19.09.2018

Sukupuolentutkimus

Sukupuolentutkimus on monitieteinen ala, jonka mielenkiinnon keskiöön nousevat sukupuolen käsite ja sen historia, sukupuolten väliset suhteet, sukupuolijärjestelmät ja valtakysymykset. Sukupuolentutkimuksessa kysytään esimerkiksi, miksi, miten ja millaisin seurauksin ihmiset jakautuvat tai jaotellaan sukupuoliin. Mitä sukupuoli merkitsee? Miten sukupuoli vaikuttaa ihmisten elämään? Millaista on elää kulttuurissa, joka on kyllästetty naisen ja miehen merkeillä? Miten sukupuoli näkyy organisaatioissa ja yhteiskunnallisissa instituutioissa? Miksi historia näyttää niin miesvaltaiselta? Millaiset ennakko-oletukset ohjaavat ajattelua, jos oletetaan, että pojista tulee insinöörejä ja tytöistä sairaanhoitajia?

Sukupuolentutkimukseen kuuluu useita teoreettisia lähestymistapoja. Queer-tutkimus pyrkii rikkomaan oletusta kahdesta annetusta sukupuolesta ja tutkimaan miten sukupuolta ja seksuaalisuutta tuotetaan yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa käytännöissä. Intersektionaalisuuden avulla tutkitaan miten erilaiset risteävät erot kuten sukupuoli, luokka ja etninen tausta yhdessä vaikuttavat ihmisen yhteiskunnalliseen asemaan ja kokemukseen itsestään. Kriittinen miestutkimus puolestaan kysyy miten hegemonista maskuliinisuutta tuotetaan ja miten se muovaa sekä miesten että naisten elämää.

Sukupuolentutkimuksen opintokokonaisuus on enimmäislaajuudeltaan 60 op ja koostuu 25 op laajuisista ydinopinnoista ja 35 op laajuisista laajennetuista opinnoista. Voit suorittaa myös yksittäisiä kursseja sinua kiinnostavista aihepiireistä.

Jyväskylän yliopistossa sukupuolentutkimuksen oppiaineen tutkimuksen painopistealueet ovat yhtäältä ruumiillisuuden, erityisesti ruumiisnormien, ja toisaalta feministisen ajattelun varhaishistorian tutkimus. Sukupuolentutkimusta tehdään myös monissa muissa humanistisissa ja yhteiskuntatieteellisissä oppiaineissa. Eri alojen sukupuolentutkijoita ja heidän erikoisalojaan löydät Kantti -verkoston asiantuntijaluettelon avulla.