01.08.2017

Tohtorikoulutus yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tohtoriohjelma

Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella tehdään kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta sekä annetaan siihen perustuvaa perus- ja jatko-opetusta. Tieteellistä jatkokoulutusta järjestetään seuraavissa oppiaineissa: filosofia, sosiaalityö, sosiologia, valtio-oppi ja yhteiskuntapolitiikka.

Yhteiskuntatieteiden ja  filosofian laitoksen tutkimus sijoittuu pääasiassa seuraaville alueille:

  1. Moraalinen ja poliittinen toimijuus, erityisesti kansalaisuus ja kansalaisyhteiskunta, minuus ja subjektiivisuus sekä parlamentarismi ja poliittinen ajattelu
  2. Yhteiskunnallisten muutosprosessien kestävyys, erityisesti työn ja talouden, ympäristön ja sekä kulttuurin ja kulutuksen näkökulmista
  3. Hyvinvoinnin muuttuvat politiikat ja käytännöt, erityisesti sukupuoleen, ikään ja perheeseen liittyen sekä hyvinvoinnin professioiden näkökulmasta

Kansalaisuuden ja osallisuuden teema yhdistää yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen kaikkia tutkimuskärkiä eri tieteenalojen näkökulmista. Eriarvoisuus, hyvinvoinnin normatiiviset kysymykset sekä sosiaalinen pääoma ja riskit ovat myös eri tutkimusaloja yhdistäviä teemoja.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tohtorikoulutettavat kuuluvat humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikouluun. Tohtorikoulu on oppiainerajat ylittävä yhteistyöverkosto, jonka tehtävänä on tukea lisensiaatin ja tohtorin tutkintojen suorittajia tutkimusprosessin vaiheissa. Tohtorikoulu

  • järjestää yhteisiä yleistieteellisiä kursseja, tutkimusmenetelmäkoulutusta laadullisista ja määrällisistä menetelmistä sekä urasuunnittelua koskevia kursseja
  • kutsuu ja rahoittaa ulkopuolisia asiantuntijavierailuja
  • tarjoaa rajallisen määrän vakansseja päätoimiseen tutkimustyöhön (tutkijakoulutettavat).

 

Tärkeitä linkkejä: