29.11.2011

Bidrag & utvärderingskriterierna

BIDRAG FÖR UTVECKLING AV DEN KOMMUNALA KULTURVERKSAMHETEN

På våren 2012 beviljas statsbidrag för försök som avser att utveckla den kommunala kulturverksamheten. Bidragen beviljas från de anslag som Undervisnings- och kulturministeriet har anvisat Jyväskylä universitet. Beloppet som beviljas som bidrag är högst 300 000 euro.

Utdelningsprocessen har två faser. Första fasen är en idésökning (1.12.2011.-27.1.2012) och därefter, i februari 2012 väljer en expertgrupp cirka 20 projekt bland de sökande för fortsatt utveckling. Dessa kan sedan ansöka om behovsprövat bidrag från Kuulto-projektet. 

Med bidragen stöds den riksomfattande utvecklingen av kommunernas kulturverksamhet med hjälp av verksamhetsförsök. Målet är att skapa hållbara modeller som kan hjälpa till att inverka positivt på tillgång och tillgänglighet till kulturtjänsterna. Anslaget har som målgrupp de kommuner som använder 0-15 euro/ kommuninvånare för det allmänna kulturväsendets utgifter. Också de kommuner som använder mer än 15 euro/kommuninvånare kan delta i projekten om de samarbetar med de kommuner som hör till målgruppen.

 

Bidrag kan exempelvis beviljas för följande ändamål:

• För att utveckla tjänsteproduktionen mellan kommunens allmänna kulturväsende och de andra sektorerna inom kommunen (social– och hälsovård, ungdom, idrott, bibliotek, grundläggande konstundervisning osv).

• För att utveckla samarbetet mellan kommunerna (också regionala och lokala)/

• mellan konst- och kulturinstitutionerna inom kommunen (teater, film, musik, museer osv)/

• mellan den offentliga och den tredje och/eller den privata sektorn.

Också någon annan av de ovannämnda aktörerna än kommunen kan vara bidragssökande, men samarbete med kulturväsendet inom kommunen/kommunerna och dess/deras engagemang i projektet och målet att öka tillgång och tillgänglighet till tjänsterna är nödvändiga villkor för att bli vald.

 

UTVÄRDERINGSKRITERIERNA

Då man utvärderar idésökningar och beviljar anslag kommer man att lägga speciell uppmärksamhet på följande saker:

-  Hur påverkar verksamheten tillgång och tillgänglighet till kulturtjänsterna

-  Hurdana påverkansmöjligheter har kommuninvånarna i verksamhetsförsöket

-  Är verksamheten hållbar, hurdana är möjligheterna efter försöksfasen

-  Har den sökande väsentliga och engagerade samarbetspartners för projektets genomförande

-  Hur innovativa är lösningarna

-   Hur realiserbar är planen och svarar den mot ett behov; är budgeten realistisk i förhållande till målen och innehåller den en självfinansierad del.

Gällande bidrag tillämpas statsunderstödslagen (688/2001)