28.08.2018

Sosiaalityö sivuaineena

Sosiaalityön perusopinnot (aikaisemmin Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot, Sosiaalityön perusopinnot tai Sosiaalitieteiden perusopinnot) on vapaa sivuaine. Tutustu myös sivuaineportaalin kuvaukseen sosiaalityön perusopinnoista. Sen sijaan sosiaalityön aine- ja syventävien opintojen sivuaineoikeus on haettava erikseen sivuainehaussa, ja oikeus myönnetään opintokokonaisuus kerrallaan. Hakuajat ovat kaksi kertaa vuodessa, huhtikuussa ja lokakuussa. Hakuajoista ja lomakkeesta lisää esimerkiksi JY:n valinnaisten opintojen portaalista, humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan alta. OBS! Perusopintojen tulee olla suoritetut ennen sivuainehaun päättymistä.

So­si­aa­li­työn ai­neo­pin­not sivuaineena

Sosiaalityön aineopintoihin on kaikkien, myös humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan, opiskelijoiden haettava opinto-oikeutta huhtikuun tai lokakuun sivuainehaussa (hakuohjeet). Sivuaineopiskelijoita otetaan opetusresurssien puitteissa ja valinnassa huomioidaan aiempien opintojen määrä ja opintomenestys, erityisesti perusopintojen ja sosiaalityön johdannon arvosana.

Edeltävät opinnot:

  • Sosiaalityön perusopinnot, 25 op TAI
  • Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot, 25 op, sisältäen opintojakson ”YFIP110 Sosiaalityön johdanto, 5 op” (uudessa OPS2017-2020 jakso on STOP1001 Sosiaalityön johdanto, 5op) TAI
  • Sosiaalitieteiden perusopinnot, 25 op, sisältäen jakson ”YFIP110 Sosiaalityön johdanto, 5 op” (uudessa OPS2017-2020 jakso on STOP1001 Sosiaalityön johdanto, 5op)
  • Jos olet aiemmin suorittanut opintokokonaisuuden sosiaalityön lähitieteistä (esim. sosiologia, yhteiskuntapolitiikka), sinun ei välttämättä tarvitse tehdä perusopintoja kokonaan voidaksesi jatkaa sosiaalityön aineopintoihin. Täydennät opintojasi sosiaalityön johdantojaksolla (STOP1001, 5 op) ja sosiaalityön käytännön harjoittelulla (STOP1006, 5 op).
  • HUOM! Jos sivuaineopiskelija saa sosiaalityön aineopintojen opinto-oikeuden tai vaihtaa sosiaalityön pääaineeksi, hänen tulee suorittaa opintojakso STOP1006 Sosiaalityön käytännöt I (5 op) (edellisissä vaatimuksissa STOA156 tai STOA155, 3 op) ellei hän ole tehnyt sitä perusopinnoissa (joko STOP1006 5op tai YFIP230 tai YFIP250 sisältäen sosiaalityön käytännön harjoittelun), ennen kuin voi aloittaa jakson STOA2006 Sosiaalityön käytännöt II

Sivuaineopiskelijat eivät tee  Kandidaattiseminaaria ja kandidaatintutkielmaa (STOA7005) eivätkä Kypsyysnäytettä (YFIA7010) jolloin sivuainelaajuiset aineopinnot ovat 50op.

So­si­aa­li­työn ai­neo­pin­not sivuaineena (50 op)

So­si­aa­li­työn toi­min­taym­pä­ris­tö (10 op)
STOA2001 Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus (5 op) 
STOA097 Sosiaalihuolto ja sosiaalipalvelut (5 op)

Asian­tun­ti­juus ja am­ma­til­li­set käy­tän­nöt (30 op)
STOA2002 Lapsi-, perhe- ja nuorisososiaalityön perusteet (5 op) 
STOA2003 Aikuissosiaalityön perusteet (5 op) 
STOA2004 Sosiaalioikeus (5 op) 
STOA2005 Asiakastyön taidot sosiaalityössä (5 op) 
STOA2006 Sosiaalityön käytännöt II (10 op)

Tut­kiel­mao­pin­not (10 op, mikäli näitä ei ole aiemmin suoritettu)
YFIA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät (5 op)
STOA250 Kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset (5 op)

So­si­aa­li­työn sy­ven­tä­vät opin­not sivuaineena

Opiskelijoiden tulee hakea sosiaalityön syventävien opintojen sivuaineoikeutta huhtikuun tai lokakuun sivuainehaussa. Syventävät opinnot suoritetaan samoin tavoin kuin pääaineena.

Sosiaalityön syventäviin opintoihin annetaan sivuaineoikeuksia vain poikkeustapauksissa. Tällöin valinnassa huomioidaan aiempien opintojen laajuus ja erityisesti sosiaalityön aineopintojen kokonaisarvosana. Hakijoita kehotetaan harkitsemaan sen sijaan hakeutumista opiskelemaan sosiaalityön maisteriohjelmaa.

HUOM! Jos opiskelija saa sivuainehaussa oikeuden sosiaalityön syventäviin opintoihin ja hänen sosiaalityön aineopintonsa on suoritettu aiempien suppeampien sivuainevaatimusten mukaisena, on hänen täydennettävä aineopinnot pääainevaatimusten mukaisiksi. (Tämä ei kuitenkaan koske em. tutkielmaopintoja, jos kandidaatintutkielma ja tutkimusmenetelmäopinnot on suoritettu pääaineessa).