12.10.2015

KUULTO-julkaisut 2015

KUULTO-toimintatutkimuksen tuloksia tarkastelevassa julkaisussa kysytään, (a) minkälaisin toimenpitein KUULTO-toimintakokeiluissa päästiin tavoitteen kannalta optimaalisiin tuloksiin (sekä tasa-arvon lisäämiseen että kestäviin käytäntöihin), (b) mitkä olivat mahdollisten epäonnistumisten syyt, (c) minkälaisia toiveita toimintakokeilut esittivät valtionhallinnolle kulttuuritoimintojen saavutettavuuden lisäämiseksi ja (d) minkälaisia keinoja ja valmiuksia valtionhallinnolla on vastata näihin toiveisiin.

Julkaisun aineisto koostuu seuraavista kokonaisuuksista:

  • KUULTO-kokeilun toimijoiden viikkopäiväkirjat ja ensimmäisen arvioinnin aineistot,
  • vuoden vaihteessa 2014-2015 toteutun toimintakokeiluille osoitetun kyselyn tulokset täydennettynä haastatteluilla ja
  • asiantuntijaryhmältä DELFOI-menetelmällä koottu aineisto.