16.04.2019

Tohtorikoulutus yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tohtoriohjelma

Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella tehdään kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta sekä annetaan siihen perustuvaa perus- ja jatko-opetusta. Tieteellistä jatkokoulutusta järjestetään seuraavissa oppiaineissa: filosofia, sosiaalityö, sosiologia, valtio-oppi ja yhteiskuntapolitiikka.

Yhteiskuntatieteiden ja  filosofian laitoksen tutkimus sijoittuu pääasiassa seuraaville painoaloille: (1) filosofisen ja poliittisen ajattelun traditiot, (2) kestävät yhteiskunnat sekä (3) hyvinvoinnin ja hoivan politiikat.

Kansalaisuuden ja osallisuuden teema yhdistää yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen kaikkia tutkimuskärkiä eri tieteenalojen näkökulmista. Eriarvoisuus, hyvinvoinnin normatiiviset kysymykset sekä sosiaalinen pääoma ja riskit ovat myös eri tutkimusaloja yhdistäviä teemoja.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tohtorikoulutettavat kuuluvat humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikouluun. Tohtorikoulu on oppiainerajat ylittävä yhteistyöverkosto, jonka tehtävänä on tukea lisensiaatin ja tohtorin tutkintojen suorittajia tutkimusprosessin vaiheissa. Tohtorikoulu

  • järjestää yhteisiä yleistieteellisiä kursseja, tutkimusmenetelmäkoulutusta laadullisista ja määrällisistä menetelmistä sekä urasuunnittelua koskevia kursseja
  • kutsuu ja rahoittaa ulkopuolisia asiantuntijavierailuja
  • tarjoaa rajallisen määrän vakansseja päätoimiseen tutkimustyöhön (tutkijakoulutettavat).

 

Seurantaryhmä: 

Jyväskylän yliopiston tutkijakoulun toimintaperiaatteiden mukaisesti jokaisella laitoksen tohtoriopiskelijalla on seurantaryhmä.  Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella seurantaryhmän muodostavat työn ohjaajat ja yksi ohjausryhmän ulkopuolinen jäsen. Seurantaryhmä nimitetään jatko-opinto-oikeuden myöntämisen yhteydessä. Sen tehtävänä on tukea opiskelijaa jatko-opintojen edistämiseksi. Tohtorikoulutettava tai ohjaaja voi pyytää seurantaryhmän kokousta keskustellakseen esimerkiksi opintojen etenemiseen, ohjaukseen tai tohtorikoulutukseen liittyvistä kysymyksistä tai ongelmista. Aloitteen tapaamisen järjestämisestä voi tehdä ottamalla yhteyttä seurantaryhmän jäseneen.

Lisätietoja seurantaryhmästä: professori Tiina Silvasti

 

Tärkeitä linkkejä: