminnan mahdollisuuksista hyvinvoinnin lisääjänä esimerkiksi paikallisten päättäjien ja kulttuuripalvelujen tarvitsijoiden keskuudessa. Tehokas ja tarkoituksenmukainen viestintä palvelee myös palautteen ja tiedon keruuta.

Yhteyshenkilöt:

 • Kulttuuriyhdistys Mikkolan Navetta ry / Paku-työryhmä – Taija Ahonen, Outi Nummi  ja Piia Salmi
 • ahonen.taija(a)gmail.com, outi.nummi(a)welho.com, piia.salmi(a)uta.fi
 • www.mikkolannavetta.fi, www.facebook.com/vapaa-kulttuurituotantopaja-paku

 

Lohjan kaupunki: Kulttuuripolku

Lohja, Nummi-Pusula ja Karjalohja

Kulttuuripolun keskeisenä tavoitteena on vahvistaa Lohjaan liittyvien kuntien Nummi-Pusulan, Karjalohjan ja Siuntion kulttuurityötä, jotta koko uuden Lohjan alueella olisi mahdollisuus tasa-arvoisiin palveluihin. Kulttuuria on tarkoitus sekä viedä monin keinoin eri puolille kuntaa että parantaa taajamien ja kylien asukkaiden liikkumista kulttuuritarjonnan ääreen.

Kokeilussa korostetaan yhteistyötä  taiteen perusopetusta antavien tahojen ja kolmannen sektorin kanssa. Erityistä painoarvoa suunnittelussa ohjataan omaehtoisen (mm. näytelmäkerhot, kulttuuriyhdistykset, kotiseutuyhdistykset)  kulttuurityön  kehittämiseen.  Toimintakokeilun tavoitteena on paikallisen identiteetin rakentaminen. Kunkin liittyvän kunnan omaa jo nykyäänkin vahvaa kulttuuri-identiteettiä  vahvistamalla aikaansaadaan uuden Lohjan yhteinen kulttuuri-identiteetti, jossa näkyy niin Lohjan, Karjalohjan, Nummi-Pusulan ja Siuntion vaikutus.

Yhteyshenkilö:

 • Leea Kavonius (syksy 2012), Lohjan kaupunki, leea.kavonius(a)lohja.fi

 

Oikeesti jotakin -verkosto: Kummitaiteilija

Aura, Kaarina, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Raisio, Rusko, Sauvo ja Turku

Kummitaiteilija-mallissa etsitään avoimella haulla kiertävän taidetyöpajan toteuttajaksi taiteilijaa tai työryhmää. Verkosto määrittelee vuosittain yleisöryhmän, jolle se hakee työpajan toteuttajaa. Oikeesti jotakin -verkosto myöntää parhaalle idealle kummitaiteilija-statuksen.  Kummitaiteilijoiden päämääränä on tuoda taidetta erityisesti sellaisten ihmisten elämään, joiden kulttuuritarjonta on syystä tai toisesta tavallista niukempaa.

Kummitaitelija työskentelee hyvin vaihtelevissa toimintaympäristöissä ja olosuhteissa. Kokeiluvaiheessa mukana ovat perhepäivähoidon, avoimen päivähoidon ja kotona hoidettavat lapset hoitajineen.

Toimintakokeilussa on mukana Oikeesti jotakin -verkoston 12 kuntaa, joissa on yhteensä noin 313.600 asukasta. Oikeesti jotakin -verkosto toimii myös alueen Paras-hankkeen kulttuurin alaryhmänä.

Toimintakokeilu jatkaa ja syventää Oikeesti jotakin -verkoston sisällöllistä yhteistyötä, johon on aiemmin kuulunut esimerkiksi jäsenten välinen esiintyjien vaihto ja pienimuotoinen kiertueyhteistyö.

Yhteyshenkilö:

 • Mikko Nortela, Kaarinan kaupunki, mikko.nortela(a)kaarina.fi

 

Orimattilan kaupungin kulttuuritoimi: Elävää kuvaa etsimässä

Orimattila

Elävää kuvaa etsimässä -kokeilun tarkoitus on rikastuttaa elokuvateatterittoman pikkukaupungin kulttuurielämää uudella, monipuolisella, vuorovaikutteisella ja helposti lähestyttävällä tavalla. Hankkeen ideana on tuoda elokuvia erilaisiin paikkoihin sekä erilaisten yhteisöjen saataville siten, että mukana olevat yhteistyötahot pääsevät vaikuttamaan elokuvan esittämispaikkaan sekä itse katsottavan elokuvan valintaan. Yhteistyötahoina ovat paikalliset seurat ja yhdistykset laidasta laitaan. Esimerkiksi urheiluseuran kanssa voidaan kokoontua uimahallille katsomaan heidän valitsemaansa elokuvaa ja samalla seura pääsee esittelemään toimintaansa ja järjestämään muuta oheisohjelmaa elokuvayleisölle. Kokeilun toteutuksesta ovat yhteisesti vastuussa Orimattilan kulttuuri- ja kirjastotoimi.

Yhteyshenkilö:

 • Henrika Suna, Orimattilan kaupunki, henrika.suna(a)orimattila.fi

 

Oulaisten kaupungin kulttuuritoimi: Kulttuurikuraattori

Oulainen

Kokeilun perusajatuksena on työhyvinvointia tukevan kulttuuri- ja taidetoiminnan käynnistäminen julkisen ja yksityisen sektorin työyhteisöissä yhdessä järjestöjen kanssa.  Samalla pyritään kehittämään kulttuuritoimen resurssitilannetta nykyistä paremmaksi.

Tavoitteena on, että kulttuurista tulee vähitellen olennainen osa erilaisten työpaikkojen työhyvinvointitoimintaa. Lisäksi hankkeen avulla luodaan malli kolmannen sektorin vapaaehtoistoimijoiden motivoinnille ja jaksamiselle. Toimintakokeilun idea on kummunnut Oulaisten aktiivisesta järjestökentästä ja terveydenhuolto- ja hyvinvointipalvelujen keskittymisestä paikkakunnalle. Yhteistyökumppaneina ovat kaupungin TYKY-toimikunta, Oulaisten yritystalon henkilöstö ja paikalliset kulttuurijärjestöt.

Yhteyshenkilö:

 • Wuokko Kärki, Oulaisten kaupunki, wuokko.karki(a)oulainen.fi

 

Posion kunnan kulttuuritoimi:  Posion tarinat – itse tehtyjä kulttuuripalveluja paikallistarinoista

Posio

Posion toimintakokeilussa rakennetaan paikallistarinoista kuntalaisia osallistavia kulttuuripalveluja, joita kierrätetään kylältä toiselle. Esitystuotoilla tuetaan kyläkulttuuria. Toimintakokeiluun osallistuvat kyläyhdistykset sekä kaiken ikäiset musiikin, tanssin ja teatterin harrastajat.

Tarinat yhdistävät koko hanketta. Valkaman palvelukeskuksessa ja muutamissa kylissä käynnistetään ikääntyvientarinapiirit, joissa paikalliset ja omakohtaiset tarinat ovat paitsi osa muistelua myös kulttuurituotteiden perusta. Ikääntyvien omia tarinoita työstetään esitettäviksi osana kylämusikaalin kaltaisia paikallisia kulttuurituotteita. Lisäksi tarinoista rakennetaan tarinapolkuja.

Posion tarinoiden avulla herätetään halu toimia itse myös oman kulttuurin tuottajina eikä yksin kuluttajina, samoin hankkeella kootaan eri-ikäiset kulttuuritoimijat yhteisen tekemisen pariin. Tarinatuotteet toteutetaan Taikamaan tarinat -matkailuhankkeen kanssa, jolloin kuntalaisetkin hyötyvät matkailijoille suunnatuista palveluista.

Yhteyshenkilö:

 • Eija-Liisa Kasesniemi, Posion kunta, eija-liisa.kasesniemi(a)posio.fi

 

Seinäjoen kaupungin kulttuuritoimi: Iloa kulttuurista

Seinäjoki

Kokeilun tavoitteena on asukkaiden osallistumismahdollisuuksien lisääminen ja kulttuuripalveluiden parantaminen käyttäjäpalautteen perusteella. Myös ei-asiakkaiden palautteen saaminen eri tahojen järjestämistä kulttuuripalveluista on tärkeää kehitystyössä. Kokeilun painopiste on asiakasfoorumitoiminnassa, jonka tarkoituksena on antaa palveluiden käyttäjille mahdollisuus osallistua
kulttuuripalvelujen suunnitteluun.

Kulttuuritoimen ideana on rakentaa kokonaisuus, joka tarjoaa kulttuuria eri väestöryhmille tukemalla osallistamista, osallistumista, saavutettavuutta sekä lisäksi madaltaa kynnystä kulttuurin äärelle. Kulttuurin pariin kannustetaan mm. harrastajaystävä toiminnalla. Koulutettujen vapaehtoisten harrastajaystävien on tarkoitus piristää kotona asuvia ikäihmisiä sekä tukea heitä yhdessä harrastusten ja kulttuuripalvelujen pariin.

Päämääränä on, että taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutus tiedostetaan yhä paremmin ja se huomioidaan laaja-alaisesti kaupungin eri yksiköiden toiminnoissa.  Hankkeeseen ovat sitoutuneet kaupungin kulttuuritoimi, taidehalli, kirjasto, kansalaisopisto, museo, nuoriso- ja liikunta, vanhustyö sekä kehittämispalvelut.  Merkittävänä yhteistyötahona ovat myös kolmannen sektorin toimijat mm. kulttuuriyhdistys Kurpitsa ja kyläyhdistykset.

Yhteyshenkilö:

 • Laura Touronen, Seinäjoen kaupunki / kulttuuritoimi, laura.touronen(a)seinajoki.fi
 • www.seinajoki.fi/kulttuuri/kuulto.html

 

Sodankylän kunnan kulttuuritoimi: Kotimusiikki

Sodankylä

Toimintakokeilussa tarjotaan sekä kotona että palvelutaloissa asuville vanhuksille musiikillisia hetkiä. Ryhmissä matkataan elämänkaarella musiikin siivittämänä, muistella ja keskustella elämänkaaren kulusta sekä päivän polttavista kysymyksistä. Ryhmät ovat ikäihmisille hyvinvointia edistävää ja ylläpitävää toimintaa. Yhtenä tavoitteena on kotona asumisen mahdollistaminen myös kulttuurin avulla.

Kotimusiiki-ryhmät kokoontuvat lähinnä Sodankylän sivukylissä mm. kylätaloissa. Tavoitteena on saavuttaa ne ikäihmiset jotka eivät vielä osallistu muihin toimintoihin tai joille osallistuminen on vaikeaa esimerkiksi liikkumisongelmien vuoksi. Kotimusiikkia toteuttavat yhteistyössä Sodankylän kunnan kulttuuritoimi ja perusturva sekä Revontuli-Opisto.

 

 

Suomen elokuvakontakti ry: Kuntakinot

valtakunnallinen

Kuntakino-kokeilussa tavoitteenamme on tarjota mahdollisimman monelle kunnalle edullista elokuvakulttuuripalvelua. Pyrimme luomaan kuntayhteistyöverkoston tuottamalla valmiita elokuvanäytöskokonaisuuksia eri kohderyhmille. Annamme ideoita elokuvatoiminnan suunnitteluun ja käynnistämiseen sekä neuvoja ja käytännön materiaaleja onnistuneeseen tiedotukseen.

Kuntakino-kokeilussa tutkimme myös erilaisia malleja järjestää elokuvatoimintaa kunnissa esimerkiksi yhteistyössä paikallisten yhdistysten, koulujen, päiväkotien tai palvelutalojen kanssa. Lisäksi keräämme aktiivisesti palautetta kuntalaisilta sekä kartoitamme kuntien valmiuksia järjestää elokuvatoimintaa esimerkiksi erilaisten esityspaikkojen ja teknisen laitteiston osalta.

Suomen elokuvakontakti ry on elokuvantekijöiden vuonna 1970 perustama levitysjärjestö, jonka tehtävä on edistää kotimaisen lyhyt- ja dokumenttielokuvan asemaa.

Yhteyshenkilö:

 • Venla Haanpää, Suomen elokuvakontakti ry,  venla.haanpaa(a)elokuvakontakti.fi
 • www.suomenelokuvakontakti.fi

 

Toholammin kunta: Leffoja Lampille

Toholampi

Leffoja Lampille -kokeilun tarkoituksena on luoda Toholammille erityisesti lapsille ja nuorille suunnattua elokuvaesitystoimintaa. Yhteistyössä ovat mukana kunnan nuoriso-, kirjasto-, päivähoito- ja kulttuuritoimen lisäksi Mannerheimin lastensuojeluliiton Toholammin yhdistys sekä nuorista kuntalaisista koostuva nuorisovaltuusto.

Toiminnan päämäärä on laajentaa kunnan kulttuuritarjontaa ja tarjota yhteisöllisiä elokuvakokemuksia. Projektin aikana käynnistetään elokuvatoiminta ja juurrutetaan toimintatavat niin, että toiminnasta saadaan pysyvä osa kunnan palveluita. Elokuvaesityksiä järjestetään kahdessa eri tilassa (kirjasto ja kulttuurisali) 1–2 kertaa kuukaudessa. Käytännön järjestelyistä jaetaan vastuuta kaikille projektissa mukana oleville tahoille. Esitysaikoihin ja ohjelmistoon pyydetään kuntalaisten ja yhteistyötahojen ehdotuksia. Ohjelmiston pitämiseen kiinnostavana kiinnitetään erityistä huomiota.

Yhteyshenkilöt:

 • Tarja Kalander ja Pia Rask, Toholammin kunta, etunimi.sukunimi(a)toholampi.fi

 

Ähtärin kaupungin kirjasto- ja kulttuuritoimi: Kulttuurikumppanuus – kollektiivisia kohtaamisia kirjastoautolla

Ähtäri

Kulttuurikumppanuus tavoittelee saavutettavuuden lisäämistä ottamalla käyttöön liikkuvan palvelun, kulttuurikirjastoauton, ja kehittämällä tiedonvälitystä ja yhteistyötä. Ähtärissä toteutetaan uudenlainen kulttuurin lähipalvelun malli yhteistyössä kulttuuri-, kirjasto-, nuoriso- ja liikuntatoimen, kansalais- ja musiikkiopiston, kolmannen sektorin sekä yritysten kesken.

Toiminnan keskiössä ovat Pirkanlinnan kulttuurikeskus ja kirjastoauto, jonka laitteiden ja sisältöjen kautta kulttuuripalvelut tavoittavat myös haja-asutusalueilla olevat eri-ikäiset kuntalaiset. Pirkanlinnassa järjestettävät musiikki- ja teatteriesitykset sekä luennot viedään haja-asutusalueelle kirjastoautolla joko kokonaisuudessaan, trailereina tai pienimuotoisina live-esityksinä.  Samalla laajennetaan myös Pirkanlinnassa järjestettävien kurssien ja työpajojen vaikutusaluetta.

Kirjastokorttiin lisätään sovellus, jonka avulla asiakas voi täydentää kirjastokorttinsa kulttuurikäyntikortiksi. Kulttuurikäyntikortin käyttäjä saa etuuksia, kuten alennuksia pääsylipuista ja ensitietoa tapahtumista. Kulttuurikäyntikortin avulla seurataan kävijämäärien kehitystä kirjastossa, kirjastoautossa, kulttuuritapahtumissa, museoissa, taidenäyttelyissä jne. Saatujen tietojen avulla voidaan todentaa kulttuuri vaikuttavuutta.

Yhteyshenkilö:

 • Ulla Akonniemi, Ähtärin kaupunki/kulttuuritoimi, ulla.akonniemi(a)ahtari.fi